KSKE 2 Sp 14/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/14/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010224530 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010224530.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: OBEC Plešivec, Čsl. armády č. 1, Plešivec, zastúpená advokátom: JUDr. Mgr. Mikuláš Cmorík, Advokátska kancelária so sídlom Železničná 626, Plešivec, proti odporcovi: Katastrálny úrad v Košiciach, Správa katastra Rožňava, Jarná č. 2, Rožňava, za účasti: OBEC Gemerská Hôrka, zastúpená advokátom: JUDr. Martin Saloka, Advokátska kancelária so sídlom Zvonárska č. 8, Košice, o p r e s k ú m a n i e zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 06.04.2010 č. k. F. X/XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 06. apríla 2010 č. k. F. X/XX.

Účastníkovi Obec Gemerská Hôrka p r i z n á v a právo na náhradu trov konania v sume 476,60 EUR, ktorú je p o v i n ý zaplatiť navrhovateľ právnemu zástupcovi JUDr. Martinovi Salokovi do 15. dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím zo 06.04.2010 č. k. F. X/XX odporca podľa § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní návrh Obce Plešivec o určenie priebehu hranice Obce Plešivec vo vzťahu s hranicou Obce Gemerská Hôrka a určenie priebehu hranice katastrálneho územia Plešivec vo vzťahu s hranicou katastrálneho územia Gemerská Hôrka zamietol.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dňa 19.12.1997 bol bývalému Okresnému úradu v Rožňave, odbor katastrálny doručený návrh Obce Plešivec, zapísaný pod reg. č. F. X/XX o určenie priebehu hranice Obce Plešivec. Prípisom z 30.09.2002 Obec Plešivec rozšírila svoj návrh o zmenu hranice katastrálneho územia. Navrhovateľ uviedol, že v priebehu rokov 1948 až 1989 došlo k zmene hranice Obce Plešivce v prospech Obce Gemerská Hôrka a to bez súhlasu obce, resp. bez súhlasu obyvateľov obce, čiže zmena sa neuskutočnila v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto žiadal, aby hranica Obce Plešivec vo vzťahu k Obci Gemerská Hôrka bola určená podľa stavu pred rokom 1948 tak, ako je tento zameraný geometrickým plánom č. XXXXXXXX-XX/XXXX zo dňa 24.06.2002, vyhotovený Z.. K. F.. Obec Gemerská Hôrka s návrhom nesúhlasila z dôvodu, že navrhovateľ nepreukázal, že k zmene priebehu hranice došlo bez súhlasu obce alebo jej obyvateľov.

Odporca rozhodnutím z 8.05.2006 č. k. F. X/. návrh na určenie hranice zamietol a po podaní odvolania navrhovateľom Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 11.01.2008 č. k. 1Sp/17/2006-56 potvrdil rozhodnutie odporcu. Proti tomuto rozsudku súdu podal odvolanie navrhovateľ a Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 27.05.2009 č. k. 2Sžo/91/2008 rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 11.01.2008 č. k. 1Sp/17/2006-56 v spojení s dopĺňacím rozsudkom zo 16.04.2008 č. k. 1Sp/17/2006-99

zmenil tak, že rozhodnutie odporcu z 18.05.2006 č. F. X/XX zrušil a vec vrátil správnemu orgánu na ďalšie konanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky v zmeňujúcom rozsudku vyslovil názor, že pokiaľ sa jednalo o územnú zmenu obce, jednoznačne bolo potrebné brať do úvahy rozhodnutia orgánov obce - národných výborov, ktoré boli v tom čase orgánmi štátnej moci a správny v krajoch, okresoch a obciach (§ 1 ods. 1 zák. č. 69/1967 Zb. o národných výboroch) a ako zastupiteľské zbory pracujúceho ľudu boli zložené z poslancov, ktorí boli volení na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním (§ 1 ods. 2 zák. č. 69/1967 Zb.) . Len uznesením prijatým na Plenárnom zasadnutí, ktorému bolo podľa § 39 ods. 2 písm. e) zák. č. 69/1967 Zb. vyhradené rozhodovať o územných zmenách, mohol byť daný súhlas s územnou zmenou a toto bolo vyjadrením súhlasu obce, resp. jej obyvateľov urobeným prostredníctvom volených zástupcov obyvateľov obce - poslancov zúčastnených na Plenárnom zasadnutí, ktorí rozhodovali o územnej zmene. Plenárneho zasadnutia sa mali možnosť zúčastniť aj obyvatelia obce, keďže plenárne zasadnutia boli verejné (§ 43 ods. 1 zák. č. 69/1967 Zb.) . Preto len uznesenie Plenárneho zasadania Miestneho národného výboru, na ktorom sa rozhodlo o predmetnej územnej zmene v súlade s vtedy platnými právnymi predpismi, je podľa názoru odvolacieho súdu možné považovať za súhlasné stanovisko obce, resp. jej obyvateľov so zmenou priebehu hranice.

