KSKE 2 CoZm 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoZm 4/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 2 CoZm 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoZm/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110229677 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110229677.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: A. F., nar. XX.X.XXXX, XXX XX N. K. XX, proti žalovanému: P.. A. F., nar. XX.X.XXXX, XXX XX O. XXX, v konaní o zaplatenie 53,59 EUR s príslušenstvom, o námietkach žalovaného proti zmenkovému platobnému rozkazu Okresného súdu Košice I, č.k. 27Zm/36/2010-6 zo dňa 4.1.2011, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 13.9.2011, č.k. 26CbZm/2/2011-26 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozhodol, že zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Košice I č.k. 27Zm/36/2010-6 zo dňa 4.1.2011 ponecháva v platnosti v celom rozsahu. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že vlastnou zmenkou vystavenou Ing. A. F., XXX XX O. XXX bolo súdu preukázané, že sa ňou žalovaný zaviazal za uvedenú zmenku zaplatiť žalobcovi dňa 22.11.2010 zmenkovú sumu 53,59 EUR.

Podľa ust. § 175 O.s.p. ak navrhovateľ predloží v prvopise zmenku alebo šek, o pravosti ktorých niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnenie práva, súd vydá na jeho návrh zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz, v ktorom odporcovi uloží, aby do troch dní zaplatil požadovanú sumu a uhradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal námietky, v ktorých musí uviesť všetko, čo proti zmenkovému platobnému rozkazu alebo šekovému platobnému rozkazu namieta. Zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz sa musí doručiť do vlastných rúk odporcu. Ak nemožno návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vyhovieť, nariadi súd pojednávanie. Ak odporca nepodá námietky včas alebo ak ich vezme späť, má zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Neskoro podané námietky, námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, alebo námietky, ktoré nie sú podané oprávnenou osobou, súd odmietne. Ak odporca podá včas námietky, súd nariadi na ich prejednanie pojednávanie; na námietky podané neskôr už nemožno prihliadať. V rozsudku súd vysloví, či zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz ponecháva v platnosti alebo či ho zrušuje a v akom rozsahu. Opravným prostriedkom len proti výroku o trovách konania je odvolanie, o ktorom bez pojednávania rozhodne súd, ktorý vydal zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz.

Ak je návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu vzatý späť celkom po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu pred jeho právoplatnosťou, súd, ktorý zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz vydal so súhlasom odporcu, uznesením zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz zruší a konanie zastaví. Rovnako postupuje aj pri čiastočnom späťvzatí návrhu v časti, ktorej sa späťvzatie návrhu týka. Ak odporca do vyhlásenia rozsudku podľa odseku 3 vezme späť podané námietky, súd uznesením rozhodne o pripustení späťvzatia námietok a o náhrade trov konania, ktoré nasledovalo po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu. Právoplatnosťou uznesenia o pripustení späťvzatia námietok nadobúda zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz právoplatnosť. Ak súd schváli zmier po vydaní zmenkového platobného rozkazu alebo šekového platobného rozkazu, súd súčasne uznesením zruší vydaný zmenkový platobný rozkaz alebo šekový platobný rozkaz. Pri oprave chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností v zmenkovom platobnom rozkaze alebo šekovom platobnom rozkaze sa postupuje podľa § 164. Súd postupuje podľa odsekov 1 až 7 aj vtedy, ak navrhovateľ predloží v prvopise oddelene prevedený záložný list skladiskového záložného listu alebo tovarový záložný list, 17) o ktorých pravosti niet dôvodu pochybovať, a ďalšie listiny potrebné na uplatnené práva.

Zmenka sa stala zročnou dňa 22.11.2010. Vystaviteľ zmenku neuhradil. Žalobcovi vzniklo právo vykonať postih proti indosantom, vystaviteľovi a iným osobám zmenečne zaviazaným.

Súd v súlade s návrhom žalobcu vydal vo veci zmenkový platobný rozkaz, proti ktorému v zákonom stanovenej lehote podal žalovaný námietky. Žalovaný namietal, že listina, ktorá bola žalobcom predložená, nie je platná ako vlastná zmenka a nakoľko nie je ani cudzou zmenkou, nejedná sa o zmenku. Mal za to, že listina predložená súdu žalobcom trpí takými formálnymi vadami, že nie je platná ako zmenka. Neplatnosť zmenky videl v neurčitosti peňažnej sumy v listine a v chybnom uvedení meny. Uviedol, že v listine predloženej žalobcom je okrem číselného vyjadrenia zmenkovej sumy 53,59 EUR aj jej slovné vyjadrenie, kde sa uvádza päťdesiattri EURO 59/100. Suma uvedená slovom obsahuje zlomok, z ktorého nie je zrejmé, či EURO 59/100 je nejaká osobitná mena, ktorá je odlišná od eura, alebo či suma slovom je sumou päťdesiattri euro krát 59/100, čo by bola suma 31,27 EUR. Žalovaný tvrdil, že nevie akú sumu má na základe tejto zmenky zaplatiť. Mal za to, že suma vyjadrená slovom je neurčitá, a preto predmetná listina nie je platnou zmenkou. Namietal aj chybné uvedenie meny na listine nakoľko mena je v zmenke uvedená ako EUR a EURO , pričom však zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike pri označení meny euro umožňuje tri možnosti euro , EUR a symbol € . Označenie EURO neexistuje, je nesprávne. Na základe uvedeného navrhol zmenkový platobný rozkaz zrušiť v celom rozsahu a žiadal, aby mu súd priznal náhradu trov konania.

