KSKE 2 Sp 31/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/31/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234586 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234586.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa JUDr. Miloslava Pinčáka, správcu konkurznej podstaty úpadcu AGRO Poľnohospodárske družstvo Palín, so sídlom Košice, Skladná č. 38, zastúpeného advokátkou JUDr. Dianou Treščákovou, Košice, Skladná č. 38, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu v Michalovciach, Michalovce, Ul. S. Chalupku č. 18, za účasti oprávnenej osoby E. H., bývajúceho v T., T. Č.. XXXX/XX, o preskúmanie rozhodnutia odporcu z 08.11.2010 č. 2010/00619/R-4/Dr.Oz, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250q ods.2 O.s.p. z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 písm.c) , d) , e) O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie odporcu z 08.11.2010 č. 2010/00619/R-4/Dr.Oz. a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie.

P r i z n á v a navrhovateľovi právo na náhradu trov konania v sume 647,83 eur, ktorú je odporca povinný zaplatiť do rúk právnej zástupkyne navrhovateľa JUDr. Diany Treščákovej do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca preskúmavaným rozhodnutím rozhodol podľa § 5 ods.2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len zákon č. 503/2003 Z.z. ) tak, že oprávnená osoba podľa § 2 ods.2 písm.c) E. H. spĺňa podmienky § 3 ods.1 písm.d) tohto zákona na navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré boli odňaté bez náhrady podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, a preto jej priznáva právo na navrátenie vlastníctva k pozemkom nachádzajúcich sa v katastrálnom území T. W. G. zapísané vo vložke č. 1420 mpč. 1259/150 pasienok a mpč. 1259/265 pasienok, stav podľa KN vedených na LV E-KN č. 4538 parcela č. 1259/150 trvalý trávny porast v podiele 941/1001 k celku, po pôvodnom vlastníkovi otcovi R. E., ktorý je zapísaný v urbárskej knihe z roku 1930 pod poradovým č. 4. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že obec L. v zastúpení starostom obce Y. V. podľa § 5 ods.1 zákona č. 503/2003 Z.z. v spojení s § 37 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uplatnila dňa 30.12.2004 za oprávnené osoby reštitučný nárok na vrátenie pozemkov zapísaných na LV č. 4538 parc.č. 1259/150, TTP 1194733 m2, v podiele 941/1001 vo vlastníctve navrhovateľa, a to po pôvodných vlastníkoch združených v spoločenstve vlastníkov pôdy - občanov L.. Navrhovateľ uviedol, že nehnuteľnosti pôvodne zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 1420 mpč. 1259/150 pastviny o výmere 112874714 m2 a mpč. 1259/265 pastviny o výmere 23328 m2 v kat. území T. W. G. boli vo vlastníctve T.Q. H. U. L. a prešli podľa zákona č. 81/1949 Zb. do vlastníctva R. C. H. L.. Jednotlivé podiely pôvodných vlastníkov boli zapísané v urbárskej knihe z roku 1930. Oprávnená osoba E. H., ktorá predložením svojich osobných a matričných dokladov pôvodného vlastníka a osvedčením o dedičstve po pôvodnom vlastníkovi preukázala, že spĺňa podmienky oprávnenej osoby podľa § 2 ods.2 písm.c)

