KSKE 3 CoE 165/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoE 165/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 3 CoE 165/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/165/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011898883 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011898883.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného U.-X. Q.. Q..J..H.., Q. Q. Z. R.. P. Č.. X, A., D.: XX XXX XXX proti povinnému L. C. V. Q..J..H.., Q. Q. Z. R.. N. Č.. X, A., D.: XX XXX XXX, pre vymoženie 760,88 eur s prísl. v konaní vedenom pred súdnou exekútorkou JUDr. Vierou Uhríkovou, Exekútorský úrad so sídlom v Košiciach, ul. Letná č. 40, o odvolaní súdnej exekútorky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 17. marca 2011, č.k. 34Er 1217/2003-12 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie súdnej exekútorky JUDr. Viery Uhríkovej.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II (ďalej len súd prvého stupňa ) uznesením z 17. marca 2011, č.k. 34Er 1217/03-12 (ďalej len uznesenie ) exekúciu vyhlásil za neprípustnú, exekúciu zastavil a náhradu trov exekúcie súdnej exekútorke nepriznal.

Proti uzneseniu podala súdna exekútorka odvolanie, ktorá namietala nepriznanie trov exekúcie súdom prvého stupňa a žiadala zaviazať oprávneného na náhradu trov exekúcie vo výške 45,00 eur.

Krajský súd ako súd odvolací pred prejednaním odvolania súdnej exekútorky skúmal, či sú splnené podmienky prípustnosti odvolacieho konania. Jednou z objektívnych podmienok odvolacieho konania je, že odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1, 2 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí tejto lehoty preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania.

Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie od troch mesiacov od doručenia.

Podľa § 57 ods. 1, 2 a 3 druhá veta O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Z doručenky pripojenej k prvopisu napadnutého uznesenia (č.l. 12 spisu) vyplýva, že uznesenie bolo doručené súdnej exekútorke do vlastných rúk 8. apríla 2011. Prvý deň lehoty na podanie odvolania tak bol 9. apríla 2011 a posledný deň 15 -dňovej lehoty mal pripadnúť na deň 23.apríla 2011, ktorý bol sobotou a teda posledným dňom na podanie odvolania bol najbližší pracovný deň 26. apríla 2011, utorok.

Súdna exekútorka podala odvolanie na pošte až dňa 28. apríla 2011, čo vyplýva z odtlačku okrúhlej pečiatky podacej pošty na č.l. 17 spisu.

Odvolací súd konštatuje, že súdna exekútorka podala odvolanie po uplynutí 15-dňovej lehoty na podanie odvolania, preto jej odvolanie odmietol ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p. Súdna exekútorka v odvolacom konaní nebola úspešná a úspešnému oprávnenému trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.