KSKE 2 Cob 115/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/115/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211211107 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211211107.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Janky Kočišovej v právnej veci žalobcu Z.-C., s.r.o., K. XXX/ XX, XXX XX K. nad J., IČO: XX XXX XXX, zast. AK NOVIKMEC s.r.o., Advokátska kancelária, Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, proti žalovanému W. A. s.r.o., E. 6, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Milan Sedlák, advokát, Kukučínova 19, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 790,02 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 12.4.2012, č.k. 34Cb/161/2011-37 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 70,90 eur na účet právneho zástupcu AK E. s.r.o., W. kancelária, X. XXX, XXX XX K. nad J. do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 790,02 eur; úrok z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 395,01 eur od 14.8.2010 do 2.11.2010, zo sumy 790,02 eur od 3.11.2010 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania vo výške 188,26 eur na účet právneho zástupcu, všetko do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení uviedol, že žalobou doručenou súdu 26.4.2011 žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 790,02 eur s príslušenstvom titulom nezaplatenia ceny diela v zmysle písomne uzavretej Zmluvy o dielo č. X-XX/L zo dňa X.XX.XXXX, vyúčtovanej faktúrami č. XXXXXXXX a XXXXXXXX. Pokiaľ ide o obranu žalovaného, nepoprel, že so žalobcom uzavrel dňa 1.12.2006 zmluvu o dielo, avšak predmet diela bližšie špecifikovaný v článku I zmluvy nebol realizovaný a zabezpečovaný v zodpovedajúcej kvalite, nebol dodržaný dojednaný čas vykonania diela v zmysle článku III zmluvy a žalobca nevykonával u objednávateľa ako žalovaného žiadne kontroly na úseku ochrany odpadového hospodárstva (jedenkrát mesačne) , ani kontroly na úseku ochrany ovzdušia, (jedenkrát štvrťročne) s tým, že písomnosti preukazujúce svoje tvrdenie predloží v dodatočnej lehote pred pojednávaním vo veci samej.

Z vykonaného dokazovania súd prvého stupňa zistil, že zmluvný vzťah medzi účastníkmi konania vznikol na základe písomne uzavretej Zmluvy o dielo č. 1-06/L zo dňa 1.12.2006, v ktorej boli dohodnuté podstatné náležitosti zmluvného vzťahu, t.j. predmet diela, termín plnenia a cena. Zhotoviteľ sa zaviazal vypracovať a zabezpečiť pre objednávateľa vypracovanie a realizovanie ďalej uvedených

vnútropodnikových predpisov, evidenciu hlásení, zmlúv a ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a z neho vyplývajúcich vyhlášok (článok I bod 1 zmluvy) . V článku III sa zhotoviteľ zaviazal vykonať kontroly odpadového hospodárstva u objednávateľa na základe jeho požiadania - objednávky spravidla jedenkrát mesačne. Cena diela bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách podľa cenníka uvedeného v prílohe č. 1 zmluvy, tvoriaceho jej neoddeliteľnú súčasť (článok IV) , podpísaného účastníkmi konania dňa 1.12.2006. Dodatkom č. 1 uzavretom dňa 14.3.2007 sa zhotoviteľ zaviazal zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich pre objednávateľa v zmysle zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch, predovšetkým vedenie evidencie obalov, ohlasovanie údajov z evidencie a zabezpečenie plnenia povinností povinnej osoby v zmysle § 8 ods. 2. Prílohu tvoril cenník zo dňa 14.3.2007.

