KSKE 2 CoE 211/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoE/211/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606206239 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606206239.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: P., F..E..D.., P. XX, V., IČO: XXXXXXXX, zastúpeného L.. U. U., Advokátska kancelária, P. XX, V., proti povinnému L. N.Š., O.. XX.X.XXXX, V. X. I. XX, o vymoženie 298,74 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora L.. P. N., W. Ú. X. M., Ď. X, M., pod č. EX 173/06, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 7.10.2011, č.k. 2Er/298/2006-35, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie proti výroku o zamietnutí žiadosti o zmene súdneho exekútora.

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú, o zastavení exekúcie a vo výroku o trovách exekúcie .

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol a oprávneného zaviazal uhradiť odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 47,47 eur exekútorovi L.. P. N. v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora súd v konaní vydal poverenie na vykonanie exekúcie č. 5810 011223* zo dňa 6.6.2006 pre súdneho exekútora L.. P. N., Ď. X, M. na vymoženie peňažnej pohľadávky od povinného vo výške 9000,- Sk s úrokom s omeškania vo výške 0,25% denne od 15.3.2005 do zaplatenia, trovy notára za spísanie notárskej zápisnice 2 463,-Sk, poplatok za upomienky 150,-Sk, trovy právneho zastúpenia 850,-Sk, trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní 950,-Sk, súdny poplatok za vydanie poverenia 500,- Sk, trovy exekúcie. Exekučným titulom je v danej veci notárska zápisnica N 559/2006,NZ 7299/2006 zo dňa 26.2.2006.

Oprávnený podal dňa 5.4.2011 návrh na zmenu súdneho exekútora. Exekúciou navrhol poveriť exekútora L.. E. M., K. XX, XXX XX V..

Súd z exekučného titulu, ktorým je predmetná notárska zápisnica zistil, že na jej spísanie bol povinným v zmluve o úvere zo dňa 28.09.2004 splnomocnený U.. Z. M., advokát, ktorý bol zároveň takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným exekučným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu. Zároveň povinný v splnomocnení

udelil súhlas, aby bol splnomocnený advokát zastúpený advokátskym koncipientom prípadne iným zamestnancom advokáta v zmysle zákona o advokácii.

S poukazom na ustanovenie § 2 písm. a/, b/, § 3 ods. 1, 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch ako aj ust. § 52 ods.1-4 Občianskeho zákonníka prvostupňový súd predmetnú zmluvu o úvere posúdil ako takú, na základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov, nakoľko z výpisu z Obchodného registra o zápise oprávneného vyplýva, že predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Na druhej strane povinným je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženom oprávneným. Ďalej uviedol, že zohľadnením ustanovenia § 497 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje zmluvu o úvere vo vzťahu k ustanoveniu § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch je ust. § 497 Obchodného zákonníka lex generalis a ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch lex specialis s poukazom na citované ustanovenia § 52 ods. 1- 4 OZ, ktoré obligatórne ustanovujú použitie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách na vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Preto na právny vzťah medzi oprávneným a povinným z predmetnej zmluvy o úvere je potrebné aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch a nie ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka.

Súd ďalej zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil U.. Z. M.E., advokátovi súčasne v predtlači zmluvy o úvere zo dňa 28.09.2004 a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver bol súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil U.. Z. M. na spísanie predmetnej notárskej zápisnice obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva, pričom povinný sa zároveň zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice. Uviedol, že takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre U.. Z. M. súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka takúto podmienku výslovne nespomína.