Po obdŕžaní spisu s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Správa katastra Rožňava (odporca) prípisom z 24.09.2009, v ktorom poukázal na vady podania návrhu v zmysle zák. č. 162/1995 Z. z. zároveň aj vyzvala navrhovateľa, aby v lehote 60 dní doplnil svoj návrh a to, aby uviedol či návrhom žiada iba o zmenu hranice obce, alebo aj o zmenu hranice katastrálneho územia, resp. či žiada o zmenu hranice obce, aj o zmenu hranice katastrálneho územia, aby doložila nový geometrický plán, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanovením § 54 katastrálneho zákona, lebo predložený geometrický plán č. 10755659-04/2002, ktorý vyhotovil Z.. K. F. je nevyhovujúci, pretože v ňom uvedené údaje nevychádzajú z platných údajov vedených v katastri nehnuteľnosti a navrhovaný priebeh hranice nesleduje súčasné prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne a aby doložil stanovisko príslušného obvodného úradu ako nástupcu okresného úradu k priebehu hranice Obce Plešivec a Gemerská Hôrka v súlade s § 53 ods. 2 písm. b) katastrálneho zákona. Uvedené nedostatky navrhovateľ napriek ďalšiemu predĺženiu lehoty na ich odstránenie nevykonal a návrh nedoplnil do už predĺženej lehoty 31.03.2010.

Pretože Obec Plešivec v stanovenej lehote nedoložila chýbajúce stanovisko príslušného Obvodného úradu ako nástupcu Okresného úradu, nedoložila chýbajúci geometrický plán o vyznačení návrhu priebehu hranice, ktoré sú taxatívne vypočítané v § 53 ods. 2 katastrálneho zákona a preto návrh zamietol.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť mu vec na ďalšie konanie.

V dôvodoch opravného prostriedku odcitoval ustanovenie § 19, § 29 ods. 1, § 27 ods. 1 správneho poriadku (zák. č. 71/1967 Zb.) . Uviedol, že lehota na doplnenie podania bola do 31.03.2010. Dňa 31.03.2010 podal podanie podľa § 19 ods. 1, 2, 4 a 5 správneho poriadku, v ktorom žiadal predĺženie lehoty a prerušenie konania o 60 dní. Toto podanie malo oporu v konaní odporcu č. k. C. XXX/XX-U., ktoré bolo zahájené v zmysle jej podania z 05.03.2010, ktoré správny orgán v rozpore so zákonom č. 162/1995 Z. z. nepokladal za konanie o predbežnej otázke a preto by malo byť prerušené konanie vo veci F. X/XX, lebo bez právoplatnosti rozhodnutia vo veci č. k. C. XXX/XX-U. z 03.05.2010 o oprave chýb v katastrálnom operáte a oprave údajov katastra zapísaných na LV Č.. XXX v k. ú. Gemerská Hôrka nebolo možné vyhotoviť geometrický plán so znázornením priebehu hranice pred zmenou, pričom navrhovaný priebeh hranice musí sledovať súčasné a prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne. Postup v tejto veci konzultoval s riaditeľom Správy katastra Rožňava, ktorý im odborne poradil ako majú postupovať, preto vyjadruje počudovanie nad rozhodnutím odporcu o zamietnutí podania, keď dnes by nevedeli spracovať požadovaný geometrický plán a pred uplynutím lehoty požiadali o predĺženie lehoty o 60 dní (31.03.2010) . Dňa 31.03.2010 uskutočnili v súlade s § 19 ods. 1, 2 správneho poriadku procesný úkon a to žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podania a prerušenie konania v zmysle § 27 ods. 1 správneho poriadku. Odporca bol povinný oboznámiť sa s týmto úkonom a až po vysporiadaní sa v ním a po rozhodnutí o tomto procesnom úkone mohol vo veci meritórne rozhodnúť. Odporca listom z 24.09.2009 poskytol pomoc na odstránenie nedostatku podania, určil aj lehotu, ale v rozpore s § 19

