KSKE 3 Co 194/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 194/2012

KS v Košiciach, dátum 12.07.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 194/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/194/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511212038 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511212038.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa L.. O. G., D.. XX.XX.XXXX, N. S., Z. Č.. XX, proti odporkyni M. G., D.. XX.XX.XXXX, N. S., Z. Č.. XX, zastúpená JUDr. Adrianou Chymčákovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Floriánska č. 19, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporkyne proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie č.k. 13C/96/2011-23 zo dňa 03.10.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nariadil predbežné opatrenie, ktorým zakázal odporkyni až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej predať, darovať, prenajať, založiť alebo inak scudziť alebo zaťažiť právami tretích osôb nehnuteľnosti zapísané na LV XXX G.. Ú.. S., Z. G. G. - P., V. H. A. Č.. XXX/ X R. A. V. D. vo výmere 597 m2, 511/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 192 m2 a rodinný dom súpisné číslo XXXX Z. D. A. Č.. XXX/X. Uložil navrhovateľovi, aby do 30 dní od doručenia uznesenia podal návrh na súd prvého stupňa na začatie konania vo veci samej.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ návrhom zo dňa 19. augusta 2011 sa domáhal nariadenia predbežného opatrenia, ktorým súd zakáže odporkyni zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťami zapísanými na LV XXX G.. Ú.. S., V. H. A. Č.. XXX/X R. A. V. D. vo výmere 597 m2, XXX/X R. A. V. D. vo výmere 192 m2 a F. W. Z. Č. XXXX Z. D. A. Č.. XXX/X. Návrh odôvodnil tým, že dňa 14.12.2007 uzatvoril s odporkyňou dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorej súčasťou je dohoda o zriadení predkupného práva k nehnuteľnostiam, evidovaným v katastrálnom území Valaliky, vedeným na Katastrálnom úrade v Košiciach, Správa katastra Košice - okolie na liste vlastníctva č. XXX V. A. Č.. XXX/X o výmere 597 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela č. XXX/X o výmere 192 m2, zastavané plochy a nádvoria a rodinný dom súpisné číslo XXXX Z. D. A. Č.. XXX/X. V uvedenej dohode sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak bude odporkyňa ako výlučná vlastníčka chcieť vyššie uvedenú nehnuteľnosť predať, je povinná ju ponúknuť navrhovateľovi, a to za kúpnu cenu 2.200.000,- Sk (73.026,62 eur) . Dohodnuté predkupné právo bolo dojednané ako záväzkové právo. Ponuku bola odporkyňa povinná uskutočniť v písomnej forme. Odporkyňa na základe dohody uskutočnila dňa 21. júla 2011 písomnú ponuku na predaj nehnuteľnosti. V predloženej písomnej ponuke bola kúpna cena v rozpore s dohodou jednostranne stanovená vo výške 132.600,- eur. Navrhovateľ dňa 09. augusta 2011 reagoval na predloženú ponuku, avšak vo výške kúpnej ceny stanovenej dohodou a ako súčasť akceptácie odporkyni predložil kúpnu zmluvu na kúpu predmetných nehnuteľností v dohodnutej sume 73.026,62 eur. Odporkyňa na tieto písomnosti nereagovala a navrhovateľovi nedoručila podpísanú kúpnu zmluvu, avšak v dňoch od 12. augusta 2011 do 17. augusta 2011 pred nehnuteľnosťou parkovalo auto realitnej kancelárie, pričom jej zamestnanci vykonávali ohliadku nehnuteľnosti. Preto navrhovateľ, ktorý má záujem na odkúpení predmetných nehnuteľností sa obáva, že odporkyňa tieto scudzí skôr, ako sa bude môcť domáhať riadneho splnenia záväzku zo strany odporkyne, ktorý jej vyplýva z dohody o predkupnom práve, podal návrh na vydanie predbežného opatrenia, keďže má za to, že odporkyňa sa

