KSKE 2 Sd 85/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sd 85/2011

KS v Košiciach, dátum 13.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Sd 85/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sd/85/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201123 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Rakociová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201123.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Š. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. Č.. X, F., proti odporcovi Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Dňa 08.12.2011 podal navrhovateľ opravný prostriedok označený ako odvolanie proti rozhodnutiu odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 31.10.2011, ktorým mu bol priznaný invalidný dôchodok odo dňa 19.08.2011 v sume 203,20 eur mesačne. V opravnom prostriedku namietal nezhodnotenie dôb zamestnania v H. W. S. I. W. F..

Z vyjadrenia odporcu zo dňa 04.04.2012 súd zistil, že odporca vydal dňa 01.03.2012 nové rozhodnutie, ktorým bol navrhovateľovi v zmysle ustanovenia § 70 ods.1, § 112 ods.1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšený invalidný dôchodok od 19.08.2011 na sumu 227,10 eur mesačne a od 01.01.2012 na sumu 234,60 eur mesačne.

Na základe výzvy súdu navrhovateľ podaním zo dňa 02.05.2012 (doručeným tunajšiemu súdu dňa 14.05.2012) navrhol konanie zastaviť, pretože jeho opravnému prostriedku zo dňa 08.12.2011 bolo vyhovené.

Podľa ustanovenia § 250l ods.2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších poriadkov (ďalej len O.s.p. ) , pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods.3 O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods.2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Podľa ustanovenia § 250h ods.2 O.s.p., až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť; ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

Z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľom súd konanie vo veci zastavil v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 146 ods.1 písm.c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods.1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého, žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (ustanovenie § 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.