KSKE 3 Cob 204/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/204/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211226341 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211226341.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Q. W. Česká republika, s.r.o., so sídlom v L., B. XXX, Česká republika, IČO: XX XXX XXX, zastúpeného spoločnosťou O. W., s.r.o., E. 5, X., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: B. O., nar. X.X.XXXX, trvale bytom W., V. 3, t.č. na neznámom mieste zastúpený opatrovníkom P. G., súdnou tajomníčkou C. súdu W. II. za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Z. na ochranu občana spotrebiteľa V., P. XX, L., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného Y.. H. T., advokátom, B.. U. 7, U., o zaplatenie 488,68 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 18.6.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o povinnosti žalobcu nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania v sume 97,99 eur na účet JUDr. H. T., advokáta so sídlom v U., B.. U. 7, predstavujúce trovy právneho zastúpenia, do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na účet jeho právneho zástupcu trovy odvolacieho konania 29,08 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil, nariadil Daňovému úradu X., aby vrátil žalobcovi súdny poplatok za návrh na začatie konania v sume 22,30 eur, zaplatený kolkovými známkami, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia a vo vzťahu medzi žalobcom a žalovaným vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Vo vzťahu medzi žalobcom a vedľajším účastníkom uložil žalobcovi povinnosť nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania v sume 97,99 eur, na účet Y.. H. T., advokáta so sídlom v U., B.. U. 7, predstavujúce trovy právneho zastúpenia do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

V odôvodnení napadnutého uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že písomným podaním doručeným súdu dňa 13.3.2012 oznámil vedľajší účastník, že v konaní o zaplatenie 488,68 eur s príslušenstvom vstupuje do konania na strane žalovaného a písomným podaním doručeným súdu dňa 28.5.2012 vedľajší účastník vzniesol námietku premlčania uplatneného nároku. Následne žalobca písomným podaním doručeným súdu dňa 15.6.2012 vzal žalobu späť v celom rozsahu, žiadal konanie zastaviť a vrátiť súdny poplatok. Na základe tohto procesného úkonu žalobcu, súd v súlade s ustanovením § 96 ods. 1,3 O.s.p. konanie zastavil a o vrátení súdneho poplatku súd prvého stupňa rozhodol podľa § 11 ods. 3, 4, 6 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien. Rozhodnutie o trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a žalovaným odôvodnil ustanovením § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov konania nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené. O trovách konania vo vzťahu medzi žalobcom a vedľajším účastníkom rozhodol súd podľa ustanovenia § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. a keďže z

procesného hľadiska zavinil zastavenie konania žalobca svojim späťvzatím žaloby, bez uvedenia dôvody tohto späťvzatia žaloby, je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania a to titulom jeho právneho zastúpenia za dva úkony právnej služby po 33,20 eur (príprava a prevzatie zastúpenia podanie zo dňa 28.5.2012) v zmysle ust. § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 vyhl.č. 655/2004 Z.z., 2x režijný paušál po 7,63 eur v zmysle ust. § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky, čo spolu s 20% DPH predstavuje sumu 97,99 eur.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania voči vedľajšiemu účastníkovi podal odvolanie žalobca. Navrhol uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku zmeniť tak, že vedľajšiemu účastníkovi sa náhrada trov konania neprizná. Uviedol, že v danom prípade nemožno hovoriť o trovách účelne vynaložených na uplatnenie alebo bránenie práva a žalobca nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka, keďže právny zástupca urobil úkon, ktorý mohol urobiť priamo vedľajší účastník. Zdôraznil, že samotné Združenie na ochranu občanov musí byť z podstaty svojej existencie schopné poskytnúť právnu pomoc pri súdnych konaniach v spotrebiteľských veciach. Podľa údajov registrácie Ministerstvom vnútra SR samotné združenie má v radoch členov, ktorí evidentne majú právnické vzdelanie a podľa § 25 zak. č. 250/2007 Z.z. má možnosť využívať aj určenú podporu ministerstva a zároveň poukázal na rozhodnutie Okresného súdu B. sp.zn. XXC/XX/XXXX a Krajského súdu v X. sp.zn. XCo/XX/XXXX. Ďalej uviedol, že ak sa združenie dáva zastúpiť advokátom, potom by samo malo znášať s tým spojené náklady. Jeho zastúpenie advokátom je neúčelné aj vzhľadom na to, že žalovaný je zastúpený opatrovníkom. Trovy vedľajšieho účastníka nie sú podľa žalobcu účelne vynaloženými na uplatňovanie alebo bránenie práva, konaním vedľajšieho účastníka v podobe jeho právneho zastúpenia dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a súd by mal reflektovať s použitím ust. § 150 O.s.p. a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznať. Uviedol, že rozhodnutie o priznaní odmeny za úkon právnej služby - prevzatie a príprava právneho zastúpenia je nepreskúmateľné, nakoľko z rozhodnutia súdu nie je zrejmé, akým spôsobom sa právny zástupca oboznámil so spisovým materiálom. Navyše jeho vyjadrenia sú zhodné s vyjadreniami v iných konaniach. Zároveň si uplatnil náhradu trov odvolacieho konania vo výške 19,12 eur.

Vedľajší účastník vo svojom vyjadrení zo dňa 20.9.2012 k odvolaniu žalobcu uviedol, že s jeho argumentáciou nesúhlasí. Zdôraznil, že použitie ustanovenia § 150 O.s.p. na danú vec je nenáležité a správanie žalobcu, keď plošne na celom území Slovenska uplatňuje pohľadávky z neprijateľných zmluvných podmienok, po použití nekalých obchodných praktík a premlčané pohľadávky, nedávajú predpoklad na použitie ustanovenia § 150 O.s.p. Uviedol, že žalobca je informovaný o vstupe vedľajšieho účastníka do konania, čo sa prejavilo v podobe masívnych späťvzatí množstva žalôb a môže preukázať, že v množstve sporov už iba jeho vstup do konania spôsobil, že žalobca zobral späť žalobu. Pokiaľ ide o využitie podpory ministerstva, za posledné dva roky bola združeniu schválená suma 4.000,00 eur, z čoho bola poukázaná iba suma 1.000,00 eur, čo nepokrýva ani len poštovné výdavky. Pokiaľ žalobca argumentoval, že žalovanému bol súdom ustanovený opatrovník, uviedol, že ustanovenie opatrovníka považuje za formálny článok, ktorý neposkytuje účastníkovi skutočnú ochranu. Pokiaľ ide o úkon právnej služby - prevzatie a príprava zastúpenia, tento bol riadne vykonaný a následne naň bolo vykonané podanie vo veci samej, v ktorom bola uplatnená námietka premlčania. Ak by nemajetnému Združeniu na ochranu spotrebiteľa V. bolo odmietnuté právo na náhradu trov konania, de facto by to znamenalo nemožnosť reálnej ochrany spotrebiteľa týmto združením. Zároveň poukázal na viaceré rozhodnutia Ústavného súdu SR, podľa ktorých trovy právneho zastúpenia treba považovať za účelne vynaložené trovy a poukázal aj na viaceré rozhodnutia Krajského súdu v L., Krajského súd v X. X., Krajského súdu v W., Krajského súdu v B. a pod.. Navrhol napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdiť ako vecne správne a uplatnil si aj náhradu trov odvolacieho konania vo výške 29,08 eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Pokiaľ žalobca ako aj vedľajší účastník konania na strane žalovaného poukazovali na rozhodnutia iných krajských súdov, odvolací súd len uvádza, že tieto nie sú pre toto konanie záväzné.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že dňa 13.3.2012 bolo súdu I. stupňa doručené podanie Y.. H. T., advokáta, ako splnomocneného zástupcu Združenia na ochranu občana spotrebiteľa V., P. XX, L., v ktorom oznámil, že v danej veci uvedené združenie vstupuje do konania podľa § 93 ods. 2 O.s.p., ako vedľajší účastník na strane žalovaného a ďalším podaním doručeným súdu dňa 28.5.2012 zaujal aj vecné stanovisko k žalobe, v ktorom zároveň uplatnil námietku premlčania práva žalobcu a vyčíslil trovy konania za dva úkony právnej služby, vrátane režijného paušálu a DPH v celkovej sume 97,99 eur. Žalobca faxovým podaním doručeným súdu dňa 15.6.2012, ktorého originál zaslal súdu dňa 18.6.2012 vzal späť návrh na začatie konania bez uvedenia dôvodu.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s posúdením nároku na náhradu trov konania podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p.. Nárok na náhradu trov konania podľa uvedeného ustanovenia je nárokom, ktorý má oporu v ustanoveniach procesného práva, nie práva hmotného. Z procesného hľadiska je žalobcovým zavinením na zastavení konania späťvzatie žaloby a to bez uvedenia dôvodu späťvzatia. V danej veci žalobca vzal späť žalobu, čím zavinil, že konanie muselo byť zastavené, a preto podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. je povinný nahradiť ostatným účastníkom, a teda aj vedľajšiemu účastníkovi, trovy konania. Odvolací súd sa stotožňuje aj s priznaním výšky trov konania súdom prvého stupňa a má za to, že nie je vecou súdu skúmať, akou formou právny zástupca prevzal zastupovanie vedľajšieho účastníka, ale podstatné je, že toto prevzal a po oboznámení sa s vecou aj zaujal písomné stanovisko vo veci samej. Napriek tomu k námietke žalobcu, odvolací súd uvádza, že žaloba s prílohami bola právnemu zástupcovi vedľajšieho účastníka zaslaná súdom potom, čo predložil oznámenie vedľajšieho účastníka o jeho vstupe do konania a ním bola prevzatá dňa 25.5.2012, takže mal možnosť sa s vecou oboznámiť.

K návrhu žalobcu na rozhodnutie o trovách konania, aplikovať v danej veci ustanovenie § 150 O.s.p. odvolací súd uvádza, že úkon právneho zástupcu vedľajšieho účastníka, ktorým uplatnil námietku premlčania práva žalobcu, voči ktorej žalobca neuplatnil výhrady, ale po jej uplatnení vzal späť žalobu, pričom tento úkon vedľajší účastník urobil ihneď po oboznámení sa s vecou, odvolací súd nepovažuje za dôvod osobitného zreteľa, pre ktorý by výnimočne vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania celkom alebo sčasti nepriznal.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu, odvolací súd podľa § 219 O.s.p. uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o povinnosti žalobcu nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania potvrdil ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že priznal úspešnému vedľajšiemu účastníkovi účelné trovy odvolacieho konania vo výške 29,08 eur, ktoré je žalobca ako neúspešný účastník povinný nahradiť na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka v súlade s ustanovením § 149 ods. 1 O.s.p. a ktoré podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. predstavujú polovicu odmeny za jeden úkon právnej pomoci vo výške 16,60 eur, režijný paušál 7,63 eur a DPH vo výške 4,85 eur, celkom vo výške 29,08 eur.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.