S poukazom na ust. § 22 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka prvostupňový súd dospel k záveru, že splnomocnenie udelené povinným advokátovi U.. Z. M. priamo v zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinného a U.. Z. M. nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice, aj keď v čase uzatvárania zmluvy nebolo isté, či bude mať dlh alebo nie. Obsah záväzku popísaný v notárskej zápisnici je uvedený tak, že bol uznaný dlh v celkovej výške 413,69 eur (12 463,-Sk) , z čoho úver a poplatok predstavuje 298,74 eur (9 000,- Sk) , pričom dlh sa bude útočiť úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne od 15.3.2005 do zaplatenia a celý dlh pozostáva z istiny, poplatku z úveru, trov právneho zastúpenia a trov za spísanie notárskej zápisnice. Nie je však uvedená výška jednotlivých plnení. Uviedol, že v predmetnej zmluve absentuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, a teda s poukazom na ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že úver je bezúročný a bez poplatkov. Ďalej uviedol, že vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy nemožno na daný právny vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o občianskoprávny vzťah a z toho dôvodu úroky z omeškania dohodnuté účastníkmi vo výške 0,25% za každý deň omeškania z dlžnej sumy (čo predstavuje 91,25 % ročne) sú v rozpore s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Napriek tomu splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a v zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinného sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a naviac sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal tak v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to má na mysli ust. § 3 ods. 1 OZ. Preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený U.. Z. M. ako splnomocnencom povinného neplatný v zmysle § 39 OZ, pretože odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a túto zastavil z dôvodu, že exekučný titul je nevykonateľný.

Zároveň dospel aj k záveru, že nie je možné vyhovieť návrhu na zmenu exekútora, keďže samotný exekučný titul trpí vadami, ktoré bránia pokračovaniu v exekúcii.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 200 ods. 1, § 196 a § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, na úhradu ktorých zaviazal oprávneného, keďže k zastaveniu exekúcie došlo jeho zavinením, nakoľko podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí právnymi vadami. Oprávneného zaviazal uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 47,47 eur pozostávajúce z odmeny podľa § 14 ods. 1 vyhlášky č. 288/1995 o odmenách a náhradách súdnych exekútorov účinná do 30.4.2008 za úkony prevzatie návrhu na vykonanie exekúcie - 20 min, predvolanie povinného - 10 min., návrh na uloženie poriadkovej pokuty - 20 min. (začatá hodina á 6,64 eur) . Súdnemu exekútorovi neboli priznané úkony v zmysle § 14 cit. vyhlášky za spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, pretože tento úkon je odmeňovaný paušálnou sumou 3,32 eur v zmysle § 14 ods.1 písm.b/ cit. Vyhlášky. V tomto prípade by došlo k duplicitnému účtovaniu odmeny a preto nebol tento úkon priznaný. Podľa § 14 ods. 1 písm. b/ citovanej vyhlášky boli priznané úkony v sume 29,88 eur a to: získanie poverenia na vykonanie exekúcie 3,32 eur, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 3,32 eur, zisťovanie zamestnávateľa povinného 4x - 13,28 eur, ,,zisťovanie majetku povinného 3x - 9,96 eur. Hotové výdavky podľa § 22 citovanej vyhlášky boli priznané v sume 10,95 eur ako poštovné a telekomunikačné. Trovy exekútora tak spolu činia sumu 47,47 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Navrhol uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietal predovšetkým, že súd v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, pretože notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Súd však v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný, a preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Uviedol, že predmetné plnomocenstvo preskúmal notár L.. D. Ď. pri spísaní notárskej zápisnice a rovnako sa ním zaoberal aj Okresný súd Spišská Nová Ves pri posudzovaní exekučného titulu so zákonom pre účely vydania poverenia súdnemu exekútorovi a v ani jednom prípade nebol zistený rozpor so zákonom a už vôbec nie v takej miere, ktorá by spôsobila neplatnosť celého úkonu. Zároveň poukázal na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Obč. zák. v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. Ďalej uviedol, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti a následného zastavenia exekúcie situácia, kedy si oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná a stane sa nevymožiteľnou. Pokiaľ ide o neprimerane vysoký úrok z omeškania, oprávnený uviedol, že úrok z omeškania vo výške 0,25% denne má sankčný charakter a účtuje sa len v prípade, že dlžník poruší zmluvné podmienky, čiže nesplní svoju povinnosť dohodnutú v zmluve, preto ho nepovažuje za neprimeraný, ale za v súlade s § 369 ods.1 Obchodného zákonníka platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy o úvere, pretože ide o absolútny obchod.

