KSKE 3 Co 71/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 71/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/71/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7208231964 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Sopková Maximová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7208231964.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu P.. B. Č., H.. XX.XX.XXXX, C. N. E., A. R. XX, proti žalovanému Spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov HVIEZDICA, Košice, Južná trieda 28, IČO: 35 567 015, právne zastúpenému KAIFER advokátska kancelária s.r.o., so sídlom v Košiciach, Fibichova 11, v konaní o zaplatenie 829,85 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 22. novembra 2011, č.k. 19C/138/2008-79 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v jeho napadnutom výroku o trovách prvostupňového konania.

Žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy odvolacieho konania v sume 70,90 eur, ktoré predstavujú trovy právneho zastúpenia, na účet jeho právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením z 22.11.2011, č.k. 19C/138/2008-79 konanie zastavil a zároveň rozhodol o vrátení súdneho poplatku v sume 42,87 eur žalobcovi prostredníctvom Daňového úradu Košice IV. O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa tak, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania v sume 210,86 eur do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia na účet právneho zástupcu žalovaného.

Na zdôvodnenie svojho rozhodnutia súd prvého stupňa uviedol, že žalobca podaním doručeným súdu dňa 16.11.2011 vzal návrh na začatie konania o zaplatenie 829,85 eur s príslušenstvom (žalobca nárok uplatnil ako záväzok vyplývajúci zo zmluvy na rozúčtovanie nákladov tepla, teplej úžitkovej vody a studenej vody) v celom rozsahu späť a žiadal konanie zastaviť z dôvodu, že žalovaný je v likvidácii. Súd poukázal na ust. § 96 ods. 1, 3 O.s.p. a konanie zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania súd prvého stupňa odôvodnil podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., v zmysle ktorého, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. V danom prípade zastavenie konania procesne zavinil žalobca späťvzatím návrhu, pričom dôvod tohto späťvzatia, ktorý spočíva v skutočnosti, že žalovaný je v likvidácii, nezadal žalovaný svojim konaním a zároveň ani nesvedčí o dôvodnosti žalobcom uplatneného nároku v tomto konaní. Žalovanému súd priznal náhradu trov konania v rozsahu odmeny a náhrady hotových výdavkov advokáta, ktorá predstavuje sumu 210,86 eur. Odmenu súd priznal za prevzatie a prípravu zastúpenia podľa § 10 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. v sume 51,45 eur, ďalej za písomné podanie na súd týkajúce sa veci samej (vyjadrenie k žalobe z 23.3.2010) v sume 51,45 eur, ďalej za podanie odvolania voči uzneseniu zo 17.02.2010 v sume 51,45 eur, ako aj režijný paušál v celkovej výške 21,37 eur (6,95 eur a 2x 7,21 eur v zmysle ust. § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky) , ako aj 20% DPH vo výške 35,14 eur v zmysle § 18 ods. 3 citovanej vyhlášky.

Proti tomuto uzneseniu, a to proti výroku o trovách konania, podal odvolanie žalobca, ktorý navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku zmenil tak, že žalovaný nemá právo na náhradu trov právneho zastúpenia.

Na zdôvodnenie svojho odvolania žalobca uviedol, že právny zástupca žalovaného mu doručil návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní, v ktorom navrhuje späťvzatie žaloby zo strany žalobcu s tým, že žalovaný si nebude nárokovať trovy právneho zastúpenia. Žalobca preto zobral návrh späť, čím prijal ponuku žalovaného. Právny zástupca žalovaného zamlčal existenciu návrhu na uzatvorenie dohody o urovnaní a jeho podmienkach, t.j. že žalovaný si nebude nárokovať trovy právneho zastúpenia a žiadal, aby súd priznal náhradu trov konania v rozsahu odmeny a náhrady hotových výdavkov advokáta, ktorý žalovaného v konaní zastupoval. K odvolaniu žalobca pripojil fotokópiu návrhu na uzatvorenie dohody o urovnaní z XX.X.XXXX.

K odvolaniu žalobcu podal písomné vyjadrenie žalovaný, ktorý navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania potvrdil ako vecne správne a aby mu priznal trovy odvolacieho konania.

