KSKE 2 Sd 83/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 83/2011

KS v Košiciach, dátum 08.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 83/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/83/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201102 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201102.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa H. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XX/X, L. W. U., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 28.10.2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 27.09.2011, ktorým bola navrhovateľovi stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Poukázal na svoj nepriaznivý zdravotný stav a na neschopnosť vykonávať akékoľvek zamestnanie.

Zdravotný stav navrhovateľa bol opätovne posúdený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne - ústredia, ktorá v posudku zo dňa 04.04.2012 stanovila u navrhovateľa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Na základe výzvy súdu navrhovateľ podaním zo dňa 02.05.2012 (doručeným tunajšiemu súdu dňa 07.05.2012) oznámil, že svoj opravný prostriedok zo dňa 28.10.2011 berie späť.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľom súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.