KSKE 2 Sd 43/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/43/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200673 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200673.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľky K. A., bývajúcej v T., B.. Č.. O. Č.. XXXX/X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 08.03.2012 č. XXX XXX XXXX X v spojení s rozhodnutím odporcu z 28.06.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 08.03.2012 zamietol navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok z 21.02.2012 s odôvodnením, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne T. z 21.02.2012 nie je invalidná podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Podľa posudku o invalidite, ktorý tvorí súčasť rozhodnutia miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky je 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka podala návrh na preskúmanie rozhodnutia a žiadala o opätovné prehodnotenie svojho zdravotného stavu.

Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne.

Súd podľa § 250l ods.2 O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým spisom a administratívnym spisom a zistil tento skutkový stav.

Rozhodnutím z 08.03.2012 odporca zamietol navrhovateľkinu žiadosť z 21.02.2012 o invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne v T. nie je invalidná, pretože jej miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť nie je vyššia ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť bola posudkovým lekárom pobočky stanovená na 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe podaného opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky T. dňa 09.05.2012, ktorý stanovil mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 45 % s dátumom vzniku invalidity 09.05.2012.

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, ústredie Sociálnej poisťovne, pracovisko J. z 12.06.2012 navrhovateľka nie je invalidná, pretože miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 25 %. V posudku konštatoval, že navrhovateľka dňa 21.02.2012 nebola posudkovou lekárkou sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky T. uznaná invalidnou so stanovenou 25 %-nou mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť pre neurotické, stresové a somatoformné poruchy (kapitola V položka 4 písm.a/) , keď postihnutie vyplývajúce z depresívnej poruchy podľa odborného lekára bolo hodnotené ako ľahkého stupňa, čiže posudkovo nevýznamné.

Na základe konania o opravnom prostriedku bola v pobočke dňa 09.05.2012 percentuálna miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť zmenená s tým, že ako rozhodujúce zdravotné postihnutie bola stanovená percepčná porucha sluchu, ktorá síce slovne ORL vyšetrením bola hodnotená ako ťažkého stupňa, avšak algiologické vyšetrenie dokumentuje celkovú stratu sluchu 78,9 % podľa Fowlera, čo je nedočujnosť stredne ťažká. Z týchto dôvodov zatriedenie rozhodujúceho ochorenia posudkovým lekárom pobočky do kapitoly VII oddiel B položka 4 (obojstranná ťažká nedočujnosť s celkovou stratou sluchu 85 % a viac percent podľa Fowlera) bolo nesprávne. Odbornému nálezu z hľadiska dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu podľa posudkových kritérií zodpovedalo zatriedenie podľa kapitoly VII oddiel B položka 5 (obojstranná stredná ťažká nedočujnosť s celkovou stratou sluchu podľa Fowlera od 55 do 79 % s percentuálnym rozpätím miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 20 - 25 %. Postihnutie vyplývajúce zo psychiatrického ochorenia z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, keďže sa prevažne jednalo o ľahký stupeň depresívnej poruchy, resp. o fóbickú poruchu u neuroticky alterovanej osobnosti, je posudkovo málo významné, až nevýznamné a nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkový lekár po opätovnom zhodnotení zdravotného stavu navrhovateľky jednoznačne konštatoval, že z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu postihnutie vyplývajúce zo psychiatrickej poruchy, stredne ťažkej nedočujnosti, ako aj bolesti chrbtice bez významnejšieho funkčného postihu sú posudkovo málo významné a nezdôvodňujú invaliditu. Navrhovateľka nie je teda invalidná podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení a jej miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 25 %.

Na podklade tohto posudku odporca vydal zmenové rozhodnutie z 28.06.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Navrhovateľka na pojednávaní uviedla, že nesúhlasí s posudkovým záverom, pretože načúvací aparát môže používať iba 2 - 3 hodiny denne, potom jej hučí v hlave. Má fóbie z uzavretého priestoru, všade chodí v doprovode manžela, ktorý je invalidným dôchodcom. Na psychiatrii sa lieči od roku 1998, kedy prvýkrát odpadla po masáži chrbtice. Jej zdravotný stav sa zhoršil po ťažkom úraze manžela.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok (§ 71 ods.2 citovaného zákona) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a

telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu (§ 71 ods.3 citovaného zákona) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby,

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 71 ods.4 citovaného zákona) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a zo zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 citovaného zákona) .

Vykonaným dokazovaním súd zistil, že navrhovateľka nepreukázala splnenie jednej zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku, a to invaliditu podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia, na základe predložených odborných lekárskych nálezov aj vlastného vyšetrenia, vyhodnotili že navrhovateľkin zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity. Posudkový lekár, ktorý posledný hodnotil zdravotný stav navrhovateľky a ktorý stanovil mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky 25 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, vo svojom posudku odôvodnil, prečo nepotvrdil 45 %-nú mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky tak, ako to po podaní opravného prostriedku stanovil posudkový lekár pobočky v T. a jeho odôvodnenie je podľa názoru súdu logické, správne a zodpovedajúce nálezu z odborného vyšetrenia navrhovateľky. Z uvedeného dôvodu preto súd rozhodnutie odporcu z 08.03.2012 v spojení so zmenovým rozhodnutím odporcu z 28.06.2012, ktoré bolo vydané na podklade posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko J. z 12.06.2012 potvrdil ako vecne správne.

Súd nepriznal účastníkom náhradu trov konania, pretože navrhovateľka nebola v úspešná v konaní a odporcovi toto právo zo zákona neprináleží.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.