KSKE 2 Sp 9/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/9/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200443 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200443.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhovateľa Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Búdková č. 36, Bratislava, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Poprad, Partizánska č. 690/87, Poprad, za účasti: 1. I.. T. Q., bytom C., C. Č.. XX, 2. L. L., bytom C., Y. Č.. XXXX/XX, 3. J.Ž. N., bytom C., C. Č.. XX, 4. Ľ. R., bytom C., U. Č.. XX, o preskúmanie rozhodnutia odporcu z 01.04.2011 č.j. 2011/551/731-RV, takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250q ods.2 O.s.p. s použitím § 250l ods.2 O.s.p. z dôvodov uvedených v § 250j ods.2 písm.b) , c) , d) O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie odporcu z 01.04.2011 č.j. 2011/551/731-RV a v r a c i a ho odporcovi na ďalšie konanie.

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporca podľa § 5 ods.2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon č. 503/2003 Z.z. ) rozhodol tak, že oprávnené osoby I.. T. Q., L. L., J. N., Ľ. R. spĺňajú podmienky podľa § 2 ods.2 písm.c) a § 3 ods.1 písm.o) zákona č. 503/2003 Z.z. a z dôvodu prekážky podľa § 6 ods.1 písm.a) zákona sa oprávneným osobám poskytne náhrada za nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 1197 mpč. 3938 pasienok vo výmere 890 m2 v katastrálnom území C. a mpč. 3937 roľa o výmere 12776 m2 v kat. území C., a to v podieloch každému po 1/4-ine. Náhradu poskytne Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Poprad na základe žiadosti oprávnených osôb.

Proti rozhodnutiu podal v zákonnej lehote navrhovateľ opravný prostriedok. Navrhovateľ videl nezákonnosť rozhodnutia správneho orgánu v nedostatočne zistenom skutkovom stave veci, pričom jeho neúplné zistenie viedlo následne k nesprávnemu právnemu posúdeniu a rozhodnutiu v tejto veci, pretože odporca bez ďalšieho hlbšieho skúmania skutkového stavu rozhodol v prospech žiadateľov, ktorých nesprávne považoval za oprávnené osoby podľa § 2 ods.1 v spojení s § 2 ods.2 pím.c) zákona, hoci právny predchodca žiadateľov G. Q. nebol v skutočnosti vlastníkom predmetných nehnuteľností zapísaných na LV č. 6191, ktorých navrátenia sa žiadatelia domáhali, a preto im odporca v dôsledku toho priznal nezákonne nárok na náhradu za pozemky, ktorým z dôvodu uvedeného v § 6 ods.1 písm.a) zákona č. 503/2003 Z.z. nemohli byť vrátené. Svoje tvrdenie navrhovateľ opieral o výrok rozsudku Okresného súdu Poprad č.k. 7C/38/2002-451 zo dňa 20.02.2007, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 25.01.2008 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove č.k. 7C/38/2002 zo dňa 31.10.2007, ktorým súd rozhodol vo veci žalobcov I.. T. Q., L. L., J. N. J. Ľ. R. proti žalovanému MATRIX Slovakia s.r.o. a I.. T. Č. za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaných Slovenský pozemkový fond o určenie

vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam tak, že návrh žalobcov v plnom rozsahu zamietol a zaviazal ich zaplatiť trovy konania. Žalobcovia svojou žalobou v tejto veci žiadali, aby súd rozhodol, že vlastníkom predmetných nehnuteľností nachádzajúcich sa v kat. území C. zapísaných na LV č. 6191 oddelených na základe geometrického plánu č. 4/2003 vyhotoveného I.. C. A., geodetom, P. M. F. dňa 28.01.2003 úradne overeného 05.02.2003, a to časti parc.č. 3938 vo výmere 892 m2 oddelenej ako diel č. 1 k novo vytvorenej parcele č. 3938/2 vo výmere 890 m2, druh pozemku ostatná plocha a časti parc.č. 3937 KN C o výmere 12776 m2 oddelenej, a tým vytvorenej parc.č. 3937/18 vo výmere 12776 m2 druh pozemku orná pôda sú žalobcovia, a to každý v podiele 1/4-ina k pomeru k celku. Svoj nárok na vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam v súdnom konaní odôvodnili tým, že otec žalobcov neb. G. Q. získal predmetné nehnuteľnosti na základe výmeru o vlastníctve pôdy bývalom Povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave dňa 23.03.1948. Odvtedy ich užíval, neskôr aj so svojou manželkou J. Q. D.. D., a to až do roku 1960, kedy ich odovzdal do užívania Štátnemu majetku v C.. Dňa 06.11.1985 otec žalobcov zomrel, v roku 2001 žalobca v 1. rade I.. T. Q. zistil, že predmetné nehnuteľnosti neboli predmetom dedičského konania po jeho neb. otcovi, ktorý ich vlastnil, a preto podal s ostatnými súrodencami návrh na dodatočné prejednanie dedičstva, v rámci ktorého sa dozvedeli, že predmetné nehnuteľnosti, ktoré pôvodne vlastnícky patrili ich neb. otcovi, boli Slovenským pozemkovým fondom vydané reštituentovi I.. T. F., trvale bytom Q. Č.. X, Q., ktorý ich následne odpredal žalovanému v 1. a v 2. rade každému v podiele 1/2. Podľa tvrdenia žalobcov ich právny predchodca osobne riadne užíval predmetné nehnuteľnosti od roku 1948 nepretržite až do roku 1960, keď bol nútený ich odovzdať štátu. Žalobca v 1. rade naviac uviedol, že má od roku 1991 uzavretú zmluvu o užívaní so Štátnymi majetkami v C.. Z týchto dôvodov boli žalobcovia toho názoru, že v danom prípade boli splnené podmienky na vydržanie v súlade s Občianskym zákonníkom č. 141/1950 Zb., a tiež v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. Súd v odôvodnení svojho rozsudku uviedol, že podľa konfiškačného rozhodnutia pod č.k. ČD 53 z 15.01.1948 podľa nariadenia č. 104/1945 Zb. nariadení SNR pre účely pozemkovej reformy bol majetok - predmetné nehnuteľnosti pôvodne zapísané v PKV č. 1197 kat. územia C. na mene V. L., skonfiškovaný v prospech štátu, a následne výmerom o vlastníctve pôdy pridelený G. Q., ktorý túto pôdu od momentu jej prídelu ako jej oprávnený držiteľ užíval až do momentu, kedy sa 17. novembra 1958 prídelu písomne vzdal podľa listiny č. pôd. 8/1958-La-6, kedy ONV v C. s ním vykonal vyúčtovanie a rozhodol, že sa mu prídel zrušuje a prídelová cena 1.706,-- Kčs sa odpisuje. Na základe tohto úkonu právneho predchodcu žalobcov bolo opätovne na základe ČD 1572/63 spísané vlastnícke právo k týmto pozemkom z pozemnoknižnej vložky č. 1197 kat. územia C. na Československý štát v správe ONV v P. M. F.. Z uvedeného je zrejmé, že neb. G. Q. už nemohol v roku 1959 nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom výmeru o vlastníctve pôdy, združovať do Štátneho majetku v C.. Súd na základe týchto skutočností zistil, že žalobcovia nepreukázali svoju aktívnu legitimáciu, t.j. že sú vlastníkmi nehnuteľností, ktoré žiadali, aby boli ich vlastníctvom, pretože ich právny predchodca sa v novembri 1958 dobrovoľne vzdal prídelu. Z týchto dôvodov navrhovateľ žiadal, aby súd zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec odporcovi na ďalšie konanie.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku uviedol, že výmer o vlastníctve pôdy vydaný Povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy Bratislava podľa § 1 ods.1 nariadenia č. 104/1946 Zb. nariadení SNR je verejnou listinou dokazujúcou vlastnícke právo prídelcu k pridelenej poľnohospodárskej nehnuteľnosti. Výmerom z 23.03.1948 č. 2.427/1948 bola pridelená pôda, a to parcely č. 3937/4 a 3938/2 v kat. území C. G. Q. otcovi oprávnených osôb uvedených vo výroku č. 1 napadnutého rozhodnutia. Na základe tejto skutočnosti sú splnené podmienky podľa § 2 ods.1 a ods.2 písm.c) zákona č. 503/2003 Z.z. Pokiaľ navrhovateľ poukazuje na rozsudok Okresného súdu v Poprade z 20.02.2007 č.k. 7C/38/2002, ktorým bolo rozhodnuté, že návrh žalobcov (v reštitučnom konaní ide o oprávnené osoby v 1. - 4. rade) o určenie vlastníckeho práva sa zamieta, odporca uviedol, že súd mal konanie prerušiť z dôvodu uplatnenia reštitučného nároku žalobcami v roku 2004, lebo zákon č. 503/2003 Z.z. je zákon reštitučný špeciálny a má prednosť pred uvedeným konaním o určenie vlastníctva najmä vtedy, keď je uplatnený reštitučný nárok. Odporca k námietke, že pôvodný vlastník G. Q. sa písomne vzdal prídelu, konštatoval, že podľa jeho názoru nie jej preukázané, že listina zo 17. novembra 1958 bola podpísaná pôvodným vlastníkom G. Q. alebo či ním bola dobrovoľne podpísaná, a naviac, toto bol tiež jeden zo spôsobov odnímania pôdy prídelcom totalitným režimom. Už zo spôsobenej krivdy odňatím pôdy, ktorá je dôležitá z dôvodu ťažby kameňa, resp. štrku, ktorý je ekonomicky zaujímavým pozemkom, je podľa názoru odporcu potrebné priznať oprávneným osobám aspoň náhradu za odňaté pozemky, a takto čiastočne zmierniť spáchané krivdy.