zákona č. 503/2003 Z.z. si uplatnila prostredníctvom splnomocneného zástupcu Obce L. v zastúpení starostom Y. V. reštitučný nárok po pôvodnom vlastníkovi otcovi R. E. na dva podiely (dva kabliky) zapísané v urbárskej knihe pod poradovým č. 4. Odporca ďalej uviedol, že výpisom urbárskej knihy a identifikácie reštitučného nároku oprávnená osoba spĺňa podľa § 3 ods.1 písm.c) podmienku zákona na navrátenie vlastníckeho práva k pozemkom zapísaným v E-KN č. 1420 v kat. území T. W. G.. Pri výpočte zákonného podielu oprávnenej osoby správny orgán vychádzal z dedičského osvedčenia zo dňa 15.08.1969 č.j. D 503/69 po poručiteľovi R. E.. Identifikáciou parciel bolo zistené, že terajším vlastníkom predmetných nehnuteľností je úpadca E. T. H. T. v správe správcu konkurznej podstaty R.. Y. T., a sú zapísané na LV č. 4538 pod B1 v podiele 941/1001 k celku.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote návrh na preskúmanie rozhodnutia správca konkurznej podstaty úpadcu E. T. H. T., ktorý v reštitučnom konaní má postavenie povinnej osoby. V návrhu uviedol, že žiadosť o navrátenie pôdy zo dňa 30.12.2004 bola doručená odporcovi dňa 31.12.2004 a túto žiadosť podávala Obec L. zastúpená starostom obce Y. V.. Obec L. požiadala o navrátenie pôdy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, s tým, že žiadala o vydanie pôdy, ktorá patrila spoločenstvu vlastníkov pôdy - občanov L. vedenej na LV č. 4538, parc.č. 1259/150, kat. územie T. W. G. o výmere 1194733 m2 v podiele 941/1001. Vo svojej žiadosti výslovne uviedla, že tento nárok uplatňuje v zmysle § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb., a teda že takúto žiadosť podala v domnení, že je na to oprávnená podľa tohto ustanovenia. Navrhovateľ zdôraznil, že obci takéto oprávnenia v danej veci nepriznáva žiaden zákon, na čo bola obec upozornená listom od odporcu zo dňa 15.05.2008, v ktorom je okrem iného uvedené, že si obec nesprávne vykladala oprávnenie v zmysle § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. Odporca v tomto liste výslovne uviedol, že nárok si mali uplatniť samotné fyzické osoby, alebo nimi splnomocnení právni zástupcovia podľa Občianskeho zákonníka, a nie obec, resp. starosta obce, ako aj to, že reštitučný nárok nemôže uplatniť právnická osoba (obec) , ale iba fyzická osoba podľa § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. Navrhovateľ poukázal na to, že obec pri svojej žiadosti zo dňa 30.12.2004 priložila len zoznam pôvodných vlastníkov bez uvedenia bližších údajov (dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko) a pri právnom predchodcovi oprávnenej osoby E. H. uviedla pod č. 2 len priezvisko a meno E. R.. Táto skutočnosť potvrdzuje, že obec uplatnila reštitučný nárok svojvoľne, bez vedomia a splnomocnenia oprávnenej osoby, pretože sa mylne domnievala, že je oprávnená uplatniť reštitučný nárok ex lege bez písomného plnomocenstva. Podľa názoru navrhovateľa ak by obec disponovala v čase uplatnenia reštitučného nároku takým plnomocenstvom, nepochybne by ho priložila k žiadosti a neodvolávala by sa na ustanovenia § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. Táto skutočnosť vyplýva aj z listu obce zo dňa 21.04.2008, ktorý bol adresovaný odporcovi, a ktorým obec doložila do úradného spisu zoznam pôvodných vlastníkov doplnený o potenciálnych dedičov. Je teda zrejmé, že ani v tomto roku nedisponovala plnomocenstvami udelenými jej oprávnenými osobami, pretože oprávnené osoby v predmetnom liste vôbec neuvádzala.

Výzvou zo dňa 18.01.2005 bola obec ako údajne zástupca oprávnených osôb vyzvaná odporcom na doplnenie podaného návrhu, pričom odporca požadoval doložiť dokumenty potrebné na identifikáciu osoby pôvodného vlastníka a oprávnenej osoby a iné nevyhnutné doklady. Na predloženie dokladov určil lehotu 30 dní, na ktorú aj podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní konanie prerušil a poučil obec o možnosti zastavenia konania podľa § 30 ods.1 písm.d) tohto zákona. Obec v určenej lehote návrh nedoplnila, požadované doklady odporcovi nezaslala a napriek tomu odporca rozhodnutím z 08.08.2005 opätovne prerušil už raz prerušené konanie, a to z dôvodu, že napriek výzve z 18.01.2005 neboli odstránené nedostatky podania v 30-dňovej lehote. Počas celej doby odporca konal s obcou bez toho, aby mal preukázané, že obec je splnomocnená za oprávnené osoby konať. Navrhovateľ konštatoval, že odporca napriek zneniu ustanovenia § 30 ods.1 písm.d) zákona o správnom konaní nezastavil konanie, aj keď mal na to zákonnú povinnosť a nastali okolnosti, ktoré zastavenie konania odôvodňovali. Preto navrhovateľ má za to, že odporca nepostupoval v súlade so zákonom.

