KSKE 2 Co 52/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 52/2012

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 52/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109205708 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109205708.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Bodnárovej a sudcov JUDr. Ota Jurča a JUDr. Miroslava Sogu vo veci žalobcu Dopravného podniku mesta Košice, a.s., Košice, Bardejovská 6, IČO: 31 701 914, zast. advokátom JUDr. Petrom Frajtom, Advokátska kancelária Košice, Garbiarska 5, proti žalovanej Q. U., nar. XX.XX.XXXX, O. S., A. X, o 33,76 € s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 10C/162/2011-28 zo 04.11.2011

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku o splatnosti pohľadávky tak, že povoľuje žalovanej istinu s úrokom z omeškania a trovy konania zaplatiť v splátkach po 20,- € mesačne vždy do 20- teho dňa toho-ktorého mesiaca počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku až do zaplatenia, pod následkom straty výhody splátok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi 33,76 € s 8,5 % úrokom z omeškania z dlžnej sumy od 08.09.2008 do zaplatenia a takisto jej uložil povinnosť nahradiť trovy konania vo výške 50,26 € na účet právneho zástupca žalobcu, všetko do 3 dní po právoplatnosti rozsudku.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že žalovaná dňa 07.09.2008 v čase o 8.25 hod. cestovala na trolejbusovej linke č. 72 v Košiciach bez platného cestovného lístka.

Vychádzajúc z § 46b ods. 2 písm. a/, g/ ods. 7/ zák. č. 164/1996 Z.z. o dráhach, § 517 ods.1, 2 OZ, § 3 Nar. vl. SR č. 87/1995 Z.z. mal za preukázané, že nárok žalobcu na zaplatenie úhrady pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom v sume 33,19 € (1.000,-Sk) a úhrady cestovného lístka vo výške 0,56 € (17,-Sk) v celkovej sume 33,76 € (1.017,-Sk) je dôvodný.

Keďže žalovaná pri kontrole úhradu a miestne cestovné neuhradila na mieste prepravnému kontrolórovi, dostala sa dňom 08.09.2008 do omeškania s plnením svojho peňažného záväzku, preto bola zaviazaná na úhradu úroku z omeškania vo výške 8,5 % ročne od 08.09.2008 do zaplatenia.

O trovách bolo rozhodnuté podľa § 142 ods.1 O.s.p. v spojení s § 150 ods.2 O.s.p. tak, že žalobcovi bola priznaná náhrada trov konania iba vo výške 50,26 €, keďže súd prvého stupňa mal za to, že trovy potrebné na účelné uplatňovanie práva v danom prípade predstavujú náhradu súdneho poplatku a trovy právneho zastúpenia za dva úkony právnych služieb a 2-krát paušálnu náhradu.

Proti rozsudku podala odvolanie žalovaná. Uviedla, že si je vedomá toho, že je pravdou, čo je uvedené v odôvodnení rozsudku, avšak je dlhodobo nezamestnaná, manžel je takisto nezamestnaný, obaja sú vedení na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, poberajú dávku v hmotnej núdzi vo výške 109,20 € mesačne, keďže ich posudzujú ako manželov a uviedla, že pokiaľ by aspoň jeden z nich si našiel trvale zamestnanie, je ochotná zaplatiť uvedenú dlžnú sumu ako je uvedené v rozsudku.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu uviedol, že z obsahu odvolania žalovanej nevyplýva, aby popierala, že necestovala dopravným prostriedkom bez platného cestovného lístka, ale poukazovala iba na svoju zlú sociálnu situáciu. Vzhľadom na tieto skutočnosti súhlasili s úhradou vymáhanej pohľadávky s príslušenstvom a trovami konania v splátkach vo výške 20 € mesačne, avšak pod stratou výhody splátok v prípade, ak sa žalovaná dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej splátky.

Podľa § 41 ods.2 O.s.p. každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený.

Z obsahu odvolania žalovanej vyplýva, že nenapáda správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa o jej povinnosti zaplatiť žalovanému istinu s príslušenstvom. Poukazovala však iba na svoju zlú sociálnu situáciu, z čoho možno vyvodiť záver, že namieta splatnosť pohľadávky. Preto odvolací súd posudzujúc odvolanie žalovanej podľa obsahu mal za to, že odvolaním bola napadnutá iba splatnosť pohľadávky.

Odvolací súd prejednal vec v rozsahu odvolania podľa § 212 ods.1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a rozsudok v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o splatnosti pohľadávky podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že povolil žalovanej istinu s úrokom z omeškania a trovami konania zaplatiť v mesačných splátkach.

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p., ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť lehotu dlhšiu alebo určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí.

Z uvedeného vyplýva, že súd môže určiť lehotu dlhšiu na splnenie povinnosti, resp. môže rozhodnúť, že peňažné plnenie sa môže vykonať v splátkach, musí však vždy určiť presne ich výšku a podmienky. Pri rozhodovaní o tom, či budú povolené splátky, je potrebné prihliadať na výšku priznaného plnenia, platobnú schopnosť žalovaného, prejavenú snahu o splnenie záväzku, ako aj ďalšie okolnosti prípadu.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalovaná nepopiera existenciu a dôvodnosť nároku uplatneného žalobcom vo vzťahu k nej, avšak poukazovala na zlú finančnú situáciu, ktorá odôvodňovala tým, že tak ona, ako aj jej manžel je nezamestnaný.

Z vyjadrenia žalobcu vyplýva, že súhlasí s tým, aby žalovaná peňažné plnenie vykonala v splátkach po 20 € mesačne pod hrozbou straty výhody splátok.

Vychádzajúc z cit. § 160 ods.1 O.s.p. s prihliadnutím na vyjadrenie žalobcu a skutočnosti vyplývajúce z obsahu spisu odvolací súd má za to, že v danom prípade sú splnené podmienky na to, aby bolo žalovanej umožnené peňažné plnenie vykonať v splátkach.

Z uvedeného dôvodu zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o splatnosti pohľadávky tak, že povoľuje žalovanej istinu, úroky z omeškania a trovy konania zaplatiť v splátkach po 20,- € mesačne vždy do 20-teho dňa toho-ktorého mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto rozsudku až do zaplatenia, pod následkom straty výhody splátok, čo znamená, že žalovaná je povinná každý mesiac od mesiaca nasledujúceho po právoplatnosti tohto rozsudku žalobcovi

zaslať vždy najneskôr do 20-teho dňa čiastku 20,- € s tým, že pokiaľ vynechá čo i len jednu splátku, zostatok dlhu sa stane splatným naraz.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods.1 O.s.p.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.