týmto spôsobom snaží obísť navrhovateľa a nehnuteľnosť predať bez toho, aby mu ju priadne ponúkla. Dôvodom na podanie návrhu na vydanie predbežného opatrenia podľa návrhu navrhovateľa je dôvodná obava navrhovateľa umocnená tým, že v posledných dňoch navštevujú nehnuteľnosti zamestnanci realitnej kancelárie. Keďže predkupné právo bolo dojednané ako právo záväzkové, to značne oslabuje pozíciu navrhovateľa, pretože takéto právo sa nezapisuje ani do katastra nehnuteľností a prípadný záujemca o kúpu nemá možnosť ani zistiť, že bolo dohodnuté. Súd prvého stupňa s prihliadnutím na skutočnosti vyplývajúce z návrhu na nariadenie predbežného opatrenia po posúdení, že nárok žalobcu je osvedčený a navrhované predbežné opatrenie má vzťah k právnemu vzťahu, ktorý má byť predmetom konania o veci samej v súlade s ust. § 76 ods. 4 O.s.p. sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a preto návrhu v celom rozsahu vyhovel. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil súd prvého stupňa aj ust. § 74 ods. 1, 2, § 75 ods. 1, 2, § 75 ods. 4, 6, 8 a § 76 ods. 1 písm. e) a ods. 3 O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie odporkyňa deň po skončení odvolacej lehoty a zároveň s podaným odvolaním požiadala o odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania. V odvolaní poukázala odporkyňa tiež na to, že navrhovateľ sa z predmetného domu a celej nehnuteľnosti definitívne odsťahoval, býva na celkom inej adrese v tej istej obci S., V. H. G. Č.. XX. Príslušná poštárka mu poštu doručuje na jeho novú adresu. Odporkyňa doposiaľ ako výlučná vlastníčka predmetnej nehnuteľnosti mu nedala túto adresu, ktorú si falošne uvádza, ako adresu trvalého bydliska zrušiť, ak to však navrhovateľ nespraví, bude nútená oficiálne to učiniť odporkyňa. Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva odporkyňa podpisovala po rozvode v stresovej a ťažkej psychickej a finančnej situácii, keď bola dlhodobo vyčerpaná zo zdĺhavého konania v konaní o rozvod manželstva a pridelení vtedy maloletých detí do osobnej starostlivosti na dobu po rozvode a chcela si v tom čase konečne zabezpečiť strechu nad hlavou. Len pod nátlakom týchto okolností a časovej tiesne súhlasila s budúcim časovo neurčitým predkupným právom platným len za podmienky, keby naozaj chcela predmetnú nehnuteľnosť predať, teda scudziť, ale nie prenajať a vtedy súhlasila so sumou vtedajších 2.200.000,- Sk, teda dnešných 73.026,62 eur pod psychickým nátlakom bývalého manžela - navrhovateľa a jeho vyhrážok, že nasťahuje do domu neprispôsobivé osoby alebo svoju priateľku, teda dohodu odporkyni navrhovateľ nanútil podpísať a podpísala aj tento záväzok, aj keď ho v skutočnosti na seba prebrať nechcela. Navrhovateľ dohodou o BSM získal ako protihodnotu iné nehnuteľnosti, dva oficiálne podľa dohody o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a tretiu vlastní ako firemnú. Predmetná nehnuteľnosť je jediným domovom odporkyne, jedinou strechou nad hlavou, kde môže trvale bývať. Navrhovateľ uvádzaním adresy odporkyne v F. v návrhu na vydanie predbežného opatrenia chcel súdu podsunúť do povedomia, ako keby snáď bývala v cudzine. Pravdou je však opak. Odporkyňa v F. S. B. iba pracuje a jediným domovom a trvalým bydliskom je predmetná nehnuteľnosť, ktorá je v jej výlučnom vlastníctve, na ktorú nemá navrhovateľ žiadne oprávnenie. Jediné oprávnenie, ktoré navrhovateľ by mal, je oprávnenie ponúknuť mu nehnuteľnosť na predaj v prípade, keby sa rozhodla nehnuteľnosť scudziť. Niečo také však nemá v pláne ani v úmysle, a to dokonca jej života. Tým len zdanlivo nekorešponduje ponuka odporkyne na odpredaj nehnuteľnosti, na ktorú sa navrhovateľ odvoláva v návrhu. Aj túto ponuku si navrhovateľ vynútil, a to pod zámienkou, že vraj jeden zo spoločných, ale nie maloletých ale dospelých synov sa ide ženiť, a teda by potreboval bývanie. Ponuka bola vynútená priamo navrhovateľom a jeho manipuláciou pomocou synov. Práve preto dala len odporkyňa podmienečný návrh, za akých by sa predmetnej nehnuteľnosti v súčasnosti vzdala, keby vôbec uvažovala o jej scudzení. Táto ponuka samozrejme nemá nič spoločné s cenou, ktorou podmienil bývalý manžel - navrhovateľ dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Túto ponuku z júla tohto roku si sám navrhovateľ vyžiadal, potom ju navrhovateľ zneužil, keď podal na súd príslušný návrh. Navrhovateľovi v skutočnosti ide o to, aby sa zmocnil poslednej bývalej spoločnej, ale teraz nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve odporkyne za veľmi priaznivú reálnu hodnotu nehnuteľnosti neodpovedajúcu cene, po nadobudnutí ktorej by ju mohol zase on sám scudziť za dvojnásobnú ba až trojnásobnú cenu, keďže navrhovateľ sám žiadne bývanie nepotrebuje a zo získaných prostriedkov chce financovať svoju dlhoročnú družku. Odporkyňa má preto za to, že ide o návrh priečiaci sa morálke, etike a dobrým mravom. Odporkyňa poukázala tiež na to, že navrhovateľ neosvedčil existenciu žiadneho právneho vzťahu medzi ním a odporkyňou, preto súd prvého stupňa mal návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietnuť. Z týchto dôvodov navrhla odporkyňa uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť.