Navrhovateľ ďalej konštatoval, že oprávnená osoba E. H. udelila plnú moc obci až dňa 30.08.2010, teda až 5 a pol roka po podaní žiadosti o navrátenie pôdy za oprávnené osoby. Z týchto dôvodov má navrhovateľ má za to, že žiadosť o navrátenie pôdy nepodala oprávnená osoba, pričom v čase preukázania oprávnenia obce na zastupovanie pôvodných vlastníkov nehnuteľností, o ktorých vydanie ide, obec nemala oprávnenie za tieto osoby konať. V prípade, ak by obec bola splnomocnená na taký úkon až dňa 30.08.2010, lehota na uplatnenie reštitučných nárokov už dávno uplynula, pričom ide o

lehotu prekluzívnu. Navrhovateľ v opravnom prostriedku ďalej uviedol, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v rozpore s ustanovením § 30 ods.1 písm.b) , § 3 ods.1, 3, 4, § 46 správneho poriadku a § 31 ods.4 Občianskeho zákonníka. Podľa navrhovateľa odporca tiež porušil ustanovenie § 49 ods.2 Správneho poriadku, pretože o žiadosti rozhodoval takmer 6 rokov, pričom až dňa 06.09.2010 požiadal svoj odvolací orgán o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci. Z týchto dôvodov navrhovateľ navrhol, aby krajský súd podľa § 250q ods.2 O.s.p. zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie. Zároveň si právny zástupca navrhovateľa uplatnil právo na náhradu trov konania.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku navrhol, aby súd rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom potvrdil. Uviedol, že Obec L. v zastúpení starostom obce Y. V., uplatnila dňa 30.12.2004 za oprávnené osoby reštitučný nárok na vrátenie pozemkov zapísaných na E-KN LV č. 4538 parc.č. 1259/150, TTP o výmere 1194733 m2 v podiele 941/1001 v súčasnosti vo vlastníctve úpadcu E. T. H. T. v kat. území T. W. G. po pôvodných vlastníkoch združených v T. H. U. L. zapísaných v PKV č. 1420 kat. územie T. W. G., mpč. 1259/150, pastva Č.E. o výmere 1128714 m2, mpč. 1259/265, pastva Č.E. o výmere 23328 m2. Uvedené pasienkové spoločenstvo bolo zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 1420 dňa 20. februára 1931, č.v. 278 ako celok s tým, že podiely jednotlivých členov boli vedené v urbárskej knihe založenej v roku 1930. Pozemky prešli do vlastníctva JRD L. podľa zákona SNR č. 81/1949 Zb. Odporca vo vyjadrení tvrdil, že starosta obce uplatnil reštitučný nárok za všetky oprávnené osoby uvedené v zozname pôvodných vlastníkov a ich právnych nástupcov - oprávnených osôb (zoznam vlastníkov pasienkového spoločenstva) na základe plnej moci zo dňa 17.12.2004, ktorá bola obci L., zastúpenej starostom obce schválená na verejnom zhromaždení konanom dňa 15.12.2004, čoho dôkazom je prezenčná listina. Odporca ďalej uviedol, že následne pri predkladaní listín, ktoré preukazovali pôvodných vlastníkov a oprávnené osoby, bola obecnému úradu, zastúpenému starostom obce daná zo strany žiadateľov, v danom prípade E. H. individuálna plná moc zo dňa 30.08.2010 na ďalšie právne úkony, ktorá je pripojená pri osobných a matričných dokladoch oprávnenej osoby.

Odporca konštatoval, že na konanie o reštitučných nárokoch podľa § 5 ods.3 zákona č. 503/2003 Z.z. sa vzťahujú všeobecné predpisy zákona č. 71/1967 Zb., a ten nezakazuje, aby plná moc bola udelená právnickej osobe, v danom prípade obci. Odporca ďalej uviedol, že keďže v danom prípade ide o pasienkový urbársky majetok patriaci fyzickým osobám zapísaný v pozemnoknižnej vložke ako celok podľa § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na uplatnenie nároku môžu oprávnené osoby splnomocniť spoločného zástupcu, čo sa aj stalo na verejnom zhromaždení dňa 15.12.2004, keď oprávnené osoby splnomocnili obec v zastúpení starostu obce Y. V.. Obec pri podaní žiadosti predložila len zoznam pôvodných vlastníkov, ale následne doručila i splnomocnenie i prezenčnú listinu z verejného zhromaždenia oprávnených osôb. Odporca ďalej poukázal na to, že zákon č. 503/2003 Z.z., ani Správny poriadok neukladá lehoty na predkladanie archívnych listín a osobných a matričných dokladov a dedičských osvedčení a pokiaľ bolo konanie vo veci prerušené do doby predloženia dôkazných prostriedkov, až po ich splnení nastupujú procesné lehoty na ukončenie konania vo veci samej podľa správneho poriadku. Odporca ďalej uviedol, že navrhovateľ nespochybnil uplatnený reštitučný nárok oprávnenej osoby v jej prislúchajúcom podiele po pôvodnom vlastníkovi otcovi R. E..

