KSKE 3 Co 96/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Co 96/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Co 96/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/96/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611218044 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611218044.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne O. P., A.. XX.XX.XXXX, W. D., C. Č.. XX, proti žalovanému P. H., A.. XX.XX.XXXX, W. D., C. Č.. XX, zastúpeného JUDr. Ľubomírou Bašistovou Virovou, advokátkou so sídlom Spišská Nová Ves, Zimná č. 97, v konaní o zrušenie kúpnopredajných zmlúv, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 30. januára 2012 č.k. 7C/186/2011-34 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o zastavení konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Spišská Nová Ves (ďalej iba súd prvého stupňa) uznesením z 30. januára 2012 konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Rozhodnutie o zastavení konania odôvodnil tým, že žalobkyňa na prvom pojednávaní zobrala v celom rozsahu späť svoj návrh, ktorým sa domáhala zrušenia kúpnopredajnej zmluvy o odpredaji bytu a garáže vo vlastníctve jej syna U. P. a nariadenia povinnosti žalovanému, aby vrátil nehnuteľný majetok pôvodnému vlastníkovi. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 O.s.p..

Proti uzneseniu podala včas odvolanie žalobkyňa, a to proti výroku o zastavení konania. Uviedla, že sa domáhala zrušenia kúpnopredajných zmlúv na odpredaj bytu a garáže vo vlastníctve jej syna U. P. z dôvodu jeho zdravotného stavu. Uviedla, že predvolanie na pojednávanie mala na deň 30.01.2012 o 10.00 hodine. Do pojednávacej miestnosti však bola zavolaná až o 12.00 hodine, a to len preto, že jej prišlo nevoľno. Na pojednávaní sa zúčastnila aj jej sestra Y. O.. Sudkyňa oznámila, že povinný P. H. sa pojednávania nezúčastnil a že ho zastupuje advokátka, ktorá sa tiež ospravedlnila. Povedala, že aj žalobkyňa by mala mať právnika a dala jej podpísať tlačivo, ktorému nerozumela. Sudkyňa sa celý čas venovala uzneseniu 4Ps/3/2011-8, v ktorom Mesto Levoča podalo návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony jej syna. Preto navrhuje, aby krajský súd zrušil kúpnopredajné zmluvy bytu a garáže a nariadil povinnému vrátiť nehnuteľný majetok.

Krajský súd ako súd odvolací vec prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné.

Zo zápisnice o pojednávaní dňa 30.01.2012 na č.l. 32 spisu vyplýva, že žalobkyňa pred začatím pojednávania predložila súdu k nahliadnutiu rozhodnutie Okresného súdu Spišská Nová Ves sp.zn.

4Ps/3/2011, v ktorom súd uznesením ustanovil znalkyňu MUDr. Hollovú z odboru zdravotníctva a farmácia, odvetvie psychiatria, ktorej uložil, aby podala písomný znalecký posudok o tom, či U. P., A.. XX.XX.XXXX trpí poruchou, ktorá nie je len prechodná a či jeho zdravotný stav odôvodňuje pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Žalobkyni bolo dané poučenie, po ktorom táto vyhlásila, že berie návrh v celom rozsahu späť a súhlasí, aby súd konanie zastavil. Na to súd prvého stupňa konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Zápisnica bola podpísaná O. P.Í..

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozičným úkonom účastníka konania, čo znamená, že ak žalobca podal návrh na začatie konania, je počas celého konania na jeho úvahe, či na tomto návrhu bude trvať alebo ho zoberie späť. Ust. § 96 ods. 1 O.s.p. upravuje postup súdu v prípade späťvzatia návrhu. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví uznesením.

Z obsahu zápisnice č.l. 32 spisu vyplýva, že žalobkyňa vzala návrh v celom rozsahu späť a súhlasila so zastavením konania.

Zápisnica o pojednávaní sa považuje za úkon súdu, ktorý zachycuje priebeh procesného úkonu, konkrétne pojednávania. V zápisnici sa uvádza priebeh konania, obsah prednesov a výroky rozhodnutia (§ 40 ods. 1 O.s.p.) .

Zápisnicu podpisuje predseda senátu. Proti zneniu zápisnice môže účastník konania podať námietku, ktorá musí byť v zápisnici uvedená. O takejto námietke rozhoduje predseda senátu alebo samosudca (§ 40 ods. 3 O.s.p.) .

Z obsahu zápisnice nevyplýva, že by žalobkyňa namietala proti zneniu zápisnice. Zápisnicu je potrebné považovať za verejnú listinu, to znamená, že ak účastník s obsahom zápisnice nesúhlasí, je jeho povinnosťou preukázať, že obsah zápisnice nie je v súlade s priebehom konania.

Na základe uvedeného odvolací súd konštatuje, že niet dôvodu pochybovať o obsahu zápisnice o pojednávaní z 30.01.2012, na ktorom žalobkyňa vzala žalobu v celom rozsahu späť. V dôsledku tohto procesného úkonu žalobkyne súd správne konanie zastavil.

Odvolací súd pre úplnosť dodáva, že dispozičné oprávnenie žalobkyne vo vzťahu k návrhu na začatie konania nie je žiadnym spôsobom obmedzené, to znamená, že žalobkyňa môže kedykoľvek podať rovnakú alebo podobnú žalobu na súde prvého stupňa.

V prípade, ak sú u žalobkyne predpoklady na oslobodenie od súdneho poplatku, môže sa obrátiť na Centrum právnej pomoci (§ 30 O.s.p.) .

Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.