KSKE 2 Cob 99/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/99/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7809200258 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7809200258.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Janky Kočišovej v právnej veci žalobcov: 1/ X. U., nar. XX.X.XXXX, B. XXX, XXX XX P., 2/ U.. U. B., nar. XX.XX.XXXX, L. J., 04X XX P., 3/ G. U., nar. XX.XX.XXXX, U. XXX, XXX XX P., 4/ U.. V. L., nar. XX.XX.XXXX, N. XXX, XXX XX P., 5/ U. U., nar. XX.X.XXXX, N. XXX, XXX XX P., 6/ Y. H., nar. X.X.XXXX, U. XXX, XXX XX P., 7/ U.. C. B., nar. XX.XX.XXXX, L. trieda XXX, XXX XX P., 8/ Y. Gajdošová, nar. XX.X.XXXX, B. XX, XXX XX P., 9/ L. X., nar. XX.X.XXXX, M. XXX, XXX XX P., zast. JUDr. Darina Solárová, advokátka, Škultétyho 3, 040 01 Košice proti žalovanému G., pozemkové spoločenstvo, B. XXX, XXX XX P., C.: XX XXX XXX v konaní o neplatnosť uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 23.2.2012, č.k. 4Cb/1/2009-348 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného zo dňa 8.3.2008 uvedené pod bodom 1 písm. b) o zmene čl. 14 písm. f) zmluvy, ktorou bol žalovaný založený pod bodom 3 písm. a) a b) , ktorým valné zhromaždenie odvolalo doterajšieho predsedu a členov výboru žalovaného a odvolalo členov dozornej rady a pod bodom 4 písm. a) , b) , a c) , ktorým zvolilo nového predsedu žalovaného, nových členov výboru a náhradníka a nových členov dozornej rady žalovaného je absolútne neplatné.

V odôvodnení uviedol, že žalobcovia sa domáhali, aby súd určil, že uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného zo dňa 8.3.2008 je absolútne neplatné. Žalobu odôvodnili skutočnosťou, že žalovaní boli podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z.z. a zmluvy o založení pozemkového spoločenstva G. právnou subjektivitou právoplatne zvolenými členmi jeho orgánov. Člen spoločenstva L.. L. V.ozoslal začiatkom marca 2008 pozvánku na mimoriadne valné zhromaždenie G. na deň 8.3.2008. Zvolávanie členov uskutočnil na základe zoznamu o stave členskej základne z roku 2002, nie podľa aktuálneho stavu k udanému dňu a tak sa na zasadnutí valného zhromaždenia zúčastnili aj nečlenovia, pričom údaje o počte rozhodujúcich hlasov jednotlivých členov nezodpovedali skutkovému stavu ku dňu konania valného zhromaždenia (u niektorých z členov ďaleko presiahli skutočný stav veľkosti ich podielov, u niektorých neobsahovali ani ten podiel, ktorým skutočne disponovali) . Ďalej dôvodil, že zvolávajúci neuviedol v pozvánke program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia. V dôsledku uvedeného postupu valné zhromaždenie uznášaniaschopné nebolo (nezvolal ho potrebný počet 1/3 členov s rozhodujúcimi hlasmi) ; nemohol teda prijať platné uznesenie. Zdôraznil, že na prezenčných listinách (listinách prítomných) sú počnúc od poradového čísla 14 až po poradové číslo 74 na deviatich stranách uvedené nesprávne a neaktuálne údaje o členoch G., o veľkosti ich vlastníckych podielov a počtoch rozhodujúcich hlasov sa vyskytujú na každej strane prezenčnej listiny

