KSKE 2 Sd 16/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 16/2012

KS v Košiciach, dátum 02.04.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 16/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200187 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200187.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky H. H., bývajúcej v W., Č. Č.. X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 08.12.2011 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 8. decembra 2011 rozhodol podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) o tom, že starobný dôchodok navrhovateľky zvyšuje od 1. januára 2012 na 165,20 eur mesačne a vdovský dôchodok na 361,70 eur mesačne. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že starobný aj vdovský dôchodok bol zvýšený o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku, pričom percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012.

Navrhovateľka podala návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu, ktorým žiadala výšku starobného dôchodku.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku uviedol, že navrhovateľka ku dňu zvyšovania dôchodkov, t.j. ku dňu 1. januára 2012 je poberateľkou starobného dôchodku a vdovského dôchodku. Napadnutým rozhodnutím odporca rozhodol o zvýšení vyplácaných dôchodkov, pričom percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012. Starobný dôchodok navrhovateľky ku dňu 1. januára 2012 je 159,90 eur mesačne, v tejto sume patrí zvýšenie o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku, t.j. o 5,30 eur mesačne. Vdovský dôchodok navrhovateľky ku dňu 1. januára 2012 je 350,10 mesačne. K tejto sume patrí zvýšenie o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku, t.j. o 11,60 eur mesačne. Z týchto dôvodov žiadala, aby krajský súd napadnuté rozhodnutie potvrdil ako vecne správne.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal návrhom napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým spisom a dospel k záveru, že návrh navrhovateľky nie je dôvodný.

Predmetom súdneho preskúmavania je rozhodnutie odporcu o vykonanom zvýšení starobného a vdovského dôchodku podľa § 82 zákona o sociálnom poistení.

Podľa § 82 ods.1 citovaného zákona dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za I. polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva, ak tento zákon neustanovuje inak.

Percento zvýšenia dôchodku bolo ustanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z. na 3,3 % mesačnej sumy dôchodku.

Odporca postupoval v súlade s citovaným ustanovením zákona a opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, preto jeho rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. Súd preto napadnuté rozhodnutie odporcu podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Pre úplnosť súd dodáva, že pri preskúmavaní rozhodnutí odporcu o vykonanom zvýšení dôchodku nemôže preskúmavať zákonnosť rozhodnutia, ktorým bol pôvodný dôchodok priznaný. Súd zároveň poukazuje na to, že pri súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok sa vypláca v plnej sume tá dávka, ktorá je vyššia a z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica.

Navrhovateľka nebola v konaní úspešná, preto súd jej nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.