KSKE 2 Cob 174/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 174/2011

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 174/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/174/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7910213305 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7910213305.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: F. - R., s.r.o., F. XX, J., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Jaroslav Fekete, advokát, Záhradnícka 1, 080 01 Prešov, proti žalovanému: A. V., s.r.o., K. 6, XXX XX V., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Vladimír Vrábeľ, advokát, Hlavná 70, 040 01 Košice, o zaplatenie 85.140,01 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Trebišov, zo dňa 15.6.2011, č.k. 6Cb/37/2010-144 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým súd prvého stupňa žalobe vyhovel.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 460,55 eur na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 53.338,12 eur s 9% úrokom z omeškania od 2.9.2010 do zaplatenia, konanie do výšky 3.239,10 eur zastavil, žalobu do výšky 28.562,08 eur zamietol a o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozsudku.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia 85.140,01 eur s príslušenstvom titulom zaplatenia ceny vykonaných prác. Následne zobral návrh späť do výšky 3.329,10 eur a žiadal konanie v tejto časti zastaviť.

Žalovaný uviedol, že súhlasí so zaplatením 27.776,74 eur a v ostatnej časti navrhol žalobu zamietnuť, pretože došlo k jednostrannému započítaniu pohľadávky zo strany žalovaného čo do výšky 57.124,87 eur na základe vyúčtovanej zmluvnej pokuty.

Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že medzi účastníkmi boli podpísané zmluvy o dielo a to dňa 19.2.2008 č. X/X/X/XX a dňa 9.6.2008 č. X/X/XX žalovaným ako objednávateľom a žalobcom ako zhotoviteľom. Jednalo sa o zrealizovanie stavebných prác v hodnote 424.260,03 eur. Žalobca predložil zoznam faktúr, z čoho je zrejmé, že nebola zaplatená suma 85.140,01 eur. Na základe späťvzatia v časti o 3.239,10 eur, bolo konanie v tejto časti podľa § 96 O.s.p. zastavené. Žalovaný súhlasil so zaplatením čiastky 27.776,74 eur.

Žalovaný vyfakturoval faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou 16.11.2010 sumu 30.074,67 eur a faktúrou č. XXXXXXXXX splatnou 16.11.2010 sumu 27.050,20 eur ako zmluvnú pokutu za omeškanie s ukončením diela vo výške 0,05% denne zo sumy diela uvedenej v zmluve.

Citoval ust. § 358 Obchodného zákonníka a uviedol, že žalovaný započítal pohľadávku žalobcu a žalovaného. Žalovaný doručil faktúry ohľadom zmluvnej pokuty vo výške 57.124,16 eur a dňa 19.11.2010 zaslal žalovanému jednostranný zápočet pohľadávok.

Citoval ust. § 580 Občianskeho zákonníka a ust. § 301 Obchodného zákonníka a uviedol, že v konaní bolo preukázané, že žalovaný uznal nárok žalobcu do výšky 27.776,74 eur a žiadal započítať 57.124,16 eur.

Sumu 27.776,74 eur žalovaný uznal, preto na túto sumu zaviazal žalovaného a pokiaľ ide o započítanie pohľadávky vo výške 57.124,16 eur, súd uznal započítanie iba do výšky 28.562,08 eur a zaviazal žalovaného na zaplatenie 53.338,12 eur a návrh čo do výšky 28.562,08 eur zamietol.

Pri rozhodovaní použil moderačné právo, teda nepriznal zmluvnú pokutu v celej výške ako ju vyčíslil žalovaný. Moderačné právo súdu bolo potrebné použiť, nakoľko bolo preukázané, že žalobca vynaložil všetko úsilie, aby dielo včas dokončil a dôvodom oneskoreného ukončenia bolo aj to, že žalobca nemal finančné prostriedky od žalovaného a na preklenutie nedostatku financií využíval úvery. Dospel k záveru, že vypočítaná zmluvná pokuta je neprimerane vysoká a mohla by viesť k neprimeranému poškodeniu žalobcu vo vzťahu k porušenej povinnosti. V rámci moderačného práva priznal polovicu vyčíslenej zmluvnej pokuty, t.j. 28.562,08 eur. Okrem toho žalovaný nepožadoval zmluvnú pokutu od žalobcu, urobil tak až keď žalobca podal na súd návrh.

V zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, zaviazal žalovaného na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 53.338,12 eur od 2.9.2010 do zaplatenia, lebo vtedy sa dostal žalovaný do omeškania. Vyslovil, že o trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia.