pozostávajúcich z deviatich strán a to od poradového čísla 14, u poradového čísla 74 - G. SR odštepný závod E., F. pozemkový fond je uvedených 672 hlasov, hoci ten v čase konania mimoriadneho valného zhromaždenia mal len 63 hlasov. Zdôraznil, že podľa zmluvy o založení spoločenstva zo dňa 14.9.2002 spoločenstvo vedie zoznam svojich členov podľa vlastníctva ich podielov, do zoznamu zapisuje meno a priezvisko, trvalý pobyt a veľkosť vlastníckeho podielu. Zdôraznil, že v prezenčných listinách z 8.3.2008 sú u zúčastnených osôb uvedené také veľkosti ich vlastníckych podielov a tomu zodpovedajúcich hlasov, ktorými títo nedisponovali. Podľa záznamu a podľa prezenčných listín sa na mimoriadnom valnom zhromaždení údajne zúčastnilo 130 členov. Podľa toho istého záznamu a prezenčných listín disponovali títo hlasmi v počte 3099; avšak podľa platného zoznamu členov, vlastníkov G. ku dňu konania valného zhromaždenia sa na ňom zúčastnilo len 110 členov a títo mali len 2157 hlasov, pričom skutočne platných bolo len 91. Ďalej dôvodil, že platný zoznam členov - vlastníkov G. ku dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia tvorili 322 členovia - vlastníci s celkovým počtom rozhodujúcich hlasov 5326. Nadpolovičná väčšina všetkých hlasov (podľa čl. 11 bod zmluvy) je 2664; mimoriadne valné zhromaždenie rokovalo za účasti 2157, čo je 40,5 % z počtu 5326 všetkých hlasov vlastníkov, preto nie je uznášaniaschopné. Na základe uvedeného sú preto uznesenia valného zhromaždenia z 8.3.2008 absolútne neplatné, rovnako ako sú neplatné zápisy zmien v registri pozemkových spoločenstiev o výmaze žalobcov z orgánov G. a zápise nových členov týchto orgánov. Ďalej žalobca dôvodil, že mimoriadne valné zhromaždenie nebolo zvolané výborom ani predsedom spoločenstva a o jeho zvolanie ani nepožiadala 1/3 jeho členov. Podľa čl. 14 písm. f/ zmluvy pred ukončením funkčného obdobia môže predsedu odvolať len valné zhromaždenie a to 3/5 väčšinou všetkých hlasov, t.j.3196 hlasmi z celkového počtu 5326. Mimoriadne valné zhromaždenie v rozpore s týmto ustanovením zmluvy odvolalo predsedu spoločenstva a zvolilo nového predsedu, pričom k takému rozhodnutiu neboli splnené zákonom a zmluvou stanovené podmienky a valné zhromaždenie nebolo ani uznášaniaschopné. Poukázal na skutočnosť, že podľa čl. 15 sa členmi spoločenstva môžu stať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti, pričom členstvo v spoločenstve za jeho trvania vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti. Podľa čl. 15 písm. b/ zmluvy podpredsedu spoločenstva volí a odvoláva na návrh predsedu v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina valného zhromaždenia. Podľa čl. 16 ods. 1 a 2 zákona spoločenstvo vedie zoznam svojich členov, v ktorom sa vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností, vrátane zmien v členstve spoločenstva. Zvolávajúci člen G. L.. L. V. doručil pozvánky na mimoriadne valné zhromaždenie len niektorým vlastníkom - členom G.. Podľa § 18 v spojitosti s § 19 zák. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách sa na rozhodovaní o voľbách a odvolávaní členov orgánov spoločenstva vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov (2664 hlasov) . Podľa § 19 ods. 1 cit. zák. každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa súčtu alebo veľkosti vlastných podielov spoločnej nehnuteľnosti a zmluva o založení neupravuje túto otázku inak. Pokiaľ ide o naliehavý právny záujem, tento odôvodnil skutočnosťou, že neplatným uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia z 8.3.2008 bolo závažnou mierou zasiahnuté do práv a právom chránených záujmov žalobcov a v dôsledku protiprávneho postupu boli pozbavení svojho členstva v orgánoch G..

Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť.