Súd prvého stupňa uzavrel, že žalobca ako zhotoviteľ si svoje zmluvné povinnosti splnil bezozbytku, ktorú skutočnosť mal za preukázanú fotokópiou Protokolu z kontroly č. XX/XXXX zo dňa XX.X.XXXX a Protokolu z kontroly č. XX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX riadne potvrdenými účastníkmi konania odtlačkom razítka a podpisom. Uvedené protokoly boli podkladom pre fakturáciu za činnosti vykonané v II. a III. štvrťroku 2010. Následne žalobca vyúčtoval žalovanému cenu za vykonané dielo faktúrou č. XXXXXXXX zo dňa 30.7.2010, splatnou 13.8.2010, vystavenou na sumu 395,01 eur a č. XXXXXXXX zo dňa 19.10.2010, splatnou 2.11.2010, vystavenou na sumu 395,01 eur. Súd prvého stupňa právne uzavrel, že účastníci uzavreli zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Dospel k záveru, že žalovaný neuniesol dôkazné bremeno na tvrdenie uvedené v odpore proti platobnému rozkazu, že vady včas notifikoval a písomnosti preukazujúce neoprávnenosť nároku žalobcu nepredložil. O úrokoch z omeškania rozhodol v súlade s §§ 365, 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Náhradu trov konania priznal úspešnému žalobcovi (§ 142 ods. 1 O.s.p.) . Priznané trovy pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 47,00 eur a z trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby (príprava a prevzatie zastúpenia, písomné podanie vo veci samej - návrh na začatie konania) á 51,45 eur + 2x režijný paušál á 7,41 eur + 20% DPH (§ 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a) , c) , § 16 ods. 3, § 18 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. v platnom znení) .

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalovaný z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 písm. c) , d) a f) a v § 205 ods. 2 písm. a) v spojení s § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. Dôvodil, že súd prvého stupňa nevykonal dôkazy navrhnuté žalovaným na preukázanie jeho tvrdení v spore a bez ďalšieho žalobe vyhovel. Zdôraznil, že napriek ospravedlneniu žalovaného z pojednávania nariadeného na deň 12.4.2012 vec prejednal, pričom na toto pojednávanie žalovaným navrhnutí svedkovia neboli ani predvolaní. Uvedeným postupom podľa názoru odvolateľa súd prvého stupňa znemožnil žalovanému riadne uplatniť svoje práva procesnej strany v konaní a následkom toho súd neúplne zistil skutkový stav veci a z takto neúplne zisteného skutkového stavu vyvodil nesprávne právne závery. Na základe uvedeného sa domáhal, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Žalobca navrhol rozsudok ako vecne správny potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť bez nariadenia pojednávania) a rozsudok potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p., pretože je vecne správny.

V prvom rade sa odvolací súd zaoberal otázkou, či dôvody uvádzané odvolateľom sú prípustnými dôvodmi pre podanie odvolania podľa § 205 ods. 2 O.s.p. Odvolateľ ako odvolací dôvod uvádza dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. c) , t.j., že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, písm. b) , t.j., že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, písm. f) , t.j., že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a z dôvodu uvedeného v § 221 ods. 1 písm. f) (v nadväznosti na § 205 ods. 2 písm. a) ), t.j. že účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom. Ide o prípustné odvolacie dôvody, preto odvolací súd meritórne odvolanie prejednal. V zmysle § 205 a) O.s.p. sa dané odvolacie konanie riadi princípom neúplnej apelácie, t.j. účastníci nemôžu s výnimkami v zákone ustanovenými navrhovať nové dôkazy a