Oprávnená osoba I.. G. Q. v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku navrhol, aby rozhodnutie odporcu bolo potvrdené ako vecne správne, pretože odvolanie navrhovateľa nie je dôvodné. Poukázal na dôvody rozsudku Krajského súdu v Prešove v konaní sp. zn. 4Co/46/2007, v ktorom sa jednoznačne konštatuje skutočnosť, že G. Q. sa stal vlastníkom predmetných pozemkov už na základe samotného výmeru o vlastníctve pôdy a bol ním až do okamihu vzdania sa vlastníctva. Súd ustálil, že právny predchodca oprávnených osôb sa dobrovoľne vzdal vlastníctva prídelu a urobil tak najmä s poukazom na zápisnicu z 02.09.1959 vyhotovenú MNV C. a rozhodnutie ONV v C. zo 17.11.1952 o zrušení prídelu, teda s poukazom na úkony orgánu verejnej moci, ktorých právny predchodca oprávnených ani nebol účastníkom. Najmä hromadná forma zápisnice z 02.09.1959 keď vyše 100 roľníkov bez toho, aby čo i len jeden z nich zápisnicu podpísal, sa vzdáva prídelov pôdy, jednoznačne preukazuje, že nikto z roľníkov, vrátane G. Q. sa ničoho nevzdal, skôr im bolo zo strany štátnej moci oznámené, že sa prídelov pôdy vzdali. Svedkovia vypočutí v konaní na Okresnom súde v Poprade, ktoré bolo vedené pod sp. zn. 7C/38/2009, a to L. B.Š., T. N., J. Č. uviedli, že G. Q. užíva pridelenú pôdu zhruba do roku 1960, kedy mu ju zobrali štátne majetky, resp. dokedy mu prišiel papier, že na pozemky nesmie vstúpiť, resp. mu boli pozemky zobrané Štátnymi majetkami v C.. Dokonca aj zo samotnej zápisnice z 02.09.1959 vyplýva, že vyše 100 roľníkov sa vzdalo prídelov v prospech štátneho majetku. Má za to, že bolo jednoznačne preukázané, že G. Q. bol prídel pôdy odňatý bez akejkoľvek náhrady štátom v prospech Štátneho majetku C., a preto dôvod na poskytnutie náhrady za pozemky v zmysle § 3 ods.1 písm.o) zákona č. 503/2003 Z.z. je jednoznačne daný. Pripojil tiež rozhodnutia o prikázaní pôdy podľa vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. zo dňa 02.12.1966 a 10.10.1977 a poukázal na to, že prikázanie podľa tohto predpisu je tiež osobitným dôvodom na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa § 3 ods.1 písm.s) zákona č. 503/2003 Z.z. Ostatné oprávnené osoby sa k opravnému prostriedku nevyjadrili.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s administratívnym spisom odporcu a prílohami zaslanými oprávnenou osobou I.. T. Q., spisom Okresného súdu Poprad sp. zn. 7C/38/2002 a dospel k záveru, že návrh navrhovateľa je dôvodný.

