KSKE 2 Cob 21/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 21/2012

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 21/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110210146 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110210146.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci zrušenia obchodnej spoločnosti: X., so sídlom O. XX, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vo vložke č. XXXXX/V, o návrhu navrhovateľa U.. O. A., Čínska č. XX, XXX XX D., o zrušenie obchodnej spoločnosti, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 18.10.2011, č.k. 28Cbr/18/2010-60 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nezrušil obchodnú spoločnosť X.. so sídlom O. XX, XXX XX A., IČO: XX XXX XXX zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddieli Sro, vo vložke č. XXXXX/V. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Uviedol, že navrhovateľ podal návrh na začatie konania o zrušenie obchodnej spoločnosti na základe zistenia, že spoločnosť nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, v kalendárnom roku sa nekonalo valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti. Spoločnosť neuložila do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia a nemá žiaden obchodný majetok.

Citoval ust. § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka a § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka a uviedol, že vyzval obchodnú spoločnosť, aby odstránila dôvody, pre ktoré začalo konanie. Podaním doručeným súdu 5.11.2010 bolo oznámené odstránenie dôvodov.

Spoločnosť vyvrátila tvrdenie navrhovateľa, že nevykonáva podnikateľskú činnosť oznámením, že činnosť vykonáva, poskytuje licencie na používanie softvéru, predložila daňové priznania a výpisy z účtu, ktoré to preukazujú.

Vyvrátila aj tvrdenie, že nedisponuje obchodným majetkom čestným prehlásením, že vlastní majetok vo výške 115.514,84 eur, z toho 108.876,06 eur tvorí hodnotu ochrannej známky na predmet činnosti a 6.638,78 eur finančné vklady spoločníkov. Z oznámenia Úradu priemyselného vlastníctva z 20.10.2010 je zrejmé, že spoločnosť je vlastníkom zaniknutej ochrannej známky č.XXXXXX s dátumom zániku 4.3.2006.

Spoločnosť vyvrátila tvrdenie, že v kalendárnom roku 2009 sa nekonalo valné zhromaždenie podaním doručeným súdu 23.9.2011, ktoré obsahovalo dôkaz, že valné zhromaždenie sa konalo 6.12.2010 o 18.00 hod v salóniku U. Z. v J. P..

Spoločnosť vyvrátila tvrdenie, že nemá uložené účtovné závierky a uviedla, že za roky 2008 a 2009 neboli schválené valným zhromaždením, preto neboli zaslané do zbierky listín. Následne súd zistil, že účtovné závierky za roky 2008, 2009 a 2010 sú založené.

Z oznámenia Úradu priemyselného vlastníctva z 20.10.2010 je zrejmé, že spoločnosť je vlastníkom zaniknutej ochrannej známky, uvedená skutočnosť vzhľadom na výšku finančných vkladov spoločníkov a výšku majetku, ktorý je zrejmý z daňových priznaní, nie je dôvodom na zrušenie spoločnosti.O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a) O.s.p..

Proti uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ a uviedol, že tvrdenia spoločnosti doručené súdu 5.11.2010 sú nepravdivé. Spoločnosť k dátumu 5.11.2010 nemala vykonané valné zhromaždenie za rok 2009 a do 5.11.2010 sa nekonalo žiadne valné zhromaždenie v roku 2010, a to podľa samotného vyjadrenia spoločnosti, ktorá uviedla, že valné zhromaždenie sa konalo až 6.12.2010 o 18.00 hod. v salóniku U. Z. v J. P.. Podľa jeho názoru nie je možné nevykonané valné zhromaždenie za rok 2009 nahradiť novým v roku 2010 alebo neskôr. Tým neboli odstránené dôvody, pre ktoré sa konanie začalo.

Samotné valné zhromaždenie sa 6.12.2010 o 18.00 hod. v J. P. v salóniku U. Z. konať nemohlo, pretože zariadenie s názvom U. Z. v J. P. neexistuje.

Ak mala spoločnosť na mysli M. Z. v J. P., potom podľa jeho informácii v uvedenom zariadení 6.12.2010 o 18.00 hod. nemala spoločnosť prenajatý žiadny salónik, teda sa tam valné zhromaždenie konať nemohlo. Podľa jeho názoru mal súd podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka spoločnosť zrušiť.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 Os..p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého uznesenia toto podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že navrhovateľ navrhol zrušenie uvedenej obchodnej spoločnosti z dôvodov uvedených v návrhu.

Podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka, v platnom znení súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak a) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti.

V prejednávanom prípade navrhovateľ uviedol, že v kalendárnom roku 2009 sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Spoločnosť predložila súdu ako dôkaz, že sa v roku 2009 konalo valné zhromaždenie spoločnosti pozvánku na valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať 6.12.2010 o 18.00 hod. v salóniku U. Z. v J. P.. Na základe tohto predloženého dôkazu súd prvého stupňa konštatoval, že spoločnosť vyvrátila tvrdenie navrhovateľa, že v kalendárnom roku 2009 sa nekonalo valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti.

Súd prvého stupňa pochybil, keď na základe predloženej pozvánky na valné zhromaždenie, bez ďalšieho konštatoval, že bolo preukázané konanie valného zhromaždenia v roku 2009, pretože samotný tento predložený dôkaz nepreukazuje, že sa v roku 2009 konalo valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, v ktorom opakovane posúdi dôvody uvedené navrhovateľom na zrušenie

spoločnosti a doplní dokazovanie ohľadne namietanej skutočnosti o konaní valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti v roku 2009 a vo veci rozhodne.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.