Odporca svoje vyjadrenie doplnil podaním zo dňa 29.08.2011, v ktorom uviedol, že mu starosta Obce L. dňa 03.08.2011 a 04.08.2011 krátkou cestou doručil výpis z verejného zhromaždenia, konaného dňa 15.12.2004 na podporu rozhodnutia preskúmavaného súdom. Tiež poukázal na právny názor vyjadrený v rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 5Sžp/151/2010, že konanie podľa zákona č. 503/2003 Z.z. sa nespravuje zásadou koncentrácie a doklady potrebné na preukázanie skutočností podľa § 2 a § 3 tohto zákona je možné predkladať až do právoplatného skončenia veci, teda aj po tom, ako si účastník reštitučného konania uplatnil nárok na navrátenie vlastníctva. V čase uplatnenia nároku oprávnenou osobou a preukazovanie skutočností podľa § 3 sú s tou implikovanou podmienkou preukázania splnenia požiadavky § 2 samostatnými podmienkami, ktorých kumulatívne naplnenie sa vyžaduje, aby danej osobe bolo možné navrátiť vlastníctvom k daným pozemkom, resp. rozhodnúť o náhrade podľa § 6 ods.2 a 3 zákona č. 503/2003 Z.z. Vzhľadom na uvedené konštatoval, že na to, aby starosta obce L. bol oprávnený uplatniť nárok na vydanie nehnuteľností, postačoval súhlas majiteľov väčšiny podielov, čoho dôkazom je prezenčná listina a menný zoznam oprávnených osôb (aj pôvodných vlastníkov s určením výšky ich podielov podľa urbárskej knihy) nachádzajúcej sa v administratívnom spise. Odporca ďalej uviedol, že dňa 15.07.2011 požiadal Správu katastra Y. o doplnenie písomnej identifikácie nehnuteľnosti

zapísanej v PK-V č. 1420 mpč. 1259/150 t.č. vedenej na LV č. 4538 v kat. území T. W. G. a oznámenie, na základe akého právneho titulu prešli pozemky predtým vo vlastníctve JRD L. zapísané na LV č. 2681 do vlastníctva navrhovateľa. Zo správy katastra odporca zistil, že vlastníctvo predmetných nehnuteľností bolo na navrhovateľa zapísané pri zápise zjednodušeného registra pôvodného stavu vyhotoveného pre katastrálne územie T. W. G. podľa zákona č. 180/1995 Z.z., kedy rozhodnutím Okresného úradu Y., odboru PPaLH z 19.11.2001 č.j. 2001/2654-BA bol zrušený LV č. 2681, v ktorom ako spoluvlastník v podiele 941/1001 bolo vedené JRD L. a bol založený nový list vlastníctva č. 4538, v ktorom ako spoluvlastník uvedeného podielu bol vzatý sám navrhovateľ, pričom titulom nadobudnutia vlastníctva bolo rozhodnutie o priznaní reštitučného nároku oprávneným osobám v roku 1996. Odporca vo vyjadrení spochybnil správnosť zápisu na novom liste vlastníctva, pričom uviedol, že pre zápis vlastníctva k pozemkom na navrhovateľa chýba listina o transformácii družstva, zápisnica z členskej schôdze, na ktorej členovia družstva odsúhlasili prechod vlastníctva z JRD L. na E. Poľnohospodárske družstvo T., predtým JRD T.Í., ako nástupnícku organizáciu, teda listina, ktorá by zakladala vlastnícke právo k pozemkom de jure. Z uvedeného dôvodu sa odporca domnieva, že predmetné nehnuteľnosti prešli do vlastníctva navrhovateľa na základe neplatného právneho úkonu, a preto nemôžu byť predmetom konkurzu a správca konkurznej podstaty nemôže byť navrhovateľom v predmetnej veci.

