KSKE 3 CoZm 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 CoZm 3/2012

KS v Košiciach, dátum 28.05.2012, sp.zn. KSKE 3 CoZm 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoZm/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107202647 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107202647.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: S. obchodná banka a.s., Y. XX, F., IČO : XX XXX XXX proti žalovanému : 1/ Q., C. 305, C. IČO : XX XXX XXX, 2/ T. L., nar. XX.X.XXXX, T., V. XX, zást. R.. R. Y., advokát, L. 8, T. v konaní o zaplatenie 13.333,23 eur s prísl., o odvolaní žalovaného v 2. rade proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXCbZm/XX/XXXX-XXX zo dňa 18. januára 2012 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že žalovanému v 2. rade priznáva oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa žalovanému v 2. rade oslobodenie od súdnych poplatkov nepriznal.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca sa žalobou domáhal vydania zmenkového platobného rozkazu, ktorým by súd zaviazal žalovaných, aby do troch dní od doručenia zmenkového platobného rozkazu zaplatili spoločne a nerozdielne žalobcovi zmenkovú sumu 401.677,00 Sk (13.333,23 eura) s príslušenstvom. Zároveň žalobca žiadal náhradu trov konania. Vo veci bol dňa 4.7.2007 vydaný zmenkový platobný rozkaz č.k. XXZm/X/XXXX-XX, proti ktorému podal žalovaný v 2. rade námietky. Prvostupňový súd vydal dňa 9.6.2011 rozsudok č.k. XXCbZm/XX/XXXX-XXX, ktorým uvedený zmenkový platobný rozkaz ponechal v platnosti. Proti uvedenému rozsudku podal žalovaný v 2. rade odvolanie.

Uznesením Okresného súdu Košice I č.k. XXCbZm/XX/XXXX-XXX zo dňa 5.8.2011 bola žalovanému v 2. rade uložená povinnosť, aby v lehote 3 dní od právoplatnosti uznesenia zaplatil súdny poplatok za odvolanie proti rozsudku, ktorý je 802,50 eur.

Písomným podaním doručeným súdu dňa 5.9.2011 žalovaný v 2. rade požiadal o oslobodenie od súdneho poplatku za odvolanie z dôvodu, že je v zlej finančnej situácii, je zamestnaný, ale zarába mesačne cca 300,00 eur, žije s družkou a vychovávajú maloleté dieťa a jeho mesačný príjem pokryje len základné mesačné výdavky, nevlastní žiaden majetok.

Súd prvého stupňa výzvou zo dňa 14.9.2011 vyzval žalovaného v 2. rade na zdokladovanie jeho majetkových a finančných pomerov. Ďalej súd požiadal H. inšpektorát v T. o zaslanie správy, či žalovaný v 2. rade je držiteľom alebo vlastníkom motorového vozidla.

Žalovaný v 2. rade dňa 19.10.2011 predložil súdu potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch, z ktorého vyplýva, že je slobodný a je zamestnaný ako riaditeľ v spoločnosti Q. Q. s.r.o., N. XX, XXX XX T., IČO: XX XXX XXX. Uviedol, že nemá príjmy z iných zdrojov a nemá ani osobný majetok väčšej ceny. Žalovaný v 2. rade uviedol výšku svojho celého čistého príjmu zo zamestnania, ktorá bola za rok 2010 1.869,67 eur, v júli 2011 - 274,53 eur, v auguste 2011 - 274,53 eur a v septembri 2011 - 37,47 eur + náhrada príjmu pri PN 46,39 eur. Má vyživovaciu povinnosť voči synovi Y. T. L., nar. 25.3.2009. Iné okolnosti, ktoré by mohli vplývať na oslobodenie od súdnych poplatkov, žalovaný v 2. rade neuviedol.

Lustráciou v katastrálnom portáli Úradu geodézie, kartografie a katastra SR bolo zistené, že žalovaný v 2. rade nie je vlastníkom nehnuteľností.

Z oznámenia Okresného dopravného inšpektorátu v T. zo dňa 14.10.2011 vyplýva, že žalovaný v 2. rade je vlastníkom motorového vozidla - osobné vozidlo, továrenskej značky U. I. 1U L farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie AA sedan, EČ: T..

Žalovaný v 2. rade na výzvu súdu na zdokladovanie svojich majetkových a finančných pomerov reagoval len tým, že predložil súdu vyplnené a potvrdené tlačivo - potvrdenie o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch. Žalovaný v 2. rade na základe výzvy súdu nezdokladoval dostatočne svoje majetkové pomery, nepredložil výpisy z účtov, neuviedol svoje bežné výdavky t.j. na bývanie, stravu a pod. tak, ako na to bol vyzvaný, preto citujúc ust. § 138 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa nepriznal žalovanému v 2. rade oslobodenie od súdnych poplatkov.

