KSKE 3 Cb 704/2002 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cb 704/2002

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 3 Cb 704/2002

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cb/704/2002 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7002898772 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7002898772.4

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu D. O. S., so sídlom XX H. O., S. N2 K., Z.: XXXXXXX, zast. Mgr. Tomáš Rašovský, advokát, Kotlářská 51a, Brno, Česká republika, pobočka advokátskej kancelárie Justičná 9, Bratislava, proti žalovanému JUDr. Miloš Kaščák, advokát, M.R.Štefánika 171, Vranov nad Topľou, správca konkurznej podstaty úpadcu H.., spol. s r.o. T. nad W., R. XXX - J. Y., T. nad W., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 140.597,32 eur (4.235.634,86 Sk) s právom na oddelené uspokojenie s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Právny predchodca žalobcu žalobou došlou súdu dňa 28.5.2002 žiadal, aby súd určil, že v konkurznom konaní č.k. 5K/151/2001 pohľadávka žalobcu, ktorú má proti úpadcovi H.., spol. s r.o., T. nad W. v konkurze, Z.: XX XXX XXX vo výške 4.235.634,86 Sk je nesporná a žalobca má právo na oddelené uspokojenie svojej prihlásenej pohľadávky v sume 4.235.634,86 Sk na základe Záložnej zmluvy č. XX/ XX zo dňa XX.X.XXXX, ktorej vklad bol povolený Katastrálnym úradom v Košiciach, správa katastra Vranov nad Topľou pod č. V XXX/XX dňa XX.XX.XXXX a zapísaný ako prvý na LV č. XXXX katastrálne územie Čemerné.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov z oddielu Sro, vl. č. 693/P je zrejmé, že spoločnosť H.., spol. s r.o., T. nad W., R. XXX - J. Y., bola dňa 25.5.2011 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu Prešov.

Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti, inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Z vyššie citovaného ustanovenia zákona vyplýva, že aby fyzická či právnická osoba mohla byť účastníkom konania, musí mať určité právne relevantné vlastnosti, okrem iného civilno-procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť byť účastníkom civilného procesu (spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti) , ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva.

Zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník) ako hlavný prameň občianskeho hmotného práva rieši otázku právnej subjektivity fyzických osôb tak, že táto vzniká narodením prípadne počatím, ak sa dieťa narodí živé a zaniká smrťou, resp. vyhlásením za mŕtveho.

Pokiaľ ide o právnické osoby, podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra.

Z už spomenutého výpisu z obchodného registra je zrejmé, že dňa 25.5.2011 bol žalobcom označený žalovaný z Obchodného registra Okresného súdu Prešov vymazaný, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania.

Na základe uvedeného aj správca konkurznej podstaty už nie je správcom, teda stratil spôsobilosť byť účastníkom tohto konania ako správca konkurznej podstaty podľa § 19 O.s.p.

Splnenie podmienky tejto subjektivity si súd všíma aj bez návrhu po celý čas konania (§ 103 O.s.p.) .

Ak účastník konania stratí v priebehu konania spôsobilosť byť účastníkom konania, ide o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania (§ 103 O.s.p.) a je to dôvod na to, aby súd podľa § 104 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje s tým, že v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.