KSKE 2 Sp 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Sp 2/2012

KS v Košiciach, dátum 28.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Sp 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200072 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200072.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Česká republika - Úřad práce České republiky, so sídlom na Karlově náměstí č. 1359/1, Praha 2, konajúci prostredníctvom Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Brne, Křenová č. 25/27, Brno, proti povinnej G. C., trvale bytom S. Č.. X, prechodne Z. H. D. Č.. XXX, o vykonateľnosť rozhodnutia cudzieho správneho orgánu, takto

r o z h o d o l :

Z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti p o s t u p u j e vec Okresnému súdu v Spišskej Novej Vsi.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ návrhom z 12.01.2012 doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 23.01.2012 sa domáhal, aby krajský súd podľa ustanovenia § 250w O.s.p. rozhodol, že rozsudok Mestského súdu v Brne č.j. 22P/306/95 zo dňa 29.08.1997, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 29.10.1997, sa na území Slovenskej republiky vyhlasuje za vykonateľné.

V návrhu navrhovateľ konštatoval, že rozsudkom bolo povinnej uložené platiť výživné na maloletého S. vo výške 100,-- Kč mesačne a povinná k dnešnému dňu dlhuje na výživnom čiastku vo výške 9.789,81 CZK. Navrhovateľ sa v návrhu odvolával na zmluvu medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o právnej pomoci (v ČR č. 209/1993 Sb.) , exekučný titul tak nevyžaduje vyššie overenie (superlegalizáciu) , a tým, ani apostiláciu podľa Haagskej zmluvy o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín. Povinná dlžné výživné nezaplatila, a preto sa navrhovateľ bude domáhať vzhľadom na trvalé bydlisko povinnej nariadenie exekúcie podľa slovenského zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) .

Podľa § 250w ods.1 O.s.p. je potrebné, aby na rozsudku bola vyznačená vykonateľnosť od slovenského orgánu.

Súd pri skúmaní podmienok konania zistil, že na rozhodnutie o návrhu navrhovateľa nie je vecne a miestne príslušný.

Podľa § 250w ods.1 O.s.p. ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, obsahuje záväzok vykonávať rozhodnutia cudzích správnych orgánov, a rozhodnutia cudzích súdov vo veciach, o ktorých rozhodujú správne orgány (ďalej len cudzie správne rozhodnutie ) , možno nariadiť výkon cudzieho správneho rozhodnutia, len ak krajský súd na návrh osoby, o ktorej právo v cudzom správnom rozhodnutí ide, rozhodol, že cudzie správne rozhodnutie je vykonateľné.

Zo znenia citovaného ustanovenia vyplýva, že postup podľa šiestej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250w a nasl.) je možné v prípadoch, ak ide o cudzie správne rozhodnutie, t.j. rozhodnutie cudzích správnych orgánov, alebo cudzích súdov, ale vo veciach, o ktorých rozhodujú správne orgány.

V predmetnej veci však ide o návrh, aby bol vyhlásený za vykonateľný rozsudok Mestského súdu v Brne, ktorým bolo určené výživné na maloletého S. C. podľa zákona č. 50/1973 Zb. o rodine. Rozsudok súdu sa týka úpravy vzťahov spadajúcich do oblasti občiansko-právnych, resp. rodinných vzťahov.

V predmetnej veci je potrebné postupovať podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Podľa článku 38 ods.1 nariadenia rozsudok vydaný v členskom štáte a vykonateľný v tomto štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak tam bol vyhlásený za vykonateľný na návrh zainteresovaného účastníka.

Podľa článku 39 ods.1 návrh sa podáva súdu, alebo príslušnému orgánu uvedenému v zozname v prílohe II.

Podľa článku 39 ods.2 nariadenia Rady miestna príslušnosť sa určí podľa bydliska účastníka, proti ktorému sa rozsudok má vykonať, alebo podľa miesta výkonu.

Podľa článku 40 ods.1 nariadenia podanie návrhu sa spravuje právnym poriadkom členského štátu, v ktorom sa žiada o výkon.

Podľa § 84 O.s.p. na konanie je príslušný všeobecný súd účastníka, proti ktorému návrh smeruje (odporca) , ak nie je ustanovené inak.

Podľa § 85 ods.1 O.s.p. všeobecným súdom občana je súd, v ktorého obvode má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v ktorého obvode sa zdržuje.

Podľa § 250d ods.2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Pretože Krajský súd v Košiciach nie je vecne ani miestne príslušným súdom na rozhodnutie o návrhu navrhovateľa, postúpil vec na ďalšie konanie Okresnému súdu v Spišskej Novej Vsi ako súdu vecne a miestne príslušnému.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.