KSKE 2 Cob 188/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/188/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107212788 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107212788.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: GE R., a.s., P. 7, XXX XX P., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. David Soukeník, advokát, Moskovská 13, 811 08 Bratislava proti žalovanému: E. L., nar. X.X.XXXX, K. XXXX/X, XXX XX Q. v konaní o zaplatenie 14.303,18 eur s prísl., o odvolaní žalobcu a žalovanému proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 8.6.2011 č.k. 36Cb/116/2008-139 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku, ktorým súd žalobu o zaplatenie zmluvnej pokuty 0,2% z dlžnej sumy denne od 17.2.2005 do zaplatenia zamietol a vo výroku o náhrade trov konania a v zrušenej časti vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

O d m i e t a odvolanie žalovaného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 13.362,02 eur istiny; žalobu o zaplatenie 941,17 eur istiny a o zaplatenie zmluvnej pokuty 0,2% z dlžnej sumy denne od 17.12.2005 do zaplatenia zamietol; uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 1.971,55 eur, ktoré je povinný zaplatiť právnemu zástupcovi J.. E. T.; to všetko v lehote troch dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení uviedol, že žalobou zo dňa 4.6.2007 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 430.897,76 Sk (14 303,18 eur) titulom nárokov zo zmluvy o úvere č. XXXXXX zo dňa XX.X.XXXX. Uplatnená pohľadávka predstavovala pohľadávku vyúčtovanú z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy, ktorú mal žalovaný povinnosť uhradiť do 16.12.2005. Uplatnil si aj nárok na úrok z omeškania vo výške 0,2% denne z dlžnej čiastky 14.303,18 eur od 17.12.2005 až do zaplatenia a právo na náhradu trov konania.

Z vykonaného dokazovania zistil, že účastníci konania uzavreli dňa 26.1.2005 Zmluvu o úvere na nákup vozidla a záložnú zmluvu č. XXXXXX, ktorej neoddeliteľnou súčasťou boli Všeobecné obchodné podmienky zmluvy o úvere GE R. D., a.s. Na základe nej bol žalobcovi poskytnutý úver vo výške 364.990,00 Sk, žalovaný sa zaviazal uhradiť 72 mesačných splátok vo výške 11.233,20 Sk. Jednotlivá splátka pozostávala z mesačnej splátky úveru vo výške 8.660,40 Sk, nákladov na havarijné poistenie vo výške 2.049,50 Sk a nákladov na poistenie schopnosti splácať vo výške 523,70 Sk; ktoré boli splatné vždy k 26. dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci s dátumom prvej splátky 26.2.2005. Keďže žalovaný sa dostal s plnením svojho záväzku do omeškania, žalobca v súlade s čl. 5 a 6 Všeobecných obchodných podmienok zmluvu predčasne ukončil dňa 31.10.2005. Súd prvého stupňa právne uzavrel, že účastníci uzavreli zmluvu o úvere podľa § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.z., na základe nej vznikol medzi nimi záväzkový vzťah, obsahom ktorého bola povinnosť žalovaného splácať v prospech žalobcu v pravidelných mesačných splátkach poskytnutý úver. Z platobnej histórie

žalobcu mal za preukázané, že žalovaný naposledy zaplatil splátkovým kalendárom predpísanú úverovú splátku dňa 15.6.2005. Žalobca v súlade s § 506 Obchodného zákonníka a so Všeobecnými obchodnými podmienkami od zmluvy odstúpil ku dňu 31.10.2005. Keďže žiaden z účastníkov konania tento deň ukončenia platnosti zmluvy nenamietal, súd považoval tento fakt za nesporný a pre potreby ďalšieho rozhodovania vychádzal zo skutočnosti, že zmluva zanikla dňom 31.10.2005. Na základe uvedeného teda vznikol žalobcovi nárok ku dňu zániku zmluvy na zaplatenie dlžných splátok, (splátok, so zaplatením ktorých bol žalovaný v prospech žalobcu ku dňu ukončenia zmluvy v omeškaní) , vo výške 56.166,00 Sk (5 x 11.233,20 Sk) , zaplatenie nesplatenej istiny v stave ku dňu 31.10.2005 (teda za obdobie od 31.10.2005 do 26.1.2011, tak ako bola istina podľa splátkového kalendára rozdelená na jednotlivé splátky) vo výške 338.932,60 Sk, úrok za obdobie od 26.10.2005 do 31.10.2005 vo výške 910,98 Sk, dorovnanie havarijného poistenia vo výške 2.048,10 Sk (nedoplatok na havarijnom poistení za úverovú splátku splatnú dňa 26.11.2005) a úroky z omeškania vo výške 4.486,42 Sk za obdobie omeškania žalovaného so zaplatením jednotlivých splátok do dňa 31.10.2005, kedy nastala splatnosť celého dlhu. Uvedené nároky považoval súd prvého stupňa za opodstatnené a preukázané tak zmluvou, ako aj splátkovým kalendárom k zmluve, podľa ktorého bol celkový dlh žalovaného rozložený na 72 pravidelných mesačných splátok s presne určeným dátumom splatnosti aj výšky každej konkrétnej splátky, Všeobecnými obchodnými podmienkami s tým, že výšku nárokov žiaden z účastníkov nenamietal.

