KSKE 3 Cob 207/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/207/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812201686 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812201686.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: W. M. F., s.r.o., J. 5, V., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného spoločnosťou Z. M. s.r.o., J. 5, V., IČO: XX XXX XXX, proti odporkyni L. U., nar. XX.X.XXXX, bytom F. 272, za účasti vedľajšieho účastníka Združenie na ochranu občana spotrebiteľa B. X. XX, P., IČO XX XXX XXX, zastúpeného L.. C. X., advokátom, ul. F.. B. XXX/XX, F., o zaplatenie 1.305,91 eur s príslušenstvom, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava č.k. XXRob/ XX/XXXX-XX zo dňa 30.7.2012 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutom výroku o trovách konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi tak, že žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na účet jeho právneho zástupcu trovy konania 82,87 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi na účet jeho právneho zástupcu trovy odvolacieho konania 46,00 eur do troch dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil, vyslovil, že žiaden z účastníkov (ako aj vedľajší účastník popri odporcovi) nemá právo na náhradu trov konania a vrátil navrhovateľovi zaplatený súdny poplatok za návrh vo výške 35,87 eur, prostredníctvom Daňového úradu V. v lehote 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia o zastavení konania.

V odôvodnení uznesenia súd prvého stupňa uviedol, že písomným podaním doručeným súdu dňa 30.4.2012 vedľajší účastník oznámil, že vstupuje do konania na strane odporkyne a písomným podaním zo dňa 6.6.2012 doručeným súdu dňa 18.6.2012 vzniesol námietku premlčania uplatneného nároku. Tomuto podaniu predchádzalo podanie navrhovateľa zo dňa 25.5.2012 doručené príslušnému súdu 31.5.2012, ktorým zobral návrh späť v celom rozsahu a navrhoval konanie zastaviť. Na základe uvedeného procesného úkonu navrhovateľa súd podľa § 96 ods. 1, 3 O.s.p. konanie zastavil. O vrátení súdneho poplatku súd prvého stupňa rozhodol podľa § 11 ods. 3, 4, 6, zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. O trovách konania rozhodol súd podľa § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p. a vyslovil, že žiaden z účastníkov, ako aj vedľajší účastník popri odporcovi, nemá právo na náhradu trov konania zastávajúc názor, že uloženie povinnosti niektorému z účastníkov konania nahradiť trovy konania prichádza v úvahu až vtedy, ak sú v prípade zastavenia konania splnené podmienky zakotvené v ust. § 146 ods. 2 O.s.p.. Pretože navrhovateľ vzal návrh na začatie konania späť, pričom námietka premlčania vznesená vedľajším účastníkom až po späťvzatí návrhu bola už v čase jej vznesenia bez akejkoľvek relevancie, rozhodol súd o trovách konania podľa s ust. § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podal odvolanie vedľajší účastník. Zastával názor, že súd mal rozhodnúť o trovách konania podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. s použitím § 151 ods. 4 O.s.p. Ak by aj akceptoval, že okresný súd by nebral do úvahy vyjadrenie zo 6.6.2012, vznikli vedľajšiemu účastníkovi náklady za úkon a to za prevzatie a prípravu zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom. Keďže navrhovateľ zavinil zastavenie konania, mal by tieto nahradiť. V tejto súvislosti poukázal aj na rozhodnutia iných krajských súdov v obdobných veciach. S poukazom na vyššie uvedené navrhol uznesenie súdu v napadnutom výroku zmeniť a zaviazať navrhovateľa zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania vzniknuté titulom právneho zastúpenia a to za jeden úkon právnej služby - prevzatie a príprava zastúpenia, vrátane prvej porady s klientom, odmenu vo výške 61,41 eur + režijný paušál 7,63 eur + 20% DPH z priznanej odmeny. Zároveň si uplatnil aj trovy odvolacieho konania za jeden úkon právnej služby - odvolanie vo výške 30,70 eur + režijný paušál 7,63 eur ako aj 20% DPH z priznanej odmeny.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení k podanému odvolaniu uviedol, že vedľajší účastník - Združenie na na ochranu občana spotrebiteľa B., musí byť sám z podstaty svojej existencie schopný poskytnúť právnu pomoc pri súdnych konaniach v spotrebiteľských veciach. Podľa údajov registrácie samotné združenie má v radoch členov, ktorí evidentne majú právnické vzdelanie a podľa § 25 zak č. 250/2007 Z.z. majú možnosť využívať aj určenú podporu ministerstva. V nadväznosti na to poukázal aj na rozhodnutie Krajského súd v V. sp.zn. XCo/XX/XXXX a XCob/XXX/XXXX. Zastával názor, že právne zastúpenie vedľajšieho účastníka je neúčelné a nadbytočné. Paušálny vstup združenia zastúpeného advokátom v konaní, v ktorých pre vstup nebol žiadny dôvod, iba zbytočne navyšuje trovy konania a navodzuje dojem, že účelom vstupu nebola ochrana práv spotrebiteľa, ale získanie finančných prostriedkov v podobe náhrady trov právneho zastúpenia. Uviedol, že trovy konania vedľajšieho účastníka nie sú trovami účelne vynaloženými na uplatňovanie alebo bránenie práva, čo je dôvodom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 150 O.s.p. Nepriznaním náhrady trov konania vedľajšiemu účastníkovi súd neporušil základné práva na právnu pomoc a rovnosť účastníkov v konaní podľa čl. 47 ods. 2, 3 Ústavy SR, keďže tieto trovy konania neboli účelne vynaložené a neboli ani v príčinnej súvislosti s procesným postojom vedľajšieho účastníka k predmetu konania. Na túto skutočnosť súd správne prihliadol a vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal. Na základe uvedeného navrhol, aby odvolací súd napadnutý výrok o trovách konania potvrdil ako vecne správny. Zároveň si uplatnil aj trovy odvolacieho konania, ktoré v podaní špecifikoval.