Odporca v ďalšom podaní z 25.09.2012 upozornil súd na rozsudok Najvyššieho súdu SR pod sp. zn. 10Sžr/145/2011 zo 16.11.2011, ktorým bol zmenený rozsudok Krajského súdu v Košiciach v obdobnej veci č.k. 1Sp/30/2010-55 zo dňa 10.06.2011 a rozhodnutie odporcu z 05.11.2010 č.j. 2010/00619-R-9/ Dr.Oz. potvrdené. Z uvedeného dôvodu žiadal, aby súd potvrdil napadnuté rozhodnutie a nepriznal navrhovateľovi náhradu trov konania.

Súd podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s predloženým administratívnym spisom, listinnými dôkazmi, ktoré navrhovateľ i odporca predložil súdu, ako aj listinnými dôkazmi, ktoré sú súd zadovážil z administratívneho spisu pripojenom pri súdnom spise vedenom pod sp. zn. 3Sp/32/2010 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Podľa § 2 ods.1 zákona č. 503/2003 Z.z. právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa tohto zákona môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území, a ktorej pozemok prešiel na štát, alebo na inú právnickú osobu v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 (ďalej len rozhodujúce obdobie ) spôsobom uvedeným v ustanovení § 3.

Podľa § 5 ods.1 citovaného zákona právo na navrátenie vlastníctva k pozemku môže uplatniť oprávnená osoba do 31. decembra 2004 na obvodnom pozemkovom úrade, v ktorého obvode uplatnila pozemok, a zároveň preukáže skutočnosti podľa § 3. Neuplatnením práva v lehote právo zanikne.

Podľa § 5 ods.2 citovaného zákona rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemku, alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu podľa § 6 ods.2 a 3 vydá obvodný pozemkový úrad.

Na konanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (§ 5 ods.3 citovaného zákona) .

Podľa § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde, a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov na uplatňovanie nárokov na vydanie nehnuteľností a nárokov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva pri pozemkových úpravách, určia oprávnené osoby (spoluvlastníci) spoločného zástupcu (spoločných zástupcov) a spôsob jeho konania; na to je potrebný súhlas majiteľov väčšiny podielov.

Podľa § 17 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia.

Podľa § 17 ods.3 citovaného zákona splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. Správny orgán môže v nepochybných prípadoch od preukazu plnomocenstva upustiť.

Predmetom súdneho preskúmavania je rozhodnutie odporcu, ktorým podľa zákona č. 503/2003 Z.z. priznal oprávnenej osobe E. H. právo na navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré prešli do vlastníctva štátu podľa zákona č. 81/1949 Zb. o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych útvarov. Oprávnená osoba je právnou nástupkyňou pôvodného spoluvlastníka a člena T. H. U.Á. L. R. E.. Navrhovateľ v opravnom prostriedku nespochybňuje hmotno-právny reštitučný nárok oprávnenej osoby k pozemkom, ale spochybňuje a napáda procesný postup odporcu v reštitučnom konaní, ktoré malo za následok nezákonné rozhodnutie.

Z administratívneho spisu, ako aj z obsahu napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žiadosť o navrátenie vlastníctva k pozemkom podala Obec L. v zastúpení starostu Y. V. podľa § 13 ods.3 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, a to žiadosťou z 30.12.2004 doručenou odporcovi dňa 31.12.2004. V žiadosti sa uvádza, že obec žiada o vydanie pôdy, ktorá patrila spoločenstvu vlastníkov pôdy - občanov L. vedenej na liste vlastníctva č. 4538, parc.č. 1259/150 v kat. území T. W. G. o výmere 1194733 m2 v podiele 941/1001, ktorá bola na základe zákona č. 81/1949 Zb. prevedená bez súhlasu vlastníkov do majetku JRD L.. Z obsahu spisu vyplýva, že prílohou podanej žiadosti bola kópia listu vlastníctva č. 4538. V spise sa nachádza splnomocnenie zo dňa 17.12.2004, ktorým občania obce L. podpísaní na prezenčnej listine z verejného zhromaždenia vo veci uplatnenia reštitučného nároku na navrátenie pôdy konaného dňa 15.12.2004 v obecnom - kultúrno-spoločenskom stredisku v L. splnomocňujú Obec L. splnomocňujú Obec L., obecný úrad č. 12, Pošta T., v zastúpení Y. V., starosta obce k podaniu žiadosti o navrátenie pôdy zapísanej na LV č. 4538 parc.č. 1259/150 o výmere 1194733 m2 v kat. území T. W. G. v podiele 941/1001 patriacej spoločenstvu vlastníkov pôdy. Splnomocnenie je podpísané štyrmi osobami splnomocniteľmi, ktorých podpisy sú nečitateľné. Pripojená je tiež prezenčná listina z verejného zhromaždenia zo dňa 15.12.2004, ktorá obsahuje 72 mien, z toho je podpísaných 38 osôb. Oprávnená osoba E. H. uvedená pod poradovým číslom 4 na prezenčnej listine nie je podpísaná.

