KSKE 3 Co 283/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 283/2010

KS v Košiciach, dátum 21.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 283/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/283/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209215320 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209215320.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcov v 1. rade H. D., v 2. rade C. D., oboch bývajúcich v F. X. N.. J. XX, V..Č.. Y. K. X. N.. R. XX, právne zastúpených JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach na ul. Štúrovej 20, proti žalovanej Československej obchodnej banke, a.s. so sídlom v Bratislave na ul. Michalskej 18, IČO: 36 854 140, o vylúčenie nehnuteľnosti z exekučného konania, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 30. júna 2010, sp.zn. 13C/133/2009-108 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) rozsudkom z 30. júna 2010, č.k. 13C/133/2009-108 zamietol návrh žalobcov, ktorým sa domáhali vylúčenia nehnuteľnosti z exekučného konania.

Podaním zo 19. januára 2012, doručeným súdu prvého stupňa 23. januára 2012, žalobcovia súdu oznámili, že svoj návrh na začatie konania berú v celom rozsahu späť a konanie navrhujú zastaviť. Náhradu trov konania žalobcovia neuplatnili.

Žalovaná prejavila súhlas so späťvzatím návrhu písomným podaním, doručeným súdu prvého stupňa 17. februára 2012. Náhradu trov konania žalovaná neuplatnila.

Podľa ustanovenia § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Nakoľko žalovaná neoznámila súdu, že by mala vážne dôvody k nesúhlasu so späťvzatím žaloby, postupoval odvolací súd podľa citovaného ustanovenia, teda pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok prvého stupňa a konanie zastavil.

Podľa § 146 ods. 1, pís. c/ O.s.p. za použitia § 224 ods. 1 O.s.p. žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Účastníci si náhradu trov konania ani neuplatnili.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolanie nie je prípustné.