KSKE 3 Co 37/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 37/2012

KS v Košiciach, dátum 29.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 37/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7507207031 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7507207031.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. so sídlom v Košiciach, Komenského 50, IČO: 36 570 460, právne zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Kerecmana, s.r.o. so sídlom v Košiciach, Rázusova 1, IČO: 36 588 725, proti žalovanej obci Ruskov, IČO: 324671, právne zastúpenej JUDr. Tiborom Sásfaiom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Košiciach, Fejova 4, o splnenie dohody o hospodárení s vecou v podielovom spoluvlastníctve, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie z 01. júna 2010 č.k. 16C/83/2007-170 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

Žiadny z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice - okolie (ďalej len súd prvého stupňa ) rozsudkom z 01. júna 2010, č.k. 16C/83/2007-170 uložil žalovanej povinnosť strpieť užívanie a prevádzkovanie verejného vodovodu, nachádzajúceho sa v kat. úz. Ruskov, zhotoveného na základe rozhodnutia č.j. Y. XXX/XX-K. zo 17. júna 1992, vydaného Obvodným úradom životného prostredia Č., ktorý je v podielovom spoluvlastníctve účastníkov, výlučne žalobkyňou. Zároveň rozhodol, že o trovách konania bude rozhodnuté po právoplatnosti tohto rozsudku.

Podaním z 27. augusta 2012, doručeným odvolaciemu súdu 28. augusta 2012, žalobkyňa súdu oznámila, že svoj návrh na začatie konania berie v celom rozsahu späť a konanie navrhuje zastaviť. Náhradu trov konania žalobkyňa neuplatnila.

Žalovaná prejavila súhlas so späťvzatím návrhu v písomnej Zmluve o výkone správy majetku obce z 31. mája 2012. Z čl. VI. bodu 8 uvedenej zmluvy vyplýva, že ani žalovaná náhradu trov konania neuplatňuje.

Podľa ustanovenia § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Nakoľko žalovaná nemá vážne dôvody k nesúhlasu so späťvzatím žaloby, postupoval odvolací súd podľa citovaného ustanovenia, teda pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok prvého stupňa a konanie zastavil.

Podľa § 146 ods. 1, písm. c/ O.s.p. za použitia § 224 ods. 1 O.s.p. žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Účastníci si náhradu trov konania ani neuplatnili.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.