KSKE 3 Co 397/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 397/2011

KS v Košiciach, dátum 23.07.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 397/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/397/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108226049 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108226049.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a členov senátu JUDr. Evy Feťkovej a JUDr. Jarmily Čabaiovej, v právnej veci žalobcu Mesta Košice so sídlom Trieda SNP č. 48/A, Košice, IČO: 00 691135, proti žalovaným: 1. Q. Y., K.. X.X.XXXX, 2. E. Y.Á., K.. XX.X.XXXX, R. O. B. S., Č. X/X, v konaní o vypratanie bytu, o odvolaní žalovanej v 1.rade proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 23.3.2011 č.k. 40C 85/2008-50 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaných v 1. a 2.rade so všetkými, ktorí s nimi bývajú vypratať byt č. 5, nachádzajúci sa B. S. K. Č. X K. H.. V., pozostávajúci z kuchyne, dvoch izieb a príslušenstva do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a vo výroku o povinnosti žalovaných v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 99,58 eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Náhradu trov odvolacieho konania žalobcovi proti žalovaným 1/ a 2/ nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I (ďalej iba súd prvého stupňa) rozsudkom z 23. 3. 2011 uložil žalovaným v 1. a 2. rade so všetkými, ktorí s nimi bývajú vypratať byt č. X, K. W. B. S. K. Č. X K. H.. V., pozostávajúci z kuchyne, dvoch izieb a príslušenstva do 15 dní od právoplatnosti rozsudku, ďalej povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania 99,58 eur do 15 dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti návrh zamietol.

Súd prvého stupňa rozsudok odôvodnil tým, že žalovaným vznikol spoločný nájom k bytu č. X K. Č. T..Č.. X dňa 21.4.1990. Dňa 30.8.2006 doručil žalobca žalovaným výpoveď z nájmu bytu podľa § 711 ods. 1 písm. d/ Obč. zákonníka (ďalej iba OZ) z dôvodu, že nájomcovia hrubo porušujú svoju povinnosť vyplývajúcu z nájmu a to tým, že nezaplatili nájomné a úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 3 mesiace, pričom nedoplatok k 9.8.2006 predstavoval 184.257,-Sk + poplatok z omeškania. Súd prvého stupňa skonštatoval, že nájom bytu zanikol uplynutím výpovednej doby 3 mesiace, ktorá začala plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení, teda 1.10.2006 a uplynula 31.12.2006. Počnúc dňom 1.1.2007 tak žalovaní užívajú byt bez právneho dôvodu. Obaja žalovaní naďalej v byte bývajú. Keďže žalovaní užívajú tento byt bez právneho titulu, poskytol súd prvého stupňa ochranu žalobcovi ako vlastníkovi podľa § 126 ods. 1 OZ a uložil žalovaným byt vypratať spolu so všetkými, ktorí v byte bývajú. Keďže sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaných vypratať byt prostredníctvom Bytového podniku mesta Košice s.r.o., ktorý však v konaní nie je vecne legitimovaný a nie je účastníkom konania, súd návrh v tejto časti návrh zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a zaviazal žalovaných nahradiť žalobcovi trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku 99,58 eur.

Proti rozsudku podala včas odvolanie žalovaná v 1.rade. Uviedla, že podľa jej názoru súd prvého stupňa nezistil úplne skutkový stav veci, pretože neprihliadol na dôkazy týkajúce sa výšky dlhu za byt uvedenej vo výpovedi z nájmu. Dlh v byte vyrovnal jej bývalý manžel Miroslav Sliva v roku 2008, pretože žalovaná bola v hmotnej núdzi a začala splácať dlh v splátkach. Podľa jej názoru dôvod výpovede zanikol, keď sa dohodla na splátkach dlhu a keď bývalý manžel dlhy za byt zaplatil.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že skutočnosti uvádzané v odvolaní sa nezakladajú na pravde. Medzi účastníkmi konania nedošlo k uzatvoreniu dohody o splácaní dlhu. Od mája 2003 do uplynutia výpovednej lehoty platili žalovaní nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním bytu len sporadicky. Po uplynutí výpovednej lehoty byt neodovzdali a užívajú ho bez právneho dôvodu. Za posledné štyri roky nezaplatili za byt žiadnu platbu. Preto navrhuje, aby odvolací súd rozsudok potvrdil ako vecne správny.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok spolu s konaním ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalovanej v 1.rade nie je dôvodné.

Odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, tento skutkový stav podriadil pod tie zákonné ustanovenia, ktoré sa prejednávanej veci týkajú a preto je jeho rozhodnutie vecne správne. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením rozsudku prvostupňového súdu (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

K odvolacím námietkam žalovanej odvolací súd uvádza, že v občianskom sporovom konaní je povinnosťou každého účastníka označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, pričom všetky dôkazy a skutočnosti je účastník konania povinný predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie.

Odvolací súd konštatuje, že skutkové tvrdenia žalovanej uvedené v odvolaní o tom, že jej bývalý manžel údajne zaplatil celý nedoplatok dlhu na byte a že uzavretím dohody o splátkach zaniká výpovedný dôvod, žalovaná neoznačila v priebehu prvostupňového konania a tieto jej skutkové vyjadrenia nemajú oporu v zistenom skutkovom stave.

Odvolací súd poukazuje na text upomienky na č.l. 7 spisu, ktorá bola vystavená 24.9.2008 a z ktorej vyplýva, že minimálne za obdobie od februára 2003 do dňa vyhotovenia a doručenia výpovede žalovaní nezaplatili žiadne platby nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu.

Základnou povinnosťou nájomcu z nájomného vzťahu je platiť nájomné a úhrady spojené s užívaním bytu. Nájomný vzťah je vzťahom odplatným a preto zákonodarca považuje neplatenie nájomného za hrubé porušenie povinnosti vyplývajúcich z nájmu bytu. Z toho dôvodu v ust. § 711 ods. 1 písm. d/ Občianskeho zákonníka je upravený osobitný výpovedný dôvod pre prípad hrubého porušenia povinnosti vyplývajúcich z nájmu bytu tým, že nájomca neplatí nájomné, alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako 3 mesiace.

V konaní bolo nepochybne preukázané, že žalovaní pred daním výpovede neplatili nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu nielen za čas dlhší ako 3 mesiace, ale počas niekoľkých rokov predchádzajúcich daniu výpovede. Daním výpovede pritom nezaniká povinnosť zaplatiť neuhradené nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, preto je bez právneho významu názor žalovanej, že ak uzavrie dohodu o splácaní dlžného nájomného, zaniká tým výpovedný dôvod.

Súd prvého stupňa správne skonštatoval, že výpovedný dôvod bol daný, výpoveď bola riadne doručená a výpovedná lehota uplynula 31.12.2006. Žalovaní po doručení výpovede nepreukázali, že boli v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, preto sa im výpovedná lehota nepredĺžila o ochrannú lehotu v zmysle §

710 ods. 4 OZ. Iba v prípade, ak by nájomcovia zaplatili prenajímateľovi dlžné nájomné v celom rozsahu, alebo sa písomne dohodli o spôsobe úhrady v prípade hmotnej núdze, dôvod výpovede nájmu bytu by zanikol.

V prejednávanej veci však takéto skutočnosti preukázané neboli, po zániku nájmu bytu uplynutím výpovednej doby žalovaní užívajú byt bez právneho titulu, preto sú povinní byt vypratať.

Keďže žalovaní nepreukázali, že v čase pred daním výpovede boli obaja v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nemajú právo ani na bytovú náhradu podľa § 712a ods. 3 Obč. zákonníka.

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. vrátane výroku o trovách konania.

O trovách odvolacieho konania bude rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Žalobca mal v odvolacom konaní plný úspech, ale trovy odvolacieho konania mu nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.