KSKE 3 Cob 149/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 149/2011

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 149/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/149/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210207961 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210207961.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu O. X., XX K. V., P.O.G. XXXX K. XXX, V. town, Y., G. K. ostrovy, IČ: XXXXXX, zastúpeného S.. S. Z., advokátom, I. XX, J., proti žalovanému: Z. S., nar. X.X.XXXX, Z. trieda XX, XXX 0l H., o zaplatenie 1.332,53 eura s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX zo dňa 31.3.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 51,72 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením opravil výrok rozsudku Okresného súdu H. II č.k. XXCb/ XXX/XXXX-XX zo dňa 24.2.2011 v jeho prvej výrokovej časti, ktorá mala správne znieť Žalovaného zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu 1.332.53 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,08% denne zo sumy 1.233,82 eur od 31.5.2006 do zaplatenia, a to všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

V odôvodnení napadnutého uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že rozsudkom zo dňa 24.2.2011 č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 1.32,53 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,08% denne zo sumy 1.233,82 eur od 31.5.2006 do zaplatenia a žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 266,52 eur. Prvostupňový súd konštatoval, že pri písomnom vyhotovení rozsudku došlo k pisárskej chybe a správna výška pohľadávky, ktorú žalobca v konaní žaloval a o ktorej súd rozhodoval je 1.332,53 eur. Citujúc ust. § 164 O.s.p. výrokovú časť rozsudku opravil v súlade so znením tohto zákonného ustanovenia.

Dňa 21.4.2011 bolo príslušnému súdu doručené podanie žalovaného označené ako odvolanie . Z jeho obsahu vyplýva, že podáva odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Košice II sp.zn. XXCb/XXX/ XXXX, nakoľko nesúhlasí s uvedenou sumou, ktorú mal zaplatiť firme O. X.. V odvolaní poukázal na to, že dňa 17.12.2001 uzatvoril zmluvu so spoločnosťou E. U. N. a.s. o poskytnutí revolvingového úveru a vydaní a používaní platobnej karty C. č. zmluvy - XXXXXXXXXX. Jednalo sa o sumu 30.000,00 Sk, ktorú čerpal z uvedenej karty. Aký bol úrok k požičaným peniazom si už nepamätal. Uviedol tiež, že spoločnosti E. U. splácal požičané peniaze formou šekových poukážok na č. účtu: XXXXXXXXXX a splatil sumu 38.400,00 Sk, čo je suma presahujúca sumu požičanú a taktiež táto zaplatená suma zahrňuje aj časť úroku, ktorú mal zaplatiť. Uviedol, že asi nesplatil všetko presne podľa zmluvy, ale to len z toho dôvodu, že sa dostal do platobnej neschopnosti. Z toho dôvodu nechápal, prečo už inej spoločnosti by mal znova zaplatiť požičanú sumu plus ďalšie úroky. Mal pocit, že je dlžný už len úrok, ktorý nedoplatil a prípadne úroky z jeho nedoplatku. Zároveň zaslal kópie šekov, ktorými platil spoločnosti Home U. N. a.s.. Z týchto dôvodov žiadal, aby súd znova v uvedenej veci rozhodol, pokiaľ sú jeho námietky oprávnené. Zároveň

požiadal, aby ho súd oslobodil od súdnych poplatkov, nakoľko je v hmotnej núdzi a poberá len podporu v nezamestnanosti.

Žalobca cestou svojho právneho zástupcu vo vyjadrení zo dňa 12.5.2011, ktoré doručil príslušnému súdu dňa 16.5.2011 uviedol, že pokiaľ žalovaný podal proti rozsudku príslušného súdu odvolanie, žiadal napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť a priznať žalobcovi aj trovy odvolacieho konania vo výške 94,54 eur. Uviedol, že v podanom odvolaní žalovaný síce priznáva uzatvorenie úverovej zmluvy s právnym predchodcom žalobcu a aj existenciu záväzku voči žalobcovi z dôvodu jeho nedosplácania v dôsledku platobnej neschopnosti, rozporuje však výšku rozsudkom priznaného nároku. Zdôraznil, že z princípu neúplnej apelácie vyplýva, že účastník konania zásadne nemôže uplatniť v odvolacom konaní tie skutočnosti, resp. dôkazy, ktoré mohol uplatniť v konaní pred súdom prvého stupňa. Uvedené potvrdila aj výpoveď žalovaného na pojednávaní konanom dňa 24.2.2011, v ktorej uviedol, že si je vedomý záväzku, vie, čo je predmetom konania, avšak chce sa spojiť s právnym zástupcom žalobcu za účelom dohodnutia splátkového kalendára. Súčasne bol žalovaný po vyjadrení, že nemá ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania, poučený podľa § 120 ods. 4 O.s.p. V nadväznosti na to poukázal na ust. § 205a O.s.p.. Zastával názor, že spochybnenie výšky žalobcom uplatneného nároku nespĺňa spomínané, zákonom predpokladané procesné dôvody, kedy je možné na odvolacom súde uplatniť nové skutočnosti, resp. dôkazy, navyše v prípade, keď žalovaný samotným odvolaním svoj záväzok uznal čo do dôvodu. Ďalej uviedol, že v zmysle ustanovenia Hlavy 3 a 4 Úverových podmienok spoločnosti E. U. N., a.s. ..... revolvingový úver umožňuje klientovi čerpať peňažné prostriedky do výšky nevyčerpaného zostatku úverového rámca... . Maximálne čiastka, ktorú je klient oprávnený z úveru čerpať, je daná nevyčerpaným zostatkom úverového rámca. Je teda pravdou, že žalovanému bol poskytnutý revolvingový úver s úverovým rámcom 30.000,00 Sk, avšak ako to vyplýva zo žalobcom predloženého Prehľadu čerpaní a bankových prevodov, žalovaný celkovo jednotlivými transakciami vyčerpal z úverového účtu sumu 42.099,00 Sk. Žalobca navyše nepopiera splácanie úveru pôvodnému veriteľovi žalovaným v období od 18.1.2002 do 26.8.2005.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, na ktoré by bolo potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nie je dôvodné.

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa opravil zjavný nedostatok vo vydanom rozsudku súdu prvého stupňa zo dňa 24.2.2011 č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX, ktorý rozsudok prevzal žalovaný dňa 31.3.2011 a proti ktorému však v zákonom stanovenej lehote odvolanie nepodal a tak rozsudok nadobudol právoplatnosť, a preto správnosť napadnutého rozsudku už odvolací súd nemohol preskúmavať.

Vychádzajúc aj z obsahu podaného odvolania (čl. 85) , odvolanie žalovaný podával proti uzneseniu zo dňa 31.3.2011, ktorým súd prvého stupňa opravil zjavný nedostatok vo vydanom rozsudku č.k. XXCb/ XXX/XXXX-XX zo dňa 24.2.2011 a uviedol v ňom, že nesúhlasí so sumou, ktorú má zaplatiť.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že vo vydanom rozhodnutí súdom prvého stupňa dňa 24.2.2011 pri opisovaní došlo k zrejmej nesprávnosti, keď vo výroku nebolo uvedené, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.332,53 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,08% denne zo sumy 1.233,82 eur od 31.5.2006 do zaplatenia, ale bolo uvedené, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.32,53 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 0,08% denne zo sumy 1.233,82 eur od 31.5.2006 do zaplatenia. Uvedený nedostatok súd prvého stupňa správne opravil postupom podľa § 164 O.s.p. napadnutým uznesením.

Predmetom tohto konania je teda správnosť opravy vydaného rozsudku vykonaného súdom prvého stupňa v napadnutom uznesení a odvolací súd má zato, že táto oprava bola nutná, keďže pri písomnom vyhotovovaní rozsudku došlo k zrejmej pisárskej chybe a správna výška pohľadávky, ktorú žalobca v konaní žaloval a o ktorej súd rozhodoval bola 1.332,53 eur.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd má za to, že podľa § 164 O.s.p. boli splnené podmienky na vykonanie opravy vydaného rozsudku súdom prvého stupňa dňa 24.2.2011 č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX, čo nepochybne vyplýva aj zo zápisnice o pojednávaní zo dňa 24.2.2011, na ktorom bol vyhlásený rozsudok a to za prítomnosti žalovaného, a preto podľa § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie potvrdil ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania 51,72 eur podľa § 9, 10, 14 ods. 3 písm.b/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej služby za jeden úkon právnej služby vo výške 43,10 eur t.j. vo výške jednej polovice základnej sadzby tarifnej odmeny, keďže ide o vyjadrenie k odvolaniu, ktoré nesmeruje proti rozhodnutiu vo veci samej, čo spolu s režijným paušálom 1x7,41 eur podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky a s priznaním 20%- tnej DPH vo výške 8,62 eur predstavuje spolu 51,72 eur. Na náhradu týchto trov konania úspešného žalobcu súd zaviazal žalovaného, ktorý nebol v odvolacom konaní úspešný.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.