KSKE 2 Sd 7/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200091 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200091.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa Š. Y., bývajúceho v D.Ň., T. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok , takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu z 02.12.2011 č. XXX XXX XXXX.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Odporca napadnutým rozhodnutím podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnom poistení ) zamietol navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok z 23. novembra 2011. Rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne, D. z 23. novembra 2011 navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia, v ktorom uviedol, že po operácii pretrvávajú bolesti hlavy, závraty, nesústredenosť, pocity slabosti a poruchy spánku, a preto nesúhlasí s posudkom, lebo po operácii mozgu nie je schopný vykonávať žiadnu aktívnu činnosť, ktorú vykonával pred úrazom. Odporca navrhol napadnuté rozhodnutie potvrdiť, pretože posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia, a tiež v konaní o opravnom prostriedku, na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľov zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity, lebo má mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vznik invalidity.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s dávkovým a administratívnym spisom a dospel k záveru, že návrhu navrhovateľa nie je možné vyhovieť.

Podkladom pre vydanie rozhodnutia odporcu bol posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne v D. z 23.11.2011, podľa ktorého navrhovateľ pre rozhodujúce zdravotné postihnutie stav po evakuácii poúrazového subdurálneho hematómu s ľahkou mozočkovou symptomatológiou a

ľahkým organickým psychosyndrómom má mieru poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pre účely súdneho konania bol zdravotný stav navrhovateľa posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunuté pracovisko v U.. V posudku vyhotovenom dňa 18.01.2012 posudkový lekár uviedol, že navrhovateľ začiatkom roka 2011 utrpel úraz hlavy, ktorý pre úporné bolesti hlavy bol ďalej vyšetrovaný s odstupom času. Bol zistený chronický subdurálny hematóm, ktorý bol úspešne evakuovaný v marci 2011 s veľmi dobrým efektom (bez neurologickej symptomatológie) len s ľahkou poruchou mozgových funkcií. Z toho dôvodu je aktuálny zdravotný stav hodnotený podľa kapitoly XV. oddiel F položka 1 písm.b) s mierou poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť 20 %. Ostatné ochorenia (esenciálna hypertenzia, úplavica cukrová v liečbe diétou bez komplikácií, mentálna subnorma, poruchy spánku) sú len v ľahkom stupni bez komplikácií v zmysle postihnutia životne dôležitých orgánov, a preto neodôvodňujú navýšenie miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľ nebol uznaný invalidným podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. K uvedenému posudku posudkový lekár dospel po vyhodnotení neurologických vyšetrení, očného vyšetrenia, psychiatrického, psychologického a ortopedického vyšetrenia.

Navrhovateľ na pojednávaní uviedol, že so závermi posudkového lekára nesúhlasí, pretože neurologička, ktorá ho lieči, tvrdila, že po operácii mozgu pre taký nález, aký mal, nemôže byť iba 20 %- ná miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť. Uviedol ďalej, že je nezamestnaný, pretože pre diagnózu, ktorú má, ho nikde do práce nevezmú.

Podľa § 70 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť, a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods.2 zákona o sociálnom poistení) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods.3 prvá veta citovaného zákona) .

Pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby,

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie (§ 74 ods.4 citovaného zákona) .

Miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods.6 citovaného zákona) .

Podľa § 153 ods.3 zákona o sociálnom poistení lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie:

a) dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť,

b) dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, choroby a stav nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia, ústredia (§ 153 ods.5 zákona o sociálnom poistení) .

Vykonaným dokazovaním bolo zistené, že navrhovateľ nepreukázal splnenie zákonných podmienok pre vznik nároku na invalidný dôchodok, a to z dôvodu, že nie je invalidným podľa § 71 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Zdravotný stav navrhovateľa bol po podaní opravného prostriedku opätovne posudzovaný posudkovým lekárom sociálneho poistenia, ústredia, vysunuté pracovisko U., ktorý po zhodnotení aktuálnych lekárskych nálezov z odborných vyšetrení dospel k rovnakému posudkovému záveru ako posudkový lekár sociálneho poistenia v správnom konaní, že navrhovateľ nie je invalidný, lebo miera poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť je 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ neuviedol také námietky, ktoré by mohli zhodné posudkové závery spochybniť alebo vyvrátiť, a tiež súdu nepredložil žiadne nové dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že jeho zdravotný stav sa od posudzovania posudkovým lekárom sociálneho poistenia zmenil. Jeho námietka ohľadne miery poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť nie je dôvodná, pretože zákon zveruje posudzovanie jej posudzovanie posudkovým lekárom sociálneho poistenia, a nie odborným lekárom, ktorý nemá oprávnenie sa k tejto otázke vyjadrovať.

Vzhľadom na uvedené súd považuje rozhodnutie odporcu za vydané v súlade so zákonom, a preto ho podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Súd nepriznal účastníkom náhradu trov konania, pretože navrhovateľ nebol v konaní úspešný a odporcovi právo na ich náhradu neprináleží.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.