Proti rozsudku vo výroku, ktorým súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 53.338,12 eur s 9% úrokom z omeškania od 2.9.2010 do zaplatenia v prevyšujúcej časti tohto výroku rozsudku nad sumu 24.776,04 eur vrátane príslušenstva podal odvolanie žalovaný, z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. b) , d) , f) O.s.p., t.j. konanie má inú vadu, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci; súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

1.Súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku nepostupoval v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p.. Z vyjadrení žalovaného nevyplýva, že sa vyjadril tak, ako to uviedol súd. Tvrdené skutočnosti na základe predložených dôkazov a vyjadrení účastníkov konania nevyšli najavo a súdom uvádzané skutočnosti netvrdil.

Konajúci súd zhodne s tvrdením žalovaného konštatuje, že k 19.11.2011 jednostranne započítal 57.124,87 eur voči nároku žalobcu. Ak v čase rozhodovania mal preukázané, že nárok v sume 57.124,87 eur zanikol započítaním, nie je potom dôvodné tvrdenie súdu, že žalovaný žiadal v konaní započítať túto sumu.

Odôvodnenie rozsudku nedáva jasné a zrozumiteľné odpovede na všetky relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany ako to judikoval Ústavný súd SR vo svojich nálezoch. V odôvodnení neuviedol, na základe čoho mal preukázané, že ku dňu podania návrhu neuhradil žalobcovi 85.140,01 eur.

Podľa súdnej praxe na základe § 301 Obchodného zákonníka, môže súd znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu, pokiaľ právo na jej zaplatenie trvá. Ak toto právo akýmkoľvek spôsobom zaniklo, súd toto právo nemôže moderovať. Poukázal na judikát Vrchního soudu v Prahe.

Z podaní žalobcu nevyplýva, že by podal návrh na uplatnenie moderačného práva. Bez návrhu nemôže súd začať konanie o moderáciu , platný O.s.p. to nepripúšťa.

Z odôvodnenia nie je zrejmé na základe akých skutočnosti súd dospel k záveru, že zmluvná pokuta je neprimeraná. K omeškaniu žalobcu došlo a zmluvná pokuta bola dohodnutá v zmluve. Pri uplatnení moderačného práva súd nepostupoval podľa intencií stanovených v § 301 Obchodného zákonníka.

2. Žalovaný netvrdil, že navrhuje žalobu zamietnuť. Tiež netvrdil, že súhlasí so zaplatením 27.776,74 eur. Súhlasil iba so zaplatením 24.776,04 eur, lebo zaplatil 3.239,10 eur. Súd však dospel k záveru, že neuhradil 85.140,01 eur.

Nepopieral nároky žalobcu na vykonané práce podľa uplatnených faktúr, popiera uplatnenú časť pohľadávky, ktorá v dôsledku jednostranného zápočtu zanikla v sume 57.124,87 eur a zaplatením 3.239,10 eur. V čase rozhodovania súdu bol opodstatnený nárok v sume 24.776,04 eur s príslušenstvom, ktorý uznal a zaplatil. Je neakceptovateľné, aby plnil pohľadávku, ak ju už uhradil v rámci jednostranného zápočtu.

3. Súd prvého stupňa nesprávne aplikoval § 301 Obchodného zákonníka použitím moderačného práva na zmluvnú pokutu, keď v čase rozhodovania záväzok zo zmluvnej pokuty zanikol započítaním a moderačné právo uplatnil bez návrhu žalobcu.

Navrhol napadnutý rozsudok v jeho napadnutej časti zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa alebo zmeniť tak, že zamieta návrh žalobcu v rozsahu jeho napadnutej časti a priznať mu náhradu trov konania, ktoré v prílohe vyčíslil.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca. Má za to, že v odôvodnení súd prvého stupňa postupoval podľa § 157 ods. 2 O.s.p.. Pokiaľ v odvolaní žalovaný poukazuje na nesprávne konštatovanie súdu, poukazuje na vyjadrenie právneho zástupcu žalovaného aj štatutárneho zástupcu na pojednávaní dňa 9.3.2001, že jednostranný zápočet žiadame vo výške 57.124,16 eur. Túto skutočnosť sme oznámili súdu v odpore, ktorý sme podali voči platobnému rozkazu a je to špecifikované na str. 3 uvedeného odporu.

Z uvedeného vychádza aj záver súdu prvého stupňa, že žalovaný súhlasí so zaplatením sumy 27.776,74 eur a v ostatnej časti navrhuje návrh zamietnuť, čo je logické keď požadoval započítanie jeho pohľadávky čo do výšky 57.124,87 eur.

