KSKE 3 CoE 96/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoE/96/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605207565 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605207565.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Pohotovosť, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, proti povinnému L. T., nar. XX.X.XXXX, naposledy bytom J., Ú. Č.. XXX, toho času zdržujúci sa na neznámom mieste, v konaní zastúpený L. L., pracovníčkou Okresného súdu Spišská Nová Ves, pre vymoženie 32.800,- Sk s prísl., v konaní vedenom pred súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým, Exekútorský úrad Bratislava, Záhradnícka 60, predtým u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala, Exekútorský úrad Košice, Moyzesova 34, pod číslom EX 1384/2005, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Sp. Nová Ves zo dňa 14. marca 2011, č.k. 5Er 150/2005-23 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju. Oprávnenému uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi JUDr. Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 18,19 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že exekučným titulom v exekučnom konaní je notárska zápisnica spísaná notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom pod číslom N XXXX/XXXX, V. XXXXX/XXXX zo dňa 19. marca 2005. Táto notárska zápisnica bola spísaná s R.. B. Q. konajúcim v mene povinnej osoby na základe plnej moci spísanej v úverovej zmluve, ktorá je prílohou notárskej zápisnice. V bode 1. notárskej zápisnice sa konštatuje, že oprávnený uzavrel dňa 30.7.2004 s povinným Zmluvu o úvere č. XXXXXXXX, na základe ktorej mu poskytol úver vo výške 20.000,- Sk. Podľa bodu 2. Notárskej zápisnice povinný splnomocnil R.. B. Q. na spísanie tejto notárskej zápisnice ako exekučného titulu, t.j., aby v jeho mene uznal záväzok z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným titulom pre exekúciu. Ďalší bod obsahuje vyhlásenie R.. B. Q., že uznáva v mene povinného záväzok voči oprávnenému v celkovej výške 37.363,- Sk, z ktorej úver a poplatok predstavujú 32.800,- Sk, ktorá sa bude úročiť s úrokom omeškania vo výške 0,25% denne od 2.1.2005 do zaplatenia. Celý dlh pozostáva z istiny nesplateného úveru, poplatku z úveru, trov právneho zastúpenia a trov za spísanie notárskej zápisnice.

Uvedený dlh bol v tomto bode uznaný v plnom rozsahu, čo do základu a čo do uvedenej výšky. Povinná osoba sa ďalej v bode 4. zápisnice zaviazala celý uvedený dlh vrátane úrokov z omeškania splniť do 31. marca 2005 a v bode 5. prostredníctvom splnomocneného zástupcu prehlásila, že v prípade neuhradenia dlhu súhlasí s exekúciou a tým, aby predmetná notárska zápisnica bola použitá ako exekučný titul. Prílohou uvedenej notárskej zápisnice je Zmluva o úvere č. XXXXXXXX zo dňa 30.7.2004, z ktorej vyplýva, že povinnému bol oprávneným poskytnutý úver vo výške 20.000,- Sk. Povinný sa

zmluvne zaviazal ako fyzická osoba - občan (s uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu) , pričom v zmluve o úvere nie je uvedený účel poskytnutia finančných prostriedkov a nie je v nej uvedená ani ročná percentuálna miera nákladov. Uvedená zmluva obsahuje aj splnomocnenie, ktorým povinný splnomocnil R.. B. Q. na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, t.j. aby v jej mene uznal jeho záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky.