V doplnení odvolania, ktoré bolo doručené Okresnému súdu Košice - okolie dňa 14. novembra 2011 odporkyňa uviedla, že svoje odvolanie doplňuje o právne významné skutočnosti:

1. Pokiaľ si zmluvné strany dohodli predkupné právo ako právo záväzkové v dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov uzavretej dňa 14.12.2007, v tejto dohode neboli dohodnuté ďalšie podmienky predkupného práva, t.j. predaja nehnuteľnosti ako doba predaja a podobne. Preto podľa ust. § 605 Občianskeho zákonníka, ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do 8 dní a nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Navrhovateľ ponuku odporkyne urobenú písomne dňa 21. júla 2011 s podmienkou vyplatenia ceny 132.600,- eur na jej účet vedený v H. Č.. XXXXXXXXXX/ XXXX akceptoval, a to do výšky dojednanej kúpnej ceny, t.j. do sumy 73.026,62 eur a ju prijal. Tú časť ponuky odporkyne, ktorá presahovala rámec dohody, považoval navrhovateľ za irelevantnú. Ako dôkaz poukázala odporkyňa na vyjadrenie navrhovateľa v doplnení návrhu na vydanie predbežného opatrenia zo dňa 29.09.2011. Preto bolo povinnosťou navrhovateľa v zmysle ust. § 605 OZ v lehote do 2 mesiacov od ponuky, t.j. od 21. júla 2011 vyplatiť nehnuteľnosť v dohodnutej sume. Táto zákonom stanovená prekluzívna doba navrhovateľovi uplynula dňom 21. septembrom 2011 a navrhovateľ bol po ponuke v tomto smere nečinný. Navrhovateľ navrhoval vyplatenie kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy. Z uvedených zákonných dôvodov preto predkupné právo navrhovateľovi podľa odvolateľky zaniklo. Uvedené skutočnosti prvostupňový súd nezohľadnil, nimi sa nezaoberal, a teda vydal predbežné opatrenie bez toho, aby riadne zistil skutkový a právny stav veci, čím neoprávnene zasiahol do výkonu vlastníckeho práva odporkyne.

