KSKE 3 Cob 118/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 118/2012

KS v Košiciach, dátum 12.08.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 118/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/118/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111223337 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111223337.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu U. Z. A. Sp. z.o.o. so sídlom P. 8, XX-XXX A., A. republika, L.: XXX XXX XXXX zastúpeného spoločnosťou G. & A. advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom D. Z. XX, XXX XX N. N., IČO: XX XXX XXX proti žalovanej O. O. - O., Y. XXX/XX, XXX XX G. - Z., IČO: XX XXX XXX zastúpenej M.. M. S., advokátom, T. XX, XXX XX G., o zaplatenie 3.583,24 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. 30Cb/164/2011-142 zo dňa 29.5.2012 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice I, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 29.5.2012 zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že žalobca sa návrhom doručeným súdu dňa 25.8.2011 domáhal zaplatenia sumy 3.583,24 eur s prísl. titulom zaplatenia za dodaný tovar. Citoval ust. § 7 ods. 1, 2 O.s.p. a uviedol, že účastníci konania sa zaviazali riadiť Obchodnými podmienkami pre maloobchodnú sieť U.'S (U.'S F. D. - U. ) U. Z. A. Sp. z.o.o. (ďalej len Obchodné podmienky ) . Podľa článku 24 bod 24.1 Obchodných podmienok tieto podmienky a všetky spory medzi maloobchodníkom (žalovanou) a spoločnosťou (žalobcom) v súvislosti s nimi alebo v súvislosti s akoukoľvek zmluvou tieto podmienky obsahujúcou sa budú riadiť právnym poriadkom Českej republiky a vykladať v súlade s ním. Vecne príslušné súdy Českej republiky v Prahe (Mestský súd v Prahe či Obvodný súd pre Prahu 1, a to podľa vecnej príslušnosti) budú mať výlučnú právomoc pre spory vznikajúce medzi spoločnosťou a maloobchodníkom.

V ďalšom súd prvého stupňa citoval ustanovenie článku 23 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach /ďalej iba Nariadenie/, § 103 a § 104 ods.1 O.s.p. a uviedol, že na základe uvedených skutočností má za to, že nemá právomoc rozhodovať v tejto právnej veci, keďže účastníci si dohodli v Obchodných podmienkach výlučnú právomoc príslušných súdov Českej republiky pre spory vznikajúce medzi žalobcom a žalovanou. Uvedené je takým nedostatkom podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, a preto v súlade s citovanými ustanoveniami konanie zastavil. O trovách konania rozhodol podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, cestou svojho právneho zástupcu, z dôvodu, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia a súd nesprávne

právne vec posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav a navrhol uznesenie v celom rozsahu zrušiť.

V dôvodoch odvolania žalobca citoval ust. § 7 ods. 1 O.s.p. a čl. 23 ods. 1 a čl. 24 Nariadenia a uviedol, že súd prvého stupňa v rozhodnutí vychádzal iba z čl. 23 ods.1 Nariadenia, pričom podľa jeho názoru je potrebné prihliadnuť aj na čl. 24 Nariadenia, ktoré umožňuje začať konanie aj na inom súde v členskom štáte, než je ten, ktorý má právomoc v zmysle Nariadenia, a to v prípade, ak sa žalovaný zúčastní konania, pričom predpoklady vylučujúce takú právomoc v danej veci nie sú splnené, keďže nie je daná výlučná právomoc súdu iného členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia a žalovanej súd nedal možnosť zúčastniť sa konania a vyjadriť svoj súhlas s ním, prípadne vzniesť námietku nedostatku právomoci. Vzhľadom na uvedené má žalobca za to, že napriek voľbe právomoci uskutočnenej účastníkmi konania v Obchodných podmienkach žalobcu, Okresný súd Košice I v súlade s čl. 24 Nariadenia má právomoc vo veci konať a rozhodnúť.

