KSKE 3 Cob 104/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/104/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211219777 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211219777.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: A. & M., s.r.o., U. XX, I., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného JUDr. Renátou Bačárovou PhD., LL.M., advokátkou, Hlavná 11, Prešov, proti žalovanému: M. J. I. s.r.o., D. dvor F., Košice, Y.: XX XXX 641, o zaplatenie 856,80 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 38Cb/123/2011-51 zo dňa 21.3.2012 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách právneho zastúpenia tak, že žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi na účet právneho zástupcu žalobcu trovy právneho zastúpenia vo výške 212,16 eur do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 19,12 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 856,80 eur, úrok z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 856,80 eur za obdobie odo dňa 23.12.2010 až do zaplatenia a nahradiť žalobcovi na účet právneho zástupcu žalobcu trovy právneho zastúpenia vo výške 117,72 eur a iné trovy tohto konania vo výške 51,00 eur, to všetko v lehote do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že v konaní bolo preukázané, že žalobca so žalovaným uzatvorili ústne nepomenovanú zmluvu, na základe ktorej žalobca vypracoval na základe požiadavky žalovaného, pre jeho potrebu, stručnú analýzu používania cudzej ochrannej známky na účely predaja a servisu automobilov, čo je nepochybné z predloženej analýzy zo dňa 6.12.2010. Žalobca sa so žalovaným ústne dohodol na spracovaní tejto stručnej analýzy za dohodnutú cenu, ktorá bola následne žalobcom vyfakturovaná faktúrou č. XXXXX zo dňa 8.12.2010, splatnou dňa 22.12.2010 vo výške 856,80 eur (vrátane DPH) , avšak žalovaný takto fakturovanú cenu za vypracovanie analýzy doposiaľ nezaplatil ani len čiastočne. Citujúc ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uviedol, že ide o špeciálnu úpravu inominátneho kontraktu vo vzťahu k ust. § 51 Občianskeho zákonníka, pričom z princípu zmluvnej voľnosti vyplýva, že v režime Obchodného zákonníka je možné uzatváranie inominátnych kontraktov. S poukazom na ust. § 120 ods. 1, 2 O.s.p. poukázal tiež na to, že žalovaný sa k žalobe nevyjadril, nerozporoval resp. nepoprel tvrdenia žalobcu a nepredložil ani neoznačil žiadne dôkazy preukazujúce opak tvrdení žalobcu, pojednávania sa nezúčastnil, z dôvodu ktorého súd prejednal vec v súlade s ust. § 101 ods. 2 O.s.p. a oboznámením listinných dôkazov predložených žalobcom, žalobe vyhovel. Priznaný úrok z omeškania odôvodnil prvostupňový súd citovaním ust. 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a keďže žalobca má právo v zmysle platného Obchodného zákonníka požadovať od žalovaného zaplatenie úrokov z omeškania, vzhľadom k tomu, že žalovaný sa dostal do omeškania so zaplatením odplaty za poskytnuté služby, v súlade s citovaným zákonným ustanovením s prihliadnutím na to, že v danom

prípade si účastníci nedohodli výšku úrokov z omeškania, priznal žalobcovi úrok z omeškania vo výške 9% ročne z dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti pohľadávky t.j. odo dňa 23.12.2010 až do zaplatenia.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý mal v konaní plný úspech, priznal plnú náhradu účelne vynaložených trov konania a to titulom zaplateného súdneho poplatku z návrhu na začatie konania 51,00 eur a trovy právneho zastúpenia žalobcu vo výške 117,72 eur, spolu teda 168,72 eur. Trovy právneho zastúpenia v zmysle vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb spočívali v odmene za dva úkony právnej služby po 51,45 eur (prevzatie a príprava zastúpenia a písomne podanie vo veci samej - žaloba zo dňa 18.7.2011, podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm.a/, b/ citovanej vyhlášky) a v paušálnej náhrade výdavkov podľa ust. § 16 ods. 3 vyhlášky - 2x 7,41 eur, teda spolu 14,82 eur, čo spolu s priznaným DPH predstavujú trovy právneho zastúpenia 117,72 eur.