ods. 3 správneho poriadku ich nepoučil o následkoch neodstránenia nedostatku podania, t. j. že konanie zastaví podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku, to znamená, že nebol poučený o možnosti zastavenia konania v súlade s citovaným ustanovením. Preto rozhodnutie odporcu zo 06.04.2010 nie je v súlade so zákonom o správnom konaní a je protiprávne. Na základe žiadosti o predĺženie lehoty na doplnenie podania podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku nevydal ani v jednom prípade rozhodnutie o prerušení konania. Z povahy prekážky na strane odporcu oprava chýb v katastrálnom operáte a údajov katastra nemohol správny orgán vo výroku rozhodnutia zo 06.04.2010 uviesť čas prerušenia konania a zamietnutia podania F. X/XX do právoplatnosti uzavretia konania vo veci Č.. C. XXX/XX-U., v ktorom môže ísť o niekoľko týždňov, ale aj mesiacov.

Odporca v písomnom vyjadrení navrhol preskúmavané rozhodnutie potvrdiť. Poukázal predovšetkým na svoje rozhodnutie zo dňa 18.05.2006 č. F. X/XX, ktoré bolo potvrdené rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.01.2008 č. k. 1Sp/17/2006-56 a tento rozsudok bol rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27.05.2009 č. 2Sžo/91/2008 zmenený a rozhodnutie zo dňa 18.05.2006 č. F. X/XXXX bolo zrušené a vec mu bola vrátená na ďalšie konanie. Po právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky preštudoval celý spisový materiál a dospel k záveru, že je potrebné vyzvať navrhovateľa, aby odstránil nedostatky podaného návrhu. Na nedostatky návrhu bol upozornený prípisom zo dňa 24.09.2009 a 08.02.2010 s tým, že tieto mal odstrániť do 31.03.2010. Navrhovateľ nedostatky podania do 31.03.2010 neodstránil a to predovšetkým nedoložil chýbajúce stanovisko príslušného obvodného úradu ako nástupcu okresného úradu v zmysle § 53 ods. 2 písm. b) katastrálneho zákona k navrhovanému priebehu hranice Obce Plešivec vo vzťahu hranice Obce Gemerská Hôrka, nedoložil chýbajúci geometrický plán s vyznačením návrhu priebehu hraníc v zmysle § 53 ods. 2 písm. d) katastrálneho zákona v nadväznosti na § 54 katastrálneho zákona. Stanovisko príslušného obvodného úradu, t. j. Obvodného úradu v Rožňave v zmysle § 53 ods. 2 písm. b) katastrálneho zákona, bolo vyhotovené 12.04.2010 a odporcovi doručené až 13.04.2010, teda po uplynutí lehoty na jeho predloženie, ako aj po vydaní rozhodnutia. Navrhovateľ bol niekoľkokrát písomne v priebehu celého konania upozorňovaný na skutočnosť, že doložený geometrický plán z roku 2002 nevyhovuje a nemá náležitosti podľa katastrálneho zákona a nový geometrický plán v zmysle § 53 ods. 2 písm. d) v spojitosti s § 54 katastrálneho zákona nebol doložený ani do dňa, kedy administratívny spis spolu s odvolaním bol odstúpený súdu na rozhodnutie. Až dňa 14.05.2010 navrhovateľ doložil geometrický plán č. XXX/XXXX vyhotovený E. J..M.. X. zo dňa 13.05.2010 bez úradného overenia, a preto tento geometrický plán nespĺňa náležitosti podľa § 9 zák. č. 215/1995 Z. z. a hľadí sa naň akoby doložený nebol.

Odvolanie navrhovateľa bolo doručené aj právneho zástupcovi Obci Gemerská Hôrka, ktorý poslal písomné vyjadrenie, s ktorým sa plne stotožňujú. Poukázal na to, že zákonné podmienky navrhovateľ nesplnil počas obdobia 12 rokov v čase od podania návrhu, t. j. 19.12.1997 do vydania preskúmavaného rozhodnutia. Navrhovateľ zákonné podmienky nesplnil ani na výzvu zo dňa 24.09.2009, v ktorej mu bola uložená lehota na doplnenie 60 dní, ktorá bola dvakrát správnym orgánom predlžovaná do 31.03.2010.