Pretože exekučným titulom v danej veci je notárska zápisnica, v zmysle § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, jednou z požiadaviek na to, aby bolo možné vykonať exekúciu na základe notárskej zápisnice je, že táto obsahuje právny záväzok. Vzhľadom k tomu súd prvého stupňa mal za to, že exekučným titulom nemôže byť notárska zápisnica, ktorej účastníkom bola len jedna strana, v tomto prípade povinný zastúpený splnomocneným zástupcom. Notárska zápisnica má totiž obsahovať dohodu oboch strán záväzkového právneho vzťahu, v ktorej sú presne vymedzené ďalšie požiadavky uvedené v citovanom ustanovení, okrem súhlasu s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Zo znenia ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku totiž vyplýva, že prejav vôle len povinnej osoby je viazaný výlučne k súhlasu s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Keďže notárska zápisnica neobsahuje záväzok, ale len prehlásenie povinného, mal súd prvého stupňa za to, že predmetná notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom. Preto vzhľadom na neplatnosť notárskej zápisnice súd prvého stupňa v súlade s ust. § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zároveň exekúciu zastavil. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil aj s ustanoveniami § 57 ods. 2,3, § 58 ods. 1 Exekučného poriadku ako aj ust. § 2 písm. a, § 3 ods. 1, 2 a § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch platného v čase uzavretia úverovej zmluvy medzi účastníkmi ako aj ust. § 517 ods. 2, 3 vládneho naradenia č. 87/95 Z.z. v znení platnom v čase uzatvorenia zmluvy medzi účastníkmi. Pretože na predmetnú zmluvu sa vzťahujú ust. zákona 258/2001 Z.z. platného v čase uzavretia zmluvy, keďže úver bol povinnému poskytnutý vo výške nad 200 eur a každá zmluva o spotrebiteľskom úvere má obsahovať náležitosti v zmysle § 4 cit. zákona, avšak v zmluve o úvere uzatvorenej medzi účastníkmi absentuje údaj aj o ročnej percentuálnej miere nákladov a podľa ust. § 4 ods. 2 písm. g/ tohto zákona platí, že úver je bezúročný a bez poplatkov, preto povinný vzhľadom na absenciu ročnej percentuálnej miere nákladov v zmluve bol povinný uhradiť oprávnenému len skutočne poskytnutý úver, t.j. úver vo výške 20.000,- Sk bez akýchkoľvek ďalších poplatkov za poskytnutie úveru a úrokov z úveru.

Pretože súd prvého stupňa na návrh oprávneného uznesením 5Er/15/2005-19 zo dňa 3. januára 2011 vyhovel žiadosti oprávneného na zmenu exekútora a následne vzhľadom na neplatnosť notárskej zápisnice predmetným uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zastavil ju, podľa § 203 ods. 1 Exekučného poriadku zaviazal k úhrade trov exekúcie oprávneného, keďže k zastaveniu exekúcie došlo jeho zavinením, vzhľadom na skutočnosť, že ním predloženú notársku zápisnicu nemožno považovať za spôsobilý exekučný titul. Súd prvého stupňa zaviazal oprávneného zaplatiť exekútorovi trovy exekúcie vo výške 18,19 eur vychádzajúc z ustanovení vyhlášky č. 288/1995 Z.z. účinnej v čase začatia Exekučného konania (§ 15 ods. 1 a § 2 cit. vyhlášky) . Nepriznal súdnemu exekútorovi časovú špecifikáciu za prijatie návrhu na vykonanie exekúcie, jeho preštudovanie a zaevidovanie, lebo táto je zahrnutá v odmene exekútora ako náhrada za všetky administratívne práce vykonávané v súvislosti s exekučnou činnosťou ako aj časovú špecifikáciu za žiadosť o udelenie poverenia, za vyhotovenie upovedomenia o začatí exekúcie, za žiadosť o poskytnutie súčinnosti, pretože ide o úkony duplicitne uplatnené, za ktoré patrí exekútorovi v zmysle § 14 ods. 1 písm. b/ cit. vyhlášky paušálna odmena vo výške 3,32 eur. Taktiež nepriznal súdnemu exekútorovi v rámci hotových výdavkov náhradu za kancelársky materiál v sume 1 eur.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený. Navrhol zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa.

V odvolaní namietal záver súdu prvého stupňa, že uzavretá zmluva medzi oprávneným a povinným je zmluvou o spotrebiteľskom úvere. Citujúc ust. § 2 písm. a/ zákona o spotrebiteľských úveroch, účinného k 09.12.2003 (dátumu uzavretia zmluvy o úvere) akcentoval na to, že oprávnený poskytuje svojim klientom peňažné prostriedky síce dočasne, ale na základe zmluvy o úvere v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Aj účastníci konania si v bode 19. Všeobecných podmienok poskytnutia úveru, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o úvere dohodli, že v zmysle § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka sa všetky právne vzťahy medzi nimi budú spravovať Obchodným