Napadnutým rozhodnutím odporca rozhodol, že I.. G. Q., L. L. D.. Q., J. N. D.. Q. J. Ľ. R. D.. Q. spĺňajú podmienky zákona č. 503/2003 Z.z. podľa § 2 ods.2 písm.c) a § 3 ods.1 písm.o) a z dôvodu prekážky podľa § 6 ods.1 písm.a) zákona, t.j. že pozemok je vo vlastníctve fyzickej a právnickej osoby, rozhodol, že sa oprávneným osobám poskytne za nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 1197 mpč. 3938 a 3937 kat. územia C., náhrada každému po 1/4-ine. Rozhodnutie odôvodnil tým, že dňa 27.12.2004 podali oprávnené osoby žiadosť o navrátenie vlastníctva k parcelám č. 3937/4 roľa o výmere 1226 ha a parcely 3938/2 pastva o výmere 890 m2 v kat. území C.. Nehnuteľnosti boli pridelené do vlastníctva ich otca G. Q. na základe výmeru o prídele pôdy č. 2.427/1948 z 23.03.1948, a to parcela č. 3937/4 a parcela č. 3938/2, ktoré boli vytvorené z mpč. 3937 a mpč. 3938 zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 1197 kat. územia C.. Na základe hospodárskej zmluvy č. Fin. 72/80 z 18.09.1980 bola správa majetku prevedená ku dňu 01.10.1980 z ONV P. M. F. na preberajúci Štátny majetok C.. Podľa zmluvy o bezodplatnom prevode nehnuteľností z 19.04.2001 boli prevedené pozemky, medzi nimi aj mpč. 3937 a 3938 zo Slovenského pozemkového fondu ako vlastníka pozemkov zapísaných na LV č. 4446 kat. územia C. na fyzickú osobu I.. T. F. z dôvodu poskytnutia náhrad v rámci reštitučných nárokov. Podľa kúpnej zmluvy z 13.06.2001 boli parcely odpredané kupujúcim MATRIX s.r.o. Spišská Nová Ves a I.. T. Č., P.. Súd podľa identifikácie zo 14.05.2010 je v súčasnosti vlastníkom predmetných parciel spoločnosť VAMAX-X s.r.o. Prakovce v celosti. Vzhľadom na to, že G. Q., ktorému boli predmetné parcely pridelené do užívania, a následne mu boli odňaté bez právneho dôvodu podľa § 3 ods.1 písm.o) zákona č. 503/2003 Z.z., bolo potrebné poskytnúť oprávneným osobám náhradu.