Z hľadiska koncentračnej zásady platí, že v námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu musí byť uvedené všetko, čo žalovaný proti platobnému rozkazu namieta. Obsah námietok môže vychádzať z práva hmotného alebo procesného. Ak je dôvodom námietok žiadosť o povolenie splátok, nejde o odôvodnené námietky, pretože sa nimi nespochybňuje povinnosť zaplatiť požadovanú sumu.

Z predloženej zmenky jednoznačne vyplýva, že spĺňa všetky náležitosti vlastnej zmenky v zmysle ust. § 75 zák. č. 191/1950 Sb.. Súd mal za to, že v zmenke je jednoznačne uvedená suma, ktorú sa zaviazal žalovaný zaplatiť ako aj mena v akej sa má plniť. Zmenka je určitá a zrozumiteľná.

Na základe uvedených skutočností a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami súd nemohol akceptovať námietky žalovaného, preto rozhodol, že zmenkový platobný rozkaz ponecháva v platnosti v celom rozsahu.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Keďže žalobca mal vo veci plný úspech, ale trovy mu v konaní nasledujúcom po vydaní zmenkového platobného rozkazu nevznikli, súd mu náhradu trov konania nepriznal.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný.

Odvolanie odôvodnil tým, že listina, ktorá bola žalobcom predložená, nie je platná ako vlastná zmenka a nakoľko nie je ani cudzou zmenkou, nejedná sa o zmenku. Listina, ktorá bola predložená súdu žalobcom trpí takými formálnymi vadami, že nie je platná ako zmenka. Neplatnosť zmenky spočíva 1. v neurčitosti peňažnej sumy v listine a 2. v chybnom uvedení meny.

Podľa čl. I., druhá časť, § 75 zák. č. 191/1950 Zb., Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov (ďalej len ZZŠ ) vlastná zmenka obsahuje 2. bezpodmienečný sľub zaplatiť určitú peňažnú sumu. Listina, ktorú predložil navrhovateľ, však obsahuje okrem číselného vyjadrenia sumy 53,59 eur zmenkovú sumu slovom, kde sa uvádza päťdesiattri EURO 59/100 . Suma slovom tak obsahuje zlomok, z ktorého nie je zrejmé, či EURO 59/100 je nejaká osobitná mena, ktorá je odlišná od eura, alebo či suma slovom je sumou päťdesiattri euro krát 59/100, čo by bola suma 31,27 eura. Žalovaný preto nevie, akú sumu by mal na základe tejto zmenky zaplatiť - je to päťdesiattri euro krát 59/100, t.j. 31,27 eura? Alebo má zaplatiť 53 jednotiek platidla EURO 59/100 ? Akou menou je EURO 59/100 ? O existencii takéhoto zákonného platidla nemá žiadnu vedomosť.

Podľa čl. I., prvá časť, prvý diel, § 6 ods. 1 ZZŠ v spojení s ustanovením čl. I., druhá časť, § 77 ods. 2 ZZŠ, ak sa nezhoduje zmenková suma vyjadrená číslami so zmenkovou sumou vyjadrenou slovami, má prednosť zmenková suma vyjadrená slovami. Suma vyjadrená slovom však je neurčitá a preto predmetná listina nie je platnou zmenkou.

Žalovaný navrhol, aby odvolací súd rozsudok prvostupňového súdu napadnutý týmto odvolaním zmenil tak, že zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Košice I č.k. 27Zm/36/2010-6 zo dňa 4.1.2011 zruší v plnom rozsahu a zaviaže žalobcu nahradiť mu trovy prvostupňového aj odvolacieho konania.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 Os.p. a dospel k záveru ,že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

Z obsahu odvolania žalovaného vyplýva odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p..

Odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. spočíva v tom, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesprávnym právnym posúdením veci sa rozumie omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O omyl v aplikácii práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť, alebo ak použil správny predpis, ale nesprávne ho interpretoval.

Odvolací súd dospel k záveru, že namietaný odvolací dôvod nie je daný. Súd prvého stupňa na prejednávanú vec aplikoval relevantné ustanovenia zák. č. 191/1950 Zb. a zaoberal sa veľmi podrobne každou okolnosťou, ktorá bola pre rozhodnutie vo veci podstatná. Odvolací súd preto poukazuje na písomné odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, s ktorým obsahom sa stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) . Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa je jasné, logické a presvedčivé.

Vzhľadom na odvolaciu námietku žalovaného odvolací súd dodáva:

Zásadnou otázkou pre posúdenie správnosti rozhodnutia je to, či v zmenke je jednoznačne uvedená suma, ktorá sa má plniť.

Z obsahu vlastnej zmenky podpísanej žalovaným jednoznačne vyplýva platobný prísľub žalovaného zaplatiť žalobcovi na zmenke uvedenú peňažnú sumu. Tvrdenie žalovaného, že nevie akú sumu má zaplatiť je len výslovne účelové spočívajúce v snahe žalovaného zmariť rýchlu a účinnú formu uplatnenia nároku zo zmenky.

Z uvedených dôvodov odvolací súd, rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný a žalobcovi v odvolacom konaní trovy nevznikli.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.