2. Taktiež druhý dôvod navrhovateľa na vydanie predbežného opatrenia, a to skutočnosť, že pred nehnuteľnosťou parkuje auto realitnej kancelárie, neobstojí ako dôvod odôvodňujúci zákaz nakladania odporkyne s nehnuteľnosťou. Táto totiž v súlade s obsahom svojho výlučného vlastníckeho práva predmetný dom súp. č. XXXX S. S. prenajala na základe riadne uzatvorenej podnájomnej zmluvy s nájomnou spoločnosťou Maňák 4M s.r.o. so sídlom Malé Hoste 132 za účelom prechodného ubytovania osôb - zamestnancov vrátane osoby nájomcu. Ako dôkaz poukázala na podnájomnú zmluvu zo dňa 09.09.2011, ktorú k doplneniu odvolania nepripojila. V dôvodoch odvolania poukázala na to, že uzavretím zmluvy o podnájme neporušila žiadne zákonné ustanovenie, ani žiadne s navrhovateľom dohodnuté podmienky, naopak snažila sa zabezpečiť finančné prostriedky, ktoré by pokryli mesačné náklady na predmetnú nehnuteľnosť. Uzavretie nájomnej zmluvy prostredníctvom realitnej kancelárie patrí k základným dispozičným oprávneniam vlastníka nehnuteľnosti. Navrhovateľ sa opakovane dostavil do domu odporkyne bez jej prítomnosti a predstavil sa ako spoluvlastník nehnuteľnosti, pričom informoval ubytovaných, že nehnuteľnosť je prenajatá neprávom a oni ako nájomcovia sú tam bez právneho titulu. Počas návštevy si fotil navrhovateľ interiér a zariadenie domu. Na základe opakovaných návštev navrhovateľa sa nájomca spoločnosť Maňák 4M s.r.o. rozhodol z týchto dôvodov ukončiť podnájomnú zmluvu. Ako dôkaz pripojila list prenajímateľa o ukončení zmluvy o podnájme.

Odporkyňa v doplnení odvolania akcentovala na to, že takéto konanie navrhovateľa voči odporkyni je v rozpore s dobrými mravmi, zasahuje do vlastníctva odporkyne a takémuto konaniu nemôže súd poskytnúť ochranu vo forme vydania predbežného opatrenia. Práve naopak zakladá dôvod na vydanie predbežného opatrenia voči navrhovateľovi, aby sa zdržal akýchkoľvek zásahov do výkonu vlastníckeho práva odporkyne.

Súd prvého stupňa uznesením č.k. 13C/96/2011-98 zo dňa 07. marca 2011 odpustil odporkyni zmeškanie lehoty k podaniu odvolania proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie zo dňa 03.10.2011 č.k. 13C/96/2011.

Navrhovateľ vo vyjadrení sa k odvolaniu odporkyne z 03.11.2011 a jeho doplneniu z 11.11.2011 uviedol, že prevažná časť odvolania spočíva vo vyslovene účelových a lživých tvrdeniach o tom, že bola nútená podpísať dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov pod nátlakom. Navrhovateľ zásadne popiera akýkoľvek nátlak z jeho strany na odporkyňu. Napokon z podaného odvolania sa nedá usúdiť, o aký druh nátlaku išlo a v akom čase k nemu malo dôjsť. Považuje za lživé a jeho osobu očierňujúce tvrdenia odporkyne, že jemu ako bývalému manželovi ide v skutočnosti o to, aby sa zmocnil poslednej bývalej spoločnej nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve odporkyne za veľmi priaznivú v reálnej hodnote nehnuteľnosti neodpovedajúcu cenu, po nadobudnutí ktorej by ju mohol zase scudziť za dvojnásobnú, ba dokonca až trojnásobnú cenu. Takéto závery si odporkyňa vymyslela.

