KSKE 2 CoKR 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoKR 3/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 2 CoKR 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoKR/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109228892 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109228892.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: T. W., nar. XX.XX.XXXX, XXX XX C. č. XXX, proti žalovanému: T.. I. C., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu V. U., spol. s r.o., L., so sídlom U. XX, XXX XX L., I.: XX XXX XXX, so sídlom kancelárie správcu: W. XX, B., zast. spoločnosťou JUDr. Rudolf Manik, PhD. - ADVOKÁT s.r.o., Jantárová 30, 040 01 Košice, v konaní o určenie popretej pohľadávky, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 23.9.2011, č.k. 26Cbi/40/2009-104 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom určil, že pohľadávky žalobcu v konkurznom konaní 9K/16/2009 Okresného súdu Košice I vedené pod poradovým číslom 45/1 pozostávajúce z istiny v sume 2.231,- eur, pod poradovým číslo 45/2 pozostávajúce z istiny v sume 1.001,34 eur a pod poradovým číslom 45/3 pozostávajúce z istiny v sume 382,08 eur sa považujú za zistené. Náhradu trov konania žalobcovi nepriznal.

Uviedol, že žalobca sa domáhal určenia, že jeho pohľadávky v konkurznom konaní sa považujú za zistené. Právnym dôvodom vzniku pohľadávok je pracovno-právny vzťah, ktorý vznikol na základe pracovnej zmluvy z 2.11.2005. V zmluve boli dojednané mzdové podmienky, mzda v sume 24.500,- Sk (813,25 eur) a odmeny na základe schválenia riaditeľa. Pracovný pomer trval do 30.4.2009. Prihláškou č. 1 si uplatnil pohľadávku - nárok nezaplatenej mzdy 2.231,79 eur. Prihláškou č. 2 si uplatnil pohľadávku - nezaplatenú náhradu mzdy za dovolenku v období 12/2008 v sume 187,35 eur, 02/2009 v sume 186,79 eur a 04/2009 v sume 627,20 eur, spolu 1.001,34 eur. Prihláškou č. 3 si uplatnil pohľadávku - nezaplatenú náhradu stravného v sume 382,08 eur. Má za to, že prihlásené pohľadávky spĺňali všetky zákonom predpísané náležitosti.

Žalovaný uviedol, že nemal k dispozícií účtovníctvo ani inú evidenciu, z ktorej by sa dala preveriť existencia predmetnej pohľadávky, preto nemohla byť uznaná. Prihlásenú pohľadávku nebolo možné porovnať s účtovníctvom úpadcu, pretože toto nebolo odovzdané.

Vykonaným dokazovaním zistil, že uznesením z 25.6.2009 9K/16/2009 bol vyhlásený konkurz na majetok V. U. spol. s r.o. L.. Žalobca ako veriteľ prihlásil svoje pohľadávky: v prihláške č. 1 evidovanej u správcu pod č. 45/1 sumu 2.231,79 eur, v prihláške č. 2 evidovanej pod č. 45/2 sumu 1.001,34 eur a v prihláške č. 3 evidovanej pod č. 45/3 sumu 382,08 eur.

Pracovnou zmluvou z 2.11.2005 bolo súdu preukázané, že žalovaný bol od 1.11.2005 zamestnancom úpadcu. Úpravou platových podmienok z 20.2.2008 mal preukázané, že úpadca od 1.2.2008 stanovil pre žalobcu mesačný plat 24.500,- Sk. Dohodou o skončení pracovného pomeru z 30.4.2009 bolo preukázané, že žalobca ukončil pracovný pomer dňom 30.4.2009. Potvrdením o výške príjmu z 13.5.2009 mal preukázané, že čistá mzda žalobcu predstavovala za 1/2009 664,75 eur, za 2/2009 652,07 eur, za 3/2009 673,58 eur a za 4/2009 2.358,45 eur.

