KSKE 3 Co 24/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 24/2012

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 24/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/24/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7708211860 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7708211860.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov v 1.rade Z. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. M. Č.. XXX a v 2. rade N. K., nar. XX.X.XXXX, bytom D. M. Č.. XXX, zastúpených N.. N. Y., advokátom so sídlom v I., Y..T.Á. Č.. X, proti žalovanému N. B. - B., miesto podnikania Y. - G. I., T. B. XX, v konaní o zaplatenie 1.283,07 eur (38.654,-Sk) s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Michalovce č.k. 21C 170/2008-165 zo dňa 13.10.2011 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa na opravu napadnutého rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 1.283,07 eur s 8,5% úrokom z omeškania od 21.júla 2008 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 1.610,71 eur na účet právneho zástupcu žalobcov N.. N.T. Y., vedený vo D. G., Z..G.. pobočka I., číslo XXXXXXXXXX/XXXX do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalovaný. Navrhol zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa a žalobu zamietnuť.

Súd prvého stupňa predložil vec nadriadenému súdu na rozhodnutie o odvolaní žalovaného proti rozsudku č.k. 21C 170/2008-165 zo dňa 13.10.2011.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa dňa 13.10.2011 (č.l. 161 spisu) vyhlásil rozsudok v znení : žalovaný je povinný zaplatiť žalobcom sumu 1.283,07 eur s 8,5% úrokom z omeškania od 21.6.2008 do zaplatenia a nahradiť im trovy konania v sume, ktorá bude vyčíslená v písomnom vyhotovení rozsudku, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku .

V písomnom vyhotovení rozsudku výrok rozsudku znie: žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi 1.283,07 eur s 8,5 % úrokom z omeškania od 21.7.2008 do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania v sume 1.420,70 eur na účet právneho zástupcu žalobcov N.. N. Y. vedený vo D. G., Z..G.. pobočka I. č.k. XXXXXXXX/XXXX do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Podľa ust. § 164 O.s.p. súd kedykoľvek, aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Vzhľadom na skutočnosť, že o oprave chýb vo výrokovej časti písomného vyhotovenia rozsudku môže rozhodnúť iba ten súd, ktorý rozsudok vydal, v súlade s ust. § 222 ods. 3 O.s.p. odvolací súd nariadil opravu napadnutého výroku rozsudku súdu prvého stupňa. Po vykonaní opravy výroku písomného vyhotovenia rozsudku v súlade s ust. § 164 O.s.p. a doručení opravného uznesenia učastníkom, súd prvého stupňa opätovne predloží spis odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.