V skutočnosti nemá navrhovateľ v záujme predmetnú nehnuteľnosť predať, ale naopak zabezpečiť bývanie pre synov, o ktorých mimochodom odporkyňa neprejavuje absolútne žiadny záujem. Aj keď vyššie opísané tvrdenia odporkyne nie sú rozhodujúce vo veci, navrhovateľ cíti potrebu sa voči týmto lžiam ohradiť. Predovšetkým dal do pozornosti súdu tú skutočnosť, že predmetnú dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov vypracovala po rozvode samotná odporkyňa a predložila ju k podpisu navrhovateľovi. Obsah tejto dohody nebol do dnešného dňa zo strany odporkyne nikdy spochybňovaný. Preto výkon práv vyplývajúci z predmetnej dohody nemôže byť považovaný za rozporný s dobrými mravmi. Pokiaľ odporkyňa v odvolaní namieta, že navrhovateľ nemá žiaden právny vzťah k odporkyni, absenciu právneho vzťahu vidí jedine v tej skutočnosti, že nie je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. Pritom právny vzťah je nepochybne pojmom širším ako vlastnícke právo a je zrejmé, že tieto termíny nemožno zamieňať. Právny vzťah medzi účastníkmi konania je podľa odvolateľa daný zmluvným dojednaním predkupného práva v dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo 14. decembra 2007. Vo svojom návrhu na vydanie predbežného opatrenia, ako aj v ďalšom písomnom vyjadrení podrobne opísal navrhovateľ argumenty, ktoré podľa jeho názoru odôvodňujú nariadenie predbežného opatrenia a poukázal na svoje práva, ktorým sa má poskytnúť predbežná ochrana a ktorým hrozí aj bezprostredná ujma. Odporkyňa sa vo svojom vyjadrení vôbec nevyjadrila, že v rozpore s uzavretou dohodou z jej strany bolo navrhovateľovi znemožnené uplatniť sa svoje právo, t.j. uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorou by odporkyňa previedla predmetné nehnuteľnosti na navrhovateľa za kúpnu cenu stanovenú v dohode. Pokiaľ v doplnení odvolania z 11. novembra 2011 odporkyňa argumentuje na ust. § 605 Občianskeho zákonníka a aplikujúc toto ustanovenie v odvolaní tvrdí, že keď jej navrhovateľ nezaplatil kúpnu cenu 73.026,62 eur do dvoch mesiacov od podania ponuky, jeho predkupné právo zaniklo, vyjadrenia odporkyne si podľa navrhovateľa zásadne odporujú. Na jednej strane odporkyňa vo svojom odvolaní tvrdí, že nikdy nemala skutočnú ponuku na predaj nehnuteľnosti a na strane druhej žiada pre navrhovateľa uplatnenie straty práva, že jej nezaplatil kúpnu cenu v zákonnej lehote po podaní ponuky. Podľa navrhovateľa je v rozpore so základnými princípmi logiky, aby odporkyňa argumentovala aj v tom smere, že ponuku na predaj nehnuteľnosti nikdy nedala a súčasne aby tvrdila, že navrhovateľ v stanovenej lehote na jej ponuku nereagoval zaplatením kúpnej ceny. Ak navrhovateľ vychádza z predpokladu, že ponuka bola daná, čo vlastne potvrdzuje aj odporkyňa, v tom prípade sa nemôže navrhovateľ stotožniť s tým, že je v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny. Podľa § 520 Občianskeho zákonníka k omeškaniu dlžníka nedôjde, ak veriteľ včas a riadne ponúknuté plnenie od neho neprijme, alebo mu neposkytne súčinnosť potrebnú na splnenie dlhu. Odporkyňa vo svojom doplnení k odvolaniu sama uvádza, že kúpna cena mala byť zaplatená pri podpise kúpnej zmluvy, avšak túto odmietla podpísať. Týmto odporkyňa neposkytla nevyhnutnú súčinnosť, a teda vo vzájomnej logickej súvislosti sa ani navrhovateľ nemohol dostať do omeškania so zaplatením kúpnej ceny. V záveroch poukázal navrhovateľ na to, že k rozhodným skutočnostiam predbežného opatrenia slúžiaceho na ochranu práv navrhovateľa, ktorých výkon je konaním odporkyne ohrozený, sa odporkyňa vyjadrovala len okrajovo.

Krajský súd ako súd odvolací prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo, potom čo zistil, že žalobca L.. O. G. podal v 30 dňovej lehote určenej súdom (dňa 04.11.2011) proti žalovanej M. G. žalobu o nahradenie vyhlásenia vôle odporkyne uzatvoriť kúpnu zmluvu na Okresnom súde Košice - okolie, ktoré konanie je vedené pod sp.zn. 7C/225/2011. Odvolací súd dospel k záveru, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je vecne správne.

Predtým, než súd nariadi predbežné opatrenie musí najprv vždy preskúmať otázku jeho dôvodnosti a prípustnosti. Pretože zákon podmienky prípustnosti a dôvodnosti taxatívne nevymenúva, je ich potrebné vyvodiť z príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku uvedených v § 74 až § 75 O.s.p.. Z týchto predpisov potom vyplýva, že základnou podmienkou predbežného opatrenia je existencia zákonného dôvodu vedúceho k jeho nariadeniu. Podľa zákona je ním taký stav právnych (nie iba faktických) vzťahov medzi účastníkmi, ktorý bezpodmienečne vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu, pričom zásah do práv dotknutého účastníka musí byť primeraný navrhovateľom osvedčenému porušeniu jeho práva a právom chránených záujmov.