V administratívnom spise sa nachádza uplatnenie reštitučného nároku podľa zákona č. 503/2003 Z.z. z 15. decembra 2004, ktoré bolo doručené odporcovi dňa 27.12.2004 na nehnuteľnosti, ktoré vlastnícky patrili neb. G. Q. právnemu predchodcovi oprávnených osôb, a to podľa výmeru Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave č. 2.427/1948 o celkovej výmere 1.3666 ha, ktoré v prídelovom pláne sú označené ako parc.č. 3937/4 roľa vo výmere 1.2776 ha, parc.č. 3938/2 pastva o výmere 0.089 ha zapísané vo vložke č. 1197 kat. územia C.. Z rozhodnutia Štátneho notárstva v Spišskej

Novej Vsi z 12.12.1985 č.k. D 1336/85-26 vyplýva, že uvedené nehnuteľnosti neboli predmetom dedenia. Z fotokópie k pozemnoknižnej vložke č. 1197 kat. územia C. vyplýva, že nehnuteľnosti boli konfiškované podľa nariadenia č. 104/1945 Zb. nariadení SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Zb. nariadení SNR pre účely pozemkovej reformy. Pod B9 je zápis zo dňa 17. decembra 1963 č.d. 1572, z ktorého vyplýva, že podľa návrhu Finančného odboru Okresného národného výboru v P. M. F. zo 14. decembra 1963 č. Fin.72/63 sa vkladá vlastnícke právo titulom konfiškácie podľa nariadenia č. 104/1945 Zb. nariadení SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Zb. nariadení SNR pre československý štát v správe Okresného národného výboru v P. M. F. v celosti.

Podľa výmeru vydaného Povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy podľa § 1 ods.1 nariadenia č. 104/1946 Zb. nariadení SNR o vlastníctve pôdy č. 2.427/1948 z 23. marca 1948 boli pridelené do vlastníctva G. Q. pridelené do vlastníctva poľnohospodárske nehnuteľnosti, ktoré v prídelovom pláne sú označené ako parc.č. 3937/4 roľa o výmere 1.2776 ha, parc.č. 3938/2 pastva o výmere 0.0890 ha, vedené vo vložke č. 1197 v kat. území C.. Podľa identifikácie parciel týmto parcelám zodpovedá parcela C KN č. 3938/2 ostatná plocha o výmere 890 m2 a 3937/18 ostatná plocha o výmere 12776 m2.

V administratívnom spise sa tiež nachádza rozsudok Krajského súdu v Prešove z 31.10.2007 č.k. 4Co/46/2007, ktorým bol potvrdený rozsudok Okresného súdu v Poprade z 20.02.2007 č.k. 7C/38/2002-451, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobcov (v tomto konaní oprávnených osôb) na určenie vlastníctva k nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 6191 parc.č. 3938/2 o výmere 890 m2 a parc.č. 3937/18 o výmere 12776 m2 zapísaných na LV č. 6191 kat. územia C.. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že právny predchodca oprávnených osôb bol na základe výmeru o vlastníctve vlastníkom predmetných nehnuteľností. Svojho vlastníctva sa však vzdal a z toho dôvodu bolo s ním uskutočnené vyúčtovanie. Podľa názoru súdu nedošlo k odňatiu prídelu, ale k vzdaniu sa prídelu právnym predchodcom žalobcov. Vzdaním sa prídelu v zmysle ustanovenia § 132 Stredného Občianskeho zákonníka vlastníctvo k sporným nehnuteľnostiam nadobudol opätovne štát. V súčasnosti predmetné nehnuteľnosti sú vo vlastníctva VAMAX s.r.o. Prakovce.

