KSKE 3 Co 388/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 388/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 388/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/388/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208231073 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208231073.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu v 1. rade Letisko Košice - Airport Košice, a.s. so sídlom Letisko Košice, IČO: 36 579 343, v 2. rade Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii so sídlom v Bratislave, Námestie Slobody 6, IČO: 30416 094, obaja zastúpení JUDr. Michalom Mandzákom, advokátom vykonávajúcim advokáciu v mene a na účet spoločnosti Advokátska kancelária Mandzák a spol., s. r.o. so sídlom v Bratislave, Zámocká 5, IČO: 35 943 882, proti žalovanému Felbermayr - IMMO s.r.o., so sídlom v Bratislave, Galvaniho 24, IČO: 35 775 122, v konaní o zaplatenie 984.833,87 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 26. októbra 2011 č.k. 45C/148/2008-147 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobcovia v 1. a 2. rade sa v konaní domáhajú po pripustení zmeny žalobného návrhu zaplatenia sumy 984.833,87 eur s príslušenstvom z titulu bezdôvodného obohatenia za pozemky užívané žalovaným.

Okresný súd Košice II (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 26. októbra 2011 konanie prerušil do právoplatného rozhodnutia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky o podnete žalovaného na podanie mimoriadneho dovolania proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 14.01.2010 č.k. 27C/620/1999-802 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21.06.2011 č.k. 3Co/105/2010-853.

Súd prvého stupňa rozhodnutie odôvodnil podľa ust. § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. a skonštatoval, že žalovaný navrhol konanie prerušiť do rozhodnutia Generálnej prokuratúry o jeho podnete na podanie mimoriadneho dovolania. Žalovaný dôvodil, že ako účastník konania doručil dňa 26.08.2011 Generálnej prokuratúre podnet na podanie mimoriadneho dovolania spolu so žiadosťou o odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia, avšak generálny prokurátor o podnete doposiaľ nerozhodol. Žalovaný má za to, že ak generálny prokurátor podá mimoriadne dovolanie a súčasne s jeho podaním navrhne aj odklad vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, doručením mimoriadneho dovolania sa odloží vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia súdu, a teda pokračovanie v konaní by bolo v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. Súd prvého stupňa má za to, že výsledok tohto konania môže mať význam pre rozhodnutie v občianskoprávnej veci, preto konanie prerušil.

Proti uzneseniu podali včas odvolanie žalobcovia v 1. a 2. rade z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. a/ až f/ O.s.p. a navrhli uznesenie zrušiť. Považujú napadnuté uznesenie za nepreskúmateľné a za nenáležite odôvodnené, pričom súd vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu. Súd prvého stupňa konanie prerušil len na základe tvrdenia účastníka konania, pričom sa nezaoberal tým, v akom štúdiu sa nachádza konanie o podnete na Krajskej prokuratúre v Košiciach, prípadne na Generálnej prokuratúre

Slovenskej republiky. Generálny prokurátor totiž môže postupovať aj tak, že podá mimoriadne dovolanie s návrhom na odloženie vykonateľnosti bez jeho odôvodnenia v súlade s ust. § 243h O.s.p. tak, aby mimoriadnym dovolaním napadnuté uznesenie nebolo vykonateľné do právoplatného rozhodnutia o mimoriadnom dovolaní. Aj napriek skutočnosti, že od podania podnetu na mimoriadne dovolanie prešli viac ako dva mesiace, nie je zrejmé, že by Generálny prokurátor SR postupoval tak, že by podal mimoriadne dovolanie s návrhom na odklad vykonateľnosti. Preto vzhľadom na okolnosti prípadu bolo na mieste, aby si súd prvého stupňa pred vydaním napadnutého rozhodnutia vyžiadal správu ohľadom štádia konania o podnete na Generálnej prokuratúre SR. Za situácie, keď je napadnutý rozsudok právoplatný a vykonateľný, je súd viazaný právoplatným rozhodnutím súdu. Konanie o podnete na podanie mimoriadneho dovolania preto nemôže byť dôvodom na prerušenie konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p..

Krajský súd ako súd odvolací vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p., preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu prechádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobcov je dôvodné.

Mimoriadne dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý účastník konania nemôže uplatniť osobne. Právo podať dovolanie patrí jedine Generálnemu prokurátorovi SR. Podanie dovolania predpokladá podanie podnetu zo strany účastníkov pôvodného konania.

Ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. upravuje možnosti tzv. fakultatívneho prerušenia konania, to znamená prerušenie, ktoré nie je pre samotné konanie nevyhnutné. Pre rozhodnutie súdu však môže mať význam otázka, ktorú je inak konajúci súd oprávnený posúdiť sám ako otázku predbežnú, prebieha však iné konanie, ktoré môže mať vplyv na rozhodnutie vo veci, pričom z hľadiska procesnej ekonomiky je výhodnejšie vyčkať na rozhodnutie príslušného orgánu.

Odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že konanie Generálnej prokuratúry SR o podnete na podanie mimoriadneho dovolania samo o sebe ešte nie je takým konaním, ktoré môže akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť konanie v prejednávanej veci. Občiansky súdny poriadok vychádza zo zásady nezmeniteľnosti právoplatných a vykonateľných súdnych rozhodnutí. Tieto je možné napadnúť iba mimoriadnymi opravnými prostriedkami. V prípade mimoriadneho dovolania nastáva odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia až v prípade, ak generálny prokurátor súčasne s podaním mimoriadneho dovolania navrhne odklad vykonateľnosti.

Súd prvého stupňa navyše neskúmal, či o podnete na podanie mimoriadneho dovolania už medzi tým nebolo rozhodnuté. Preto jeho rozhodnutie vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Odvolací súd je teda toho názoru, že podanie na podnet na mimoriadneho dovolania samo o sebe nie je dôvodom preto, aby prvostupňový súd prerušil konanie podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p.. Preto napadnuté uznesenie zrušil podľa § 221 ods. 1 písm. i/ O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.