KSKE 3 Co 189/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/189/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511206636 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511206636.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu N. C. A., A..P..U.. so sídlom v K., Ú. X, IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného E. C., A..P..U.., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom Z. K., Ú. X, proti žalovanej J. W.T., G.. X.X.XXXX, bývajúcej v B. Č.. XX, za účasti vedľajšieho účastníka J. G. U. U. A. I. A. A. Z. O., Z. XX, právne zastúpenému B.. Q. M., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v A., G. A. 7, v konaní o zaplatenie 152,40 eur s prísl., o odvolaní vedľajšieho účastníka na strane žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie z 12. apríla 2012, č.k. 10C 5/2011-39 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutom výroku o trovách konania tak, že žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovanej trovy konania vo výške 29,88 eur na účet jeho právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice okolie, (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením z 12. apríla 2012, č.k. 10C 5/2011-39 zastavil konanie, v ktorom sa žalobca proti žalovanej domáhal zaplatenia 152,40 eur s prísl.. Ďalším výrokom rozhodol o vrátení súdneho poplatku z návrhu vo výške 9,87 eur žalobcovi prostredníctvom príslušného daňového úradu.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že podaním doručeným tamojšiemu súdu 14.2.2012 žalobca oznámil, že svoj návrh berie v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť z dôvodu, že žalovaná zomrela pred podaním návrhu na začatie konania. Súd prvého stupňa preto s poukázaním na ust. § 96 ods. 1 O.s.p. konanie zastavil. Výrok o vrátení súdneho poplatku žalobcovi odôvodnil podľa ust. § 11 ods. 3 veta prvá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ako aj ods. 4 a ods. 6 citovaného zákona a vrátil mu súdny poplatok z návrhu krátený o 6,63 eur zo sumy 16,50 eur.

Výrok o trovách konania odôvodnil iba poukázaním na ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu, a to proti výroku o trovách konania, podal odvolanie vedľajší účastník na strane žalovanej, ktorý navrhol, aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa tak, že žalobcovi uloží povinnosť nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania vo výške 29,88 eur na účet jeho právneho zástupcu.

Na zdôvodnenie svojho odvolania uviedol, že nakoľko žalobca podal žalobu proti osobe, u ktorej už pri podaní žaloby existovali procesné prekážky pre vedenie konania, spôsobil, že konanie sa muselo zastaviť. Napriek uvedenému súd prvého stupňa o trovách konania rozhodol nesprávne podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., hoci v danej veci mal rozhodnúť podľa § 146 ods. 2 vzhľadom na skutočnosť, že žalobca celkom jednoznačne zavinil zastavenie konania tým, že žaloval mŕtvu osobu a následne vzal žalobu späť.

Ďalej v odvolaní vedľajší účastník uvádza, že vzhľadom na doterajšie skúsenosti v súdnych sporoch so žalobcom predpokladá, že aj v predmetnej právnej veci si žalobca od žalovanej uplatňoval nárok, ktorého právnym titulom bola premlčaná pohľadávka v kombinácii s nárokom z neprijateľnej zmluvnej podmienky. Takéto právo nemôže požívať súdnu ochranu, a preto je nutné konštatovať, že aj v prípade, ak by žalovaná v čase podania žaloby žila, nárok žalobcu by nebol žalobou uplatňovaný dôvodne. Vedľajšiemu účastníkovi vznikli v konaní trovy z titulu právneho zastupovania podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 1,2 a § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky) . Jedná sa o úkony právnej služby: prevzatie a príprava zastúpenia - 16,60 eur, režijný paušál - 7,41 eur, odvolanie - 8,30 eur a režijný paušál - 7,63 eur, DPH 20% v sume 4,98 eur. Odmena advokáta spolu s DPH predstavuje sumu 29,88 eur.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal vedľajší účastník na strane žalovanej v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie v jeho napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia v jeho napadnutej časti dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie vedľajšieho účastníka na strane žalovanej je dôvodné.

V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Výnimočne, pri takých trovách, ktoré by pri riadnom priebehu konania nevznikli, spravuje sa náhrada trov zásadou zavinenia (§ 146 ods. 2 O.s.p.) . Zavinenie možno posudzovať len z procesného hľadiska, nie podľa hmotného práva. Ak vzal žalobca návrh späť, z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil, že konanie muselo byť zastavené a je preto povinný nahradiť trovy konania žalovaného. Ak však žalobca vezme návrh späť a ide o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p., t.j. návrh bol vzatý späť pre správanie odporcu, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Zo spisového materiálu je zrejmé, že žalobca podal na súde žalobu proti žalovanej, ktorá zomrela pred začatím konania. Z uvedeného dôvodu svoju žalobu zobral späť, z čoho je zrejmé, že z procesného hľadiska jednoznačne zavinil zastavenie tohto konania. Ku späťvzatiu návrhu žalobcom došlo podaním zo 7.2.2012, ktoré bolo súdu prvého stupňa doručené 14.2.2012.

Počas konania (už pred späťvzatím návrhu žalobcom ) oznámil vedľajší účastník na strane žalovanej podaním z 20.12.2011, ktoré bolo súdu prvého stupňa doručené 20.12.2011, že vstupuje do konania a uplatňuje si náhradu trov konania.

Podľa ust. § 151 ods. 4 O.s.p., ak sa rozhodnutie, ktorým sa konanie končí, vyhlasuje a bol podaný návrh na rozhodnutie o trovách, súd vyzve účastníka na vyčíslenie trov do 3 pracovných dní od doručenia výzvy.

V preskúmavanej veci je zrejmé, že súd prvého stupňa sa pri rozhodovaní o trovách konania neriadil vyššie uvedenými právnymi normami, preto jeho rozhodnutie nie je správne a zákonne. Prvostupňový súd nevyzval vedľajšieho účastníka na strane žalovanej na vyčíslenie trov konania, ktoré uplatnil, a predovšetkým, na rozhodnutie no trovách aplikovalo nesprávne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku. V danom prípade je na mieste o trovách konania rozhodovať podľa zásady zavinenia, tj. Podľa § 146 ods. 2 O.s.p..

Odvolací súd vzhľadom na uvedené a v súlade s ust. § 220 O.s.p. zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutom výroku o trovách konania tak, že vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovanej priznal trovy konania pred súdom prvého stupňa, ako aj trovy odvolacieho konania v celkovej sume 29,88 eur. Trovy právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovanej vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, a to prevzatie a príprava zastúpenia podľa § 14 ods. 1 písm. a/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov á 16,60 eur, režijný paušál 7,41 eur, ďalej za odvolanie podľa § 14 ods. 3 písm. b/ citovanej vyhlášky á 8,30 eur, režijný paušál 7,63 eur, ako aj DPH 20% zo sumy 24,90 eur, t.j. 4,98 eur.

Ďalšie výroky uznesenia súdu prvého stupňa, t.j. výrok o zastavení konania a o vrátení súdneho poplatku žalobcovi nebol napadnutý žiadnym z účastníkov, preto odvolacím súdom nebolo uznesenie v týchto výrokoch ani preskúmavané a v dôsledku toho v tejto časti uznesenie nadobudlo právoplatnosť.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.