KSKE 2 Co 7/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 7/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 7/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810211481 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810211481.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu K. C., bývajúceho v C. Č.. XXX, o nejasnom podaní, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu v Rožňave zo dňa 14. 12. 2011, č. k. 11C/161/2010-57 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa podaným návrhom domáhal zrušenia rozsudku a žiadal o prejednanie a objasnenie všetkých skutočností prípadu. Vzhľadom k tomu, že návrh navrhovateľa bol nejasný a nezrozumiteľný, súd prvého stupňa ho uznesením vyzval na odstránenie vád podania aj s poučením, že pokiaľ v súdom ustanovenej lehote nebudú vady podania odstránené, jeho podanie bude odmietnuté.

Keďže navrhovateľ v zmysle výzvy súdu podľa § 43 ods. 1, 3 O.s.p. neodstránil vady konania, súd s poukazom na ustanovenie § 43 ods. 2 O.s.p. jeho podanie odmietol. Navrhovateľ na výzvu súdu reagoval tak, že žiadal zrušiť rozsudok súdu sp. zn. 9C/279/2002 a na ďalšiu výzvu, či jeho podanie je návrhom na obnovu konania uviedol, že je nezlučiteľný rozpor medzi právoplatným rozsudkom a právoplatným uznesením polície a za odporcu označil Okresný súd Rožňava. Vzhľadom k týmto skutočnostiam mal súd prvého stupňa za to, že ani z týchto podaní nie je zrejmé čoho sa navrhovateľ domáha, keďže jeho podanie neobsahuje náležitosti návrhu tak, ako sú uvedené v ustanovení § 79 ods. 1 až 4 O.s.p., a preto návrh odmietol.

Proti tomuto uzneseniu sa včas odvolal navrhovateľ. V odvolaní uviedol, že sa domáha ochrany svojho majetku a života pred neoprávnenou osobou a ako žalovaného označil JUDr. Vladimíra Hajduka. Uviedol, že JUDr. Vladimír Hajduk nemá žiadne oprávnenie na jeho zastupovanie proti Ministerstvu vnútra SR, keďže mu nebola udelená plná moc, v tejto veci je teda neoprávnenou osobou. Poukázal na to, že JUDr. Hajduk uviedol do omylu Okresný súd Rožňava tým, že uvádzal, že on má oprávnenie a udelenú plnú moc, avšak súd neuviedol, že iba proti jedinej osobe a aj tú si vyrobil podvodne, keďže nie je proti všetkým žalovaným, teda nie je oprávneným.

Navrhol, aby súd nazrel do rozsudku sp. zn. 9C/279/2002 a zistil, že žalovaný JUDr. Hajduk podviedol Okresný súd Rožňava tým, že súdu neoznámil, že zažaloval Ministerstvo vnútra SR, a že nemá oprávnenie, ani plnú moc, aby zastupoval K. C. proti tomuto orgánu.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne vo veci rozhodol pokiaľ odmietol podanie navrhovateľa, ktoré je označené ako návrh.

Z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že súd prvého stupňa vyzval navrhovateľa na odstránenie vád návrhu, poučil ho o náležitostiach návrhu a stanovil aj primeranú lehotu na takýto postup zo strany navrhovateľa, pričom navrhovateľ návrhu súdu na odstránenie vád nevyhovel, keďže ani jeho posledné podanie, ale ani jeho odvolanie, ktoré vo veci podal, neobsahuje náležitosti návrhu podľa § 79 O.s.p.

Z týchto dôvodov krajský súd podľa ustanovenia § 219 ods. 1, 2 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov účastníkom nepriznal, keďže navrhovateľ nemal v konaní úspech, a preto mu náhradu trov konania neprislúcha a odporca v konaní nebol označený.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.