Žalovaná, cestou svojho právneho zástupcu, v podaní zo dňa 11.7.2012 k odvolaniu žalobcu uviedla, že v zmysle čl. 24 Nariadenia považuje rozhodnutie súdu prvého stupňa o zastavení konania za nesprávne, keďže nemala možnosť zúčastniť sa prvostupňového konania a vyjadriť sa k právomoci Okresného súdu Košice I a uviedla, že podľa uvedeného článku nenamieta právomoc Okresného súdu Košice I, a preto neexistuje neodstrániteľná prekážka na zastavenie konania a súhlasí, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení konania.

Žalobca, cestou svojho právneho zástupcu, v podaní zo dňa 23.7.2012 k stanovisku žalovanej uviedol, že zotrváva na odvolaní a žiada napadnuté uznesenie zrušiť v plnom rozsahu.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalobcu proti uzneseniu súdu prvého stupňa, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Z obsahu spisu vyplýva, a účastníci konania to aj potvrdili, že podpísali Obchodné podmienky pre maloobchodnú sieť U.'S (U.'S F. D. - U. ) U. Z. A. Sp. z.o.o. (ďalej len Obchodné podmienky ) , v ktorých v článku 24 bod 24.1. na riešenie sporov dohodli právomoc súdov v Českej republike.

Podľa čl. 23 ods.1 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach /ďalej iba Nariadenie/ Ak sa účastníci zmluvy, z ktorých jeden alebo viacerí majú bydlisko v členskom štáte, dohodli, že súd alebo súdy členského štátu majú právomoc na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v súvislosti s konkrétnym právnym vzťahom, potom má právomoc tento súd alebo tieto súdy. Táto právomoc súdu je výlučná, ak sa účastníci nedohodli inak.

Podľa čl. 24 Nariadenia Okrem právomoci založenej na iných ustanoveniach tohto nariadenia má právomoc súd členského štátu vtedy, ak sa žalovaný zúčastní konania. Toto pravidlo sa neuplatní, ak sa žalovaný zúčastní konania, len aby namietol absenciu právomoci, alebo ak má iný súd výlučnú právomoc podľa článku 22.

Podľa čl. 26 ods.1 Nariadenia Súd preruší konanie dovtedy, kým sa nepreukáže, že žalovaný mal možnosť prevziať písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocennú písomnosť v dostatočnom čase, aby mohol pripraviť svoju obhajobu alebo na tento účel sa prijali všetky potrebné kroky.

V danej veci obaja účastníci majú sídlo v členskom štáte a keďže na riešenie sporov dohodli právomoc súdov Českej republiky, uvedená dohoda by odôvodňovala zastavenie konanie pre nedostatok právomoci súdov Slovenskej republiky podľa čl. 23 ods.1 Nariadenia, v prípade, ak by súd prvého stupňa podľa čl. 26 ods. 2 Nariadenia doručil žalobu žalovanej a táto by v reakcii na ňu súdu oznámila, že trvá na dohodnutej právomoci súdov v Českej republike a pojednávaní na prejednanie veci sa nezúčastní. Tým by jej bola vytvorená možnosť zaujať stanovisko k možnému vzniku právomoci Okresného súdu Košice I podľa čl. 24 Nariadenia.

O žalobe, uznesení o zastavení konania a o odvolaní žalobcu sa žalovaná dozvedela až v odvolacom konaní, keď jej uvedené bolo zaslané odvolacím súdom.

Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia Okresného súdu Košice I o zastavení konania pre nedostatok právomoci súdov Slovenskej republiky, žalovaná oznámila odvolaciemu súdu, že nenamieta právomoc súdov Slovenskej republiky a navrhuje uznesenie o zastavení konania zrušiť.

Obaja účastníci konania sa dovolávajú právomoci Okresného súdu Košice I s poukazom na článok 24 Nariadenia.

Odvolací súd má za to, že v danej veci nie je založená výlučná právomoc iného súdu v inom členskom štáte podľa čl. 22 Nariadenia a žalovaná písomne oznámila, že nenamieta absenciu právomoci súdov Slovenskej republiky a teda ani Okresného súdu Košice I, a preto podľa čl. 24 Nariadenia je daná právomoc uvedeného súdu na prejednanie veci.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 221 ods.1 písm.h/ O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia bude súd prvého stupňa pokračovať v konaní.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.