Konanie vo veci č. C. XXX/XX-U. o oprave chyby v katastrálnom operáte, na ktoré sa navrhovateľ odvoláva bolo začaté 14.04.2010 z vlastného podnetu Správy katastra Rožňava, čo vyplýva aj zo samotného rozhodnutia, teda toto konanie bolo začaté až po vydaní preskúmavaného rozhodnutia.

Účastník Obec Gemerská Hôrka vo vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne a zaviazať navrhovateľa na náhradu trov konania.

Má za to, že navrhovateľ zjavne nesprávne argumentuje, že správny orgán pochybil aplikáciou ustanovenia § 19 ods. 3 správneho poriadku a že ak nedostatky napriek poskytnutej pomoci neodstránil a nebolo mu poskytnuté náležité poučenie o následkoch neodstránenia nedostatku podania a zastavenia konania podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku, pretože správny orgán nerozhodoval podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku, lebo konanie nezastavil, ale rozhodol podľa § 46 a nasl. správneho poriadku, z čoho je zrejmé, že rozhodoval meritórne o takom návrhu, aký mu bol navrhovateľom doručený 19.12.1997 s návrhmi na doplnenie a zmenu tak, ako to vyplýva z napadnutého rozhodnutia.

Preto je zrejmé, že argumentácia ohľadom porušenia ustanovenia § 19 ods. 3 v spojení s § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku je nesprávna.

Návrh podľa nej bol podaný bez vád, spĺňal všetky hmotnoprávne podmienky uvedené v § 53 ods. 1, 2 a § 54 vtedy platného katastrálneho zákona. V priebehu konania navrhovateľ k návrhu pripojil stanovisko Okresného úradu Rožňava, odbor všeobecnej vnútornej správy z 05.12.1997, čím splnil hmotnoprávnu podmienku konania predkladanú v § 53 ods. 2 písm. b) katastrálneho zákona. Skutočnosť, že toto stanovisko smerovalo k návrhu na zmenu hranice katastrálneho územia bolo potrebné vykladať podľa jeho obsahu. Ak správny orgán usúdil, že obsah takéhoto vyjadrenia nie je dostačujúci pred rozhodnutie vo veci samej a v tomto význame poskytol niekoľko opakovaných lehôt na jej zosúladenie, neznamená, že návrh bol vadný. Je zrejme, že išlo o vadu tohto stanoviska, nie o vadu návrhu. Navrhovateľ pripojil v priebehu konania aj geometrický plán č. XXXXXXXX-XX/XXXX, čím bola splnená podmienka na zmenu priebehu hranice dotknutých obcí predpokladaná v § 54 katastrálneho zákona. Ak správny orgán ustálil, že takto predložený geometrický plán nepostačuje pre rozhodnutie vo veci pre svoje vady, neznamená to, že by bol návrh vadný. Išlo o vadu predloženého geometrického plánu, takáto vada však ide na ťarchu navrhovateľa. Aj v tomto prípade správny orgán poskytol navrhovateľovi niekoľko dodatočných lehôt pre odstránenie vady geometrického plánu. Má za to, že správny orgán prípisom z 24.09.2009 neodstraňoval vady návrhu, ale vyzýval navrhovateľa na odstránenie vád príloh návrhu, súčasne s tým poskytoval navrhovateľovi aj niekoľko dodatočných lehôt, čo vyplýva aj z obsahu spisu. Ostatná poskytnutá lehota na doplnenie návrhu skončila 31.03.2010. Má za to, že už takýto postup správneho orgánu bol nadbytočný, ale v snahe vec meritórne rozhodnúť spravodlivo a v súlade s § 27 ods. 1 správneho orgánu.

Správny orgán určil opakované procesné lehoty navrhovateľovi na doplnenie návrhu, neodstraňoval však vady návrhu, pretože návrh spĺňal hmotnoprávne podmienky upravené v § 52 až 56 katastrálneho zákona a teda bol de jure bez vád. Ak bola navrhovateľovi poskytovaná lehota na doplnenie návrhu a súčasne mu bola poskytnutá pomoc na takéto doplnenie návrhu (nedostatok príloh návrhu) , potom pri márnom uplynutí všetkých poskytnutých procesných lehôt správnemu orgánu neodstávalo nič iné iba rozhodnúť o podanom návrhu zo dňa 19.12.1997 vrátane v priebehu konania doložených príloh. Navyše s takto podaným návrhom sa navrhovateľ dožaloval niečoho navyše, čo nebolo v súlade s normatívnym aktom vyhláškou č. 158 povereníctva vnútra zo dňa 21.04.1953.

