KSKE 3 Co 126/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 126/2011

KS v Košiciach, dátum 21.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 126/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/126/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210205437 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1210205437.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov : 1. W.. L. Š., I.. XX.XX.XXXX, G. Z. O. B., Y.. M. XX, B. Z. O. Z., U. X, 2. Q. Š., I.. XX.XX.XXXX, Z. O. B., Y.. M. XX a 3. M. Š., I.. XX.XX.XXXX, Z. O. B., Y.. M. XX, proti žalovanému JUDr. Andrej Dembický, Exekútorský úrad so sídlom v Košiciach, Werferova 1, v konaní o určenie neplatnosti právnych úkonov, o odvolaní žalobcu v 1. rade zo dňa 30.03.2011, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Košice II 06.04.2011, v konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 22C/121/2010 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

V konaní vedenom na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 22C/121/2010 bolo doručené súdu prvého stupňa dňa 06.04.2011 podanie, označené ako vyjadrenie ku doporučenej úradnej zásielke.

Z obsahu tohto podania vyplýva, že žalobca v 1. rade prevzal dňa 19.03.2011 súdnu zásielku s podacím číslom RU548856776. S prihliadnutím k doterajšiemu procesnému postupu viacerých súdov žalobca v 1. rade konštatuje, že vydanie a zasielanie listín 22C/121/2010-123 a 22C/121/2010-125 je predčasné a procesne problematické. Aktuálne nie sú splnené procesné podmienky na vydanie listiny 22C/121/2010-125. Prípadnému upresneniu žalobného návrhu by mohlo dôjsť výhradne v relevantnom procesnom štádiu a na relevantnej procesnej báze. Vzhľadom k vyššie uvedenému by bolo predčasné, pokiaľ by sme sa bavili o obsahovej stránke listín označených ako 22C/121/2010-123 a 22C/121/2010-125. Žalobca v 1. rade zároveň súdu zasiela fotografie častí škôd, ktoré sú výsledkom nelegálneho násilného vstupu Exekútorského úradu JUDr. Andreja Dembického, súdnej znalkyne Ing. Paulíny Černochovej a údajne aj primátora Spišského Podhradia Mgr. Baču do nehnuteľnosti. Žalobca v 1. rade si dovoľuje záverom upozorniť Okresný súd Košice II aby vo vlastnom záujme zachovával pri svojich úkonoch zvýšenú opatrnosť a korektnosť.

Súd prvého stupňa predložil vec Krajskému súdu v Košiciach z dôvodu, že po súdil podanie žalobcu v 1. rade ako odvolanie proti uzneseniu č.k. 22C/121/2010-125.

Krajský súd v Košiciach ako odvolací súd zisťoval, či sú splnené podmienky pre to, aby mohlo odvolacie konanie prebehnúť. Jedným zo základných predpokladov odvolacieho konania je existencia odvolania proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa.

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa v zásielke pod podacím číslom RU548856776Sk doručoval žalobcovi v 1. rade dve uznesenia vydané 15.02.2011, a to uznesenie z č.l. 123 a z č.l. 125 spisu.

Uznesením č. k. 22C/121/2010-123 súd prvého stupňa pripustil, aby do konania ako ďalší účastník na strane navrhovateľov vstúpila M. Š., I.. XX.XX.XXXX, Z. B., Y.. M. XX.

Uznesením č. k. 22C/121/2010-125 súd prvého stupňa podanie navrhovateľov v 1., 2. a 3. rade zo dňa 02.12.2009, doručené Okresnému súdu Košice II dňa 31.08.2010 odmietol podľa § 43 ods. 2 O.s.p..

Súd je povinný každý úkon posudzovať podľa jeho obsahu, aj keď je nesprávne označený (§ 41 ods. 2 O.s.p.) . Za situácie, keď podanie žalobcu v 1. rade bolo reakciou na doručenie dvoch uznesení súdu prvého stupňa, pritom z obsahu podania vyplýva nespokojnosť žalobcu v 1. rade s rozhodnutiami prvostupňového súdu, je možné toto podanie posúdiť ako odvolanie. Podanie žalobcu však nespĺňa náležitosti odvolania, ktoré by odvolaciemu súdu umožnili o ňom kvalifikovane rozhodnúť. Preto odvolací súd uznesením zo 04. novembra 2011 č.k. 3Co/126/2011-157 vyzval žalobcu v 1. rade aby v lehote 10 dní od doručenia uznesenia odstránil vady svojho podania zo dňa 30.03.2011 tak, aby uviedol, či podaním zo dňa 30.03.2011 označeným ako vyjadrenie ku doporučenej úradnej zásielke mienil podať odvolanie, ak áno, aby uviedol, proti ktorému z rozhodnutí č.k. 22C/121/2010-123 alebo 22C/121/2010-125 sa odvoláva, aby uviedol, v čom považuje rozhodnutie súdu alebo jeho postup za nesprávny a čoho sa v odvolacom konaní domáha, teda ako žiada, aby odvolací súd na základe odvolania rozhodol.

Uznesenie odvolacieho súdu bolo žalobcovi v 1. rade doručované na adresu jeho trvalého bydliska, ktorú uviedol v žalobe, a to B., Y.. M. XX. Zásielka bola žalovanému v 1. rade doručovaná dňa 14. novembra 2011 a opakovaný pokus o doručenie bol vykonaný dňa 15. novembra 2011, v tento deň bola zásielka uložená na pošte. Zásielka bola vrátená odvolaciemu súdu 12.12.2011 z dôvodu, že adresát zásielku neprevzal v odbernej lehote. Po vrátení zásielky bolo uznesenie doručované žalobcovi v 1. rade na adresu prechodného bydliska, ktorú označil, a to Z., U. X. Zásielka bola doručovaná dňa 03.01.2012, opakované doručenie bolo vykonané 04.01.2012 a tento deň bola zásielka uložená na pošte. Dňa 27.01.2012 bola zásielka vrátená odvolaciemu súdu s tým, že adresát zásielku neprevzal v odbernej lehote.

Odvolací súd konštatuje, že obe zásielky boli doručované žalobcovi v 1. rade do vlastných rúk, pričom doručovateľ zachoval postup podľa § 47 ods. 2 O.s.p.. Vzhľadom na skutočnosť, že si adresát zásielku počas uloženia na pošte nevyzdvihol, považuje sa zásielka za účinne doručenú dňom, keď bola vrátená súdu, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Odvolací súd konštatuje, že podanie žalobcu v 1. rade neobsahuje náležitosti, ktoré má mať odvolanie podľa § 205 ods. 1 O.s.p.. Aj z toho dôvodu postupoval odvolací súd podľa § 209 ods. 1 O.s.p. a osobitným uznesením žalobcu v 1. rade vyzval na odstránenie vád odvolania.

Vzhľadom na skutočnosť, že žalobca v 1. rade vady odvolania neodstránil, odvolací súd nemohol jeho odvolanie meritórne prejednať, a preto ho odmietol podľa § 218 ods. 1, písm. d/ O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Trovy odvolacieho konania účastníkom nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.