Dôvodil, že zmluva o založení pozemkového spoločenstva zo dňa 14.9.2002 bola registrovaná na obvodnom lesnom úrade a i napriek tomu, že mala byť každoročne aktualizovaná, nestalo sa tak do 8.3.2008. Predseda odmietal spoluprácu, odmietal dať nahliadnuť do zmluvy o založení spoločenstva a aktualizovaný zoznam ani nemal a nemá k dispozícii. Pokiaľ ide o zoznam, ktorý má podpredseda U.. B. U., tento ani nemôže byť ako zoznam členov G., pretože sa v ňom nachádzajú občania, ktorí nie sú podielnikmi ich spoločenstva, resp. sú podielnikmi, avšak je v ňom evidovaná i orná pôda a trvale trávnaté porasty, ktoré nie sú evidované v ich spoločenstve a do spoločenstva nezákonnými zmluvami o prenájme boli pojaté bývalým predsedom X. U.. Ďalej dôvodil, že od založenia spoločnosti predseda a výbor G. ani raz nezvolali valnú hromadu, na ktorej by prezentovali výsledky hospodárenia za predchádzajúci rok a naplánovali činnosť na ďalší rok. Investovali do neschváleného projektu, v mesiaci november 2007 začali s podielnikmi G. podpisovať nezákonné zmluvy o prenájme a bezprostredne potom vyplácali nájomné, i keď v samotnej zmluve je jasne uvedené, že nájomné sa vypláca po uplynutí jedného roka od nájomnej zmluvy. Zároveň zdôraznil, že zmluvy sú nezákonné, pretože v spoločenstve nemôže byť podielnik s vloženým podielom a zároveň nájomca, s tým istým podielom, s ktorým vstúpil do spoločenstva. Značná časť podielnikov zmluvy nepodpísala a žiadala zvolanie valnej hromady s prezentáciou hospodárenia spoločnosti od založenia. Po neúspešných pokusoch zvolať valné zhromaždenie rozhodli sa žalovaní

využiť ustanovenie o mimoriadnom zvolaní valného zhromaždenia, keď o to môže požiadať najmenej 1/3 podielnikov spoločenstva, čo sa im zároveň podarilo, pretože vlastníci s 2000 hlasmi požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Aj napriek uvedenému pán X. U. v mesiaci február 2005 valné zhromaždenie nezvolal, naopak, fyzicky napádal členov predstavenstva, ktorí si uplatnili svoje právo žiadať zvolanie valného zhromaždenia, preto bolo rozhodnuté na základe mandátu zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s programom posúdiť činnosť vedenia spoločnosti a prijať opatrenia. Tohto valného zhromaždenia sa zúčastnilo 130 podielnikov s počtom hlasov 3099. Predložili prezenčnú listinu vo fotokópii, zoznam vlastníkov nahlásených na G. úrade, kde ide o 487 ha, ktoré obhospodaruje spoločnosť, teda o 4800 hlasov a zároveň bola priložená aj zmluva o založení spoločenstva s právnou subjektivitou. Zmluva bola doplnená uznesením prijatým na valnej hromade konanej dňa 5.6.2005, kde v čl. 5 bol prijatý doplnok o uznášaní sa členov spoločenstva (predložené vo fotokópii) . Žalovaný skonštatoval, že 2000 hlasov zodpovedá 1/3 hlasov podielnikov na zvolanie mimoriadnej valnej hromady, pričom nakoniec bolo odovzdaných 3090 hlasov, počet podielnikov 130, teda nadpolovičná väčšina všetkých podielnikov, nie nájomcov s poľnohospodárskou pôdou a prijaté uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia je teda zákonné. Bezprostredne po konaní valného zhromaždenia požiadal žalovaný o registráciu na Obvodnom lesnom úrade v E., ktorej bolo vyhovené a rozhodnutie bolo potvrdené aj Krajským lesným úradom.

Na základe uvedeného žiadal žalobu zamietnuť.

Na pojednávaní konanom dňa 19.1.2010 súd pripustil zmenu žaloby v zmysle podania právnej zástupkyne žalobcov zo dňa 4.6.2009.

