KSKE 3 Co 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 15/2012

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210215916 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210215916.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Bytový podnik mesta Košice, s r.o., so sídlom v Košiciach, Južné nábrežie 13, IČO: 44 518 684, proti žalovaným X/ O. L., A.. XX.X.XXXX, A. W. O. ,F. X, Y. X/ Y. L., A.. XX.X.XXXX, W. Q. O., O. XX, v konaní o zaplatenie 1.048,33 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 23.11.2011 č.k. 15C 65/2011-52 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom z 23.11.2011 uložil žalovanej v 2. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.048,33 eur s poplatkom z omeškania vo výške 2,5 promile dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, najmenej však 0,83 eur za každý i začatý mesiac omeškania od XX.XX.XXXX do zaplatenia, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Konanie proti žalovanej v l. rade zastavil a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Súd prvého stupňa rozsudok odôvodnil tým, že žalovaní v 1. a 2. rade bývali v byte č. XX A. J. F. Č.. X Q. O., kde im vznikol nedoplatok z vyúčtovania za rok XXXX v sume 1.048,33 eur ku dňu XX.X.XXXX. Žalovaní tento nedoplatok nezaplatili. Vzhľadom na skutočnosť, že žalovaný v 1. rade počas konania zomrel, čím stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, a dedičské konanie po ňom bolo zastavené pre nemajetnosť, rozhodol súd prvého stupňa o zastavení konania proti nemu, a na zaplatenie žalovanej sumy zaviazal iba žalovanú v 2. rade. Poplatok z omeškania priznal v zákonnej výške platnej ku dňu omeškania, a to vo výške 2,5 promile dlžnej sumy, najmenej 0,83 eur za každý i začatý mesiac omeškania. Výrok o trovách konania odôvodnil podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a uviedol, že žalobcovi, ktorý mal neúspech v konaní iba v časti príslušenstva, nepriznal náhradu trov konania za uplatnený súdny poplatok v sume 9,30 eur. Z obsahu spisu nie je preukázané, aby navrhovateľ zaplatil v kolkoch súdny poplatok spolu s návrhom podaným na súd 28.10.1999, ako tvrdil a poznámka pracovníčky žalobcu na návrhu nie je dôkazom o zaplatení súdneho poplatku kolkovými známkami. Výška súdneho poplatku za návrh v čase jeho podania bola 1.264,- Sk, ako je uvedené v pravom hornom rohu návrhu, a žalobca si uplatnil náhradu trov za súdny poplatok bez konkretizácie týchto trov, ktoré nezodpovedajú výške ním tvrdeného zaplateného súdneho poplatku.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca, a to iba proti výroku, ktorým súd žalobcovi nepriznal náhradu trov konania. Odvolanie odôvodnil tým, že návrh na začatie konania bol podaný 15.10.1999. Listom zo dňa 9.6.2010 žalobca požiadal o vykonanie rekonštrukcie spisu, pretože Okresný súd Košice II neevidoval žalobný návrh vo veci. Na základe žiadosti žalobcu súd prvého stupňa vyhotovil zápisnicu o rekonštrukcii spisu. Výzvou zo dňa 20.9. 2011 bol žalobca vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku

v sume 62,50 eur, na ktorú reagoval listom zo 6.10.2011 tak, že túto výzvu považuje za bezdôvodnú, pretože z poznámky zamestnanca predchodcu žalobcu jednoznačne vyplýva, že prílohou žalobného návrhu boli aj kolkové známky v hodnote 1.264,- Sk (41,96 eur) . Keďže súd prvého stupňa vo veci následne nariadil pojednávanie, mal žalobca za to, že uznal skutočnosť, že poplatok bol uhradený. Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal z nesprávneho posúdenia veci. Žalobca sa nestotožňuje so záverom súdu prvého stupňa, že poznámka na žalobnom návrhu nie je dôkazom na preukázanie zaplatenia súdneho poplatku. Žalobca návrh doručil ešte v roku 1999, preto nie je v súlade s princípom právnej istoty a spravodlivosti požadovať od neho, aby po dobu takmer 12 rokov uchovával aj iný doklad o úhrade poplatku, ako je poznámka zamestnanca uvedená na žalobnom návrhu. Zároveň poukazuje, že v ten istý deň bolo podaných niekoľko žalobných návrhov, v ktorých im bola priznaná náhrada trov konania. Okrem toho poukazuje na to, že konanie bolo začaté pred 1.1.2011, preto poplatky sa vyberajú vo výške 4% z predmetu konania. Pokiaľ si uplatnil žalobca trovy konania vo výške 9,30 eur, jedná sa o chybu v písaní, pretože výška náhrady trov konania predstavuje výšku zaplateného súdneho poplatku.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. preskúmal rozsudok v jeho napadnutom výroku spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je dôvodné.