Správny orgán nemohol konanie o určenie hranice prerušiť z dôvodu, že sa viedlo konanie pod č. C. XXX/XX-U., lebo toto konanie nie je konaním o predbežnej otázke. Správny orgán ako už uviedol vyzýval navrhovateľa, aby doplnil svoj návrh a aby odstránil nedostatky príloh návrhu, nie samotný návrh.

Konanie, ktoré sa vedie pod číslom C. XXX/XX-U. nie je a ani nebolo prejudiciálnou otázkou, naviac toto konanie správny orgán - odporca začal z vlastného podnetu a to až 14.04.2010 a napadnuté rozhodnutie správny orgán vydal 06.04.2010 z čoho je zrejmé, že správny orgán objektívne ani nemohol mať v čase vydávania napadnutého rozhodnutia vedomosť o konaní vo veci č. C. XXX/XX-U., z ktorého dôvodu nemohol ani postupovať podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku a prerušiť toto konanie. Napokon ani výsledok konania vo veci č. X XXX/XX-U. nemá vplyv na splnenie podmienok daného konania a tak nemôže mať ani žiaden relevantný dopad ani na toto konanie a neznamenalo ani prekážku pre navrhovateľa, aby spolu s návrhom predložil taký geometrický plán, ktorý by bol vykonateľný a spĺňal zákonné predpoklady. Správny orgán už vo svojom prvom rozhodnutí vo veci č. F. X/XX zo dňa 03.12.2002 vytýkal geometrickému plánu, že tento nesleduje prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne ako aj to, že nie je v súlade s výmerou odčleneného územia v neprospech Obce Gemerská Hôrka, napokon, ktoré vady geometrického plánu vytýkal už v priebehu celého konania. Ak by aj boli zákonné dôvody na prerušenie konania podľa § 29 ods. 2 správneho poriadku, správny orgán by mohol konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní a to aj za predpokladu, že by to z dôležitých dôvodov zhodne navrhli účastníci konania. Správny orgán svojim postupom navrhovateľovi poskytol procesnú lehotu v dĺžke minimálne 106 dní, a preto nemohlo dôjsť k žiadnej ujme v právach na strane navrhovateľa.

Predmetné konanie je návrhovým konaním a správny orgán tak pri svojom rozhodovaní mohol vychádzať a skutkovo i právne posúdiť iba taký návrh, aký mu navrhovateľ doručil. Navrhovateľovi zo strany

správneho orgánu bolo poskytnutých niekoľko procesných lehôt na odstránenie vád príloh návrhu, ktoré ani v predĺžených lehotách neodstránil a uplynutie procesných lehôt nespôsobil správny orgán, ani účastník, ale sám navrhovateľ. Navrhovateľ v priebehu konania mal dostatočný časový priestor na doplnenie inak neperfektného geometrického plánu, ktorý podal ešte 19.12.1997 a prvýkrát geometrický plán doložil až v roku 2002, teda takmer po štyroch rokov od začatia konania, pričom nebol schopný odstrániť jeho zákonný nesúlad ani do okamihu vydania napadnutého rozhodnutia.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s opravným prostriedkom, písomným vyjadrením odporcu, účastníka konania Obec Gemerská Hôrka, s obsahom pripojeného administratívneho spisu odporcu a dospel k záveru, že opravný prostriedok nie je dôvodný.

Podľa § 244 ods. 2 O.s.p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, okrem iného aj orgánom územnej samosprávy, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických osôb, alebo právnických osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. O.s.p.) .