Oprávnená osoba I.. T. Q. k vyjadreniu k opravnému prostriedku navrhovateľa predložil súdu fotokópiu rozhodnutia Odboru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Rady ONV v C. zo 17. novembra 1958 č. Pôd. 8/1958-La-6, z ktorého vyplýva, že G. Q. sa pri vykonávaní previerky prídelov z pozemkovej reformy podľa uznesenia vlády zo 10.10.1956 vzdal prídelu v kat. území C.. Na základe toho bolo s menovaným prídelcom vykonané vyúčtovanie. Je však ešte potrebné, aby mu prídel bol odňatý. Preto týmto rozhodnutím sa zrušuje prídel poľnohospodárskej pôdy v kat. území C. o výmere 1,3666 ha G. Q. a prídelová cena 1.706,-- Kčs sa tým odpisuje. Ďalej predložil zoznam roľníkov Obce C., ktorí sa zápisnične vzdali pôdy pre Štátny majetok C.. V tomto zozname je aj právny predchodca oprávnenej osoby G. Q.. Ďalej predložil zápisnicu z 2. septembra 1959 napísanú v kancelárii MNV v C. za účelom začatia prác HTUT, zápisnicu z 02.09.1959 v miestnosti MNV C., ktorej predmetom bol výber pozemkov majúcich sa zceliť pre štátny majetok, rozhodnutie z 02.12.1966 č. 2276/1966 Rady MNV v C. o prikázaní pôdy podľa vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. a rozhodnutie Mestského národného výboru v C. z 10.10.1972 č. 2652/72, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia o prikázaní poľnohospodárskej pôdy do užívania podľa vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb.

Podľa § 5 ods.2 zákona č. 503/2003 Z.z. rozhodnutie o navrátení vlastníctva k pozemkom alebo rozhodnutie o priznaní práva na náhradu podľa § 6 ods.2 a 3 vydá obvodný pozemkový úrad.

Na konanie podľa odseku 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (§ 5 ods.3 citovaného zákona) .

Podľa § 3 ods.4 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov (správny poriadok) rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Podľa § 32 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán (§ 32 ods.2 citovaného zákona) .

Podľa § 46 citovaného zákona rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia (§ 47 ods.3 citovaného zákona) .

Z obsahu rozhodnutia administratívneho spisu súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané na základe nedostatočne zisteného stavu veci. Odporca síce rozhodol, že je daný dôvod na reštitúciu uvedených v § 3 ods.1 písm.o) zákona č. 503/2003 Z.z., t.j. prevzatie nehnuteľnosti bez právneho dôvodu, ale túto skutočnosť bližšie v rozhodnutí neozrejmil, t.j. kedy a za akých okolností došlo k prevzatiu nehnuteľností bez právneho dôvodu, a hoci z pripojeného rozsudku Krajského súdu v Prešove, ale aj Okresného súdu v Poprade, ktorý je súčasťou spisu, vyplýva to, že právny predchodca oprávnených osôb sa vlastníctva mal vzdať, odporca sa s touto dôležitou právnou skutočnosťou vôbec nezaoberal. Listinné dôkazy, ktoré oprávnená osoba I.. T. Q. pripojil k svojmu vyjadreniu a predložil krajskému súdu, nie sú súčasťou administratívneho spisu, a hoci sa v spomínaných rozsudkoch oboch súdov spomínajú, odporca ich nemal k dispozícii, a preto ich vo svojom rozhodnutí ani nevyhodnotil. Z uvedeného dôvodu súd je toho názoru, že je tu dôvod na zrušenie rozhodnutia odporcu z dôvodov, ktoré sú uvedené v § 250j ods.2 písm.b) , c) , d) Občianskeho súdneho poriadku, t.j. zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie, je v rozpore s obsahom spisov, zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci a rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov. V ďalšom konaní bude preto potrebné, aby odporca si zadovážil aj ďalšie listinné dôkazy spomenuté v tomto rozsudku. Každý z týchto dôkazov vyhodnotil jednotlivo, aj vo vzájomnej súvislosti a potom vo veci opätovne rozhodnúť. Súd upozorňuje predovšetkým na to, že v súdnom konaní bol predložený dôkaz o vzdaní sa vlastníckeho práva právnym predchodcom oprávnených osôb, a preto je tento dôkaz potrebné zadovážiť a vyhodnotiť ho z hľadiska jeho preukaznosti.

Podľa § 250r O.s.p. ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

Navrhovateľ bol v konaní úspešný, ale si neuplatnil právo na náhradu trov konania. Súd mu preto toto právo nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, a čoho sa odvolateľ domáha.