KSKE 3 Cob 250/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 250/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 250/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/250/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7108209974 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7108209974.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: G. s.r.o., R., Y. trieda XX, IČO: XX XXX XXX zast. JUDr. Vladimír Balog, advokát, Obchodná 10, Košice proti žalovanému: Y. I. s.r.o., R., N. XX, IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Beáta Pitoráková, advokátka, Košice, Kováčska 17, o zaplatenie 48.401,08 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX zo dňa 9.11.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa konanie nezastavil.

Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal voči žalovanému zaplatenia 48.401,08 eur z titulu zaplatenia zmluvnej pokuty. Najvyšší súd SR rozsudok Okresného súdu R. I zo dňa 7.1.2010 č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX vo výroku, ktorým zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 40.673,15 eur, rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 30.4.2010, č.k. XCob/XX/XXXX-XXX, uznesenie Okresného súdu Košice I z 19.7.2010 č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX zrušil a vec vrátil Okresnému súdu Košice I na ďalšie konanie. Žalobca podaním zo dňa 7.11.2011 vzal návrh späť a žiadal konanie zastaviť. Žalovaný so zastavením konania nesúhlasil z dôvodu, že žalobca si už uplatnený nárok vymohol v exekučnom konaní.

Súd prvého stupňa v súlade s ust. § 96 ods. 1,2 O.s.p. a s ohľadom na nesúhlas žalovaného, ktorý z vážnych dôvodov so späťvzatím návrhu nesúhlasil, keďže žalobca pohľadávku vymohol v exekučnom konaní, čo je v rozpore so záujmom žalovaného, konanie vo veci nezastavil.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalobca, pričom navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie v plnom rozsahu zrušil a konanie zastavil.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým tvrdením, že vážne dôvody žalovaného, ktoré súd prvého stupňa považoval za hlavný dôvod pre nevyhovenie podaniu žalobcu na zastavenie konania, boli nesprávne posúdené. Podstatnou skutočnosťou je fakt, že žalovaný vymáhanú sumu t.j. predmet sporu uhradil. V súčasnej dobe v podstate neexistuje predmet sporu. Otázka prípadného vrátenia exekútorom vymoženej sumy by mala byť riešená iným spôsobom.

K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný a uviedol, že odvolanie žalobcu je nejasné, nepresné, nespĺňa náležitosti podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p. a čo sa týka tvrdenia žalobcu, že predmet sporu neexistuje, nakoľko žalovaný uhradil čiastku v exekučnom konaní, toto považuje žalovaný za nepochopenie uznesenia NS SR sp.zn. 5M Obdo/X/XXXX z 15.7.2011, ktorým bol rozsudok súdu prvého stupňa zo 7.1.2010, rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 30.7.2010 ako aj uznesenie súdu prvého stupňa o trovách právneho zástupcu žalobcu zrušené a vrátené súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Žalovaný nie preto dával mimoriadny opravný prostriedok, aby si žalobca ponechal exekučne vymoženú pohľadávku prisúdenú rozsudkami Okresného súdu Košice I a Krajským súdom v Košiciach, ktoré pre protiprávnosť boli zrušené. Súd prvého stupňa musí rozhodnúť o žalobe podanej žalobcom 25.4.2008, o trovách konania, trovách právneho zastúpenia ako i rozhodnúť v súlade s § 97 ods. 1 O.s.p. o nároku žalovaného, keď na pojednávaní žalovaný prostredníctvom právnej zástupkyne uplatnil si vrátenie zaplatenej čiastky na základe zrušených rozsudkov.

Preto navrhol, aby odvolací súd odvolanie žalobcu v celom rozsahu zamietol a priznal trovy právneho zástupcu žalovaného v odvolacom konaní.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Totiž po zrušení rozsudkov, na základe ktorých exekútor vymohol uplatňovanú pohľadávku Najvyšším súdom SR odpadol právny dôvod, na základe ktorého bola vedená exekúcia.

Za takéhoto stavu nie sú vyriešené právne vzťahy medzi účastníkmi, ich postavenie nie je isté a môže byť vyriešené len rozhodnutím vo veci v súlade s právnym názorom dovolacieho súdu.

Táto skutočnosť je vážnym dôvodom pre nesúhlas žalovaného so zastavením konania pre späťvzatie žaloby.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v rozhodnutí o veci /§ 224 ods. 3 O.s.p./.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.