KSKE 2 Sd 79/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 79/2011

KS v Košiciach, dátum 23.01.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 79/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/79/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201033 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201033.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa Ľ. Q., bývajúceho v I., S. Č.. XXXX/X, proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Návrh navrhovateľa o d m i e t a .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca rozhodnutím z 27.07.2011 č. XXXXXXX XXX zamietol navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok. Rozhodnutie bolo navrhovateľovi doručené do vlastných rúk dňa 04.08.2011. Rozhodnutie obsahovalo riadne poučenie o možnosti podať opravný prostriedok v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia na orgán, ktorý rozhodnutie vydal alebo na príslušný súd.

Navrhovateľ podal návrh na preskúmanie rozhodnutia odporcu (návrh nazval odvolaním) na pošte dňa 12.09.2011.

Podľa § 250m ods.1 O.s.p. konanie sa začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do 6 mesiacov od jeho doručenia (§ 250m ods.2 O.s.p.) .

Podľa § 250p O.s.p. ak je návrh podaný oneskorene, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Súd z obsahu dávkového spisu zistil, že keďže navrhovateľovi bolo rozhodnutie odporcu doručené dňa 04.08.2011, posledným dňom 30-dňovej lehoty bol deň 03.09.2011, ktorý pripadol na sobotu. Posledným dňom na podanie opravného prostriedku bol preto najbližší pracovný deň - pondelok 05.09.2011. Pretože navrhovateľ podal svoj opravný prostriedok na pošte až dňa 12.09.2011, súd ho vzhľadom na ustanovenie § 250m ods.2 O.s.p. musel ako oneskorene podaný odmietnuť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. s použitím § 250l ods.2 a § 246c ods.1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.