zákonníkom. Vzhľadom na charakter podnikateľskej činnosti oprávneného nie je možné, aby oprávnený poskytoval úvery na základe zákona o spotrebiteľských úveroch, nakoľko činnosť oprávneného do pôsobnosti tohto zákona nepatrí. Oprávnený sa nestotožnil ani s právnym názorom prvostupňového súdu, podľa ktorého nie je citovaná notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávneného aj povinného pri jej spísaní a táto absencia spôsobila podľa názoru exekučného súdu materiálnu nevykonateľnosť notárskej zápisnice. Podľa oprávneného žiadny zákon nepredpisuje povinnú účasť pri spisovaní exekučnej notárskej zápisnice, čo vyplýva aj zo samotného znenia ust. § 41 ods. 1 Exekučného poriadku. Jednou z podstatných náležitostí notárskej zápisnice, ako spôsobilého exekučného titulu je aj uvedenie právneho záväzku - teda uznanie určitého existujúceho právneho záväzku. V prípade peňažných dlhov, resp. záväzkov ide v praxi o uznanie dlhu, resp. o uznanie záväzku zo strany dlžníka. Preto hoci notárska zápisnica podľa ust. § 41 ods. 2 Exekučného poriadku je rýdzo procesnoprávnym inštitútom, nadväzuje tento inštitút na hmotnoprávny základ, teda na ustanovenia občianskeho a obchodného práva o uznaní dlhu, resp. záväzku. Rozdiel medzi uznaním dlhu, resp. záväzku podľa hmotného práva a notárskou zápisnicou, obsahujúcou právny záväzok podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, teda podľa procesného práva je v dvoch náležitostiach. Predovšetkým nemôže ísť o jednoduchý písomný právny úkon, ale o písomný právny úkon v kvalifikovanej forme, teda vo forme notárskej zápisnice. Okrem toho notárska zápisnica musí obsahovať výslovný súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou právneho záväzku. Podľa názoru oprávneného boli obidve náležitosti splnené, navyše náš právny poriadok pripúšťa, aby sa v jednej notárskej zápisnici spísal právny záväzok a súčasne v tej istej notárskej zápisnici aj súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou a s exekúciou. Úplne stačí, aby bol v notárskej zápisnici záväzok špecifikovaný svojím obsahom a uvedením právneho dôvodu spolu s ďalšími náležitosťami, teda nie je potrebné, aby záväzok bol v tejto zápisnici aj súčasne dojednaný. Môže ísť aj o záväzok, ktorý bol uzavretý už skôr a teraz sa stáva iba exekučne vymáhateľným bez predchádzajúceho súdneho konania. Oprávnený síce uznáva, že posudzovanie vykonateľnosti exekučnej zápisnice môže byť v porovnaní s posudzovaním vykonateľnosti rozhodnutia súdu (ako ďalšieho exekučného titulu) prísnejšie vzhľadom na to, že notárskej zápisnici ako exekučnému titulu nepredchádza súdne preskúmanie platnosti právnych úkonov účastníkov právneho vzťahu z hľadiska hmotného práva, tak ako je to v prípade vykonateľného rozhodnutia, napriek tomu táto skutočnosť nemôže znamenať zásadnú zmenu v prístupe súdu v exekučnom konaní v exekučnej notárskej zápisnici v porovnaní s jeho prístupom k vykonateľnému súdnemu rozhodnutiu, pokiaľ ide o hodnotenie účinkov, ktoré majú ako platné exekučné tituly na právne vzťahy oprávnenej a povinnej osoby. Pokiaľ zákonodarca sa rozhodol zaviesť do právneho poriadku notársku zápisnicu ako exekučný titul, nepochybne tým prejavil záujem o posilnenie riešenia sporov medzi účastníkmi právnych vzťahov predovšetkým mimosúdnym spôsobom. Teda pokiaľ zákon účastníkom hmotnoprávneho vzťahu za istých podmienok dovolil, aby si zabezpečili exekučný titul bez toho, aby ich vec z hľadiska hmotného práva preskúmaval v občianskom súdnom konaní a vyniesol o tom definitívne a záväzné rozhodnutie súd, ak by mal exekučný súd vykonať takéto preskúmanie veci v rámci exekučného konania, muselo by to byť v zákone výslovne uvedené, pretože takéto preskúmanie ide nad rámec preskúmania formálnej a materiálnej vykonateľnosti exekučného titulu. Oprávnený sa z horeuvedených dôvodov nestotožňuje ani s priznanými trovami súdneho exekútora a s výrokom, ktorými súd zamietol návrh oprávneného na zmenu exekútora a na tomto návrhu naďalej trvá, keďže súd prvého stupňa nesprávne vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil.

