KSKE 3 CoKR 7/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoKR/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111229042 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111229042.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: L., s.r.o., L. XXX, U., ČO: 45 XXX XXX, zast. H. L., s.r.o., P. 4, XXX XX W., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: Y.. Y. R., L. 5, XXX XX W., správca úpadcu S., s.r.o., v konkurze, L. XXX, U., IČO: XX XXX XXX, o vylúčenie pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu S., s.r.o. v konkurze, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. XOCbi/ XX/XXXX-XX zo dňa 1. februára 2012 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu I. stupňa v jeho napadnutej časti t.j. vo výroku o náhrade trov konania.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol tak, že pohľadávka úpadcu v konkurze voči spoločnosti L., s.r.o. z právneho dôvodu výkon žeriava v súpisovej hodnote 4.455,13 eur je vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu. Zároveň žalobcovi nepriznal náhradu trov konania.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal voči žalovanému vylúčenia pohľadávok úpadcu S., s.r.o. v konkurze voči žalobcovi z právneho dôvodu výkon žeriava v súpisovej hodnote 4.455,13 eur. Zároveň žalobca požadoval uhradiť trovy konania, ktoré sú pohľadávkou proti všeobecnej podstate úpadcu a to na účet právneho zástupcu žalobcu.

Podaním doručeným súdu dňa 21.11.2011 žalovaný uznal nárok žalobcu a vyslovil súhlas s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania.

Súd mal za preukázané, že žalobca nadobudol záväzky voči žalovanému na základe Zmluvy o prevode časti podniku spoločnosti S., s.r.o., na základe ktorej žalobca žalovanému listom zo dňa 21.01.2011 oznámil prevod časti podniku spoločnosti S., s.r.o.. Jednostranné započítanie pohľadávok a záväzkov žalobcu a žalovaného zo dňa 18.05.2011, žalovaný osobne prevzal dňa 19.05.2011.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia ( § 153a ods. 1, § 157 ods. 4 O.s.p.; § 476, § 477 ods. 1, 4, § 358 Obchodného zákonníka a § 524 ods. 1 Občianskeho zákonníka) súd dospel k záveru, že žaloba žalobcu o vylúčenie pohľadávky zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu S. s.r.o. je dôvodná, a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výroku napadnutého rozsudku.

O trovách konania súd rozhodol v zmysle ust. § 151 ods. 2 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku a to výroku o náhrade trov konania, podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca z dôvodu, že sa mu v zmysle ust. § 221, ods. 1, písm. f) postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom a zároveň súd v zmysle ust. § 221, ods. 1, písm. h) nesprávne vec právne posúdil, pretože nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu. Navrhol, aby odvolací súd napadnutý výrok rozsudku zmenil a žalobcovi priznal trovy prvostupňového konania vo výške 404,20 eur s DPH a trovy odvolacieho konania vo výške 202,37 eur s DPH ( t.j. za 1 úkon právnej služby po 161,01 eur a paušálnu náhradu nákladov 9,16 eur + DPH) , ktoré sú pohľadávkou proti všeobecnej podstate úpadcu, a to na účet jeho právneho zástupcu.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým tvrdením, že v zmysle odôvodnenia predmetného rozsudku rozhodol súd prvého stupňa vo veci bez nariadenia pojednávania, pričom súd žalobcu následne o termíne vyhlásenia rozsudku bez nariadenia pojednávania neupovedomil, a tým odňal žalobcovi možnosť vyčísliť trovy konania do troch pracovných dní od vyhlásenia rozsudku, pričom žalobca žiadal priznať náhradu trov konania už v podanej žalobe.

Nakoľko sa žalobca prvýkrát o predmetnom rozsudku dozvedel až na základe doručenia jeho písomného vyhotovenia právnemu zástupcovi žalobcu dňa 6.3.2012, poskytol v rámci troch pracovných dní od doručenia predmetného rozsudku nasledovné vyčíslenie trov konania v zmysle Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. a to za dva úkony právnej pomoci (prevzatie zastupovania a prvá porada s klientom, podanie žaloby vo veci - v zmysle § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) , 2 x po 161,01 eur + DPH = 322,02 eur + DPH = 386,42 eur s DPH. Paušálna náhrada nákladov: 2x 7,41 eur + DPH = 17,78 eur. Trovy prvostupňového konania spolu: 404,20 eur s DPH.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Žalovaný v priebehu konania podaním z 21.11.2011 uznal nárok žalobcu v celom rozsahu, a preto boli splnené podmienky na použitie ust. § 153 a O.s.p..

Na základe uvedeného súd prvého stupňa v súlade s ust. § 156 ods. 3 O.s.p. 17.1.2012 oznámil miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu.

Verejné vyhlásenie sa uskutočnilo 1.2.2012.

Žalobca bol povinný vyčísliť trovy konania do 3 pracovných dní od vyhlásenia rozsudku, t.j. do 5.2.2012 (§ 151 ods. 1 O.s.p.) .

Treba poznamenať, že žalobca, resp. právny zástupca mal možnosť zistiť termín vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu, pretože podľa § 156 O.s.p. sa účastníci o tomto termíne osobitne neupovedomujú. Vyzývajú sa iba vtedy, ak sa rozhodnutie nevyhlasuje (§ 151 ods. 4 O.s.p.) .

Za takejto situácie súd prvého stupňa v súlade s ust. § 151 ods. 2 O.s.p. žalobcovi nepriznal náhradu trov za právne zastúpenie (iné trovy zo spisu nevyplývajú) .

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu I. stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania ako vecne správny.

Žalobca v odvolacom konaní nebol úspešný, žalovanému trovy nevznikli, a preto odvolací súd podľa § 142 ods. 1 O.s.p. účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.