Súd rozhodol rozsudkom č.k. 4Cb/1/2009-269 zo dňa 11. 3. 2010 a to tak, že určil, že uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia žalovaného zo dňa 8. 3. 2008 uvedené pod bodom 1 písm. b) o zmene čl. 14 písm. f) zmluvy, ktorou bol žalovaný založený pod bodom 3 písm. a) a b) , ktorým valné zhromaždenie odvolalo doterajšieho predsedu a členov výboru žalovaného a odvolalo členov dozornej rady a pod bodom 4 písm. a) , b) , a c) , ktorým zvolilo nového predsedu žalovaného, nových členov výboru a náhradníka a nových členov dozornej rady žalovaného je absolútne neplatné, žalobu v časti uloženia zákazu žalovanému vykonávať činnosť ťažby dreva a odpredaja drevnej hmoty a činnosť na píle neprávom zvoleného výboru vylúčil na samostatné konanie, v ktorom zároveň bude rozhodnuté aj o trovách tohto konania.

Uviedol, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z dielčieho úkonu zo dňa 4.2.2008, pričom neakceptuje dôkazy, ktoré viedli k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia. Zdôraznil, že medzi vlastníkmi, ktorí žiadali zvolať mimoriadne valné zhromaždenie boli Obecný úrad P. zastúpený starostom obce a tiež predseda spoločnosti majiteľov lesa a pasienkov JUDr. L. V., kde zastupoval 218 vlastníkov, keďže ide o podielové spoluvlastníctvo; ide teda o dostatočný počet vlastníkov, ktorí žiadali zvolať, zvolali a zúčastnili sa mimoriadnej valnej hromady.

Na základe odvolania žalovaného bolo Krajským súdom v Košiciach rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušené v časti vyhovujúceho výroku s tým, že malo byť úlohou súdu prvého stupňa vyhodnotiť námietky odvolateľa ohľadom dostatočného počtu členov na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (v súvislosti s Obecným úradom P. a JUDr. L. Bernárom, čo by zástupcom Spoločnosti majiteľov lesa a pozemkov) a súd prvého stupňa sa mal vyrovnať s námietkami odvolateľa.

Po doplnení dokazovania v smere naznačenom odvolacím súdom, právny vzťah účastníkov konania súd prvého stupňa posudzoval podľa zák. č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločnostiach v znení účinnom v čase vzniku spoločenstva. V odôvodnení odcitoval § 2, § 17 ods. 4, § 18 ods. 1, 2, § 19 ods. 1,2 citovaného zákona.

Zo zmluvy o založení spoločenstva s právnou subjektivitou zo dňa 6.6.2005 (v čl. 7 až 15 spisu, čl. 8 písm. a) zistil, že člen spoločenstva má právo hlasovať s hlasom rozhodujúcim na valnom zhromaždení

a v tých orgánoch, v ktorých je členom, počet hlasov sa započítava podľa počtu vlastníckych podielov člena.

Ďalej v odôvodnení odcitoval čl. 7 písm. a) , ktorý upravuje podmienky vzniku členstva a čl. 12 písm. c) upravujúci zvolávanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Z pozvánky na mimoriadne zhromaždenie G. - pozemkové spoločenstvo P. ktoré sa malo uskutočniť dňa 8.3.2008 o 13.00 hod. v Kultúronom dome v P. zistil, že je podpísaná JUDr. L. V. za prípravný výbor.

Vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že pri zvolávaní mimoriadneho valného zhromaždenia nebola dodržaná podmienka podľa zmluvy a to, že mimoriadne zhromaždenie nezvolal výbor alebo predseda spoločenstva, pretože JUDr. L. V. nebol ani predsedom spoločenstva, ani členom výboru (uvedená skutočnosť medzi účastníkmi nebola ani sporná a súd o nej nevykonal ani dokazovanie) . Ďalej súd prvého stupňa dospel k záveru, že nebola splnená ďalšia podmienka a to, že nebolo zvolané z vlastného rozhodnutia alebo na základe písomného požiadania najmenej 1/3-iny členov. Zo zoznamu vlastníkov poľnohospodárskej pôdy G., pozemkového spoločenstva P. k decembru 2007 súd totiž zistil, že v rozhodnom období malo G., pozemkové spoločenstvo 322 členov. Z listu nazvaného zaslanie materiálov adresovaného G.L - pozemkové spoločenstvo P. preň vyplynulo, že bol výbor a dozorná rada požiadaná, aby urýchlene zvolala mimoriadne valné zhromaždenie na základe časti IV. čl. 12 písm. c) Zmluvy o založení spoločenstva, pričom prílohou bolo 13 hárkov. Súd zistil, že uvedené hárky, ktoré žalovaný predložil do spisu a ktorými preukazoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a so zmluvou o založení spoločenstva, je podpísané 104 členmi. Súd aj bez pravosti skúmania týchto podpisov, keď mal za to, že všetky sú pravé vychádzal zo skutočnosti, že o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiadalo 104 členov spoločenstva, pričom na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia bola potrebná 1/3-ina počtu členov, čo predstavuje 107 členov. Z uvedeného je zrejmé, že ani ďalšia podmienka platnosti zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia nebola splnená.