Z obsahu pripojeného administratívneho spisu odporcu súd zistil, že dňa 19.12.1997 bol bývalému Okresnému úradu v Rožňave, odbor katastrálny doručený návrh Obce Plešivec o určenie priebehu hranice Obce Plešivec a podaním z 30.09.2002 Obec Plešivec rozšírila svoj návrh o zmenu hranice katastrálneho územia. Návrh odôvodnila uznesením obecného zastupiteľstva č. XX-XX-XX/O-XX zo dňa 14.03.1996, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu hranice Obce Plešivec a Gemerská Hôrka v lokalite objektu spoločnosti Mölnecky a.s. Gemerská Hôrka podľa stavu platného pred rokom 1948. K zmene hranice Obce Plešivec v prospech Obce Gemerská Hôrka došlo v priebehu rokov 1948 až 1989 bez súhlasu obce, resp. bez súhlasu obyvateľov obce. V spise je založená vyhláška č. 158 povereníctva vnútra zo dňa 23.04.1963 o zmene hranice Obce Plešivec (okres Rožňava, kraj košický) a Gemerská Hôrka (okres Šafárikovo, kraj Banská Bystrica) . V súlade s ustanovením § 53 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení (ďalej len katastrálny zákon ) pripojil vyjadrenie Obce Gemerská Hôrka, ktorá uviedla, že navrhovateľ nepreukázal, že k zmene priebehu hranice došlo bez súhlasu obce, alebo jej obyvateľov a dodatočne k návrhu bolo pripojené aj vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odbor všeobecnej vnútornej správy zo dňa 05.12.1997, v ktorom zaujal stanovisko k určeniu priebehu hranice katastrálneho územia, ale k určeniu priebehu hranice obce stanovisko nezaujal. Dodatočne navrhovateľ doložil správnemu orgánu geometrický plán č. XXXXXXXX-XX/XXXX zo dňa 24.06.2002 vyhotovený Z.. K. F., ktorý bol vypracovaný na zmenu hranice medzi Obcami Gemerská Hôrka a Plešivec. Potom, čo Najvyšší súd SR rozsudkom zo dňa 27.05.2009 č. k. 2 Sžo 91/2008 zrušil rozhodnutie odporcu zo dňa 18.05.2006 Č.. F. X/XX odporca - správny orgán písomne vyzval navrhovateľa (zo dňa 24.09.2009) , aby odstránil nedostatky príloh žiadosti na zmenu hranice a to konkrétne, aby predložil aj stanovisko príslušného obvodného úradu v zmysle § 53 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona o priebehu hranice Obce Plešivec a Obce Gemerská Hôrka a tiež, aby v súlade s ustanovením § 53 ods. 2 písm. d) katastrálneho zákona predložil geometrický plán, pretože geometrický plán č. XXXXXXXX-XX/XXXX, ktorý predložil nevyhovuje, nakoľko v ňom nie sú uvedené údaje, ktoré by vychádzali z platných údajov vedených v katastri nehnuteľnosti a nevyhovuje aj z dôvodu, že navrhovaný priebeh hranice nekopíruje súčasné prírodné rozhraničovacie čiary v teréne. Navrhovateľovi bola daná 60-dňová lehota na odstránenie týchto vád príloh návrhu. Navrhovateľ podaním z 01.12.2009 žiadal o predĺženie lehoty na dodanie žiadaných listinných dôkazov o ďalších 60 dní a správny orgán podaním z 09.12.2009 súhlasil s predĺžením lehoty do 31.01.2010. Navrhovateľ ďalším podaním, ktoré doručil odporcovi 01.02.2010 požiadal o ďalšie predĺženie lehoty do 30.04.2010, resp. o ďalších 60 dní. Odporca listom z 08.02.2010 oznámil navrhovateľovi, že súhlasí s predĺžením lehoty do 31.03.2010.

Navrhovateľ, ako to vyplýva z obsahu administratívneho spisu do dňa rozhodnutia správneho orgánu, t. j. do 06.04.2010 nedoložil stanovisko okresného úradu k priebehu hranice Obce Plešivec a Obce Gemerská Hôrka a takisto nepredložil geometrický plán ohľadne navrhovaného priebehu hranice, ktorý by vyhovoval platným údajom vedeným v katastri nehnuteľnosti a predovšetkým, aby priebeh hranice súčasne sledoval prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne. Z dôvodu, že navrhovateľ v stanovenej lehote do dňa vydania preskúmavaného rozhodnutia napriek opakovaným lehotám na odstránenie vád príloh podaného návrhu, tieto neodstránil ani nedoplnil, odporca ako správny orgán podľa § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní návrh o určenie priebehu hranice Obce Plešivec s hranicou Obce Gemerská Hôrka zamietol.