Oprávnená osoba E. H. dňa 30.08.2010 splnomocnila Obec L., obecný úrad č. 12, Pošta T., v zastúpení starostu obce Y. V. na zastupovanie vo veci uplatnenia reštitučného nároku.

Odporca dňa 08.09.2011 doručil súdu ako prílohu svojho vyjadrenia výpis z verejného zhromaždenia vo veci uplatnenia reštitučného nároku na navrátenie pôdy konaného dňa 15.12.2004 na Obecnom kultúrno-spoločenskom stredisku v L., ktoré sa konalo za účelom uplatnenia reštitučného nároku. Podľa tohto uznesenia občania Obce L. podpísaní na prezenčnej listine z verejného zhromaždenia vo veci uplatnenia reštitučného nároku na navrátenie pôdy schvaľujú voľbu členov výboru, v zložení štyroch osôb a splnomocňujú starostu Obce L. Y. V. k podaniu žiadosti o navrátenie pôdy zapísanej na LV č. 4538 parc.č. 1259/150 o výmere 1194733 m2 v kat. území T. W. G. v podiele 941/1001 patriacej spoločenstvu vlastníkov pôdy. Výpis z verejného zhromaždenia bol odporcovi doručený až dňa 4. augusta 2011.

Na základe týchto písomností je dôvodná námietka navrhovateľa, že odporca dôsledne neskúmal, kto si uplatnil reštitučný nárok, či tento nárok si uplatnila samotná obec v zastúpení starostu obce, tak ako je to uvedené v žiadosti zo dňa 30.12.2004, alebo starosta bol splnomocnený oprávnenými osobami ako spoločný zástupca na uplatnenie reštitučného nároku, alebo ho individuálne splnomocnili oprávnené osoby na základe písomných plných mocí nachádzajúcich sa v administratívnom spise.

Rozhodujúcim právnym problémom je posúdenie, či Obec L. bola oprávnená uplatniť reštitučný nárok za oprávnenú osobu E. H. žiadosťou z 30.12.2004, a teda či splnomocnenie zo dňa 17.12.2004, je možné považovať za splnomocnenie udelené podľa § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Z.z. Tento zákon zakotvil, že na obstarávanie spoločných vecí bolo možné založiť lesné a pasienkové spoločenstvo. Z ustanovení § 37 ods.2 tohto zákona vyplýva, že na uplatňovanie nároku na vydanie nehnuteľností a nárokov vyplývajúcich zo spoluvlastníctva pri pozemkových úpravách môžu určiť oprávnené osoby

(spoluvlastníci) spoločného zástupcu (spoločných zástupcov) . Nato je však potrebný súhlas majiteľov väčšiny podielov.