Súd nepriznal uplatnený poplatok za predčasné ukončenie zmluvy vo výške 941,17 eur (28.353,66 Sk) , keďže poplatok v uvedenej výške si účastníci pre prípad ukončenia zmluvy nedohodli ani v zmluve, ani vo Všeobecných obchodných podmienkach. Za nedôvodný považoval aj nárok žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2% denne od 17.12.2005 do zaplatenia. K uplatnenému úroku z omeškania uviedol, že pôvodne si žalobca tento nárok uplatnil titulom úroku z omeškania, podaním zo dňa 10.7.2009, ale upravil právny základ tohto nároku a uviedol, že si ho uplatňuje ako zmluvnú pokutu. Keďže výška zmluvnej pokuty, resp. spôsob jej určenia musí byť dohodnutý písomne, čo nebolo, súd nárok žalobcu ako nedôvodný zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a priznal žalobcovi plnú náhradu trov konania, keďže rozhodnutie o výške plnenia záviselo od úvahy súdu. Priznané trovy predstavovali 1.971,55 eur.

Proti rozsudku - výroku o zamietnutí zmluvnej pokuty 0,2% z dlžnej sumy denne od 17.12.2005 až do zaplatenia podal včas odvolanie žalobca, a to z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O.s.p. Má za to, že žalobou si uplatnil úrok z omeškania vo výške 0,2% z dlžnej sumy denne odo dňa 17.12.2005 do zaplatenia. V špecifikácii zo dňa 30.6.2009, doručenej súdu dňa 10.7.2009 uviedol, že z dôvodu chyby v písaní žalobca nesprávne označil zmluvnú pokutu ako úroky z omeškania. Výsledné vyúčtovania k predčasnému ukončeniu zmlúv sú generované žalobcom zo vzorov a z tohto dôvodu bola zmluvná pokuta označená ako úroky z omeškania. V zmysle vyššie uvedeného čl. 5, bod 5.1. VOP si žalobca nárokuje zmluvnú pokutu a nie úroky z omeškania. Zdôraznil, že žalobca vo faktúrach č. XXXFVUXXXXXXX/X, č. XXXFVUXXXXXXX/X, č. XXXFVUXXXXXXX/X, č. XXXFVUXXXXXXX/X, č. XXXFVUXXXXXXX/X, č. XXXFVUXXXXXXX/X uvádza zmluvnú pokutu ako úroky z omeškania a v špecifikácii ďalej poukazuje na VOP, kde je výška 0,2% úroku z omeškania. Žalobca teda daným vyjadrením v špecifikácii mal na mysli, že vo faktúrach si uplatňoval úrok z omeškania podľa VOP a nie zmluvnú pokutu. Označenie úrokov z omeškania vo faktúrach namiesto zmluvnej pokuty teda vyplýva len z chyby v písaní. Má za to, že nikdy nežiadal o zmenu petitu a súd prvého stupňa ani nikdy nevydal uznesenie o zmene žaloby, ktoré je z hľadiska procesného postupu nevyhnutné; ak by ho súd vydal, žalobca by sa odvolal proti takémuto uzneseniu, nakoľko by to nebola jeho vôľa. Uzavrel, že súd prvého stupňa nerozhodoval v plnom rozsahu o veci, ktorú si uplatnil žalobou - o úrokoch z omeškania. Ak by tomu tak bolo, musel by vzhľadom na ustanovenie o spotrebiteľských zmluvách priznať žalobcovi zákonný úrok z omeškania a zamietnuť žalobu v časti úrokov z omeškania vo výške 0,2% z dlžnej sumy denne od 17.12.2005 do zaplatenia. Na základe uvedeného sa domáha zmeny rozsudku v napadnutej časti, resp. jeho zrušenia a vrátenia veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Proti rozsudku podal odvolanie aj žalovaný. Uznesením Okresného súdu Košice II zo dňa 25.8.2011 č.k. 36Cb/116/2008-157 bol vyzvaný, aby v lehote 10 dní odo dňa jeho doručenia písomne doplnil odvolanie zo dňa 3.8.2011 tak, aby z neho bolo zrejmé, v akom rozsahu a z akého zákonného dôvodu rozsudok