Súd námietky navrhovateľa, ktoré spočívajú v nesprávnom postupe správneho orgánu a predovšetkým v rozpore s ustanovením § 19 správneho poriadku považuje za nedôvodné. Predovšetkým súd poukazuje na to, že odporca ako správny orgán v dávnej veci rozhodol meritórne a rozhodol o samotnom návrhu na zmenu hranice tak, ako ho podal navrhovateľ svojim návrhom, ktorý bol doručený správnemu orgánu 19.12.1997 aj s priloženými prílohami, ktoré priložil k návrhu, resp. ktoré správnemu orgánu dodatočne predložil. Správny orgán nemal dôvod postupovať podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku, lebo ako už bolo uvedené, rozhodol o návrhu, ktorý podal navrhovateľ v zákonom stanovenej lehote a na základe pripojených príloh buď k návrhu, alebo ktoré správnemu orgánu dodatočne predložil. Správny orgán ani písomnými výzvami, ktorými vyzýval navrhovateľa, aby odstránil vady, resp. doplnil prílohy k návrhu na zmenu hranice neodstraňoval samotné vady - nedostatky návrhu ako takého, iba poukazoval na to, že prílohy, ktoré sú pripojené k návrhu, či už spolu s ním alebo dodatočne, nespĺňajú všetky zákonom predpísané náležitosti. Ak by odporca ako správny orgán vyzýval navrhovateľa na odstránenie vád návrhu, potom okrem toho, že by uviedol ako má odstrániť vady návrhu, by ho musel poučiť, že v prípade neodstránenia vád návrhu konanie podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastaví. V danom prípade však odporca ako správny orgán rozhodol podľa § 46 zákona o správnom konaní tak, že návrh zamietol, teda vo veci rozhodol meritórne.

Návrh na zmenu hranice Obce Plešivec a Obce Gemerská Hôrka, ktorý bol neskôr rozšírený aj o zmenu katastrálneho územia obsahoval všetky náležitosti v zmysle § 53 ods. 1 katastrálneho zákona, teda označenie navrhovateľa, označenia ďalších účastníkov konania, označenie katastrálneho úradu, ktorému je návrh adresovaný, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočnosti, na ktorých základe nastala zmena priebehu hranice a návrh rozhodnutia katastrálneho úradu. V ustanovení § 53 ods. 2 katastrálneho zákona je uvedené čo má pripojiť navrhovateľ k návrhu o určenie priebehu hranice a to stanovisko dotknutej obce, v danom prípade bolo pripojené stanovisko Obce Gemerská Hôrka, stanovisko príslušného okresného úradu. Okresný úrad v Rožňave vo svojom podaní z 05.12.1997 zaujal stanovisko iba k priebehu hranice katastrálneho územia, ale k priebehu hranice obce stanovisko nezaujal, stanovisko príslušného obvodného úradu a geometrický plán s vyznačením návrhu priebehu hranice, ktorý v zmysle § 54 katastrálneho zákona mal graficky znázorniť priebeh hranice pred vykonanou zmenou, pričom navrhovaný priebeh hranice mal sledovať súčasné prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne. Geometrický plán navrhovateľ dodatočne predložil v roku 2002 č. XXXXXXXX-XX/XXXX vyhotovený Z.. K. F.. Navrhovateľ napriek písomnej výzve správneho orgánu a opakovaným predĺžením lehôt na odstránenie, resp. doplnenie príloh k návrhu na zmenu hranice konkrétne, aby doplnil stanovisko okresného úradu k zmene hranice medzi Obcou Plešivec a Obcou Gemerská Hôrka, ako aj odstránenie vád predloženého geometrického plánu č. XXXXXXXX- XX/XXXX, pretože tento nevychádzal z platných údajov vedených v katastri nehnuteľnosti a naviac navrhovaný priebeh hranice nesledoval súčasné prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne, neodstránil ani nepredložil správnemu orgánu do vydania preskúmavaného rozhodnutia.

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že odporca ako správny orgán rozhodol o návrhu navrhovateľa na určenie priebehu hranice na základe podaného návrhu a na základe navrhovateľom predložených príloh k návrhu, ktoré napriek opakovaným výzvam odporcu, ako aj predlžovaným lehotám, nedostatky príloh k návrhu na zmenu hranice v stanovených lehotách neodstránil, ba dokonca ich neodstránil a nedoplnil ani do dňa vydania preskúmavaného rozhodnutia. Preto odporca ako správny orgán mohol rozhodnúť v danom prípade len o takom návrhu, aký podal navrhovateľ a na základe takých príloh, aké boli predložené správnemu orgánu.

Nie je dôvodná ani námietka navrhovateľa, že odporca mal prerušiť konanie v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 správneho poriadku až do rozhodnutia vo veci č. C. XXX/XX-U. a to z toho dôvodu, že odporca ako správny orgán vydal preskúmavané rozhodnutie dňa 06.04.2010 a konanie vo veci č. C. XXX/XX-U. Správa katastra Rožňava začala z vlastného podnetu a to až dňa 14.04.2010, teda potom, čo odporca v tejto veci už rozhodol.