Odporkyňa sa mylne v odvolaní domnieva, že navrhovateľ neosvedčil existenciu žiadneho právneho vzťahu medzi účastníkmi, t.j. navrhovateľom a odporkyňou, pričom absenciu právneho vzťahu vyvodzuje z tej skutočnosti, že navrhovateľ nie je vlastníkom predmetných nehnuteľností.

V dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 14.12.2007 v bode V. je obsiahnuté zmluvné dojednanie predkupného práva navrhovateľa k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Platnosť prípadne neplatnosť dojednania zmluvného predkupného práva ako záväzkovoprávneho vzťahu v dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, prípadne zo strany odporkyne tvrdený zánik predkupného práva z dôvodu, že navrhovateľa jej nezaplatil kúpnu cenu 73.026,62 eur, do dvoch mesiacov od podania ponuky bude predmetom vyhodnotenia dokazovania vo veci samej.

Z povahy predbežného opatrenia sa vyvodzuje, že nárok nemusí byť dokázaný ako dôvodný, ale že stačí, že bude na súde aj osvedčený. Navrhovateľ osvedčil nárok dohodou o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo dňa 14.12.2007, ktorej súčasťou je aj dohoda o zriadení predkupného práva k nehnuteľnostiam, ktoré na základe tejto dohody pripadli do výlučného vlastníctva odporkyne a sú evidované v kat. úz. S. D. U. Č.. XXX V. A. Č.. XXX/X, XXX/X V. W. Z. Č. XXXX Z. D. A. Č.. XXX/X, písomnou ponukou na predaj nehnuteľnosti zo strany navrhovateľky zo dňa 21.07.2011, odpoveďou navrhovateľa na ponuku z 09.08.2011 a navrhovateľom vypracovanou kúpnou zmluvou na kúpu predmetných nehnuteľností v sume 73.026,62 eur (2.200.000,- Sk) .

Existencia právneho vzťahu medzi účastníkmi, existencia nároku ako ich osvedčenie sami o sebe ešte netvoria zákonný dôvod predbežného opatrenia. Vyžaduje sa ešte, aby tieto právne vzťahy alebo nároky boli ohrozené. Až toto ich ohrozenie dovoľuje súdu pred rozhodnutím veci nariadiť príslušné predbežné opatrenie. Ohrozenie nároku, či už subjektívne alebo objektívne má byť konkrétne a oprávnený účastník ho musí navyše osvedčiť.

Žalobca osvedčil existenciu objektívne bezprostrednej ujmy, dokonca zmarenia právnej pozície v konaní o nahradenia vyhlásenia vôle na strane odporkyne ako vlastníčky a predávajúcej na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam za predpokladu prevodu vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam, keďže predkupné právo bolo dojednané ako právo záväzkové a nedodržanie takéhoto záväzku zo strany odporkyne, keďže nemá vecnoprávnu povahu, by mohlo zakladať iba nárok na náhradu škody. Existencia objektívnej bezprostrednej ujmy na prípadných právach navrhovateľa za predpokladu inej právnej dispozície predmetnými nehnuteľnosťami je daný aj za predpokladu zaťaženia právami tretích osôb (zriadenie záložného práva, či vecného bremena žalovanou) . Pokiaľ súd zakázal žalovanej aj prenajať predmetné nehnuteľnosti, odvolací súd má za to, že aj keď prenájom predmetných nehnuteľností na dobu určitú by nemal predstavovať žiadnu ujmu na prípadných právach navrhovateľa, odporkyňa by mohla uzavrieť nájomnú zmluvu na dobu určitú presahujúcu dobu právoplatného rozhodnutia vo veci samej, čím by sa právna pozícia navrhovateľa v prípade, že jeho žalobe bude vyhovené, výrazne zhoršila.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Námietky odporkyne týkajúce sa veci samej budú predmetom dokazovania, vyhodnotenie vykonaného dokazovania a právneho posúdenia veci súdom prvého stupňa v konaní 7C/225/2011 o nahradení vyhlásenia vôle.

Pretože o náhrade trov konania, ktoré vznikli v súvislosti s predbežným opatrením rozhodne súd až v rámci rozhodnutia o náhrade trov celého konania (§ 145 O.s.p.) , aj o trovách odvolacieho konania bude rozhodnuté v konaní o veci samej.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.