KSKE 2 Sd 43/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/43/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200498 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200498.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa J. S., bývajúceho v K., W. Č.. X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo 04.03.2011 č. XXX XXX XXXX X v spojení so zmenovým rozhodnutím z 09.06.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo 04.03.2011 odporca podľa § 70 a § 293ax ods.2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákona o sociálnom poistení ) zamietol navrhovateľovu žiadosť o invalidný dôchodok.

Napadnuté rozhodnutie bolo zmenené rozhodnutím z 09.06.2011, ktorým bola navrhovateľovi podľa § 70 a § 293ax ods.1 zákona o sociálnom poistení zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok.

Navrhovateľ v zákonnej lehote podal návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, v ktorom poukázal na to, že na základe odborného posudku vyhotoveného dňa 23. januára 2008 mu bola priznaná miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 41 %, pričom bolo konštatované, že uňho invalidita vznikla dňom 05.06.2007 a ďalšia kontrolná lekárska prehliadka nebola potrebná. Pretože sa jeho zdravotný stav nezlepšil, absolvuje ďalšie vyšetrenia u ortopéda, na pľúcnom a psychiatrickom vyšetrení a rehabilitačný cyklus kvôli opakujúcim sa blokáciám na chrbtici, žiadal o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie v spojení so zmenovým rozhodnutím potvrdiť ako vecne správne. Uviedol, že dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľa bol opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky K. a výsledok jeho posúdenia je uvedený v lekárskej správe z 24. januára 2011, z ktorej vyplýva, že navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopností vykonáva zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom bol jeho zdravotný stav na účely konania pred súdom posúdený dňa 9. mája 2011 opätovne posudkovým lekárom sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne v K., ktorý zotrval na svojom pôvodnom posudkovom závere z 24. januára 2011, ako aj posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ústredie Sociálnej poisťovne so sídlom v K. dňa

19. mája 2011. Obsah posudkov vypracovaných po podaní opravného prostriedku na účely súdneho konania potvrdzuje správnosť, úplnosť a presvedčivosť posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia, preto námietky navrhovateľa obsiahnuté v opravnom prostriedku podľa názoru odporcu nie je možné akceptovať.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutia odporcu, oboznámil sa s administratívnym a dávkovým spisom, doplnil dokazovanie lekárskymi posudkami posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie v K., a dospel k záveru, že návrhu navrhovateľa nie je možné vyhovieť.

Z administratívneho spisu odporcu súd zistil, že navrhovateľ bol podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky K. z 23. januára 2008 uznaný invalidným podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení zo 41 %-nou mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Z posudku vyplýva, že invalidita mu bola priznaná pre osteoporózu s patologickou fraktúrou hrudného stavca Th 10. Invalidita bola priznaná dátumom ortopedického vyšetrenia 05.06.2007, kedy bol tento stav dokumentovaný. Navrhovateľovi z dôvodu nezískania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia nevznikol nárok na invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2010.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia, ktoré sú predmetom súdneho preskúmavania, je posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky K. z 24.01.2011, podľa ktorého navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, pretože miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je u neho 15 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. V posudku sa konštatuje, že v roku 2007 bola diagnostikovaná osteoporóza a bolo vyslovené podozrenie na patologickú zlomeninu 10. hrudného stavca, ktoré sa pri kontrole vyšetrenia nepotvrdilo. Podľa aktuálneho ortopedického vyšetrenia denzitometrickým vyšetrením v oblasti driekovej chrbtice a krčka stehennej kosti je potvrdená denzita v pásme osteopénie. Ortopéd preventívne indikoval liečbu. Podľa objektívneho neurologického, ortopedického a rehabilitačného vyšetrenia je prítomný mierny postih chrbtice, bez prejavov nervového a svalového dráždenia. Ostatné zdravotné postihnutia podľa objektívneho klinického nálezu nie sú závažné. Podľa objektívnych kontrolných vyšetrení zdravotný stav navrhovateľa nezodpovedá invalidite, došlo u neho k zlepšeniu zdravotného stavu.