Súd nepriznal žalobcovi nárok na náhradu ním vyčíslenej odmeny vo výške 51,45 eur plus paušálnu odmenu vo výške 7,63 eur za úkon vyjadrenie a oznámenie súhlasu s rozhodnutím v predmetnej veci bez nariadenia pojednávania zo dňa 8.3.2012 , pretože toto podanie nepovažoval za písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej v zmysle § 14 ods. 1 písm.b/ vyhlášky, teda toto podanie nepovažoval za úkon, za ktorý by žalobcovi mala patriť odmena, keďže týmto podaním žalobca len odpovedal na výzvu súdu súvisiacu s vedením konania (alternatíva zákonom prípustného rozhodnutia bez nariadenia pojednávania za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok) , navyše listinné dôkazy, ktoré žalobca zároveň predložil, mali byť predložené už spolu so žalobou. Taktiež súd nepriznal žalobcovi ani odmenu za účasť na pojednávaní konanom dňa 21.3.2012 v zmysle § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm.c/ vyhlášky, pretože žalobca si náhradu za tento úkon nevyčíslil najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa, čo do výroku súdu o trovách právneho zastúpenia, ktoré boli priznané vo výške 117,72 eur, podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca. Žiadal v tejto časti napadnutý rozsudok zmeniť a priznať náhradu trov právneho zastúpenia v konaní pred prvostupňovým súdom vo výške 212,16 eur ako aj náhradu trov právneho zastúpenia v odvolacom konaní vo výške 40,03 eur. V odvolaní poukázal na to, že dňa 26.3.2012 bolo osobne podané do podateľne príslušného súdu vyčíslenie trov právneho zastúpenia žalobcu zo dňa 22.3.2012 vo výške 212,16 eur, čo dokladoval pripojenou fotokópiou. Trovy právneho zastúpenia v zmysle tohto vyčíslenia predstavovali odmenu pri základnej sadzbe tarifnej odmeny advokáta 51,45 eur bez DPH za tri úkony právnej služby (prevzatie, príprava a prvá porada s klientom, návrh na vydanie platobného rozkazu zo dňa 18.7.2011 a účasť na pojednávaní dňa 21.3.2012) t.j. 51,45 x 3 = 154,35 eur + 2x režijný paušál v roku 2011 po 7,41 eur = 14,82 eur a 1x režijný paušál v roku 2012 po 7,63 eur t.j. spolu 22,45 eur, čo spolu s priznaným DPH predstavuje celkovo sumu 212.16 eur. Zastával názor, že v danom prípade bolo postupované v súlade s ustanovením § 151 ods. 1 O.s.p. t.j., že žalobca si trovy právneho zastúpenia uplatnil v súlade s príslušným ustanovením zákona a teda v zákonom stanovenej lehote.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods.1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, odvolanie smeruje proti výroku o trovách právneho zastúpenia a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

V nenapadnutej časti a to vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 856,80 eur a úroku z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 856,80 eur za obdobie odo dňa 23.12.2010 až do zaplatenia, vrátane povinnosti žalovaného nahradiť žalobcovi na účet právneho zástupcu žalobcu iné trovy tohto

konania vo výške 51,00 eur, nadobudol rozsudok súdu prvého stupňa právoplatnosť, keďže odvolaním nebol dotknutý.

Súd prvého stupňa správne rozhodol, pokiaľ výrok o náhrade trov konania odôvodnil ust. § 142 ods. 1 O.s.p., keďže k tomu boli splnené zákonné podmienky, správne priznal žalobcovi aj tzv. iné trovy tohto konania vo výške 51,00 eur, ktoré predstavujú žalobcom zaplatený súdny poplatok a správne priznal žalobcovi aj trovy právneho zastúpenia, avšak pokiaľ ide o ich výšku, v tejto časti považuje odvolací súd rozhodnutie za nesprávne.

Podľa § 151 ods. 1 O.s.p., o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že súd rozhoduje o náhrade trov konania na návrh. Na to, aby sa priznala náhrada trov konania, treba navrhnúť, spravidla pred rozhodnutím vo veci samej, petit návrhu o náhrade trov konania a predložiť vyčíslenie tejto náhrady, pretože bez vyčíslenia nemožno takúto náhradu priznať. Účastník, ktorému sa teda prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Ak účastník v tejto lehote trovy konania nevyčísli, súd mu z úradnej povinnosti prizná len náhradu trov konania, ktoré vyplývajú zo spisu, a to od okamihu vyhlásenia rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. To však neplati pre náhradu trov právneho zastúpenia. Z uvedeného možno vyvodiť záver, že trovy právneho zastúpenia treba vždy v stanovenej lehote vyčísliť, inak ich náhradu súd nemôže priznať.