Z uvedených dôvodov je oprávnený toho názoru, že exekúcia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a preto žiadal, aby konajúci súd vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora. Nestotožnil sa ani s priznanými trovami exekúcie súdneho exekútora.

Súdny exekútor a povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k týmto záverom.

Oprávnený odvolaním napadol uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu. Vzhľadom na obsah odvolania, odvolací súd uvádza, že sa plne stotožňuje s odôvodnením uznesenia súdu prvého stupňa pokiaľ sa jedná o výroky, ktorými vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil a na toto odôvodnenie poukazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a na zdôraznenie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia k odvolacím námietkam oprávneného považuje za potrebné uviesť:

Podľa ust. § 41 ods. 2 písm. c/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice N 559/2006, NZ 7299/2006, NCRLs 7274/2006 zo dňa 26.2.2006, spísanej na Notárskom úrade notára L.. D. Ď. vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal U.. Z. M., advokát Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vyporiadať sa s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Podľa ust. § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide o tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre U.. Z. M., ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného U.. Z. M. a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že U.. Z. M. nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného.

Odvolací súd preto uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení potvrdil podľa § 219 O.s.p. Pri takýchto záveroch sú však už bezpredmetné ďalšie dôvody, na základe ktorých prvostupňový súd posudzoval vzťah medzi účastníkmi ako vzťah spotrebiteľský, pretože pokiaľ súd prvého stupňa dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi nadbytočné.

K odvolacím námietkam odvolací súd uvádza, že nemožno odvolateľovi prisvedčiť ani pokiaľ ide o jeho námietku, že v danom prípade súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, pretože exekučný súd je oprávnený preskúmavať podmienky na vykonanie exekúcie nielen pri začatí exekúcie, ale počas celého jej trvania a ak v ktoromkoľvek štádiu, teda aj po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie zistí, že tieto nie sú dané, je oprávnený exekúciu zastaviť.

A nedôvodnou je aj námietka oprávneného, že povinný mohol kedykoľvek takto udelené plnomocenstvo odvolať, pričom tak neurobil, pretože skutočnosť, že tak povinný neurobil nemá žiaden vplyv na jeho platnosť. K ďalším námietkam oprávneného odvolací súd uvádza, že vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Nespôsobilosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu, nie je daná prekážka uplatnenia práva na všeobecnom súde.

Vo vzťahu k výroku, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora odvolací súd uvádza:

Podľa § 202 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolanie nie je prípustné ani proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný priadok) , ak tento Exekučný poriadok neustanovuje inak.

Z citovaného ustanovenia § 202 ods. 2 Exekučného poriadku vyplýva, že odvolanie proti rozhodnutiam v exekučnom konaní všeobecne nie je prípustné. Je prípustné iba voči tým rozhodnutiam, kde to výslovne Exekučný poriadok pripúšťa.

Podľa § 44 ods. 6 Exekučného poriadku platného v čase začatia exekúcie, ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Z citovaného ustanovenia § 202 ods. 2 Exekučného poriadku vyplýva, že odvolanie proti rozhodnutiam v exekučnom konaní všeobecne nie je prípustné. Je prípustné iba voči tým rozhodnutiam, kde to výslovne Exekučný poriadok pripúšťa.

Súd prvého stupňa zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora. Ustanovenia § 44 ods. 6 a ani iné ustanovenie Exekučného poriadku odvolanie proti rozhodnutiu o zmene súdneho exekútora nepripúšťa, preto sa ním odvolací súd ani meritórne nemohol zaoberať a preto odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku odmietol odvolanie oprávneného proti výroku o zamietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora.

Odvolaním oprávnený napadol tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že v tejto časti je odvolanie oprávneného takisto nedôvodné. Súd prvého stupňa správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného, ktorý exekúciu zavinil (§ 203 Exekučného poriadku) , tým, že predložil exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu a priznal ich vo výške v súlade s vyhláškou č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v platnom znení.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.