Tvrdenie, že súd nevysvetlil preukázanie, že k podaniu návrhu neuhradil žalobcovi sumu 85.140,01 eur, pokladá za zavádzajúce. Podľa údajov učtárne žalobcu v čase podania návrhu predstavoval záväzok žalovaného sumu 85.140,01 eur, ktorú si uplatnil.

Po čiastočnej úhrade 3.239,10 eur v priebehu súdneho konania zobral návrh späť.

Žalovaný v odpore proti platobnému rozkazu z 23.11.2010 nespochybnil výšku pôvodne uplatnenej pohľadávky 85.140,01 eur. Na základe uvedeného mal súd preukázané, že výška uplatneného nároku je nesporná.

Citoval ust. § 301 Obchodného zákonníka a uviedol, že prvostupňový súd pri uplatnení moderačného práva konal v medziach zákona, zohľadnil všetky skutočnosti súvisiace s uplatnením tohto práva.

Napriek uvedenému, tak ako v priebehu celého konania, jednostranné započítanie žalovaným odmieta. Žalovaný si uplatnil zmluvnú pokutu podľa čl. X.2 ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. IV. 1 z dôvodov na strane zhotoviteľa. V konaní nebol uvedený ani jeden dôvod, ktorý by na strane žalobcu spôsobil omeškanie. Naopak neplnenie zmluvných povinnosti žalovaného, konkrétne platobných podmienok - financovanie stavby, malo za následok oneskorenie odovzdania diela. Žalovaný si uplatnil zmluvnú pokutu z dôvodu omeškania zhotovenia diela, ktoré sám spôsobil porušením zmluvy.

Napriek tomu, že sa nie úplne stotožnil s rozhodnutím, rozhodnutie akceptuje, použitie moderačného práva, napriek presvedčeniu o neoprávnenosti uplatnenej zmluvnej pokuty, ponechal na rozhodnutie súdu. Navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť a priznať mu trovy odvolacieho konania 460,55 eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní rozhodnutia v napadnutej časti a konania, ktoré mu predchádzalo, rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vo výroku vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, vykonané dôkazy vyhodnotil v súlade s ust. § 132 O.s.p., vec správne právne posúdil a vo veci správne rozhodol.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia súdom prvého stupňa.

Vzhľadom na obsah odvolania odvolací súd poznamenáva, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia nezistil také nedostatky odôvodnenia rozhodnutia, ktoré by s poukazom na ust. § 157 ods. 2 O.s.p. robili rozhodnutie nejasné, nezrozumiteľné, ako to namietal žalovaný.

Nie je dôvodná námietka žalovaného, že v odôvodnení súd nevysvetlil, na základe akých skutočnosti mal preukázané, že ku dňu podania návrhu neuhradil žalobcovi sumu 85.140,01 eur. V odôvodnení rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že zo zoznamu vydaných faktúr zo dňa 31.8.2010 na č.l. 7 vyplýva, že celkový dlh žalovaného je vo výške 85.140,01 eur. Uplatnená pohľadávka vyplýva z faktúr, ktorými žalobca fakturoval cenu diela, a z takého zoznamu faktúr vychádzal aj žalovaný, keď v započítacom prejave uviedol tieto faktúry. Pokiaľ ide o čiastočnú úhradu vo výške 3.239,10 eur žalovaný nepreukázal, že táto suma bola zaplatená pred začatím konania.

Podľa § 580 Občianskeho zákonníka, ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

Neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd podľa § 301 Obchodného zákonníka znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to už do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Predpokladom pre započítanie je existencia vzájomných pohľadávok. Súd sa musí zaoberať protipohľadávkou uplatňovanou na započítanie, aby mohol rozhodnúť, či žalobou uplatnená pohľadávka v dôsledku započítania celkom alebo včasti nezanikla. Súd prvého stupňa preto nepochybil, keď sa zaoberal pohľadávkou, ktorú žalovaný uplatnil na započítanie proti uplatnenej pohľadávke žalobcu. Nepochybil ani v tom, keď v súlade s ust. § 301 Obchodného zákonníka znížil zmluvnú pokutu s prihliadnutím na predpoklady zníženia zmluvnej pokuty podľa cit. ust. Obchodného zákonníka. Podľa

názoru odvolacieho súdu, súd prvého stupňa rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, preto rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal v odvolacom konaní úspech priznal náhradu trov odvolacieho konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu vo výške 460,55 eur podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.