odvolaním napáda, v čom napadnutý rozsudok alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa domáha. Žalovaný na uznesenie žiadnym spôsobom nereagoval.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol.

Podľa § 205 ods. 1 O.s.p., v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Podľa § 205 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) , f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 209 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa uznesením vyzve toho, kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o následkoch neodstránenia vád odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O.s.p. Ak sa aj napriek výzve súdu odvolanie nedoplní alebo ak ide o oneskorené odvolanie, alebo podané tým, kto naň nie je oprávnený, predloží súd prvého stupňa odvolanie na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2; ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1.

Keďže žalovaný odvolanie nedoplnil, aj keď bol súdom prvého stupňa vyzvaný, odvolací súd jeho odvolanie odmietol.

Pokiaľ ide o odvolanie žalobcu, odvolací súd postupom podľa § 213 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 - v ostatných prípadoch možno rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) rozsudok v napadnutej časti podľa § 221 ods. 1 O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 O.s.p.) .

V prvom rade sa odvolací súd zaoberal otázkou, či dôvody uvádzané odvolateľom sú prípustnými dôvodmi pre podanie odvolania podľa § 205 ods. 2 pre odvolanie. Odvolateľ ako odvolací dôvod uvádza dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. b/ O.s.p., t.j. že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a písm. f/ O.s.p., t.j. že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ide o prípustné odvolacie dôvody, preto odvolací súd meritórne odvolanie prejednal. V zmysle § 205a O.s.p. sa dané odvolacie konanie riadi princípom neúplnej apelácie, t.j. účastníci nemôžu, s výnimkami v zákone ustanovenými, uvádzať nové skutočnosti a nové dôkazy než tie, ktoré boli uplatnené pred súdom prvého stupňa. Na základe uvedeného sa preto odvolací súd zaoberal výlučne tým, či boli súdom prvého stupňa zistené skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a bol z nich vyvodený správny právny záver.

Z obsahu spisu je nepochybné, že žalobou doručenou súdu dňa 4.6.2007 sa žalobca domáhal mimo iného zaplatenia úroku z omeškania vo výške 0,2% denne za každý deň omeškania. Písomným podaním zo dňa 30.6.2009 bola súdu prvého stupňa zaslaná špecifikácia žalovanej sumy, kde síce uvádza, že

nesprávne označil zmluvnú pokutu ako úroky z omeškania; ale zároveň sa odvoláva na článok 5, bod 5.1 VOP; teda si zjavne rozporuje nakoľko čl. 5 bod 5.1. upravuje úrok z omeškania.

Prvostupňový súd na základe tohto písomného podania dospel k záveru; že žalobca požaduje zmluvnú pokutu a bez toho, aby dodržal procesný postup - uznesením pripustil zmenu žaloby v tejto časti a rozhodoval ďalej o zmluvnej pokute, čo je v rozpore s § 95 O.s.p. Je treba teda prisvedčiť názoru odvolateľa, že súd prvého stupňa nerozhodol v súlade s uplatneným návrhom. Mimo to je potrebné uviesť, že zo samotnej špecifikácie návrhu predloženej žalobcom je zrejmé, keďže sa odvoláva na Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú úrok z omeškania, že išlo len o chybu v písaní.

Na základe uvedeného preto odvolací súd rozsudok v napadnutej časti zrušil a v zrušenom rozsahu vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s tým, že súd odstráni rozpor ohľadom písomného podania žalobcu (čoho sa žalobca domáha) a až následne rozhodne.

V novom konaní súd rozhodne aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.