KSKE 2 Cob 51/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 51/2012

KS v Košiciach, dátum 01.04.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 51/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009200855 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009200855.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne: R. V., K.: XX XXX XXX, H. CZ XXX XXX XXX, I. čp. XXX, XXX XX Q., právne zastúpenej JUDr. Blankou Šimkovou, advokátkou, Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice, proti žalovanému: X. s.r.o., M. V. 4, XXX XX V., IČO: XX XXX XXX, v konaní o zaplatenie 6.027,26 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 6.12.2011, č.k. 33Cb/5/2011-105 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie zastavil a zároveň rozhodol že, žalobkyni vracia súdny poplatok v sume 754,- eur, prostredníctvom Daňového úradu Bratislava I.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že návrhom na začatie konania podaným dňa 12.5.2009 žalobkyňa podala návrh na Krajský súd v Košiciach, ktorým navrhla, aby súd žalovaného zaviazal na zaplatenie sumy 187.000,- Sk (6.207,26 eur) a sumu 191.634,- Sk (6.361,08 eur) s úrokmi z omeškania zo súm a za obdobie tak, ako sú uvedené v návrhu na začatie konania a žalobkyni priznal náhradu trov konania.

Krajský súd v Košiciach písomným podaním - postúpením spisu, ktoré bolo Okresnému súdu Košice II doručené dňa 7.7.2009 vec postúpil Okresnému súdu Košice II podľa § 104a) O.s.p. na prejednanie a rozhodnutie ako súdu vecne a miestne príslušnému.

S návrhom na začatie konania bola súdu predložená ako listinný dôkaz fotokópia kúpnej zmluvy č. XXXXXXXX, uzavretá medzi žalobkyňou ako predávajúcou a žalovaným ako kupujúcim dňa X.XX.XXXX.

Podľa čl. VII. bod 1, veci neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne Obchodným a Občianskym zákonníkom. V prípade sporu sa tento rieši podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ale na súde Českej republiky, ku ktorému prislúcha kupujúci.

Žalobkyňa vzniesla námietku vecnej a miestnej príslušnosti pri prvom úkone, ktorý vykonala.

Podľa § 103 O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci.

Podľa § 104 ods. 1 prvá veta O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

S poukazom na vyššie uvedené a citované zákonné ustanovenia, súd v predmetnej právnej veci konanie zastavil z dôvodu vecnej a miestnej nepríslušnosti.

O vrátení súdneho poplatku žalobkyni súd rozhodol podľa § 11 ods. 1 druhá veta zákona NR SR č. 71/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti sa vráti, ak bola námietka zaujatosti uplatnená odôvodnene; ak poplatok v takomto prípade ešte nebol zaplatený, súd uznesenie o uložení povinnosti zaplatiť poplatok zruší. O vrátenie poplatku rozhodne i bez návrhu súd, ktorý bezdôvodne zaplatený poplatok prevzal.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie žalobkyňa.

Odvolanie odôvodnila tým, že postup súdu nebol správny a v súlade so zákonom, spravidla O.s.p.. V prvom rade z odôvodnenia napadnutého uznesenia nie je zrejmé, či sa súd považuje za nepríslušný v konaní konať a ak áno, tak podľa akého ustanovenia konkrétneho právneho predpisu alebo, či konanie bez ďalšieho skúmania zastavil výlučne preto, že žalobkyňa namietla jeho nepríslušnosť. Napriek tomu, že žalobkyňa podala námietku nepríslušnosti, nie je možné, aby súd bez ďalšieho konanie zastavil bez toho, aby sa s touto skutočnosťou akokoľvek vysporiadal, lebo taký výklad ustanovenia § 104 ods. 1, veta prvá O.s.p. určite zákonodárca nemal na mysli.

Žalobkyňa je toho názoru, pokiaľ okresný súd dospel k záveru, že nie je ku konaniu vecne a miestne príslušný (aj keď, ako je uvedené vyššie, tento záver z odôvodnenia napadnutého uznesenia nevyplýva) , nebol tu dôvod bez ďalšieho konanie zastaviť, ale v súlade s ustanovením § 104a) O.s.p. žalobný návrh postúpiť súdu vecne a miestne príslušnému.

Vzhľadom k vyššie uvedenému preto žalobkyňa navrhla, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil.

Ak by však odvolací súd dospel k záveru, že by napadnuté uznesenie nezrušil a vec tak nebola prikázaná k vybaveniu súdu vecne a miestne príslušnému, musí žalobkyňa navrhnúť, aby bolo možné pokračovať v konaní pred Okresným súdom Košice II. Ak by došlo k zastaveniu konania, ktoré prebieha od 12.5.2009, nemohla by žalobkyňa svoj žalobný nárok ďalej uplatniť, a to z dôvodu premlčania tohto nároku. Nezostáva preto žalobkyni teda navrhovať, aby bolo rozhodnuté tak, že žalobný návrh uplatnený žalobou zo dňa 12.5.2009 pod sp.zn. 33Cb/5/2011 bol postúpený k vecne a miestne príslušnému súdu - v danom prípade Krajskému súdu v Q. V., pobočka v T. alebo, aby sa pokračovalo v konaní pred Okresným súdom Košice II. V žiadnom prípade však žalobkyňa nemôže súhlasiť so zastavením konania z dôvodu zhora uvedených.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že rozhodnutie je potrebné zrušiť.

Podľa § 11 ods. 1 O.s.p., konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia.

Miestne a vecne príslušným súdom pre prejednanie a rozhodnutie veci je Okresný súd Košice II, ktorému bola vec postúpená Krajským súdom v Košiciach dňa 12.5.2009.

Podľa § 221 ods. 1 písm. i) O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali.

Nakoľko dôvody pre vydanie odvolaním napadnutého rozhodnutia neexistovali, odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a podľa § 221 ods. 2 Os.p. vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.