Dostatku finančných prostriedkov žalovaného v 2. rade na zaplatenie súdneho poplatku nasvedčuje aj skutočnosť, že žalovaného v 2. rade zastupuje v tomto súdnom konaní advokát, služby ktorého sa spoplatňujú podľa osobitných predpisov.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný v 2. rade, ktorý navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a priznal žalovanému v 2. rade oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Svoje odvolanie odôvodnil tým, že žije spolu s družkou, ktorá je na materskej dovolenke s našim maloletým synom. Družka poberá rodičovský príspevok a prídavky vo výške 215,00 eur mesačne. Hradí maloletému škôlku vo výške 35,00 eur mesačne. Mesačné výdavky (strava, oblečenie, lieky) na mal. syna máme vo výške 80,00 eur mesačne. Za byt hradíme mesačne 170,00 eur. Priemerný mesačný príjem žalovaného v 2. rade je 270,00 eur. Toho času je práceneschopný, osobne spláca úver poskytnutý spoločnosťou M. a. s. vo výške 261.000,00 Sk (8.663,61 eur) a to 140,00 eur mesačne. Trpí astmou, s čím sú spojené aj výdavky na lieky (v sezóne cca 20,00 eur) . Na stravu, oblečenie, obuv, kozmetiku minie mesačne cca 110,00 eur. Čo sa týka vlastníctva motorového vozidla U. I., EČ: PO XXXDF, tak reálne už vozidlo neexistuje, nakoľko došlo k autonehode, pri ktorej bolo vozidlo úplne znehodnotené, o čom predložil súdu potvrdenie. Z toho vyplýva, že vozidlo nemá ako speňažiť, aby uhradil súdny poplatok.

Poukázal na skutočnosť, že po zaplatení všetkých mesačných poplatkov mu nezostávajú peniaze nazvyš a z toho dôvodu nemôže byť ukrátený na svojich právach domáhať sa spravodlivého rozhodnutia, pretože týmto rozhodnutím mu je odňatá možnosť konať pre súdom.

Ak súd rozhoduje o návrhu účastníka o oslobodenie od súdneho poplatku podľa § 138 ods. 1 O.s.p., je účelom tohto rozhodovania posúdenie pomerov účastníka, ako aj svojvôle alebo zrejmej bezúspešnosti pri uplatňovaní alebo bránení práva.

Skutočnosť, že žalovaný v 2. rade je v konaní zastúpený advokátom (ako je mi vytýkané v rozhodnutí o nepriznaní oslobodenia od platenia súdnych poplatkov) mu nemôže byť na ujmu, keďže ustanovený advokát ho zastupuje pro bono a vyšší súdny úradník, ktorý vydal uznesenie o nepriznaní odôvodnenia

nemôže vedieť, akú dohodu má uzavretú s právnym zástupcom a tým vlastne mu odopiera ústavne garantované právo na súdnu ochranu (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) . Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej rozhodovacej činnosti viackrát poukázal na to, že pokiaľ ide o povinnosť zaplatiť súdny poplatok ako podmienku konania, Európsky súd pre ľudské práva opakovane zdôraznil, že povinnosť zaplatiť súdny poplatok nemôže byť považovaná za také obmedzenie práva na prístup k súdu, ktoré by samé o sebe bolo v nesúlade s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Uhradenie súdneho poplatku vo výške, v akej bol súdom vyrubený, by spôsobilo žalovanému v 2. rade veľké finančné problémy.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v 2. rade podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Pre posúdenie dôvodnosti priznania oslobodenia od súdnych poplatkov sú rozhodujúce predovšetkým majetkové a sociálne pomery účastníka, ale i výška súdneho poplatku a povaha nároku.

V danom prípade žalovaný doplnil návrh na priznanie oslobodenia a konkretizoval svoje výdavky tak, ako je uvedené vyššie.

Za takejto situácie odvolací súd dospel k záveru, že sú splnené podmienky vyžadované ust. § 138 O.s.p. pre priznanie oslobodenia, a preto napadnuté uznesenie zmenil (§ 220 O.s.p.) a žalovanému v 2. rade oslobodenie od súdnych poplatkov priznal.

Treba poznamenať, že samotné zastúpenie advokátom nie je dôvodom pre nepriznanie oslobodenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.