V spise sa nenachádzajú žiadne dôkazy o tom, že by odporca v správnom konaní zisťoval, či určenie spoločného zástupcu bol v súlade so spomínaným ustanovením zákona č. 330/1991 Zb. Pripojená prezenčná listina zo zhromaždenia občanov Obce L., ktoré sa malo konať 15.12.2004, obsahuje 72 mien, ale iba 38 podpisov. V spise nie sú žiadne dôkazy o tom, či tieto osoby boli prítomné na verejnom zhromaždení, ktoré mali splnomocniť Obec L. na uplatnenie reštitučného nároku, boli vlastníkmi, alebo právni nástupcovia vlastníkov väčšiny podielov. Odporca tiež nezisťoval, či oprávnené osoby obnovili, resp. založili pasienkové spoločenstvo, či členovia tohto spoločenstva sa zúčastnili tohto verejného zhromaždenia, ktoré sa konalo 15.12.2004 a či podpisy na prezenčnej listine patria členom tohto pasienkového spoločenstva. Súd v tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Sžo-KS/168/2004 uverejnené v časopise Zo súdnej praxe č. 30/2007, v ktorom okrem iného uvádza, že bývalí členovia urbáru môžu poveriť svojho zástupcu na uplatnenie nároku na vydanie nehnuteľností v zmysle § 37 ods.2 zákona č. 330/1991 Zb., toto poverenie však musí byť zrozumiteľné, jednoznačné a formulované tak, aby bolo bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, kto je povereným spoločným zástupcom, ktoré osoby poverenie udelili a na aký konkrétny právny úkon bolo udelené.

Súd ďalej poukazuje na to, že odporca si v konaní neozrejmil okruh účastníkov, resp. oprávnených osôb a bez ďalšieho stotožnil oprávnené osoby, resp. ich právnych nástupcov do zoznamu urbárskej knihy z roku 1930. V tomto urbárske spoločenstvo sa však týkalo vlastníctva iných pozemkov, pričom pasienkové spoločenstvo, eventuálne družstvo bolo zapísané až v roku 1931 a pozemky nadobudli v prídelovom konaní. Je preto potrebné sa aspoň pokúsiť vykonať dokazovanie prostredníctvom archívnych dokladov ohľadom týchto prídelov a tým tak určiť, či členovia pasienkového spoločenstva boli zároveň aj členmi urbárskeho spoločenstva.

Pokiaľ ide o výpis z verejného zhromaždenia a z vyjadrenia správy katastra, ktoré boli odporcovi doručené až po vydaní rozhodnutia vo veci samej, súd na tieto listinné dôkazy neprihliadal, pretože odporca ich nemal k dispozícii pred svojím rozhodnutím, a preto ich nemohol ako dôkaz hodnotiť a súd sa s týmito dôkazmi nemôže zaoberať, pretože preskúmavacie konanie nie je pokračovaním správneho konania a súd nemôže preto nahrádzať rozhodnutia a hodnotenia správneho orgánu.

Námietka navrhovateľa, že odporca nemal dôvod opakovane prerušovať konanie a vyzývať zástupcu navrhovateľa na doplnenie žiadosti o uplatnenom nároku, ale konanie mal po uplynutí lehoty zastaviť, je dôvodná, ale vzhľadom na účel reštitučných zákonov bolo povinnosťou odporcu oprávneným osobám poskytovať súčinnosť pri zadovažovaní podkladov, čo si vyžadovalo dlhší čas.

Pokiaľ odporca poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR vydané vo veci sp. zn. 1Sp/30/2010 vedenej na Krajskom súde v Košiciach, súd uvádza, že právny názor uvedený v tomto rozsudku je záväzný pre súd iba v tomto konaní. Z uvedených dôvodov súd podľa § 250q ods.2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporcu zrušil, a to z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 písm.c) , d) , e) O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. a rozhodnutie vrátil odporcovi na ďalšie konanie. Úlohou odporcu bude sa riadne vysporiadať s tým, či v danom prípade boli vôbec splnené procesné podmienky na začatie konania o reštitučnom nároku oprávnenej osoby a až po takomto zistení bude možné vydať meritórne rozhodnutie.

Úspešnému navrhovateľovi súd priznal náhradu trov konania podľa § 250k ods.1 O.s.p. a § 250l ods.2 O.s.p. v sume 647,83 eur. Trovy pozostávajú z náhrady za päť úkonov právnej služby a paušálnej náhrady, a to prevzatie veci a príprava, podanie opravného prostriedku na súde á 120,23 eur + 7,21 paušálna náhrada, účasť na pojednávaní dňa 13.09.2011 a 04.10.2011 á 123,50 a 7,41 eur a účasť na pojednávaní dňa 02.10.2012 123,50 eur a 7,63 eur paušálna náhrada. Súd nepriznal náhradu za podanie vyjadrenia zo dňa 30.01.2011, pretože ho od odporcu nepožadoval.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s O.s.p.) .