Na zdôvodnenie svojho vyjadrenia žalovaný uviedol, že jeho list z XX.X.XXXX označený ako Návrh na uzatvorenie Dohody o urovnaní zaslal žalovaný zastúpený právnym zástupcom dňa XX.X.XXXX žalobcovi. Z textu uvedeného listu je zrejmé, že žalovaný navrhol žalobcovi ukončenie súdneho sporu vo vyššie uvedenej právnej veci uzatvorením dohody o urovnaní. Žalovaný teda navrhol žalobcovi mimosúdne ukončiť súdny spor, pričom bol žalobca zároveň upozornený na to, že neakceptovaním návrhu na uzatvorenie dohody o urovnaní bude v prípade neúspechu zaviazaný na úhradu trov konania, ktorých výška bude vzhľadom na pokračovanie súdneho konania narastať. Z obsahu spisu žalovaného je zrejmé, že späťvzatie žaloby zo strany žalobcu a nenárokovanie si trov právneho zastúpenia zo strany žalovaného malo byť predmetom dohody o urovnaní, ktorú by uzavreli žalobca a žalovaný. Na uvedený list však žalobca žiadnym spôsobom nereagoval. Nekontaktoval za účelom uzavretia dohody o urovnaní ani žalovaného, ani právneho zástupcu žalovaného. Svojím pasívnym správaním dal žalobca najavo, že nemá záujem o mimosúdne ukončenie sporu. Z uvedeného dôvodu nedošlo k uzavretiu dohody o urovnaní medzi žalobcom a žalovaným. Vzhľadom k tomu, že žalobca nereflektoval na zaslaný list žalovaného v primeranej lehote, žalovaný mal za to, že žalobca nemá záujem na mimosúdnom ukončení sporu. Žalobca bol vo veci mimosúdneho ukončenia sporu nečinný viac ako rok, keďže žalovaný zaslal žalobcovi list XX.X.XXXX a žalobca vzal žalobu späť podaním doručeným súdu až 16.11.2011. Vzhľadom k tomu, že žalobca nekontaktoval žalovaného ani po tom, čo vo veci konajúci súd vytýčil termín pojednávania na deň 22.11.2011 (predvolanie na pojednávanie je z 26.9.2011) , je zrejmé, že je účelové tvrdenie žalobcu, že prijal ponuku žalovaného. Vzhľadom na uvedené žalovaný navrhol, aby odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku potvrdil ako vecne správne.

Krajský súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) po zistení, že odvolanie podal žalobca v zákonnej lehote (§ 204 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal uznesenie v jeho napadnutom výroku o trovách konania podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, a to bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) . Po preskúmaní uznesenia v jeho napadnutej časti dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Výnimočne pri takých trovách, ktoré by pri riadnom priebehu konania nevznikli, spravuje sa náhrada trov zásadou zavinenia (§ 146 ods. 2 O.s.p.) . Zavinenie možno posudzovať len z procesného hľadiska, nie podľa hmotného práva. Ak vzal žalobca návrh späť, z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil, že konanie muselo byť zastavené a je preto povinný nahradiť trovy konania žalovaného. Ak však žalobca

vezme návrh späť a ide o prípad podľa § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p., t.j. návrh bol vzatý späť pre správanie odporcu, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Zo spisového materiálu je zrejmé, že žalobca podal na súde žalobu, ktorú následne zobral späť. Súd prvého stupňa sa dôvodmi späťvzatia pri svojom rozhodovaní o trovách konania náležite zaoberal a vyporiadal sa aj s otázkou, ktorý z účastníkov zavinil zastavenie tohto konania z procesného hľadiska.

Odvolací súd sa plne stotožňuje s rozhodnutím súdu prvého stupňa, že v danom prípade je namieste o trovách konania rozhodovať podľa zásady zavinenia, t.j. podľa § 146 ods. 2 O.s.p..

Zo spisového materiálu je vyplýva, že žalobca skutočne na návrh žalovaného na uzavretie mimosúdnej dohody nereagoval viac ako rok, preto jeho tvrdenie o tom, že konkludentne pristúpil na predložený písomný návrh žalovaného na uzavretie mimosúdnej dohody v danej veci neobstojí.

Vzhľadom na vyššie uvedené odvolací súd v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutom výroku potvrdil ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté v súlade s ust. § 142 ods. 1 v spojení s ust. § 224 ods. 1 O.s.p., t.j. podľa zásady úspechu. Žalobca v odvolacom konaní nemal úspech, úspešný žalovaný si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania, ktoré spočívajú v odmene za právne služby. Odvolací súd žalovanému priznal náhradu trov právneho zastúpenia za 1 úkon právnej služby v súlade s § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmena za jeden úkon právnej služby v tomto prípade predstavuje sumu 51,45 eur a režijný paušál v sume 7,63 eur, DPH predstavuje sumu 11,82 eur a celkové trovy právneho zastúpenia sú v sume 70,90 eur.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.