KSKE 2 Cob 180/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 180/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 180/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/180/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212202612 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212202612.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: O. vodárenská spoločnosť a.s., N. XX, XXX XX N., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: F. W. s.r.o., I. 6, XXX XX N., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Milan Sedlák - advokát, so sídlom Kukučínova 19, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 1.713,58 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 18.6.2012, č.k. 32Rob/33/2012-68 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením žalovanému nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa § 138 ods. 1 zák. č. 99/1963 Zb. O.s.p., na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že na to, aby súd mohol priznať oslobodenie od súdnych poplatkov, musia byť splnené dve základné zákonom stanovené podmienky, a to pomery účastníka a záver o tom, že nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie práva.

Pokiaľ ide o pomery účastníka, je potrebné v obchodných veciach prihliadať na zvláštny charakter účastníkov konania, ktorým sú podnikatelia, a vzťahov, ktoré sú predmetom konania.

Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikanie je treba chápať ako činnosť, pri ktorej podnikateľ podstupuje riziko, že na jednej strane môže byť jeho úsilie zavŕšené dosiahnutím zisku, na strane druhej skončiť stratou. Dôsledky tohto podnikateľského úsilia nemožno prenášať formou úľav z poplatkovej povinnosti na štát; takto by totiž boli neúspešní podnikatelia zvýhodňovaní voči podnikateľom úspešným. Okrem toho môže dôjsť k situácii, že pomery žalobcu sa zlepšia, a že v budúcom období vo svojej podnikateľskej činnosti dosiahne zisk. Preto okolnosť, že podnikateľ je pri svojej podnikateľskej činnosti neúspešný a nedosahuje zisk, či má mnoho pohľadávok, nie je dôvodom pre oslobodenie od súdnych poplatkov.

Žalobcu nemožno podrobiť rovnakému meradlu ako sociálne slabú fyzickú osobu, ktorá nevlastní žiaden majetok väčšej hodnoty. Jeho pomery by preto odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov, len ak by sa dostal do ťaživej finančnej situácie z dôvodu vyššej moci, napr. vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ktoré nemajú pôvod v podnikaní. Keďže v danom konaní existenciu okolnosti takej povahy žalobca nepreukázal, žiadosti o oslobodenie od súdneho poplatku súd nevyhovel. Súd v tejto súvislosti tiež poukazuje na to, že z hľadiska zákonnej koncepcie úpravy trov občianskeho súdneho konania je súdny poplatok ich prioritnou zložkou. Okrem toho, ak bude žalobca v konaní úspešný, tak žalovaný bude zaviazaný nahradiť mu vzniknuté trovy konania, a teda aj zaplatený súdny poplatok.

Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalovaný.

Odvolanie odôvodnil tým, že má za potrebné zdôrazniť, že súdu relevantnými dokladmi preukázal svoju nepriaznivú ekonomickú a majetkovú situáciu.

Vzhľadom na vyššie uvedené má žalovaný za to, že z jeho strany sú splnené podmienky na priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov.

Žalovaný taktiež poukazuje na znenie ust. § 138 O.s.p., ktoré nerozdeľuje účastníkov konania na podnikateľov a nepodnikateľov. Súd má povinnosť skúmať len majetkové pomery účastníka ako takého, ktorých nepriazeň žalovaný konajúcemu súdu preukázal a tiež to, či nejde o svojvoľné alebo bezúspešné bránenie práva, tieto skutočnosti žalovaný taktiež nepreukázal.

Podľa názoru žalovaného je ďalej zrejmé, že z jeho strany sú splnené podmienky na priznanie osobného oslobodenia od platenia súdnych poplatkov.

Preto žalobca navrhuje odvolaciemu súdu, aby po preskúmaní napadnuté uznesenie zmenil a to tak, že prizná žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť dôvodov rozhodnutia.

Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že súd prvého stupňa pomery účastníka konania žalovaného riadne zistil a následne správne vyhodnotil.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.