Z výplatných pások zistil, že za 1/2009 mala byť na účet žalobcu vyplatená mzda 2.456,63 eur, za 2/2009 vo výške 652,07 eur, za 1/2008 vo výške 795,96 eur, za 11/2008 vo výške 660,89 eur. Rozhodnutím P. poisťovne pobočka L. z X.X.XXXX mal preukázané, že z garančného postenia malo byť žalobcovi vyplatené 2.006,20 eur.

Citoval ust. § 32 ods. 4,6,11 ZKR a ust. § 116, § 118, § 152, § 76 Zákonníka práce a ďalej ust. § 1,47, zák. č. 462/2003 Z.z.. Konštatoval, že vykonaným dokazovaním bolo preukázané, že medzi žalobcom a úpadcom bol pracovnoprávny vzťah. Žalobca ako zamestnanec vykonával pre úpadcu prácu v mesiacoch november, december 2008, február, marec, apríl 2009. Úpadca neuhradil žalobcovi mzdu v celkovej sume 4.237,95 eur. Časť pohľadávky bola uhradená P. poisťovňou, nárok žalobcu je nárok žalobcu dôvodný v sume 2.231,79 eur. Žalobcovi vznikol nárok aj na výplatu náhrady mzdy za dovolenku za december 2008 za 5 dní v sume 187,35 eur, za február 2009 za 5 dní v sume 186,79 eur a za apríl 2009 za 16,5 dní v sume 627,20 eur, spolu 1.001,34 eur ako aj nárok na nezaplatenú náhradu stravného v sume 382,08 eur za 01-12/2008 na 10 ks stravných lístkov a za 01-04/2009 za 82 ks stravných lístkov.

Dospel k záveru, že pohľadávky žalobcu sa považujú za zistené. Žalobca je na základe prihlásených pohľadávok pod č. 45/1, 45/2, 45/3 veriteľom úpadcu v ním prihlásených sumách.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný. Domnieva sa, že neboli splnené podmienky pre vydanie rozsudku, ktorým bolo žalobe vyhovené. Prvostupňový súd podľa neho nedostatočne zistil skutkový stav a nesprávne posúdil právny stav veci. Žalobca neuniesol dôkazné bremeno, ktoré malo spočívať v preukázaní oprávnenosti prihlásenia jeho pohľadávok do konkurzu a žalovaný namietal vo vyjadrení z 21.1.2010 irelevantnosť žaloby.

Správkyňa prihlásené pohľadávky poprela. Skutočne ich nebolo možné porovnať s účtovníctvom úpadcu, keďže správkyni nebolo odovzdané. Pretože absentuje možnosť porovnania prihlásených nárokov s účtovníctvom úpadcu, možno sa domnievať, že pohľadávka žalobcu sa nenachádza v účtovníctve úpadcu. V danej veci mohlo iba dokazovanie na súde ozrejmiť existenciu záväzku, pričom súčasný konateľ spoločnosti nebol vypočutý. Tieto skutočnosti mal súd zohľadniť tak, aby náležite objasnil skutkový stav veci. Žalobca nepreukázal nárok na vyplatenie mzdy za august 2008 - marec 2009, ani to, že tieto mesiace skutočne odpracoval. Rovnako nezdokladoval absenciu odovzdaných stravných lístkov za odpracované obdobie. Namieta aj vykonateľnosť petitu, ktorý je nesprávne formulovaný. Navrhuje napadnutý rozsudok zmeniť, návrh zamietnuť a priznať mu trovy odvolacieho konania 138,54 eur a prvostupňového konania 553,36 eur.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca a uviedol, že skutočnosti uvedené v odvolaní sa nezakladajú na pravde. Svoju pohľadávku prihlásil v stanovenej lehote a žalovanej doložil písomné doklady, ktorými dokumentoval odôvodnenosť pohľadávky. Uvedené doklady ako listinné dôkazy predložil aj súdu. Pokiaľ v odvolaní uvádza, že absentuje možnosť porovnania prihlásených nárokov s účtovníctvom úpadcu, toto sa nezakladá na pravde, nakoľko má vedomosť, že o obdobných nárokoch jeho kolegov, kde bolo súdom rozhodnuté, žalovaná nenamietala absenciu účtovných dokladov. Všetky písomné doklady uvedené v