Odvolací súd prejednal odvolanie vedľajšieho účastníka v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu o veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Pokiaľ obaja účastníci konania poukazujú na rozhodnutia iných krajských súdov, odvolací súd uvádza, že tieto nie sú pre toto konanie záväzné.

V prejednávanej veci je nepochybné, že ide o nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.

Ustanovenie § 93 ods. 1, 2 O.s.p. umožňuje, aby do konania ako vedľajší účastník v prípade spotrebiteľských zmlúv vstúpila právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, za ktorý sa považuje aj zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Z uvedeného možno vyvodiť záver, že Združenie na ochranu občana spotrebiteľa B. má oprávnenie vo veci vystupovať ako vedľajší účastník na ochranu odporkyne, v konaní má rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania a nepochybne má právo dať sa zastúpiť právnym zástupcom, teda zabezpečiť si kvalifikované právne zastúpenie (čl. 47 ods. 2 Ústavy SR) a v súvislosti s týmto zastúpením aj právo na náhradu trov konania v prípade úspechu vo veci.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že dňa 30.4.2012 bolo súdu prvého stupňa doručené podanie L.. C. X., advokáta, ako splnomocneného zástupcu K. na ochranu občana spotrebiteľa B., X. 6, P., v ktorom oznámil, že v danej veci uvedené združenie vstupuje do konania podľa § 93 ods. 2 O.s.p. ako vedľajší

účastník na strane odporcu. Ďalším podaním doručeným súdu dňa 18.6.2012 zaujal vecné stanovisko k žalobe, v ktorom uplatnil námietku premlčania práva navrhovateľa a vyčíslil trovy konania za dva úkony právnej služby, režijný paušál a DPH. Tomuto podaniu však predchádzalo podanie navrhovateľa doručené súdu dňa 31.5.2012, ktorým oznámil späťvzatie návrhu v celom rozsahu bez uvedenia dôvodu a navrhol, aby súd konanie zastavil.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Citované zákonné ustanovenie ukladá povinnosť nahradiť trovy konania tomu, kto zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie sa posudzuje len z procesného hľadiska, preto ak vezme navrhovateľ návrh späť, zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, a preto je povinný nahradiť odporcovi trovy konania. Uvedené neplatí pre prípad, ak bol pre správanie odporcu vzatý späť návrh podaný dôvodne.