Odvolaním bol napadnutý iba výrok rozsudku súdu prvého stupňa o nepriznaní náhrady trov konania žalobcovi. Odvolací súd je toho názoru, že takéto rozhodnutie nemá oporu v zistenom skutkovom stave.

Je nepochybné, že konanie o návrhu, ktorý bol podaný pôvodne na Okresnom súde Košice II 28.10.1999 prebehlo až na základe podnetu žalobcu na vykonanie rekonštrukcie spisu.

Zo zápisnice o rekonštrukcii spisu na č.l. 20 vyplýva, že v evidenčných pomôckach návrh na vydanie platobného rozkazu z 128.10.199 evidovaný nie je. Na fotokópii žalobného návrhu sa však nachádza prezenčná pečiatka Okresného súdu Košice II z 28.10.1999. Na podklade tohto návrhu prebehlo konanie.

Na fotokópii návrhu na vydanie platobného rozkazu, podľa ktorého bola vykonaná rekonštrukcia spisu, sa nachádza poznámka zamestnankyne právneho predchodcu žalobcu kolok - 1.264,- Sk . Žalobca tvrdí, že táto poznámka znamená, že v tejto výške bol poplatok zaplatený v kolkových známkach.

Je nepochybné, že na odtlačke prezenčnej pečiatky na fotokópii návrhu nie je potvrdené, že poplatok bol zaplatený v kolkových známkach. Keďže návrh nie je zaevidovaný v evidenčných pomôckach Okresného súdu Košice II je zrejmé, že sa v evidenčných pomôckach nenachádza ani záznam o zaplatení súdneho poplatku v kolkových známkach. Táto skutočnosť však nemôže byť na ťarchu žalobcu, keď k nezapísaniu návrhu na vydanie platobného rozkazu nedošlo jeho vinou.

Odvolací je toho názoru, že rozhodnutie prvostupňového súdu o nepriznaní náhrady trov konania žalobcovi je predčasné.

Podľa § 137 O.s.p. trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov vrátane súdneho poplatku.

Z pripojeného spisu Okresného súdu Košice II sp. zn. Ro 4685/99 vyplýva, že v tejto veci bol zaplatený poplatok v kolkových známkach v sume 648,- Sk. Zároveň z fotokópie návrhu na vydanie platného rozkazu v tej istej veci, ktorú žalobca predložil a ktorá sa nachádza na č.l. 3 tohto spisu vyplýva, že na prezenčnej pečiatke nie je uvedená suma zaplateného súdneho poplatku, na návrhu sa nachádza iba poznámka zamestnanca Bytového podniku mesta Košice kolok: 648,- Sk .

V prejednávanej veci chýba priamy dôkaz o tom, že žalobca resp. jeho právny predchodca zaplatil súdny poplatok za návrh v sume 1.264,- Sk. Je však možné vykonať dokazovanie, ktoré by nepriamo mohlo preukázať skutočnosť, že poplatok zaplatený bol. Tým argumentuje aj žalobca v podanom odvolaní proti rozsudku, keď predkladá fotokópiu návrhu na vydanie platobného rozkazu proti O. S. na zaplatenie sumy 7.006,- Sk, kde je rukou napísaná poznámka kolok 280,- Sk a rozsudok Okresného súdu Košice II č.k. 40C/232/02-61 z ktorého vyplýva, že trovy konania vo výške 280,- Sk boli žalobcovi priznané. Žalobca tiež pripojil zoznam žalobných návrhov podaných dňa 28.10.1999 na Okresný súd Košice II.

Bude úlohou súdu prvého stupňa vykonať šetrenie pripojením spisov Okresného súdu Košice II, v ktorých bolo na návrh Bytového podniku mesta Košice začaté konanie v rovnaký deň, kedy bol podaný aj návrh v prejednávanej veci, ďalej vyžiadať fotokópie návrhov na vydanie platobného rozkazu z toho istého dňa a zistiť, či v ostatných veciach bol zaplatený súdny poplatok v kolkových známkach a ak áno, či v každom takomto prípade bola na rovnopise návrhu, ktorý zostal žalobcovi uvedená poznámka o výške súdneho poplatku.

Až na základe týchto nepriamych dôkazov bude možné posúdiť, či nárok žalobcu na priznanie náhrady trov konania je dôvodný.

Z týchto dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.