Rovnaký posudkový záver vyplýva aj z posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, ústredie so sídlom v K. z 19.05.2011, ktorý bol vyhotovený pre účely súdneho konania. Posudkový lekár v posudku uviedol, že opakovanými denzitometrickými vyšetreniami je konštatované zlepšenie kostnej denzity, ktorá je t.č. opakovane v pásme osteopénie. Rozhodujúce zdravotné postihnutie, pre ktoré bol navrhovateľ uznaný invalidným, aj pod vplyvom liečby, vykázalo zlepšenie, ktoré t.č. neodôvodňuje vyššiu ako 15 %-nú mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Rovnako ako posudkový lekár pobočky, konštatoval, že postihnutia vyplývajúce z ostatných chorobných zmien, sú posudkovo málo významné.

Navrhovateľ na pojednávania na Krajskom súde v Košiciach predložil nové lekárske správy z ortopedického, neurologického vyšetrenia, ktoré boli vyhodnotené v posudkoch posudkového lekára sociálneho poistenia, ústredie so sídlom v K. z 25. júla 2011, 15. novembra 2011 a 10.02.2012. Posudkový lekár zotrval na svojom závere z 19.05.2011 a konštatoval, že novo doložené ambulantné lekárske nálezy nezdôvodňujú invaliditu.

Na žiadosť súdu sa posudkový lekár vyjadril aj k rozporu medzi obsahom lekárskej správy ortopéda zo 16.06.2011 a 24.01.2011, v ktorom sa konštatuje v diagnostickom závere osteoporóza a posudkom, v ktorom sa konštatuje osteopénia. Posudkový lekár v posudku z 10. februára 2012 uviedol, že tento rozpor je len zdanlivý. U navrhovateľa ide o osteopéniu na základe zdokumentovaného denzitometrického vyšetrenia (došlo u neho k zlepšeniu kostnej denzity) a v lekárskom náleze od ortopéda v diagnostickom závere je uvedená osteoporóza bližšie neurčená podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, ktorá bližšiu klasifikáciu kostnej denzity v sebe nezahŕňa. V každom prípade u

navrhovateľa podľa zdokumentovaných aktuálnych odborných lekárskych nálezov pri zhodnocovaní zdravotného stavu išlo o osteopéniu, a táto u navrhovateľa naďalej nezdôvodňuje invaliditu.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení nárok na invalidný dôchodok vzniká, ak sa poistenec stal invalidným, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie, alebo rekvalifikácie.

Podľa § 293ax ods.1 zákona o sociálnom poistení poistencovi, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2010 z dôvodu nezískania potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, a ktorý nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo nebol mu priznaný predčasný starobný dôchodok, Sociálna poisťovňa na jeho žiadosť znovu posúdi dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a rozhodne o nároku na invalidný dôchodok a o jeho sume podľa zákona účinného od 1. januára 2010.

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľ nepreukázal splnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na invalidný dôchodok, a to invaliditu podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Zdravotný stav navrhovateľa bol po podaní opravného prostriedku opakovane posudzovaný príslušným posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ktorý vyhodnocoval časovo aktuálne lekárske nálezy z odborných vyšetrení navrhovateľa a jednoznačne konštatoval, že navrhovateľov zdravotný stav v dôsledku zlepšenia nepodmieňuje priznanie invalidity. Navrhovateľ bol podľa lekárskeho posudku z roku 2008 uznaný invalidným pre diagnostikovanú osteoporózu, ktorá sa však aj v dôsledku liečby zlepšila a v súčasnosti je podľa výsledkov denzitometrického vyšetrenia u navrhovateľa diagnostikovaná osteopénia, ktorá nepodmieňuje priznanie invalidity. Ďalšie ochorenia, ktoré sú u navrhovateľa objektívne zistené, podľa zhodných záverov posudkových lekárov, nemajú vplyv na invaliditu.

Na základe uvedených výsledkov dokazovania súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporcu zo 04.03.2011 v spojení so zmenovým rozhodnutím z 09.06.2011 je vecne správne, a preto ho podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľ nebol v konaní úspešný, preto mu súd nepriznal právo na náhradu trov konania, odporcovi toto právo zo zákona nepatrí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.