Odvolací súd k námietke odvolateľa uvádza, že nie je vecou súdu skúmať, akou formou právny zástupca prevzal zastupovanie vedľajšieho účastníka, ale podstatné je, že toto prevzal a po oboznámení sa s vecou, zaujal stanovisko vo veci samej. Napriek tomu k námietke navrhovateľa, odvolací súd uvádza, že návrh s prílohami bol právnemu zástupcovi vedľajšieho účastníka zaslaný súdom potom, čo predložil oznámenie vedľajšieho účastníka o jeho vstupe do konania a bol ním prevzatý 25.5.2012, takže mal možnosť sa s vecou oboznámiť.

S poukazom na vyššie uvedené v prejednávanej veci navrhovateľ zavinil zastavenie konania, pretože návrh zobral späť bez uvedenia dôvodu a je preto povinný nahradiť trovy vedľajšiemu účastníkovi na strane odporcu, z dôvodu ktorého súd prvého stupňa nesprávne rozhodol.

K návrhu navrhovateľa na rozhodnutie o trovách konania aplikovať v danej veci ustanovenie § 150 O.s.p., odvolací súd uvádza, že citované ustanovenie zákona predstavuje odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok konania. Jeho použitie je dôvodné vtedy, ak by aplikácia ustanovení upravujúcich náhradu trov konania viedla k neželanej tvrdosti. Pri jeho použití musia byť dané jednak dôvody hodné osobitného zreteľa a aj v prípade ich existencie musí byť jeho použitie súdom výnimočné. Odvolateľ zdôvodňuje jeho aplikáciu tým, že konaním vedľajšieho účastníka, keď sa dal zastúpiť právnym zástupcom, dochádza k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania, keďže by mal byť sám schopný z podstaty svojej existencie poskytnúť právnu pomoc. Právo na právne zastúpenie a to i vedľajšieho účastníka je jedným zo základných práv každého účastníka konania zakotveného Ústavou SR. Preto len táto skutočnosť sama osobe neodôvodňuje použitie § 150 O.s.p.

Vedľajší účastník si pôvodne uplatnil a vyčíslil trovy za dva úkony právnej služby a to prevzatie a príprava zastúpenia a vyjadrenie k návrhu. Odvolací súd je toho názoru, že vyjadrenie vedľajšieho účastníka nie je možné považovať za účelný úkon právnej služby, pretože ako to vyplýva z obsahu spisu ako aj z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, navrhovateľ zobral návrh späť podaním zo dňa 31.5.2012 a stanovisko vedľajšieho účastníka k návrhu bolo doručené súdu dňa 18.6.2012, to znamená, že toto podanie vedľajšieho účastníka už nesplnilo účel procesnej obrany.

Vychádzajúc však z podaného odvolania vedľajším účastníkom v rámci odvolacieho konania odvolateľ namietal len nepriznanie odmeny za úkon - prevzatie a príprava zastúpenia, režijný paušál a DPH z priznanej odmeny, čo špecifikoval v podanom odvolaní.

Odvolací súd považuje za účelné trovy právneho zastúpenia a to odmenu za jeden úkon právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia) podľa § 14 ods. 1 písm.a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Výška tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vyplýva z tarifnej hodnoty veci 1.305,91 eur a tarifná hodnota jedného úkonu právnej služby je 61,41 eur. K odmene patrí režijný paušál 7,63

eur a DPH z odmeny a režijného paušálu vo výške 13, 81 eur. Za účelne vynaložené trovy konania tak odvolací súd považuje sumu 82,87 eur z titulu trov právneho zastúpenia.

Z uvedených dôvodov odvolací súd zmenil výrok o trovách vedľajšieho účastníka podľa § 220 O.s.p. a zaviazal navrhovateľa na povinnosť zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania 82,87 eur na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka v súlade s ustanovením § 149 ods. 1 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods.1 O.s.p. a keďže vedľajší účastník ako odvolateľ mal v odvolacom konaní plný úspech proti navrhovateľovi, je navrhovateľ povinný nahradiť mu trovy odvolacieho konania, ktoré pozostávajú z polovice odmeny za jeden úkon právnej služby podľa § 14 ods. 3 písm.b/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 30,70 eur, ďalej režijný paušál 7,63 eur a DPH 7,66 eur, celkom vo výške 46,00 eur, ktoré je povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka podľa § 149 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.