Odvolací súd prejednal vec bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie oprávneného proti výroku o vyhlásení exekúcií za neprípustnú a o jej zastavení je dôvodné len pokiaľ ide o právny záver súdu prvého stupňa, podľa ktorého nie je notárska zápisnica spôsobilým exekučným titulom z dôvodu, že chýba účasť oprávneného aj povinného pri jej spísaní.

Podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod a predmet a čas splnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Obsahom notárskej zápisnice sú teda náležitosti, ktoré musí mať každý exekučný titul, aby spĺňal predpoklady materiálnej vykonateľnosti, t.j. označenie účastníkov, právny záväzok, predmet a čas plnenia (lehotu na plnenie) . Okrem týchto náležitostí sa vyžaduje naviac aj uvedenie aj právneho dôvodu, teda označenie právneho úkonu alebo inej právnej skutočnosti na základe ktorých záväzok vznikol.

Obsahom notárskej zápisnice je osvedčenie notára, že dlžník dal súhlas s vykonateľnosťou určitého záväzku. Preto odvolací súd zastáva názor, že nie je z dikcie ust. § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku nutné, aby účastníkom pri spísaní notárskej zápisnice bol aj oprávnený (veriteľ) . Postačí ak notár osvedčí samotné vyhlásenie povinného. Len vtedy, ak by súčasne obsahom notárskej zápisnice bolo aj spísanie právneho úkonu, súvisiaceho so súhlasom dlžníka s vykonateľnosťou určitého záväzku je nutné, aby notárska zápisnica obsahovala dohodu oboch strán záväzkového právneho vzťahu. Odvolací súd zároveň poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 3 Co 7/2007 zákon požiadavku, že účastníkom notárskej zápisnice musí byť aj oprávnený veriteľ, neustanovuje a ani výkladom túto požiadavku nemožno doplniť do ustanovenia § 41 ods. 1 a 2 Exekučného poriadku.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Z citovaného ustanovenia teda vysvitá, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice zo dňa 19. marca 2005 napísanej notárom JUDr. Ondrejom Ďuriačom, so sídlom v Bratislave, ul. Generála Svobodu 1069/4, pod sp. zn. N 1277/2005, Nz 11916/2005 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právnným záväzku nebolo spísané s povinnou, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, so sídlom v Bratislave, Za Kasárňou 1. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné sa vyporiadať s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa § 23 OZ zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve.

Pri právnom úkone sa môže dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom uvedie rozsah splnomocnencovho oprávnenia (§ 31 ods. 1 OZ) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve) podľa § 23 OZ medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Ide tu teda o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie, v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká, musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá i zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami, medzi ktorými je konflikt záujmov. V predmetnom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre R.. B. Q., ktorého určila práve oprávnená, a v ktorom ho splnomocnila na spísanie (predmetnej) notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu jednoznačne preukázaný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného R.. B. Q.Í. a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok závery o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu, a samotná táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Odvolací súd sa síce stotožňuje s právnym názorom súdu prvého stupňa, že zmluva o úvere uzavretá medzi oprávneným a povinným je zmluvou o spotrebiteľskom úvere a teda musí obsahovať náležitosti v zmysle § 4 zákona č. 258/2001 Z.z., ako aj s právnym záverom súdu prvého stupňa, že vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy uzavretej medzi účastníkmi nemožno na daný vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o občianskoprávny vzťah a na predmetnú zmluvu

sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 258/2001 Z.z. platného v čase uzavretia zmluvy a že vzhľadom na absenciu ročnej percentuálnej miery nákladov je bez poplatkov a bezúročný, avšak vzhľadom na skutočnosť, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi exekučného konania ako vzťahu spotrebiteľského nadbytočné.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a zastavení exekúcie ako vecne správny potvrdil.

Odvolaním oprávnený napadol tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že aj v tejto časti je odvolanie oprávneného nedôvodné, lebo exekučný súd správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného, ktorý exekúciu zavinil (§ 203 Exekučného poriadku) tým, že predložil exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu. Trovy exekúcie boli priznané v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov platnou v čase začatia exekučného konania. Odvolací súd preto potvrdil v súlade s ust. § 219 ods. 1 O.s.p. aj výrok o trovách exekúcie.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 O.s.p. s použitím § 224 ods. 1 O.s.p.. Oprávnený v odvolacom konaní úspešný nebol a povinnému ani súčasnému súdnemu exekútorovi trovy odvolacieho konania nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.