Odvolací súd z obsahu spisu zistil, že žalobca si v tomto konaní uplatnil trovy konania a vyčíslil trovy právneho zastúpenia už v žalobe a to súdny poplatok za podanie návrhu vo výške 51,00 eur a odmenu za dva úkony právnej služby po 51,45 eur (prevzatie a príprava zastúpenia a písomné podanie na súd vo veci samej) + 2x režijný paušál po 7,41 eur. Na pojednávaní v prejednávanej veci dňa 21.3.2012, ktorého sa zúčastnila za zástupkyňu žalobcu na základe substitučného splnomocnenia advokátka Mgr. B. J., ešte pred rozhodnutím vo veci samej prehlásila do zápisnice súdu, že žalobca si uplatňuje trovy konania, ktorých výšku vyčísli písomne a súdu doručí v zákonom stanovenej trojdňovej lehote odo dňa vyhlásenia rozhodnutia. Z fotokópie podania zástupkyne žalobcu zo dňa 22.3.2012, doručeného súdu dňa 26.3.2012 (čl. 59) označeného ako vyčíslenie trov právneho zastúpenia navrhovateľa a doručeného spolu s odvolaním vyplýva, že zástupkyňa žalobcu a to v zákonnej lehote t.j. do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia vyčíslila trovy právneho zastúpenia žalobcu vo výške 212,16 eur a to odmenu za tri úkony právnej služby po 51,45 eur (prevzatie, príprava a prvá porada s klientom, návrh na vydanie platobného rozkazu zo dňa 18.7.2011 a účasť na pojednávaní dňa 21.3.2012) a režijný paušál za 2 úkony právnej služby v roku 2011 po 7,41 eur a 1x režijný paušál za úkon právnej služby v roku 2012 po 7,63 eur, čo spolu predstavuje odmenu 212,16 eur vrátane DPH a to v zmysle vyhlášky 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Za takejto situácie odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania v prejednávanej veci pochybil, pokiaľ nevzal do úvahy žalobcom uplatnené a vyčíslené trovy právneho zastúpenia (aj za úkon - účasť na pojednávaní dňa 21.3.2012) , ktoré žalobca doručil v súlade

s ust. § 151 ods. 1 O.s.p. t.j. do troch pracovných dní od vyhlásenia rozhodnutia, ktorým sa konanie na súde prvého stupňa skončilo.

Odvolací súd preto podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o trovách právneho zastúpenia tak, že uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi na účet právneho zástupcu žalobcu trovy právneho zastúpenia vo výške 212,16 eur a to v súlade s ust. § 149 ods. 1 O.s.p. do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

O trovách odvolacieho konania, odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že priznal žalobcovi trovy odvolacieho konania, pretože bol v odvolacom konaní úspešný o trovách odvolacieho konania 94,44 eur (212,16 - 117,12 = 94,44 eur) . Trovy odvolacieho konania 19,12 eur pozostávajú z tarifnej odmeny 8,30 eur za jeden úkon právnej služby zo základu 94,44 eur, pretože v tomto rozsahu bol žalobca v odvolacom konaní úspešný. Tarifná odmena 8,30 eur predstavuje polovicu tarifnej odmeny zo 16,60 eur podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 3 písm.b/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z., pretože predmetom odvolacieho konania nie je odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, iba odvolanie proti rozhodnutiu o trovách konania, konkrétne trov právneho zastúpenia, kedy sa tarifná odmena znižuje na jednu polovicu - 8,30 eur. Žalobca má nárok aj na režijný paušál podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky vo výške 7,63 eur, čo spolu s odmenou predstavuje 15,93 eur a z toho 20% DPH podľa § 18 ods. 3 citovanej vyhlášky vo výške 3,186 eur, teda spolu trovy odvolacieho konania 19,12 eur. Na ich náhradu odvolací súd zaviazal neúspešného žalovaného.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.