V tejto súvislosti poukázal súd na skutočnosť, že pri zvolávaní mimoriadneho valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas, pri rozhodovaní či už na riadnom alebo mimoriadnom valnom zhromaždení, členovia spoločenstva hlasujú s počtom hlasov takým, aký im patrí podľa súčtu alebo podľa veľkosti vlastnených podielov spoločnej nehnuteľnosti v súlade s § 19 zák. č. 181/1995 Z.z. a v súlade s čl. 8 písm. a) zmluvy o založení spoločenstva.

Na právny vzťah členov spoločenstva aplikoval aj ustanovenia Občianskeho zákonníka (čl. 2 písm. f) Zmluvy o založení spoločenstva) .

V odôvodnení odcitoval § 39 a § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Z vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia nedošlo v súlade so zákonom ato zák. 181/1995 Z.z.. Súd ani po doplnení dokazovania v zmysle záverov odvolacieho súdu nezistil iný skutkový stav vo veci veci. Napriek tvrdeniu zástupcu G. že pokiaľ on podpísal listinu za zvolanie mimoriadneho zhromaždenia zastupoval všetkých vlastníkov uvedených v zozname vlastníkov, súd dospel k názoru, že L.. L. V. sa stal predsedom G., pozemkové spoločenstvo, P. len na základe uznesenia z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8. 3. 2008, nemohol preto zastupovať všetkých vlastníkov G., pozemkové spoločenstvo pri podpise na zvolanie mimoriadneho zhromaždenia, keď do 8.3.2008 bol predsedom G. pozemkové spoločenstvo, P., Štefan U..

Pokiaľ ide o tvrdenie žalovaného, že pokiaľ požiadal o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia G. K. (za D. P.,) tento ako starosta obce sa v svojej výpovedi k uvedenej skutočnosti dostatočne vyjadril, že nezastupoval D. P., ani bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva obec zastupovať nemohol.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalovaný.

Dôvodil, že súd dokumentoval a akceptoval len dôkazy predložené žalobcom. Uviedol, že P. spoločenstvo P. má upravené podmienky drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa § 4 ods. 2,3 zák. č. 181/1995 Z.z. tak, že jednotlivý vlastník nemôže mať menší podiel ako 2000 m2. Uvedenú podmienku na zozname vlastníkov z 1.11.2007 nespĺňa 24 vlastníkov, o ktorých počet sa zoznam vlastníkov zužuje, teda 319 vlastníkov, 295 vlastníkov. Uvedený dátum uviedol zámerne, nakoľko ide o dátum, kedy vlastníci, ktorý tento zoznam nepodpísali, ale žiadali zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, pričom nie sú totožní s vlastníkmi, vtedy písomne žiadali zvolať mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.2.2008. Ďalej dôvodí, že nebolo zvolané riadne valné zhromaždenie za rok 2005 s výsledkom hospodárenia a rozpočtom na rok 2006. Bol postavený objekt píly bez platného stavebného povolenia, prevádzkovanie píly a bezplatný odber guľatiny bez súhlasu vlastníkov. Bez valného zhromaždenia a bez schválenia, bez daňového priznania bolo vyplácané nezákonné nájomné, hospodárenie je stratové; ako protihodnota za podpísanie nezákonných zmlúv o prenájme na tie isté pozemky, s ktorými vlastníci vstúpili do spoločenstva, nezákonne bola vyplatená suma 339.270,- Sk, za čo muselo byť daňovému úradu zaplatená pokuta 25.000,- Sk. Ďalej zdôraznil, že mimoriadne valné zhromaždenie žiadali zvolať už 1.11.2007 tí vlastníci, ktorí nájomné zmluvy nepodpísali a v odvolaní ich vyslovene menuje.