žalobe boli doručené súdu a boli podkladom pre rozhodnutie. Poznamenáva, že skutočnosti uvedené v odvolaní mala žalovaná možnosť vyjadriť na pojednávaní, čo nevyužila.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a konania ktoré mu predchádzalo napadnuté rozhodnutie ako vo výroku vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že Okresný súd Košice I uznesením zo dňa 25.6.2009 sp.zn. 9K/16/2009 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu V. U. spol. s .r.o. L., U. XX, L., I.: XX XXX XXX a za správcu ustanovil žalovanú.

Žalobca ako veriteľ prihlásil prihláškou č. 1 evidovanou u správcu pod č. 45/1 sumu 2.231,79 eur ako nárok na nezaplatenú mzdu za november 2008 v sume 660,89 eur, za december 2008 v sume 608,61 eur, za február 2009 v sume 465,28 eur, za marec 2009 v sume 673,74 eur a za apríl 2009 v sume 1.829,43 eur spolu 4.237,95 eur. Z toho bolo žalobcovi uhradené Sociálnou poisťovňou z garančného fondu 2.006,- eur, preto prihlásil pohľadávku vo výške 2.231,79 eur. Prihláškou č. 2 evidovanou pod č. 45/2 prihlásil pohľadávku vo výške 1.001,34 eur ako náhradu mzdy za dovolenku za december 2008 za 5 dní dovolenky v sume 187,35 eur, za február 2009 za 5 dní dovolenky v sume 187,35 eur, za apríl 2009 za 16,5 dní dovolenky v sume 627,20 eur, spolu 1.101,34 eur. Prihláškou č. 3 evidovanou pod č. 45/3 prihlásil sumu 382,08 eur ako náhradu stravného za január - december 2008 v počte 110 ks stravných lístkov a za január - apríl 2009 v počte 82 ks stravných lístkov, spolu 192 ks v hodnote 382,08 eur.

Prihlásenú pohľadávku poprela správkyňa podstaty z dôvodu, že nie je možné porovnať prihlásené pohľadávky s účtovnou a inou dokumentáciou úpadcu a záväzkami úpadcu.

Žalobca predložil súdu pracovnú zmluvu, úpravu platových podmienok, dohodu o skončení pracovného pomeru s úpadcom, potvrdenie o výške príjmu zamestnanca, výplatné pásky, doklady o výške príjmov za roky 2008-2009. Z predložených dokladov súd prvého stupňa správne posúdil žalobcom uplatnené nároky a správne ich právne posúdil v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Žalobcom predložené dôkazy, ktorými preukazoval oprávnenosť nárokov uplatnených prihláškami voči úpadcovi, žalovaný nespochybnil. Nie je preto dôvodná jeho námietka v odvolaní, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav. Súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil všetky predložené dôkazy, vec správne právne posúdil a vo veci správne rozhodol.

Pokiaľ žalovaná namieta, že nebolo možné porovnať prihlásené pohľadávky s účtovníctvom úpadcu a možno sa domnievať, že sa nenachádza v účtovníctve úpadcu, táto námietka nie je dôvodná. Neporovnanie pohľadávky nemôže znamenať, že prihlásená pohľadávka nie je opodstatnená, bez uvedenia ďalších skutočnosti, ktoré by prihlásenú pohľadávku spochybňovali. Ak žalovaná uvádza, že pri absencii možnosti porovnania pohľadávok s účtovníctvom úpadcu sa možno domnievať, že sa pohľadávka v účtovníctve nenachádza, treba poznamenať, že rovnako sa možno domnievať, že sa v účtovníctve nachádza.

Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že žalobca predloženými dôkazmi preukázal pohľadávky, ktoré prihlásil voči úpadcovi a napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 24 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a keďže žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný a žalobcovi trovy odvolacieho konania nevznikli, nebola ich náhrada účastníkom priznaná.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.