Je pravdou, že navrhovateľ zaslal dodatočne odporcovi stanovisko Obvodného úradu v Rožňave zo dňa 12.04.2010, ktoré správnemu orgánu doručil 13.04.2010, treba ale uviesť, že toto stanovisko Obvodného úradu v Rožňave nebolo doručené správnemu orgánu do konca predĺženej lehoty, t. j. do 31.03.2010 a nebolo doručené správnemu orgánu ani do dňa vydania preskúmavaného rozhodnutia, t. j. do 06.04.2010. Taktiež navrhovateľ dňa 14.05.2010 doložil geometrický plán č. XXX/XXXX vyhotovený E. J..M.. X. 13.05.2010, ale tento geometrický plán je bez úradného overenia a teda nespĺňa náležitosti stanovené v § 9 zák. č. 215/1995 Z. z., pričom aj tento geometrický plán bol doložený po uplynutí lehoty 31.03.2010 a viac ako mesiac potom, čo správny orgán vo veci vydal preskúmavané rozhodnutie.

Na základe preskúmania rozhodnutia odporkyne v rozsahu, ktorý uviedol navrhovateľ vo svojom odvolaní súd dospel k záveru, že odporkyňa preskúmavané rozhodnutie vydala v súlade so zákonom o katastri nehnuteľnosti, ako aj v súlade so zákonom o správnom konaní. Tak ako už bolo uvedené, odporkyňa rozhodla o návrhu na zmenu hranice, ktorý bol podaný včas, rozhodla o takom návrhu, aký bol podaný a ktorý mal predpísané náležitosti stanovené v § 53 ods. 1 katastrálneho zákona a návrh bol zamietnutý iba z toho dôvodu, že prílohy k návrhu, ktoré sú uvedené v § 53 ods. 2 katastrálneho zákona, predovšetkým stanovisko príslušného obvodného úradu, ako aj geometrický plán neobsahovali také náležitosti ako zákon vyžaduje, to znamená, že obvodný úrad sa nevyjadril aj k priebehu hranice Obci Plešivec a Obci Gemerská Hôrka a geometrický plán č. XXXXXXXX-X/XXXX zo dňa 24.06.2002 vyhotovený Z.. K. F. nevychádzal z platných údajov uvedených v katastri nehnuteľností a taktiež navrhovaný priebeh hranice nesledoval súčasne prirodzené rozhraničovacie čiary v teréne, z ktorých dôvodov bol návrh o určenie priebehu hranice zamietnutý. Aj keď nedostatok prílohy návrhu a to stanovisko Obvodného úradu v Rožňave ohľadne zmeny hranice medzi Obcou Plešivec a Obcou Gemerská Hôrka bolo dodatočne doručené správnemu orgánu, hoci aj po vydaní rozhodnutia, t. j. dňa 13.04.2010, ale nedostatok ohľadne geometrického plánu doposiaľ odstránený nebol, pretože novo doložený geometrický plán zo dňa 14.05.2010 č. XXX/XXXX je bez úradného overenia a tak nespĺňa náležitosti stanovené v § 9 zák. č. 215/1995. Týmto neboli dané dôvody pre zrušenie preskúmavaného rozhodnutia zo dňa 06.04.2010 č. k. F. X/XXXX, ale súd toto rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov konania účastníka Obce Gemerská Hôrka súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojní s § 250k ods. 1 O.s.p. a ako úspešnému účastníkovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcu z trov právneho zastupovania. Právnemu zástupcovi patrí odmena podľa § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 655/2004 Z. z. za právny úkon - prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom a písomného vyjadrenia k opravnému prostriedku z 08.06.2010, t. j. za 2 právne úkony á 120,23 EUR, za účasť na pojednávaní 18.01.2012 127,16 EUR. Právny zástupca je platiteľom DPH, preto mu patrí k odmene (2x 120,23 EUR + 127,16 EUR) 367,62 EUR, 20 % DPH t. j. 73,52 EUR. Právnemu zástupcovi patrí aj režijný paušál k 2 právnym úkonom v roku 2010 2x 7,21 EUR a 1x v roku 2012 7,63 EUR a taktiež 20 % DPH. Celkové trovy za poskytnutie právnej pomoci navrhovateľovi patria v sume 476,60 EUR, ktoré je povinný uhradiť navrhovateľ, lebo v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p.,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a O.s.p.) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.