KSKE 2 Cob 140/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 140/2011

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 140/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/140/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3709206189 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:3709206189.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : A.-N. H., s.r.o., H. 1, XXX XX J., IČO: XX XXX XXX, zast. Mgr. Jozef Gáplovský, advokát, Centrum II 88, 018 41 Dubnica nad Váhom, proti žalovanému: A. plus, s.r.o., so sídlom J. J. X/XXXX, 071 01 D., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ján Kožuško, advokát, ul. Sama Chalupku č. 18, 071 01 Michalovce, o zaplatenie 4.325,82 eur s príslušenstvom a vzájomnom protinávrhu žalovaného o 4.543,74 eur, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 28.3.2011, č.k. 22Cb/232/2011-208 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil žalovanému zaplatiť súdny poplatok za odvolanie vo výške 240,50 eur do 15 dní od doručenia uznesenia podľa pol. č. 1a/ sadzobníka súdnych poplatkov.

Proti uzneseniu podal odvolanie žalovaný. Uviedol, že napadnutým uznesením bol zaviazaný zaplatiť poplatok za odvolanie 240,50 eur. V súčasnom období je v platobnej neschopnosti a výška jeho dlhov presahuje jeho majetok, z uvedených dôvodov sú u neho predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov. Žiada, aby mu súd priznal oslobodenie od súdnych poplatkov a navrhuje napadnuté uznesenie zrušiť.

Uznesením zo dňa 31.5.2011 č.k. 22Cb/232/2009-213 súd nepriznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 21.6.2011.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého uznesenia toto podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vo výroku vecne správne potvrdil.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že vo veci súd prvého stupňa rozhodol dňa 14.2.2011 rozsudkom, proti ktorému podal odvolanie žalovaný. Za podanie odvolania uznesením z 28.3.2011 súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok 240,50 eur.

Podaním odvolania vznikla žalovanému podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch poplatková povinnosť a výšku súdneho poplatku za odvolanie, súd prvého stupňa určil správne podľa položky č. 1a/ sadzobníka súdnych poplatkov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.