KSKE 2 Sd 75/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 75/2011

KS v Košiciach, dátum 21.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 75/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/75/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200936 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200936.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky U. U., nar. XX.XX.XXXX, X. R. Č.. XX, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 07.04.2011 podala navrhovateľka opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.02.2011, ktorým bol navrhovateľke odo dňa 12.04.2011 odňatý invalidný dôchodok. V opravnom prostriedku označenom ako návrh na preskúmanie rozhodnutia navrhovateľka poukázala na zhoršenie jej zdravotného stavu.

Zdravotný stav navrhovateľky bol na základe dožiadania súdu opätovne posúdený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne - ústredia, ktorá v dopĺňacom posudku zo dňa 28.02.2012 zhodnotila lekárske správy predložené navrhovateľkou a stanovila jej mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Z vyjadrenia odporcu zo dňa 15.05.2012 súd zistil, že na základe odborného lekárskeho posudku vydal odporca dňa 27.04.2012 nové rozhodnutie, ktorým bol navrhovateľke v zmysle ustanovenia § 70 ods.1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení priznaný invalidný dôchodok vo výške 116,60 eur mesačne.

Na základe výzvy súdu navrhovateľka podaním zo dňa 21.05.2012 (doručeným tunajšiemu súdu dňa 22.05.2012) oznámila, že svoj opravný prostriedok zo dňa 07.04.2011 berie späť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil

a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.