KSKE 2 K 8/1997 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 K 8/1997

KS v Košiciach, dátum 16.10.2012, sp.zn. KSKE 2 K 8/1997

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2K/8/1997 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7097897858 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7097897858.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Gabriel Šoltés, ŠOSE - súkromný podnikateľ, Okružná 110, Michalovce, IČO: 10 712 241, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Gabriel Šoltés, ŠOSE - súkromný podnikateľ, Okružná 110, Michalovce, IČO: 10 712 241.

Z b a v u j e JUDr. Ľubomíra Cibereho, advokáta, N.. G. XXXX/XXX, L., funkcie správcu konkurznej podstaty.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením zo dňa 18.12.1997, č. k. 2K/8/1997-10 súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľubomír Cibere, advokát, N.. G. XXXX/XXX, L..

Podaním doručeným dňa 12.10.2012 správca konkurznej podstaty oznámil súdu, že rozvrhové uznesenie splnil a žiadal, aby súd zrušil konkurz a zbavil ho funkcie správcu konkurznej podstaty.

Podľa § 44 ods. 1 písm. b) Z KV súd zruší uznesením konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia.

Z uvedených dôvodov súd konkurz zrušil a zároveň podľa § 44 ods. 4 ZKV zbavil správcu jeho funkcie.

O odmene správcu bolo rozhodnuté rozvrhovým uznesením.

Správca je povinný písomne oznámiť súdu do 30 dní od právoplatnosti zrušenia konkurzu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach