KSKE 3 CoE 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoE 6/2012

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 3 CoE 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7607205292 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7607205292.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Rožňava, ul. Štítnická č. 12, IČO: 30807484, proti povinnému I. Y., T.. XX.X.XXXX, H. D. Š., O.. F. Č.. XXX, pre vymoženie 148,71 eur s prísl., v konaní vedenom pôvodným súdnym exekútorom JUDr. Róbertom Tutkom, Exekútorský úrad so sídlom v Rožňave, ul. Čučmianska dlhá č. 26, t.č. vedenej na súdnou exekútorkou JUDr. Zuzanou Papcunovou, Exekútorsky úrad so sídlom v Košiciach, ul. Pražská č. 4, Ex 2017/2009, o odvolaní súdneho exekútora JUDr. Róberta Tutka proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava z 14. októbra 2011, č.k. 9Er/6/2006-13 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením sp. zn. 9Er/6/2006-13 priznal súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi so sídlom Čučmianska dlhá č. 26, 048 01 Rožňava trovy exekúcie vo výške 36,45 eur.

Proti uzneseniu podal dňa 14.11.2011 pôvodne poverený súdny exekútor odvolanie, ktorým žiadal priznať súdnemu exekútorovi na trovách exekúcie 59,89 eur a k ich úhrade navrhol zaviazať oprávneného.

Krajský súd ako súd odvolací pred prejednaním odvolania súdneho exekútora skúmal, či sú splnené podmienky prípustnosti odvolacieho konania. Jednou z objektívnych podmienok odvolacieho konania je, že odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1, 2 O.s.p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí tejto lehoty preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania.

Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie od troch mesiacov od doručenia.

Podľa § 57 ods. 1, 2 a 3 druhá veta O.s.p. do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty urobí úkon na súde alebo podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Z doručenky pripojenej k prvopisu napadnutého uznesenia (č.l. 13 spisu) vyplýva, že uznesenie bolo doručené súdnemu exekútorovi JUDr. Róbertovi Tutkovi do vlastných rúk 27. októbra 2011. Prvý deň lehoty na podanie odvolania tak bol 28. októbra 2011 a posledný deň 15 -dňovej lehoty mal pripadnúť na deň 11. novembra 2011 (piatok) .

Súdny exekútor podal odvolanie osobne na súde až dňa 14. novembra 2011, čo vyplýva z odtlačku pečiatky podalne Okresného súdu Rožňava na č.l. 17 spisu.

Odvolací súd konštatuje, že súdny exekútor podal odvolanie po uplynutí 15-dňovej lehoty na podanie odvolania, preto jeho odvolanie odmietol ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O.s.p..

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.