tvrdiť nové skutočnosti, než ktoré boli uplatnené pred súdom prvého stupňa. Na základe uvedeného sa preto odvolací súd zaoberal výlučne tým, či boli súdom prvého stupňa zistené skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a bol z nich vyvodený správny právny záver.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na konštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Obrana žalovaného spočívala v tvrdení, že predmet diela bližšie určený v článku I zmluvy nebol zrealizovaný a zabezpečený v zodpovedajúcej kvalite, nebol dodržaný dojednaný čas vykonania diela a žalobcom ako zhotoviteľom neboli vykonávané kontroly na úseku ochrany odpadového hospodárstva (jedenkrát mesačne) , ani kontroly na úseku ochrany ovzdušia (jedenkrát štvrťročne) . Žalobca na preukázanie oprávnenosti uplatneného nároku predložil súdu faktúru č. XXXXXXXX, vydanú na základe Protokolu z kontroly č. 02/2010 dňa 30.7.2010 a faktúru č. XXXXXXXX, vydanú na základe Protokolu z kontroly č. 03/2010. Skutočnosť, že kontrola bola prevedená, je potvrdená na uvedených protokoloch pečiatkou a podpisom oprávneného pracovníka žalovaného.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie ich správnosti a k odvolacím námietkam udáva.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p., účastníci sú povinní označiť všetky dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré uviedli v žalobe, resp. ktoré sa tvrdili v rámci prípravy pojednávania a na pojednávaniach. Nesplnenie tejto dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom konania v opačnom procesnom postavení než účastník, ktorý nesplnil alebo nedostatočne splnil svoju procesnú povinnosť. Žalovaný nepreukázal tvrdené skutočnosti, keď nepredložil súdu ani jednu písomnosť, ktorá by ich potvrdzovala, a to aj napriek jeho tvrdeniu v odpore proti platobnému rozkazu, že ich dodatočne do termínu pojednávania predloží.

Odňatím možnosti konať pred súdom (ku ktorému malo dôjsť vo vzťahu k žalovanému) je taký postup súdu, ktorým bolo účastníkovi konania znemožnené uplatňovať v súdnom konaní tie procesné práva, ktoré mu patria podľa jednotlivých ustanovení O.s.p. Citované ustanovenie má na mysli nielen postup sudcu alebo predsedu senátu, ale aj činnosť ostatných pracovníkov súdu, ak má za následok, že nemohol uplatniť niektoré procesné právo. Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. umožňuje súdu vec prejednať v neprítomnosti účastníka konania, ktorý i keď bol riadne predvolaný, nedostavil sa na pojednávanie, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Z tohto predpokladu vychádza aj ustanovenie § 119 O.s.p., v zmysle ktorého pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov.

V prejednávanej veci bolo predvolanie na pojednávanie vytýčené na deň 12.4.2012 doručené žalovanému dňa 22.2.2012 a právnemu zástupcovi žalovaného dňa 17.2.2012. Žalovaný ani právny zástupca sa z neúčasti na pojednávaní neospravedlnil, ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o jeho odročenie. Súd prvého stupňa tak vec prejednal v ich neprítomnosti.

Tvrdenie žalovaného, že sa z neúčasti na pojednávaní ospravedlnil, sa nezakladá na skutočnosti, nakoľko žiadne ospravedlnenie (jeho ani právneho zástupcu) sa v spise nenachádza.

Z uvedeného je zrejmé, že ak súd prvého stupňa vec prejednal a rozhodol v neprítomnosti žalovaného a jeho právneho zástupcu, ktorí boli na pojednávanie predvolaní riadne a včas a z neúčasti na ktorom sa neospravedlnili, neodňali žalovanému žiadne procesné právo priznané mu Občianskym súdnym poriadkom.

Podľa § 132 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Cit. ust. zákona neukladá súdu povinnosti vykonať všetky dôkazy navrhované účastníkmi konania za predpokladu, že má zistený skutkový stav tak, že o veci možno meritórne rozhodnúť. V prejednávanej veci aj podľa názoru odvolacieho súdu bolo možné rozhodnúť na základe dokladov nachádzajúcich sa v spise a to aj vzhľadom na už vyššie uvedené správanie žalovaného v rámci súdneho konania.

Žalobca v konaní preukázal, že účtoval práce vykonané v súlade s uzavretou zmluvou, preto súd prvého stupňa rozhodol správne.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že boli priznané úspešnému žalobcovi v sume 70,90 eur, a to za 1 úkon právnej služby - podanie odvolania á 51,45 eur + režijný paušál 7,63 eur + DPH 11,82 eur (§ 10 ods. 1, § 14 ods. 1, § 16 ods. 3, § 18 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z.z. v platnom znení) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.