Má za to, že mimoriadne valné zhromaždenie sa zišlo z vlastného rozhodnutia i na základe písomného požiadania najmenej 1/3-tiny vlastníkov, tak ako to má na mysli Zmluva o založení spoločenstva Lesospol P. (čl. 12) .

Z obsahu odvolania je zrejmé, že sa domáha zmeny napadnutého rozsudku a zamietnutia žaloby.

Žalobca žiadal rozsudok ako vecne správny potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie v medziach daných § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) a rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil ako vecne správny.

V prvom rade sa odvolací súd zaoberal otázkou, či dôvody uvádzané odvolateľom sú prípustnými dôvodmi v zmysle § 205 ods. 2 O.s.p. pre odvolanie. Aj keď odvolateľ výslovne odvolacie dôvody nemenuje, z obsahu jeho odvolania je zrejmé, že má na mysli dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. b) , t.j. že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a písm. f) , t.j. že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ide o prípustné odvolacie dôvody, preto odvolací súd meritórne odvolanie prejednal. V zmysle § 205a) O.s.p. sa dané odvolacie konanie riadi princípom neúplnej apelácie, t.j. účastníci nemôžu, s výnimkami v zákone ustanovenými, uvádzať nové skutočnosti a nové dôkazy, než ktoré neboli uplatnené pred súdom prvého stupňa. Na základe uvedeného sa preto odvolací súd zaoberal výlučne tým, či boli súdom prvého stupňa zistené skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a bol z nich vyvodený správny právny záver.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie správnosti a k odvolacím námietkam udáva:

Podľa § 101 ods. 1 O.s.p., sú účastníci povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a že dbajú na pokyny súdu.

Podľa § 120 ods. 1 prvá veta O.s.p., účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Cit. ust. zákona upravuje tzv. dôkaznú povinnosť účastníkov konania. Túto dôkaznú povinnosť môže účastník splniť od začiatku, v žalobe, vo vyjadrení k nej, mimo týchto procesných úkonov, na pojednávaní - až do vyhlásenia uznesenia o skončení dokazovania (§ 120 ods. 4 O.s.p.) . Povinnosť označiť dôkaz sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré sa uviedli v žalobe, resp. vo vyjadrení k nej. Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v takom rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na účastníkovi konania a to bez ohľadu na jeho procesné postavenie a jej nesplnenie prináša so sebou rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých účastníkom v opačnom procesnom postavení než účastník, ktorý nesplnil, resp. nedostatočne splnil svoju procesnú povinnosť.

V odvolaní odvolateľ prevažne poukazuje na povinnosti, ktoré odvolané predstavenstvo, resp. dozorná rada neurobili (jeho tvrdenie) a mali urobiť; poukazuje na stratové hospodárenie; nezákonné zmluvy atď.. Odvolací súd dáva do pozornosti odvolateľa, že uvedené skutočnosti z hľadiska meritu veci nie sú rozhodujúce.

Súd prvého stupňa rozhodol na základe toho, že neboli splnené podmienky pri zvolávaní valného zhromaždenia ustanovené zmluvou a zák. č. 181/1995 Z.z. a to z dôvodov; ktoré v odôvodnení podrobne rozoberá a odvolací súd k nim nemá viac čo dodať. Skutočnosť, že zákon a zmluva dodržané boli; žalobca nepreukázal (už vyššie cit. § 120 ods. 1 O.s.p.) .

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v konaní o vylúčenom nároku (rozsudok Okresného súdu Rožňava zo dňa 11.3.2010) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.