KSKE 2 Cob 107/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 107/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 107/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/107/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112202930 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7112202930.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: K. Q. SR a.s., A. námestie X/A, XXX XX B., IČO: XX XXX XXX, zast. Mgr. Martin Berec, advokát, Pod sokolice 1/B, 911 01 Trenčín, proti žalovanému: E. K. s.r.o., K. 1, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 1.643,10 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 16.4.2012, č.k. 9Rob/11/2012-16 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n a l.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Uviedol, že výzvou zo dňa 8.2.2012 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za návrh vo výške 98,50 eur do 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že ak nebude poplatok zaplatený v určenej lehote, súd konanie zastaví. Výzva bola doručená 20.2.2012 a doteraz poplatok nebol zaplatený.

Podľa § 10 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb., súd konanie zastavil a o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca. Uviedol, že súdny poplatok vo výške 98,50 eur v lehote na podanie odvolania zaplatil do pokladne súdu, žiada preto zrušenie uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku a pokračovanie v konaní.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého uznesenia toto ako vo výroku vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa výzvou zo dňa 8.2.2012 sp.zn. 9Rob/11/2012 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku za návrh v sume 98,50 eur v lehote do

10 dní od doručenia výzvy s pučením, že ak nebude poplatok v určenej lehote zaplatený, súd konanie zastaví. Výzva bola žalobcovi doručená 20.2.2012 a súdny poplatok nebol zaplatený.

Podľa § 10 ods. 1 zák. č. 71/1992 Zb. v platnom znení, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, odvolania alebo dovolania, súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú mu určí, ak poplatok nebol zaplatený ani v lehote určenej súdom, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník poučený.

O následkoch nezaplatenia súdneho poplatku bol žalobca vo výzve poučený, súdny poplatok nezaplatil, súd prvého stupňa rozhodol správne, keď s poukazom na cit. ust. zák. č. 71/1992 Zb. konanie zastavil.

Žalobca uviedol, že súdny poplatok zaplatil v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku do pokladne súdu. Z úradného záznamu súdu prvého stupňa vyplýva, že ku dňu 20.6.2012 po overení v súdnom registri, súdny poplatok nebol zaplatený.

Súdny poplatok žalobca nezaplatil ani v lehote na podanie odvolania proti uzneseniu súdu prvého stupňa, nie je preto dôvod na postup podľa § 10 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb.. Odvolací súd preto napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a keď že žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný a žalovanému trovy odvolacieho konania nevznikli, nebola ich náhrada účastníkom priznaná.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.